15 – Hvem er antikrist?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Hvem er antikrist?Hvem eller hva er antikrist? Onde allianser eller ondsinnede individualister? Noen sier at hans tilblivelse fortsatt ligger inn i fremtiden. Andre sier at han fremstod for lenge siden i det antikke Rom. Men Bibelen tilkjennegir at han er i live i dag! Bibelens profetier lærer at antikrist vil spille en sentral rolle i de avsluttende begivenheter av jordens historie. Vet du hvem han er? Er du sikker? Det må du være, for du kan ikke forstå endetidens siste begivenheter før du forstår denne onde makten. Gjør deg klar til ett av de mest fengslende studieheftene til nå.

Dette studiehefte, basert på Daniels kapittel 7, identifiserer uten tvil antikrist klart og tydelig. Men dette er bare en introduksjon. Fremtidige leksjoner vil åpenbare detaljer av noen av aktivitetene hans som vil være av verdensomspennende karakter. Det du oppdager nå, kan mishage deg, eller gjøre deg trist, husk da at profetien i Daniels kapittel 7 kommer fra Jesus, han som elsker deg. Bed om Guds veiledning når du utforsker denne viktige saken. Vær nøye med å lese og reflektere over Daniels kapittel 7, før du studerer dette heftet.

1. I starten på kapittelet ser Daniel 4 store dyr komme opp av havet. Hva representerer et dyr i profetiene? Hva er det havet representerer?

“Det fjI profetier bruker Gud dyr for å symbolisere nasjoner.erde dyret skal være et fjerde rike.” Dan 7,23. “Vannene som du så, … er folk, skarer, folkeslag og tungemål.” Åp 17,15.

Dyr representerer kongeriker eller nasjoner. Vann representerer mengder av mennesker eller store befolkningsgrupper.

 

2. De fire dyrene i Dan 7 representerer de fire verdensrikene (versene 17.18). Babylon, det første riket (Dan 2,38.39), er representert som en løve i Dan 7,4. (Se Jer 4,7; 50,17 hvor Babylon også er fremstilt som en løve.) Hva betyr “ørnevinger”? Hva representerer de “fire vinder” i vers 2?

“Herren skal føre imot deg et folk … slik som ørnen kommer flygende.” 5 Mos Løven i Dan 7 representerer det babylonske riket.28,49.

“Så sier hærskarenes Herre: … en mektig storm skal reises opp fra jordens ytterste grenser. På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden.” Jer 25,32.33.

Ørnevinger representerer fart. (Se Jer 4,13; Hab1,6-9.) Vind representerer krig, oppstandelse og ødeleggelse. (Se også Åp 7,1-3.)

 

3. Hvilket rike representerer bjørnen (Dan 7,5)? Hva symboliserer de tre ribbeinene han har i munnen?

Les Daniel 8. Legg merke til at dyrene i kapittel 8 er parallell til de i kapittel Bjørnen med de tre ribbeinene i munnen symboliserer Medo-Persia.7. Dan 8,20 nevner spesielt Medo-Persia som riket som går forut for den raggete bukken, eller Hellas, i vers 21. Det er det andre verdensriket — den samme makten som bjørnen i Daniel 7. Imperiet var bygd opp av to folkegrupper. Mederne kom først (representert i Dan 7,5 av bjørnen som reiste seg), men perserne ble til slutt sterkere (representert i Dan 8,3 av bukkens andre horn som vokste høyere). De tre ribbeinene representerer de tre krigsmaktene som ble beseiret av Medo-Persia: Lydia, Babylon og Egypt.

  

4. Hellas, det 3. riket (Dan 8,21), er representert av en leopard med 4 vinger og 4 hoder (Dan 7,6). Hva representerer hodene? Hva representerer de 4 vingene?

Leoparden i Daniel 7 representerer det greske verdensriket.De fire hodene representerer de fire rikene som Aleksander den stores imperie ble inndelt i ved hans død. De fire generalene som ledet disse regionene var: Cassander, Lysimachus, Ptolemy og Seleucus. De fire vingene (isteden for to som på løven) representerer super-speed, noe som var tilfelle for Aleksanders erobringer (Jer 4,11-13).

 

5. Det romerske riket, det 4. verdensriket, er representert av et forferdelig monster med jerntenner og 10 horn (Dan 7,7). Hva representerer hornene?

Det romerske verdensriket er symbolisert av et stort monsterdyr med 10 horn.De 10 hornene representerer de 10 kongene eller rikene som det hedenske Rom endelig ble inndelt i (Dan 7,24). (Disse 10 rikene er de samme som de 10 tærne på statuen beskrevet i Dan 2,41-44.) Omstreifende barbariske stammer sveipet inn over det romerske imperiet og la under seg landområder for sitt folk. Syv av disse 10 stammene utviklet seg til å bli landene i det moderne Vest-Europa, mens tre ble rykket opp og ødelagt. Den neste seksjonen vil ta for seg de tre rikene som ble ødelagt

VESTGOTER – Spania
ANGLO-SAKSER – England
FRANKER – Frankrike
ALEMANER – Tyskland
BURGUNDER – Sveits
LOMBARDER – Italia
SUEVER – Portugal
HERULER – Revet opp
ØSTGOTER – Revet opp
VANDALER – Revet opp

  

6. Hva er det neste som skjer i profetien i Dan 7?

Det lille hornet i Dan 7,8 representerer antikrist.“Jeg la nøye merke til hornene, og se, det var enda et horn, et lite et, som kom opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp for å slippe dette fram. Og se, på dette hornet var det øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord.” Dan 7,8

Det neste er at det lille hornet står frem som en maktfaktor. Vi må være nøye med å identifisere det, fordi Gud har brukt mer plass på å beskrive det enn de andre 4 rikene til sammen. Hvorfor? Fordi de bibelske kjennetegnene identifiserer det som profetien og historiens antikrist. Vi kan ikke tillate oss å gjøre noen feil i denne identifiseringen.

  

7. Inneholder Bibelen konkrete og tydelige identifiseringer?

Bibelen sier at antikrist ville forfølge Guds folk.Ja, i Daniel 7 gir Gud oss ni kjennetegn av antikrist, slik at vi med sikkerhet kan slå fast identiteten. Og selv om noen kan finne disse sannhetene i Guds Ord smertefulle, må vi være ærlige nok til å akseptere dem som Hans åpenbarte avsløringer. La oss nå se på Jesu ni punkter:

A. Det lille hornet eller riket “skjøt op mellem dem” — de ti hornene var rikene i Vest-Europa (Dan 7,8). Dermed vil det være et lite rike et sted i Vest-Europa.

B. De vil ha en leder som taler ”store ord” (Dan 7,8).

C. Det vil rykke opp 3 riker (Dan 7,8).

D. Det vil være forskjellig fra de andre 10 rikene (Dan 7,24).

E. Det vil gå til krig mot og forfølge og undertrykke de hellige (Dan 7,21.25).

F. Det vil oppstå fra det hedenske romerske imperium — det 4. verdensriket (Dan 7,7.8).

G. Guds folk (de hellige) “skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid”. (Dan 7,25).

H. Den vil “tale store ord mot” eller spotte Gud (Dan 7,25). I Åp 13,5, sier Bibelen at den samme makten “talte store og spottende ord”.

I. Den vil “tenke på å forandre hellige tider og lov”. (Dan 7,25).

Ikke glem — alle disse identifiseringene kommer direkte fra Bibelen. De er ikke menneskelige meninger eller spekulasjoner. Historikerne ville hurtig kunne fortelle deg hvilken makt som her er beskrevet. Disse punktene passer bare på en makt — pavemakten. Men for å være sikker, la oss vurdere alle ni kjennetegnene, ett for ett. Det kan ikke etterlates noen form for tvil.

  

8. Passer pavemakten til disse kjennetegnene?

Pavemakten passer til alle ni beskrivelsene.Ja, den passer perfekt til hver beskrivelse. Se punkt A til og med H.

A. Den “skjøt opp mellom” de 10 rikene i Vest-Europa.
Den geografiske beliggenheten til pavemakten var i Roma, Italia — hjertet til det vesteuropeiske territoriet.

B. Det ville ha en leder som talte for det.
Pavemakten passer til denne beskrivelsen fordi den har en person som leder (paven) som taler for det.

C. Det vil rive opp tre kongeriker.
Vest-Europas keisere var hovedsakelig katolikker, og de støttet pavemakten i dens utbredelse og autoritet. Tre arianske kongedømmer støttet derimot ikke pavemakten — vandalene, herulerne og østgoterne. Derfor besluttet de katolske keiserne at de måtte beseires eller ødelegges. Her er hvordan Dr. Mervyn Maxwell, en teologisk historiker, beskriver resultatene i bind 1, side 129, i sin bok God Cares (Gud bryr seg): “Den katolske keiseren Zeno (474-491) fikk i stand en avtale med østgoterne i 487 som resulterte i utryddelsen av riket til de arianske herulerne i 493. Og den katolske keiseren Justinian (527-565) utryddet de arianske vandalene i 534 og ettertrykkelig knekket den arianske østgotiske makten i 538. Slik ble de tre horn i Daniel — herulerne, vandalene og østgoterne — rykket opp.” Det er ikke vanskelig å se at pavemakten passer til beskrivelsen i dette punktet.

D. Den ville være “forskjellig” eller annerledes enn de andre rikene.
Pavemakten passer også perfekt til denne beskrivelsen. Den sto frem på scenen som en religiøs makt og var fullstendig forskjellig fra den verdslige naturen til de andre 10 rikene.

E. Den ville gå til krig mot og forfølge de hellige.
At kirken forfulgte de kristne er et velkjent faktum. Pavemakten har tydelig innrømmet det. Det finnes mengder av bevis for dette. Endog konservative historikere hevder at kirken drepte minst 50 millioner mennesker på grunn av deres kristne overbevisning. Vi siterer her fra to kilder:

 

 1. “At den romerske kirken har utøst mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noen gang har eksistert i menneskehetens historie, vil ikke bli dratt i tvil av noen protestant med tilstrekkelig historisk kunnskap.” 1 
 2. I Historien om den spanske inkvisisjonen, fremlegger D. Ivan Antonio Llorente følgende tall bare fra den spanske inkvisisjonen:
   • 31,912 personer ble dømt og brent på bålet.
   • 241,450 personer ble dømt til fengselsstraffer.

F. Det ville dukke opp fra det 4. riket av jern — det hedenske romerriket.
Vi siterer to autoriteter på dette punktet:

  1. “Den mektige katolske kirken var litt mer enn det romerske imperiet … Den eksisterende hovedstaden til det gamle romerske imperiet ble hovedstaden til det kristne imperiet. Maktsenteret til Pontifex Maximus ble videreført av paven.” 2 
  2. “Uansett hvilke romerske etterlevninger barbarene og arianerne etterlot seg … så [kom] de under beskyttelse av biskopen i Rom, som var den høyeste myndighet der etter at keiserne forsvant. Den romerske kirken førte seg selv i all stillhet, på denne måten, inn i den lederposisjonen som det romerske verdensimperiet hadde hatt, og som er blitt videreført.” 
  3. Så igjen har vi et punkt som passer på pavemakten.

G. Folk (de hellige) ”skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid*.” Dan 7,25.
Flere ting må klarlegges i forbindelse med dette punktet:

  1. En tid er ett år, tider er to år, og en halv tid er ett halvt år. <* ett år og to år og et halvt år.>
  2. Denne samme tidsperioden er nevnt 7 ganger (Dan 7,25; 12,7; Åp 11,2.3; 12,6.14; 13,5) i Daniels bok og Åpenbaringen: tre ganger som en tid og tider og en halv tid; to ganger som 42 måneder; og to ganger som 1.260 dager. Basert på 30-dager pr. måned, som var den kalenderen som ble brukt av jødene, angir alle disse tidsperiodene den samme tiden: 3 1/2 år = 42 måneder = 1.260 dager. 
  3. En profetisk dag er lik ett bokstavelig år (Esek 4,6; 4 Mos 14,34). 
  4. Således skulle det lille horn (antikrist) ha makt over de hellige i 1.260 profetiske dager, eller 1.260 bokstavelige år. 
  5. Mavemaktens regjeringstid begynte i 538 e.Kr, når den siste av de tre opprørske arianske rikene ble tilintetgjort. Den hersket inntil 1798 når Napoleons general, Berthier, med det for øyet å ødelegge både pave Pius VI og den politiske, verdslige makten til pavedømmet, arresterte paven. Denne tidsperioden er en eksakt oppfyllelse av den 1.260-årige tidsprofetien. Dette slaget var et dødssår for pavemakten. Men dødssåret ble legt og fortsetter å heles i dag.
  6. Den samme perioden med forfølgelse er nevnt i Matt 24,21 som den verste forfølgelsesperiode Guds folk noen gang ville erfare. Vers 22 forteller oss at den var så ødeleggende at ikke en eneste sjel ville ha overlevd hvis ikke Gud hadde avkortet den. Men Gud gjorde det. Forfølgelsene sluttet lenge før paven ble tatt til fange i 1798. Det er lett å se at dette punktet også passer på pavemakten.

H. Den ville tale store og blasfemiske ord “mot den Høyeste [Gud]”.
Blasfemi defineres på to måter i Skriften:

 1. Krever å tilgi synder (Luk 5,21).
 2. Krever å være Gud (Joh 10,33).
  Passer dette punktet pavemakten? Ja! La oss først se på bevisene for at den krever å få tilgi synder: “Tilgir presten virkelig synder, eller bare erklærer han at de er tilgitt? Presten tilgir helt og fullt syndene i kraft av den makten som er gitt ham av Kristus.” 4 Videre underminerer pavemakten Jesus ved å sette opp et system med syndsbekjennelse til en jordisk prest og setter derved til side Jesus, vår Yppersteprest (Hebr 3,1; 8,1.2) vår eneste Mellommann (1 Tim 2,5).Vurder så bevisene for at den krever å være Gud: “Vi [pavene] innehar på denne jorden Gud den Allmektiges plass.” 5 Her er en annen: “Paven er ikke bare Jesu Kristi representant, men han er selveste Jesus Kristus, gjemt under et dekke av kjød.” 6Det er klart at dette punktet også passer til pavemakten.

I. Den ville “tenke på å forandre hellige tider og lov”.
I et fremtidig studiehefte vil vi ta opp betydningen av ”tider” i dette punktet. Det er et hovedtema og trenger separat utredning. Men hva med å endre lovene? Bibelen oversetter lovene med ”loven”. Referansen viser til en endring av Guds lov. Selvfølgelig er det ikke mulig for noen å endre den, men har pavemakten prøvd å gjøre det? Svaret er ja. I sin katekisme har pavemakten utelatt det andre budet som går imot tilbedelse av utskårne bilder og har kortet ned det fjerde budet fra 94 ord til åtte og delt opp det tiende budet til to bud. (Dette kan du selv sjekke. Sammenlign de ti bud i katekismen med de ti bud i 2 Mos 20,2-17.) Det finnes ikke noen tvil om at det lille hornet i Daniel kapittel 7 (antikrist) er pavemakten. Ingen annen organisasjon kan på noen som helst måte passe til disse ni punktene. For øvrig er ikke dette en ny lære. Hver reformator, uten unntak, talte om pavemakten som antikrist. 7

Formanende ord om omsorg og bekymring
For at ikke noen skal tro at vi angriper medkristne ved å identifisere det lille hornet, så vær så snill å ha i tankene at profetien peker på et system og ikke enkeltindivider. Det er oppriktige og gudfryktige kristne i alle menigheter, inkludert den katolske tro. Daniel kapittel 7 er ganske enkelt et bud om dom og irettesettelse av en stor religiøs institusjon som kompromisser med hedenskapen, som så mange andre menigheter som er kommet til etter henne, har gjort.

Profetiene åpenbarer feil ved alle trosretninger
Andre profetier peker på feil ved den protestantiske og den jødiske tro. Gud har oppriktige mennesker i alle religioner. Hans sanne folk (uansett deres tro) vil alltid ydmykt akseptere Herrens irettesettelser og vil ikke lukke ører og hjerter for Ham i selvforsvar. Vi skulle være takknemlige for at Guds Ord taler med upartisk ærlighet over hvert tema.

  1. W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Bind 2, side 40.
  2. Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church, side. 148, 149.
  3. Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), side 269, 270.
  4. Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), side. 279.
  5. Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom” (datert 20. juni, 1894) trans. in the Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), side 304.
  6. Catholic National, juli 1895.
  7. R. Allen Anderson, Unfolding the Revelation, side 137.
  

9. Ble ikke Daniel bedt om å forsegle boken inntil “endens tid”? (Dan 12,4) Når vil Daniels profetier bli åpenbart?

Engelen fortalte Daniel at profetiene i denne boken skulle forsegles til 1798 (endens tid).I Daniel 12,4 ble profeten fortalt at deler av boken skulle forsegles inntil “endens tid”. I vers 6 spør en engel: “Hvor lenge vil det vare før disse underfulle ting er til ende?” Vers 7 sier: “En tid og tider og en halv tid.” Engelen forsikrer Daniel at den delen av boken som omtaler endetidsprofetier skal forstås ved slutten av de 1.260 årene med pavemaktens kontroll, som var som vi har sett tidligere i dette heftet, i 1798. Så endetiden begynte i året 1798. Selvfølgelig inneholder Daniels bok avgjørende budskaper fra himmelen til oss, nå i vår tid. Det er vesentlig for frelsen for de som lever når Jesus kommer igjen, å kunne forstå dette.

  

10. Mange av dagens kristne har tragisk nok blitt feilinformert angående antikrist. Å tro en løgn angående antikrist kan lett forårsake en persons fortapelse. Hva bør en person gjøre når han støter på en ny bibelsk lære?

All religiøs undervisning skal sammenlignes med Skriften for å avgjøre riktigheten av læren.«Folket der var mer vennligsinnet enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.” Apg 17,11.

Når en støter på en ny bibelsk lære, er den eneste sikre måten å nøye sammenligne den med Skriften for å se om den er i harmoni med Guds Ord.

  

11. Er du villig til å følge etter hvor Jesus leder, selv om det kan bli smertefullt?

11. Er du villig til å følge etter hvor Jesus leder, selv om det kan bli smertefullt?Avsluttende anmerkninger
Mange betydningsfulle åpenbaringer fra Bibelens bøker, Daniel og Åpenbaringen, vil bli presentert i kommende studiehefter fra Amazing Facts. Gud har gitt disse profetiene for å:

A. Åpenbare jordens avsluttende begivenheter.

B. Identifisere deltagerne i den siste fasen av kampen mellom Jesus og Satan.

C. Tydelig åpenbare Satans onde planer for å villede og ødelegge oss alle sammen.

D. Presentere dommens rettferdighet og kjærlighet; Guds hellige vil bli frikjent!

E. Løfte opp Jesus — Hans frelse, kjærlighet, makt, nåde og justis.

Hoveddeltagerne vil fremstå flere ganger
Nøkkeldeltagerne i den avsluttende krigen mellom Jesus og Satan vil fremstå gjentatte ganger i disse profetiene. Disse inkluderer: Jesus, Satan, USA, pavemakten, protestantismen og spiritismen. Jesus gjentar og utvider sine profetiske beskjeder for å være sikker på at Hans kjærlige advarsler og beskyttelse når frem på en klar og tydelig måte.

Svar: