16 – Englebudskapene fra verdensrommet!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Engler er virkelige! Noen ganger kalt kjeruber eller serafer, disse Englebudskapene fra verdensrommet!mektige tjenende åndene fremstår gjennom hele bibelhistorien. Ofte ser man at de beskytter og leder Guds folk, og noen ganger straffer de det onde – men en av deres viktigste oppgaver er å åpenbare og forklare profetier. Visste du at Gud har sagt noe spesielt gjennom sine engler til de utslitne menneskene i vår hektiske verden? I Åpenbaringen 14 har Gud åpenbart noen skremmende endetidsbudskaper, kodet inn som symboler i form av tre flygende engler. Så viktige er disse budskapene, at når de er forkynt, kommer Jesus tilbake! Dette heftet vil gi deg en grov oversikt, og de påfølgende åtte heftene vil gi deg de utrolige detaljene. Hold deg fast i stolen … Guds personlige budskap til deg er i ferd med å bli forklart!

1. Hvorfor studerer vi Åpenbaringen? Er den ikke forseglet?

Det er seks avgjørende grunner for å studere Åpenbaringen:Åpenbaringsboken åpenbarer Jesus på en unik måte.

A. Den har aldri vært forseglet (Åp 22,10). Den evige striden mellom Kristus og Satan, pluss djevelens strategi og utspekulerte endetidsplaner er avslørt i Åpenbaringen. Satan klarer ikke så lett å lure folk som på forhånd er klar over hans løgnaktige bedrageri, derfor håper han at folk vil tro at Åpenbaringen er forseglet.

B. Selve navnet “Åpenbaring” betyr “avsløre”, “åpne”, eller “åpenbare” — det stikk motsatte av det å være forseglet. Den har alltid vært fullstendig åpen.

C. Åpenbaringen er Jesu bok på en unik måte. Den begynner med “Jesu Kristi Åpenbaring”. Den gir endog en billedlig beskrivelse av Ham i kapitel 1,13-16. Ingen annen bok i Bibelen åpenbarer Jesus og Hans endetidsinstruksjoner og planer for sitt arbeid og sitt folk, som det åpenbaringen gjør.

D. Åpenbaringen er hovedsakelig skrevet for og myntet på folk i våre dager — like før Jesus kommer igjen (Åp 1,1-3; 3,11; 22,6.7.12.20).

E. En spesiell velsignelse er annonsert på de som leser Åpenbaringen og tar vare på dens råd (Åp 1,3; 22,7).

F. Åpenbaringen beskriver Guds endetidsfolk og menighet med skremmende tydelighet. Det får Bibelen til å bli levende når du ser at endetidens siste begivenheter, beskrevet i Åpenbaringen, finner sted. Den forteller også nøyaktig hva Guds folk må forkynne i endetiden (Åp 14,6-14). Dette studiehefte vil gi en oversikt over den forkynnelsen, slik at du vil gjenkjenne den når du hører den.

Merk: Før du går videre, vennligst les Åp 14,6-14.

2. Gud bemyndiget sin menighet til å forkynne evangeliet til hver skapning (Mark 16,15). Hvordan symboliserer Han dette hellige arbeidet i Åpenbaringen?

“Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige Gud bruker engler for å symbolisere sitt endelige tre-punkts budskap.evangeliet å forkynne … Og en annen engel fulgte etter og sa: … Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: …” Åp 14,6-9.

Ordet “engel” betyr bokstavelig “budbærer”, så det passer at Gud bruker tre engler til å symbolisere forkynnelsen av Hans tre-punkts evangeliske budskap for de siste dager. Gud bruker symbolikken med engler for å minne oss om at overnaturlig kraft vil følge forkynnelsen.

3. Hvilke to avgjørende punkter avslører Åp 14,6 om Guds budskap for endetiden?

«Og jeg så en annen engel som fløy midt på Guds endetidsbudskap av håp må forkynnes til hver person på jorden.himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk.” Åp 14,6.

De to sentrale punktene er: (1) at det er “det evige evangeliet”, og (2) at det må bli forkynt til hver person på jorden. De tre englers budskap vektlegger evangeliet, som gjør det klart at mennesker er frelst ved tro på — og aksept for — Jesus Kristus alene (Apg 4,12; Mark 10,26.27). Siden det ikke finnes flere veier til frelsen, er det ondskap å hevde noe annet.

Satans forfalskninger
Satans forfalskninger, som er mange, inkluderer to veldig effektive: (1) frelse av gjerninger, og (2) frelse i synd. Disse to forfalskningene er åpenbart og avslørt i de tre englers budskap. Mange, uten å være klar over det, har omfavnet en av disse to forfalskningene og prøver å bygge sin frelse på det — en komplett umulighet. Vi må også poengtere at ingen virkelig forkynner endetidsevangeliet om Jesus, uten å inkludere de tre englers budskap.

4. Hvilke fire karakteristiske punkter forkynner den første engel?

“Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er De som ærer Gud vil finne sann glede i å tjene Ham.kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!” Åp 14,7.

A. Frykt Gud. Dette betyr at vi skulle ære Gud i kjærlighet, tillit og respekt — ivrige etter å utføre Hans befalinger. Dette holder oss borte fra det onde. “Ved Herrens frykt vender en seg bort fra det onde.” Ordsp 16,6. Salomo, den vise mannen, sa også: “Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Fork12,13.

B. Gi Gud ære. Vi oppfyller dette budet når vi tilber, priser og takker Gud for Hans godhet mot oss. En av disse dagers store synder er utakknemlighet (2 Tim 3,1.2).

C. Timen for Hans dom er kommet. Dette peker på at alle er ansvarlige overfor Gud, og det er en klar bekreftelse på at dommen foregår nå. Flere oversettelser sier “har” kommet istedenfor “er” kommet.

D. Tilbed skaperen. Dette budet avviser all slags avgudsdyrkelse — inkludert selvtilbedelse — og totalt forkaster evolusjonen, som fornekter at Gud er Skaper og Gjenløser. (Mange av dagens bøker og radioprogrammer overvurderer menneskets egenverdi, som deretter leder til selvtilbedelse. En kristens egenverdi er kun i Kristus, som gjør sine barn til sønner og døtre av himmelens Konge.)

Evangeliet inneholder forkynnelsen av himmelens Herre og Gud som Skaper og Forløser av denne verden. Å tilbe Skaperen inkluderer å tilbe Ham på den dagen Han satte til side som et minne om skapelsen (den syvende-dags sabbat). At referansen i Åp 14,7 er til sabbaten er gjort klart ved det faktum at ordene “gjorde himmelen og jorden og havet” ble løftet rett ut av sabbatsbudet (2 Mos 20,11) og brukt her. Vårt sanne opphav finnes hos Gud alene, som i begynnelsen skapte oss i sitt bilde. De som ikke tilber Gud som Skaper — uansett hva de ellers måtte tilbe — vil aldri oppdage sitt virkelige opphav.

5. Hvilken alvorlig kunngjøring forkynner den andre engelen om Babylon? Hva befaler engelen i Åp. 18 at Guds folk skal gjøre?

“Og en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon.” Åp 14,8. “Etter dette så jeg Guds folk må komme ut av Babylon.en annen engel som kom ned fra himmelen … Og han ropte kraftig med høy røst og sa: Falt, falt er den store Babylon, …: Kom ut fra henne, mitt folk.” Åp18,1-4.

Den andre engelen kunngjør høytidelig at “Babylon er falt”, og stemmen fra himmelen anmoder Guds folk på det sterkeste til umiddelbart å komme ut av Babylon. Uten at du vet hva Babylon er, kan du lett ende opp med å bli værende der. Tenk over det. Er det mulig at du er i Babylon nå? (Studiehefte nummer 20 gir en klar presentasjon av Babylon.)

6. Hva er det den tredje engelen så alvorlig advarer mot?

“Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: De som tilber dyret og mottar dets merke, vil bli utslettet av Gud.“Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger.” Åp 14.9.10.

Den tredje engelens budskap advarer folk mot å tilbe dyret og dets bilde og motta dyrets merke på pannen eller hånden. Den første engelen befaler sann tilbedelse. Den tredje engelen advarer mot de fryktelige konsekvensene av falsk tilbedelse. Vet du med sikkerhet hvem dyret er? Og hva dets merke er? Uten at du med sikkerhet vet hvem dyret og dets merke er, kan du ende opp med å tilbe det uten å være klar over det. (Studiehefte 20 gir alle detaljene angående dyret og dets merke. Studiehefte 21 forklarer dets bilde.)

7. Hvilke fire-punkts beskrivelse gir Gud i Åp.14,12 av sitt folk som aksepterer og følger de tre englers budskap?

“Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12.

A. De er tålmodige, utholdende og trofaste til enden — et høyt kall for en “gjør det nå” Herrens endetidsfolk vil finne sin største lykke i å adlyde Ham.generasjon. Guds folk åpenbarer Ham med sine tålmodige, kjærlige opptredener.

B. De er hellige, eller gudfryktige, fordi de fullt ut står på Guds side.

C. De holder Guds bud. Dette folket som tilhører Gud, adlyder med glede de ti bud og alle andre bud som Han har gitt dem. Deres fremste mål er å glede Ham som de elsker (1 Joh 3,22). (Studiehefte 6 gir mer informasjon om de ti bud.)

D. De har Jesu tro. Dette kan også oversettes med “tro på Jesus”. I begge tilfeller følger Guds folk Jesus og stoler helt og fullt på Ham.

8. Hva er det som skjer umiddelbart etter forkynnelsen av de tre englers budskap til alle folk?

“Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På Sitt Når alle har hørt Jesu endetidsbudskap, vil Han komme tilbake til jorden får å hente sitt folk.hode hadde Han en gullkrone.” Åp 14,14.

Umiddelbart etter at forkynnelsen av de tre englers budskap er gått ut til alle mennesker, vil Jesus komme i skyen (Hans annet komme) for å ta sitt folk til deres himmelske hjem. Ved Hans åpenbarelse, begynner den store 1.000-årige perioden i Åpenbaringen kapittel 20. (Studiehefte 12 forteller om de 1.000 år. Studiehefte 8 gir detaljene i Jesu annet komme.)

9. I 2 Pet 1,12 taler apostelen om “sannheten”. Hva mener han?

Sannheten” er en kvalitet ved det evige evangeliet som har spesiell fokus på noe som er viktig for den tiden det er forkynt i. Eksempler er:

A. Noahs forkynnelse av syndfloden (1 Mos 6 og 7; 2 Pet 2,5). Noah forkynte rettferdigheten. Han forkynte Guds kjærlighet og advarte mot den kommende syndfloden som ville ødelegge verden. Syndflodens budskap var “sannheten” for den tiden. Dens sterke anmodning var “kom inn i arken”. Og det var så viktig at det ville vært umoralsk å ikke forkynne det.

B. Jonas’ budskap til Ninive (Jonas 3,4). “Sannheten” i Jonas’ dager var at Ninive ville bli lagt øde om 40 dager. Jonas opphøyet frelseren og byen omvendte seg. Imidlertid ville utelatelsen av dette 40-dagers advarselbudskapet ha vært både troløst og utilgivelig. Det var sannheten, og den passet til den tiden på en spesiell måte.

C. Budskapet til Døperen Johannes (Matt 3,1-3; Luk 1,17). “Sannheten” på Johannes tid var at Messias var i ferd med å komme. Hans oppgave var å presentere evangeliet og forberede menneskene på Jesu første komme. Å ha utelatt det første komme av evangeliet i hans dager ville ha vært utenkelig.

D. De tre englers budskap (Åp 14,6-14). Guds “sannhet” for i dag omfatter de tre englers budskap. Selvfølgelig er frelse i Jesus Kristus alene sentral i disse budskapene. Allikevel har “sannheten” i dette budskapet blitt gitt for å forberede folk for Jesu annet komme, og for å åpne deres øyne for Satans glitrende og veldig overbevisende forførelser. Uten at menneskene forstår disse budskapene, vil Satan bedra og tilintetgjøre dem. Jesus visste at vi trengte disse tre spesielle budskapene, og har derfor i sin kjærlighet gitt dem. De må ikke bli oversett. Vær så snill å be oppriktig, etter hvert som du studerer dem punkt for punkt i de neste åtte studieheftene. Noen av dine oppdagelser kan nærmest være sjokkerende. Men alle vil bli tilfredsstillende forklart. Hjertet ditt vil bli sterkt beveget, og du vil merke at Jesus snakker til deg! Tross alt er dette Hans budskap.

10. Hvem er det Bibelen sier vil komme for å gi “Sannheten” før Herrens store dag?

“Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.” Mal 4,5.

Profeten Elia. Der er noe betydningsfullt ved Elia og hans budskap, noe vi skal få se i de neste spørsmålene.

 

11. Hva var det Elia gjorde som fikk Herren til å fokusere på ham?

Merk: Vennligst les nøye gjennom 1 Kong 18,17-40 før du svarer på dette spørsmålet.

Elia presset folket til å velge mellom hvem de ville tjene (vers 21). Guds endetidsbudskap er også kalt “Eliabudskapet”. Det maner til avgjørelser.Nasjonen bestod nesten bare av avgudsdyrkere. Folket hadde forlatt den sanne Gud og Hans bud. Der var en Guds profet, Elia, og 450 av Baals profeter (vers 22). Elia foreslo at både han og avgudsdyrkerne skulle bygge alter, legge på ved og deretter en okse på hvert alter. Så foreslo han at de skulle be den sanne Gud om å sette fyr på sitt alter. Den hedenske guden svarte ikke, men den sanne Gud som Elia tilbad, sendte ild fra himmelen og brente opp offeret til Elia.

Budskapet krevde en avgjørelse
Elias budskap kom i en tid med dyp åndelig krise og nasjonalt frafall. Det kom fra himmelen med slik en kraft at de daglige gjøremål stoppet opp og budskapet pådrog seg nasjonal oppmerksomhet. Så insisterte Elia på at folket skulle velge hvem de ville tjene, Gud eller Baal. Dypt beveget og fullt overbevisste, valgte folket Gud (vers 39).

 

12. Elias budskap har en dobbel anvendelse. Det anvendes som et sannhetsbudskap for å forberede folk for Jesu første komme, og som et budskap for å forberede folk på Jesu annet komme. Hvem var det Jesus sa forkynte Elias budskap for å forberede folk for Hans første komme?

“Blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Døperen Johannes presenterte “Eliabudskapet” for sin tid. De som nå forkynner Åp 14,6-14 forkynner dagens “Eliabudskap.”Johannes.” “Og hvis dere vil ta imot det: Han er den Elia som skal komme.” Matt 11,11.14.

Jesus kalte Johannes forkynnelse for å forberede folk på Hans første komme for “Elia” eller Eliabudskapet. Johannes’ budskap, som i Elias dager, forkynte tydelig sannheten, for deretter å insistere på et valg. Bibelen sier om døperen Johannes, “Han skal gå … i Elias ånd og kraft.” Luk 1,17.

13. Hvordan vet vi at profetien har en tilsvarende anvendelse for vår tid rett før Jesu annet komme?

“Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.” Mal 4,5. “Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.” Joel 3,4.

Vennligst legg merke til at to begivenheter vil skje “før Herrens dag kommer, den store og forferdelige” som er nevnt i Joel 3,4. Den ene er Elias komme. Den andre er de store og forferdelige tegnene på himmelen. Dette hjelper oss til å lokalisere begge begivenhetene. Den mørke dagen inntraff 19. mai, 1780. Den samme natten så månen ut som blod. Matt 24,29 inkluderer ett tegn til — stjerneregnet, som fant sted 13. november 1833. Av dette vet vi at Elias endetidsbudskap må begynne nær eller rett etter 1833 — før Herrens store dag kommer.

Det andre Eliabudskapet, etter tegnene i himmelen.
Det er klart at Johannes’ “Eliabudskap” ikke anvendes på det andre Eliabudskapet, fordi tegnene i himmelen fremstod mer enn 1.700 år etter at Johannes forkynte sitt budskap. Eliabudskapet i Joel 3,4 kunne ikke begynne før etter 1833, da alle tegnene på himmelen hadde vist seg, og det skulle forberede folk på Jesu annet komme. Den trefoldige “sannheten” i Åp 14,6-14 passer inn perfekt. Det begynte rundt 1844 og forbereder nå folk verden over for Jesu annet kommet (vers 14), som vil finne sted etter at dette budskapet har nådd hver person på jorden.

Budskapet krever et valg.
Elia insisterte på å fronte ondskapen og at alle da valgte hvem de ville tjene. Slik er det også med Guds trefoldige budskap i dag. Et valg må bli tatt. Guds trefoldige budskap avslører Satan og hans planer. Det åpenbarer tydelig Guds kjærlighet og krav. Gud kaller i dag mennesker tilbake til sann tilbedelse — tilbedelse av Gud alene. Med vitende og vilje å tjene og tilbe noen eller noe annet i disse siste kritiske dager leder bare til illojalitet og resulterer i evig død. Gud nådde på mirakuløst vis hjerter i Elias dager (1 Kong 18,37.39) og i døperen Johannes’ dager. Han vil gjøre det samme i de siste dager, ettersom mennesker responderer på de tre englers budskap (Åp 18,1).

14. Hvilke andre fantastiske velsignelser vil Elias forkynnelse (eller de tre englers) budskap bringe?

“Elia … skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedrGuds siste Eliabudskap vil bringe familier sammen i glede, kjærlighet og lykke.e.” Mal 4,5.6.

Pris Gud! Elias budskap, eller de tre englers budskap, vil forene familiemedlemmer i et kjærlig, nært, frydefullt og himmelsk forhold. For en lykke og velsignelse!

 

15. Ordet “evangeliet” betyr “gode nyheter”. Kommer de tre englers budskap i Åp kapittel 14 med gode nyheter?

Ja virkelig! La oss ta et overblikk over de De tre englers budskap fokuserer på Jesus.gode nyhetene vi har funnet i denne oversikten av de tre englers budskap:

A. Hver person vil ha en mulighet til å høre de siste dagers evangelium. Ikke en eneste vil bli forbigått.

B. Djevelens glitrende, kraftfulle planer om å fange og ødelegge mennesker, vil bli avslørt, derfor behøver vi ikke å bli forført.

C. Himmelens overnaturlige kraft vil følge forkynnelsen av Guds budskap i disse siste dager.

D. Guds folk vil være tålmodige. Han kaller dem “hellige”.

E. Guds folk vil ha Jesu tro.

F. Guds folk vil, ut av tro og kjærlighet, adlyde Hans bud.

G. Gud elsker oss så mye at Han har sendt oss et spesielt budskap for å forberede oss for Jesu annet komme.

H. Guds budskap for de siste dager vil bringe familiemedlemmer sammen i kjærlighet og enhet.

I. De tre englers hovedbudskap er at frelse er tilgjengelig for alle, men bare gjennom Jesus Kristus alene. Han gir oss sin rettferdighet for å dekke over vår fortid, og på forunderlig vis tildeler Han oss daglig sin rettferdighet, slik at vi kan vokse i nåde og i sannhet bli lik Ham. Med Ham kan vi ikke feile. Uten Ham kan vi ikke lykkes.

Tema i de tre englers budskap som vil bli forklart i påfølgende studiehefter er:
A. Guds dom har kommet!

B. Kom ut av et falt Babylon.

C. Ikke motta dyrets merke.

Mange flere gode nyheter vil bli åpenbart etter hvert som du under bønn studerer disse temaene i de neste åtte studieheftene. Noe av dette vil gjøre deg overrasket og glad, og noe sjokkert og trist. Noen punkt kan være vanskelig å akseptere. Men siden Jesus har sendt sitt spesielle budskap fra himmelen for å hjelpe og lede hver og en av oss personlig, i disse siste dager, er det med sikkerhet svært viktig å høre det, forstå det og følge det.

16. Er jeg lettet og takknemlig for at Jesus har et tre-punkts budskap til å lede og assistere sitt folk i disse siste dager av jordens historie?

Svar: