07 – Den glemte dagen i vår historie

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? DetDen glemte dagen i vår historie er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av
de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studiehefte.

 

Når Jesus var her på jorden tilba Han på sabbaten.

 

1. På hvilken dag brukte Jesus å tilbe?

”Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.” Luk 4,16.

Jesu sedvane var å tilbe på sabbaten.

 

2. Men hvilken ukedag er sabbat?

Den syvende dagen i uken (lørdag) er sabbat.

”Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.” 2 Mos 20,10. “Da sabbaten var over, … Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven.” Mark 16,1.2.

Sabbaten er ikke den første dagen i uken (søndag), som mange tror, men den syvende dagen (lørdag). Legg merke til fra skriftstedet over at sabbaten er den dagen som kommer rett før den første dagen i uken.

 

3. Av hvem og hvor ble sabbaten til?

Gud skapte sabbaten ved skapelsen.

“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” “På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.” 1 Mos 1,1; 2,2.3.

Gud innstiftet sabbaten ved skapelsen. Han hvilte på sabbaten og velsignet og helliget den (satte den til side for hellig bruk).

 

4. Hva er det Gud sier om sabbatshelligholdelse i de ti bud, som Han skrev med Sin egen finger?

Gud skrev sabbatsbudet med Sin egen finger.

“Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11. “Så overgav Herren de to steintavlene til meg. På dem var det skrevet med Guds finger, og på dem stod alle de ordene som Herren hadde talt til dere på fjellet, midt ut fra ilden, på den dagen dere var samlet.” 5 Mos 9,10.

I det fjerde budet av de 10 befaler Herren oss å overholde den syvende- dags sabbaten som Hans hellige dag. Gud visste at menneskene ville glemme Hans sabbatsdag, så Han begynte dette budet med ordet husk. Han har aldri befalt en eneste en, noen gang, noe sted, å holde noen annen dag som en ukentlig helligdag.

 

Jesus sier at det er lettere for himmelen å forsvinne enn det er å endre Guds lov.

 

5. Men har ikke de ti bud blitt endret?

Jesus sier: “Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. Gud sier: “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.” Sal 89,35. Merk at de ti bud kom fra Hans lepper. 2 Mos 20,1 sier: “Gud talte alle disse ordene og sa:”… [de ti bud fulgte i versene 2-17].

Nei, absolutt ikke! Det er i høyeste grad umulig for noen av Guds morallover noen gang å bli endret. Alle de ti budene er fremdeles gyldige.

 

6. Holdt apostlene sabbaten?

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

“Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene,” Apg 17,2. “Paulus og hans følge … gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg.” Apg 13,13.14. “På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der.” Apg 16,13. “Og hver sabbat samtalte han (Paulus) i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Ja, apostelgjerningene gjør det klart at Paulus og den første menighet holdt sabbaten.

 

7. Tilba også hedningene på sabbaten?

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

Gud befalte det:
“Salig er det menneske … som holder sabbaten, og ikke vanhelliger den.” “Også de fremmede som holder seg til Herren, … hver den som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og som holder fast på Min pakt, dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i Mitt bønnehus. … For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.” Jes 56,2.6.7.

Apostlene lærte det:
“Da så jødene gikk ut av synagogen, ba hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.” “På sabbaten etter kom nesten hele byen sammen for å høre Guds ord.” Apg 13,42.44. “Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Apostlene i den tidlige nytestamentlige menighet både adlød Guds sabbatsbud og lærte de omvendte hedningene å gjøre det samme. Ikke en eneste gang refererer de til søndag som en helligdag.

 

8. Men ble ikke sabbaten endret til søndag ved Kristi død eller oppstandelse?

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

Nei, det finnes ikke den fjerneste antydning om at sabbaten ble endret ved Kristi død eller oppstandelse. Bibelen lærer faktisk det motsatte. Studer nøye de følgende beviser:

A. Gud velsignet sabbaten. “Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,11. “Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den.” 1 Mos 2,3.

B. Kristus forventet at Hans folk fortsatt skulle holde sabbaten i år 70 e.Kr. da Jerusalem ble ødelagt. Fullt vitende om at Jerusalem ville bli ødelagt av romerne i år 70 e.Kr., varslet Jesus sine etterfølgere om dette ved å si: “Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.” Matt 24,20. Jesus gjorde det klart at Hans intensjon var at sabbaten fortsatt var gyldig 40 år etter Hans oppstandelse. Faktisk finnes det ikke den minste antydning noen plass i Skriften at Jesus, Hans Far, eller apostlene noen gang (ved noe tidspunkt, eller ved noen omstendigheter) endret den hellige syvende-dags sabbat til noen annen dag.

C. Kvinnene som kom til graven for å salve Kristi døde legeme, holdt sabbaten. “Men Jesus … utåndet … det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten” (Mark 15,37.42), som nå er kalt langfredag.Kvinnene forberedte krydder og salver for å salve Hans legeme. “Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier.” Luk 23,56. “Og da sabbaten var til ende” (Mark 16,1) “meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven” (Mark 16,2). “Han var oppstanden tidlig den første dag i uken” (vers 9), vanligvis kalt 1. påskedag eller søndag. Legg merke til at sabbaten i henhold til Bibelen var dagen før oppstandelsen som skjedde på søndag 1. påskedag, og dagen før søndag kaller vi nå lørdag.

D. Kristi etterfølger, Lukas, skrev to av bøkene i Bibelen — Lukas- evangeliet og Apostelgjerningene. Han sier at i Lukas-evangeliet skrev han hele Jesu lære (Apg 1,1-3). Men han nevner ikke med ett ord søndagshelligholdelse eller noen endring av sabbaten.

 

9. Noen sier at sabbaten vil bli holdt på Guds nye jord. Er dette riktig?

Alle i Guds evige rike vil holde sabbaten hellig.

“For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.” Jes 66,22.23.

Ja, Bibelen sier at alle de frelste fra alle tidsaldre vil holde sabbaten på den nye jord.

 

10. Men er ikke søndag Herrens dag?

Herrens dag er sabbat, ikke søndag.

“Kaller sabbaten en stor glede, Herrens hellige dag for ærefull.” Jes 58,13. “For Menneskesønnen er herre også over sabbaten.” Matt 12,8.

Bibelen snakker om “Herrens dag” i Åp 1,10, så Herren har en spesiell dag. Men ikke noe vers i Skriften refererer til søndag som Herrens dag. Derimot identifiserer Bibelen sabbaten som Herrens dag. Den eneste dagen som noen gang er velsignet av Herren, eller krevd av Ham som Hans hellige dag, er den syvende-dags sabbat.

 

11. Burde jeg ikke holde søndagen hellig for å ære Kristi oppstandelse?

Jesus foreskrev dåp – ikke søndaghelligholdelse – til ære for Hans oppstandelse

“Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,3-6.

Nei! Ikke mer enn du ville holdt fredag til minne om Hans korsfestelse. Kristus opprettet forordningen med dåpen til ære for Hans død, begravelse og oppstandelse. Bibelen har aldri foreslått søndagshelligholdelse for å ære oppstandelsen (eller for noen annen grunn, for den saks skyld). Vi ærer Kristus ved å adlyde Ham (Joh 14,15) — ikke ved å bytte ut Hans lov med menneskebud.

 

12. Hvis søndagshelligholdelsen ikke er bibelsk, hvor kommer dette fra da?

Skakkjørte menn hadde den frekkheten å erstatte sabbaten med søndag.

“Han … skal sette seg fore å forandre tider og lov.” Dan 7,25. “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” “Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,6.9. “Hennes prester gjør vold på Min lov.” “Hennes profeter pusser over dem med kalk, … De sier: Så sier Herren Gud, enda Herren ikke hadde talt.” Esek 22,26.28.

Villedede menn fra en historisk fortid annonserte at Guds hellige dag var endret fra sabbat til søndag. Gud forutsa at dette ville skje, og det skjedde. Feilen ble overgitt til vår intetanende generasjon som en evangelisk sannhet. Søndagshelligholdelse er en tradisjon fra uinspirerte menns brudd på Guds lov som fremholder sabbatshelligholdelse. Bare Gud kan gjøre en dag hellig. Gud velsignet sabbaten, og når Gud velsigner, kan ikke mennesker “omstøte det”. 4 Mos 23,20.

 

13. Men er det ikke risikabelt å tukle med Guds lov?

Å endre sabbaten til søndag er en krenkelse mot Gud fordi det er et forsøk på å endre Hans guddommelige lov.

“Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, så dere kan holde Herren, deres Guds bud, dem jeg befaler dere.” 5 Mos 4,2. “Alt Guds ord er rent. … Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.” Ordsp 30,5.6.

Gud har spesifikt gitt forbud om å endre Hans lov ved å trekke fra eller legge til noe. Å fikle med Guds hellige lov på en eller annen måte er noe av det mest skremmende og farlige en person kan gjøre.

 

14. Men hvorfor skapte da Gud sabbaten?

Sabbaten er et tegn på Guds skaperkraft og makt til å frelse.

A. Tegn på skapelsen. “Husk på hviledagen så du holder den hellig.” “For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8.11.

B. Tegn på forsoning og helliggjørelse. “Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.” Esek 20,12.

Gud gav oss sabbaten som et tosidig tegn: (1) Det er et tegn på at Han skapte verden på seks bokstavelige 24-timers døgn, og (2) det er også et tegn på Guds mektige kraft til å frelse og helliggjøre mennesker. Uten tvil vil hver kristen elske sabbaten som Guds dyrebare tegn på skapelse og forsoning. (2 Mos 31,13.17; Esek 20,12.20). Det er derimot en stor krenkelse mot Gud at menneskene tukler med Hans sabbat. I Jes 58,13.14 sier Gud at alle som vil bli velsignet må holde sin fot tilbake fra å tråkke ned Hans hellige sabbat.

 

15. Hvor viktig er sabbatshelligholdelse?

Brudd på ett av Guds bud, uansett hvilket, er synd.

“Synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4. “For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10. “Fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor.” 1 Pet 2,21. “Ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham.” Hebr 5,9.

Dette er en sak som gjelder liv eller død. Sabbatshelligholdelse er nedfelt i det fjerde av Guds ti-budslov. Et bevisst brudd på hvilket som helst av de ti bud er synd. Kristne vil med glede følge Kristi eksempel i sabbatshelligholdelsen. Vår eneste sikkerhet er iherdig å studere Bibelen, “idet du rettelig lærer sannhetens ord”. 2 Tim 2,15. Vi må ha støtte i Skriften fra all kristen praksis som vi etterlever.

 

16. Hva føler Gud for religiøse ledere som ignorerer sabbaten?

Gud vil ikke unnskylde religiøse ledere som med vitende ignorerer sabbaten.

“Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig, … har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem.” “Derfor utøser jeg Min vrede over dem.” Esek 22,26.31.

Ved å lukke sine øyne for Guds sanne sabbat, krenker religiøse ledere himmelens Gud. Gud svarer med straff for sånne falske hyrder. Millioner har blitt ført på avveie i denne saken. Gud kan ikke ta lett på det. Jesus fordømte fariseerne for å late som om de elsket Gud mens de satte til side ett av Guds ti bud for sine vedtekters skyld (Mark 7,7-13).

 

17. Vil sabbatshelligholdelse virkelig berøre meg personlig?

Enhver som kommer inn i himmelen og spiser av livets tre vil holde sabbaten hellig.

“Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15. “Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv.” Rom 14,12. “Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12.

Ja, på alle måter, sabbaten er din sabbat. Gud laget den for deg, og hvis du elsker Ham, vil du holde den, fordi den er ett av Hans bud. Kjærlighet uten å holde loven er ikke noen kjærlighet i det hele tatt (1 Joh 2,4). Du må ta et valg. Du kan ikke unngå det. Ingen kan frita deg. Du må selv stå til ansvar for Gud i denne svært viktige saken. Gud ber deg om å elske og adlyde Ham nå!

 

18. Er du villig til å følge Jesu befaling og eksempel i å holde sabbaten?

Svar: