06 – Skrevet på steintavler!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 Skrevet på steintavler!

For århundrer siden skrev Gud sine lover i stein, og de er fortsatt gyldige den dag i dag! Det er et faktum at brudd på ethvert av Guds 10 bud, alltid vil medføre negative konsekvenser. Mens kriminaliteten øker i byene våre, er det da ikke naturlig at for å få et stabilt og trygt samfunn må vi lyde landets lover? Det samme prinsippet er også gjeldende for Guds lov, de 10 bud. De er ikke kalt de 10 forslagene, 10 anbefalingene eller de 10 store teoriene. Siden så mye står på spill, bør du ta noen minutter for seriøst å vurdere ditt ansvar vedrørende dette. 

1. Var det virkelig Gud selv som skrev de ti bud?“Og tavlene var Guds arbeid.”

“Da Herren var ferdig med å tale til ham på Sinai-fjellet, gav Han Moses Vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger.” “Tavlene var Guds verk, og skriften var Guds skrift, inngravert på tavlene.” 2 Mos 31,18; 32,16.

Ja, Himmelens mektige Gud skrev de ti bud på steintavlene med sin egen finger.

2. Hva er Guds definisjon på synd?

Gud sier at synd er lovbrudd.

“Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4.

Synd er å bryte Guds ti-budslov. Og siden Guds lov er perfekt (Sal 19,8), dekker den enhver tenkelig synd. Det er umulig å utføre en synd som ikke er et brudd på minst ett av Guds bud. “Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Fork12,13. Ingenting er utelatt.

3. Hvorfor gav Gud oss de ti bud?

Lykke følger de som holder Hans bud.

«Men salig er den som følger loven.” Ordsp 29,18. “Glem ikke min lov, men la ditt hjerte ta vare på mine bud. For mange levedager og et langt liv og fred skal de gi deg i tillegg.” Ordsp 3,1.2.

A. Som en rettesnor for et rikt og lykkelig liv.
Gud skapte oss for at vi skulle glede oss over lykke, fred, et langt liv, tilfredshet, prestasjoner og alle de andre store velsignelsene vi lengter etter. Guds lov er et veikart som peker ut den rette stien som vi må vandre på for å finne denne enestående lykken. “For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Rom 3,20. “Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.” Rom 7,7.

B. For å vise meg forskjellen på rett og galt.
Guds lov er som et speil (Jak 1,23-25). Den peker på det som er galt i livet mitt, på samme måte som et speil reflekterer flekkene i ansiktet mitt. Den eneste muligheten en person har til å få vite om han synder, er å nøye sjekke sitt liv opp mot Guds lov. Håpet for denne forvirrede og fallende generasjonen finnes i Guds ti-budslov. Den presiserer hvor grensene går.

“Herren befalte oss å holde alle disse lovene, … så det alltid skulle gå oss vel.” 5 Mos 6,24. “Hold meg oppe, så skal jeg bli frelst, og jeg skal alltid ha Dine forskrifter for øye. Du forkaster alle som farer vill fra Dine forskrifter.” Sal 119,117.118.

C. For å beskytte meg mot farer og tragedier.
Guds lov er som et kraftig bur i en dyrehage, som beskytter oss mot uregjerlige og farlige dyr. Den beskytter oss mot urenhet, falskhet, mord, avgudsdyrkelse, tyveri og mange andre onder som ødelegger livet og harmonien. Alle lover beskytter, og Guds lov er ikke noe unntak.

Merk spesielt: De evige prinsippene av Guds lov er skrevet dypt i enhver persons natur, av Gud som skapte oss. Skriften kan være svak og utydelig, men den er fortsatt der. Det betyr selvfølgelig at du ikke kan finne sann fred, uten at du er villig til å leve i harmoni med din innerste natur, hvor Gud har nedlagt disse prinsippene. Vi ble skapt til å leve i harmoni med dem. Derfor, når vi velger å ignorere budene, er resultatet alltid nervøsitet, uro og tragedie — akkurat slik som det å ignorere trafikkreglene vil føre til alvorlige problemer.

4. Hvorfor er Guds lov ytterst viktig for meg personlig?

Loven beskytter oss mot djevelen som buret beskytter oss mot løven i dyrehagen.

“Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov.” Jak 2,12.

Fordi de ti bud er den standarden Gud vurderer sitt folk opp mot i den himmelske rettssak. Holder du mål? Dette blir en sak som gjelder liv eller død.

 

5. Kan Guds lov (de ti bud) noen gang bli forandret eller avskaffet?

«Men før skal det skje at himmel Korset er et konkret bevis på at loven er uforanderlig.og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke f
orandre.” Sal 89,35. “Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet.” Sal 111,7.8.

 

Absolutt ikke! Bibelen er veldig klar på dette. Hvis loven kunne forandres, ville Gud umiddelbart ha gjort dette etter at Adam og Eva syndet, istedenfor å sende Sin egen Sønn i døden for å betale for lovbruddet til de skyldige. Men dette var umulig, fordi de ti bud ikke er lover i den forstand at de er regler og forordninger som er foranderlige. Derimot åpenbarer de prinsippene i Guds hellige karakter som alltid vil stå fast så lenge Gud eksisterer.

Legg merke til tabellen over hvor Gud og Hans lov har de samme karaktertrekk. Forstår du hva dette betyr? De ti bud er Guds nedskrevne karaktertrekk — nedskrevet slik at vi kan forstå det. Det er like umulig å forandre Guds lov som det er å dra Gud ut av himmelen, for så å endre Ham. Jesus kom for å vise oss hvordan loven (som er målet for et hellig liv) så ut i menneskelig skikkelse. Guds karakter kan aldri forandres. Heller ikke Hans lov, for det er Hans karakter uttrykt på menneskelig språk.

  GUD ER LOVEN ER
GOD LUK 18,19 1 TIM 1,8
HELLIG JES 5,16 ROM 7,12
FULLKOMMEN MATT 5,48 SAL 19,8
REN 1 JOH 3,2.3 SAL 19,9
RETTFERDIG 5 MOS 32,4 ROM 7,12
SANNHET JOH 3,33 SAL 19:10
ÅNDELIG 1 KOR 10,4 ROM 7,14
RETTFERDIGHET JER 23,6 SAL 119,172
TROFAST 1 KOR 1,9 SAL 119,86
KJÆRLIGHET 1 JOH 4,8 ROM 13,10
UFORANDERLIG JAK 1,17 MATT 5,18
EVIG 1 MOS 21,33 SAL 111,7.8

 6. Avskaffet Jesus Guds lov da Han var her på jorden?

Jesus er loven personifisert. Når Han bor i hjertet blir det en glede å holde loven.

“Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven … Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. … Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.” Matt 5,17.18.

Nei, absolutt ikke! Jesus spesifiserte at Han ikke var kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle (eller holde) den. Istedenfor å avskaffe loven forsterket Han den (Jes 42,21) som en perfekt rettleder for en rettferdig livsstil. For eksempel pekte Jesus på at “du skal ikke slå i hjel” og fordømmer sinne “uten grunn” (Matt 5,21.22) og hat (1 Joh 3,15), og at lyst er hor (Matt 5,27,28). Han sier: “Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15.

 

 7. Vil mennesker som med overlegg fortsetter å bryte, om så bare ett av Guds bud, bli frelst?

"Loven

“For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der.” Jes 13,9. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10.

Nei! De vil gå fortapt. De ti bud er anvisningene vi må bruke for å finne veien til Gud og et hellig liv. Hvis jeg ignorerer om så bare ett av budene, ignorerer jeg deler av det guddommelige forbildet. Selv om bare ett ledd i kjeden er brutt, er hele målet tapt. Bibelen sier at hvis vi åpent bryter ett av Guds bud så synder vi (Jak 4,17), fordi vi har avvist Hans vilje for oss. Bare de som gjør Hans vilje kan komme inn i Guds rike. Syndere vil gå fortapt.

8. Kan noen bli frelst ved å holde loven?

Jesu frelse er presis like virkelig som en gave mottatt på en spesiell helligdag eller fødselsdag. Den er fri, spesielt laget for oss av Jesus.

“Siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger.” Rom 3,20. “For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” Ef 2,8.9.

Nei! Svaret er klinkende klart. Ingen kan bli frelst ved å holde loven. Frelse kommer bare gjennom nåde, som en fri gave fra Jesus Kristus, og vi mottar gaven ved tro, ikke av gjerninger. Loven tjenestegjør bare som et speil for å vise oss synden i vårt liv. Renselse og tilgivelse fra den synden kommer bare gjennom Kristus.

9. Hvorfor er da loven så vesentlig for å perfeksjonere en kristen?

"Vår

“Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Pred 12,13. “For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Rom 3,20.

Fordi det perfekte eksempel eller “den fulle tjeneste”, for en kristen livsstil er beskrevet i Guds lov. Akkurat som en 6 år gammel gutt som målte seg selv ut ifra sine egne lengdemål, for deretter å fortelle sin mor at han var 12 fot høy, så er heller ikke vår egen standard til å stole på. Jeg kan ikke vite om jeg er en synder uten at jeg nøye sammenligner meg med den perfekte standarden som er Guds lov. Millioner som har drevet ut onde ånder, profetert og gjort mange under i Jesu navn vil gå fortapt (Matt 7,21.23) fordi de ikke brydde seg med å sjekke livene sine opp mot Guds lov. Følgelig tror de at de er rettferdige og frelst, mens de isteden er syndige og fortapt. “Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.” 1 Joh 2,3.

10. Hva er det som gjør en sann kristen i stand til å følge lovens eksempel?

Med Jesus boende i hjertet, er den mørke fortiden erstattet med Hans seirende liv.

“Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.” Hebr 8,10. “Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13. “Gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn … for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss.” Rom 8,3.4.

Ikke bare tilgir Kristus angrende syndere, men Han gjenskaper Guds bilde i dem. Han bringer dem i harmoni med Sin lov ved Den Hellige Ånds kraft som bor i oss. “Du skal ikke” blir da en lovnad om at den kristne ikke vil stjele, lyve, drepe etc., fordi Jesus bor i vårt indre og har kontrollen. Gud kunne ikke endre Sin lov, men gjennom Jesus kom Han med en hellig forordning som endrer synderen slik at han kan holde loven.

11. Men er ikke den troende kristne som lever under nåden fri fra å holde loven?

“For synd (brudd på Guds lov — 1 Joh 3,4) skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåden. Hva da? skal vi synde (bryte loven), siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte!” Rom 6,14.15. “Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.” Rom 3,31.

Nei! Skriften lærer det motsatte. Nåde er som guvernørens benådning av en fange. Den tilgir, men gir ham ikke frihet til å bryte en eneste en av landets lover. Den tilgitte personen, som lever under nåden, har en dobbel så stor grunn til å holde loven. En person som nekter å holde Guds lov, og som hevder at han lever under nåden, tar feil. I virkeligheten har han falt ut av nåden.

12. Er Guds ti bud bekreftet i Det Nye Testamentet?
JA, OG DET VELDIG TYDELIG. SE NØYE PÅ FØLGENDE OPPSETT.

GUDS LOV I DET NYE TESTAMENTE GUDS LOV I DET GAMLE TESTAMENTE
1. “Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” Matt 4,10. 1. “Du skal ikke ha andre guder enn Meg.” 2 Mos 20,3.
2. “Dere barn! Hold dere borte fra avgudene!” 1 Joh 5,21. “Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn.” Apg 17,29. 2. “Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.” 2 Mos 20,4-6.
3. “Slik at Guds navn og læren ikke blir spottet.” 1 Tim 6,1. 3. “Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.” 2 Mos 20,7.
4. “For Han har et sted talt om den sjuende dagen på denne måten: Og Gud hvilte fra alle Sine gjerninger på den sjuende dagen. Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra Sine.” Hebr 4,4.9.10. 4. “Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11.
5. “Hedre din far og din mor.” Matt 19,19. 5. “Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.” 2 Mos 20,12.
6. “Du skal ikke slå i hjel.” Rom 13,9. 6. “Du skal ikke slå i hjel.” 2 Mos 20,13.
7. “Du skal ikke drive hor.” Matt 19,18. 7. “Du skal ikke drive hor.” 2 Mos 20,14.
8. “Du skal ikke stjele.” Rom 13,9. 8. “Du skal ikke stjele.” 2 Mos 20,15.
9. “Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin neste.” Ef 4,25 9. “Du skal ikke avlegge falskt vidnesbyrd mot din neste.” 2 Mos 20,16.
10. “Du skal ikke begjære.” Rom 7,7. 10. “Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.” 2 Mos 20,17.

 13. Er Guds lov og Moses’ lov den samme?

Nei, de er ikke det samme. Studer nøye følgende notater og sammenlign.

Seremonielle offer og rituelle handlinger pekte fremover mot Jesu offer.

Merk: Loven til Moses var en midlertidig seremoniell lov i Det Gamle Testamente. Den regulerte presteskapet, offertjenesten, ritualene, mat- og drikkeofrene etc., der alt pekte frem mot korset. Denne loven var lagt til, ”for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt” og den ætten var Kristus (Gal 3,16.19). Ritualene og seremoniene i Moseloven pekte frem mot Kristi offer. Da Han døde, så ble denne loven avskaffet. Men Guds ti bud ”de er grunnfestet for all tid, for evighet”. Sal 111,8. At det er snakk om to lover kommer klinkende klart frem i Dan 9,10.11.

Merk spesielt: Vær oppmerksom på at Guds lov har eksistert minst like lenge som synden har eksistert. Bibelen sier at: “hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse.” Rom 4,15. Så Guds ti-budslov har eksistert fra begynnelsen. Menneskene brøt denne loven (syndet — 1 Joh 3,4). På grunn av synden (eller brudd på Guds lov), ble Moseloven gitt (eller “lagt til” — Gal 3,16.19) til Kristus skulle komme og dø. To separate lover er involvert: Guds lov og Moses’ lov.

MOSELOVEN GUDS LOV
Kalt “Moseloven” (Luk 2,22). Kalt “Guds lov” (Jes 5,24)
Kalt “den lov som kom med bud og forskrifter “ (Ef 2,15) Kalt “den kongelige lov” (Jak 2,8)
Skrevet av Moses i en bok (2 Krøn 35,12) Skrevet av Gud på stein (2 Mos 31,18; 32,16)
Plassert ved siden av arken (5 Mos 31,26) Plassert i arken (2 Mos 40:20)
Opphørte på korset (Ef 2,15) Varer evig (Luk 16,17)
Lagt til på grunn av synden (Gal 3,19) Peker på synd (Rom 7,7; 3,20)
Gikk oss imot (Kol 2,14) Ikke tunge (1 Joh 5,3)
Dømmer ingen (Kol 2,14-16) Dømmer alle mennesker (Jak 2,10-12)
Kjødelig (Hebr 7,16) Åndelig (Rom 7,14)
Gjorde ikke noe fullkomment (Hebr 7,19) Er fullkommen (Salm 19,8)

“Og dragen var vred på kvinnen (den sanne menighet).”

“Og dragen var vred på kvinnen (den sanne menighet).”

14. Hva føler djevelen for menneskene som lever livene sine i pakt med Guds ti bud?

“Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud.” Åp 12,17. “Her er de helliges tålmodighet. … de som holder fast på Guds bud.” Åp 14,12.

Svar:   Djevelen hater de menneskene som opphøyer Guds lov fordi denne loven er en mal på et rettferdig liv. Og hvis du ønsker å følge det eksempelet som er nedlagt i Guds lov, vil du umiddelbart bli utsatt for djevelens vrede og raseri. Det er ikke noe å undre seg over at djevelen bittert hater og motarbeider alle som opphøyer Guds lov. Men det er sjokkerende og forbløffende å høre religiøse ledere benekte gyldigheten av de ti bud, mens de på samme tid opphøyer menneskelige tradisjoner. Det var ikke noe rart i at Jesus sa: “Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,3.9. Og David sa: “Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov.” Sal 119,126. Kristne må våkne opp og gjeninnsette Guds lov til den rettmessige opphøyde posisjon som den har. Det er dårskap av denne udisiplinerte generasjonen å anta at de ustraffet kan bryte den levende Guds lov.

 

15. Tror du det er vesentlig at kristne må adlyde Guds ti bud?

Svar: