20 – Dyrets merke!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Et tatovert nummer, en computerchip under huden, eller noe annet spissfindig? Dette Dyrets merke!er en av de mest feiltolkede profetiene i Bibelen – og allikevel så viktig å forstå korrekt. Men ved å studere dyrets merke, blir vi nødt til å titulere noen sensitive punkt, nevne navn og være spesifikk. Dette er ikke populært i dag. Men vi må være bestemt fordi Gud elsker sitt folk, og Han ønsker at de skal vite sannheten. Dette budskapet er ikke vårt, men Jesu. Og med evig død som resultat for de som mottar merket, ville det være en forbrytelse å ikke hjelpe Ham med å levere dette budskapet.

Dette studiet burde antageligvis vært innledet med følgende advarsel: “DJEVELEN ØNSKER IKKE AT DU SKAL LESE OG FULLFØRE DETTE STUDIEHEFTET.” Vennligst les Åp 13,1-8; 14,9-12.16-18, og be at Den Hellige Ånd må gi deg et ærlig og forståelsesfullt hjerte før du begynner på dette oppsiktsvekkende studiet.

En viktig påminnelse.
Vi lærte i studiehefte 2 at en forferdelig konflikt pågår mellom Gud og djevelen. Den har rast gjennom århundrene siden Lucifer, himmelens mektigste engel, gjorde opprør mot Gud. Sammen med englene som forente seg med ham, forsøkte han å overvinne Gud og ta kontroll over universet. Gud og de lojale englene hadde ikke noe annet valg enn å jage Lucifer og hans engler ut av himmelen. Lucifer, som ble kjent som Satan, var rasende. Hans besluttsomhet i å ødelegge Gud, for så å kontrollere universet, har økt for hvert år som har passert. Forbausende nok har han vunnet støtte for sitt opprør blant storparten av den jordiske befolkningen. Herren ber også mennesker om lojalitet og støtte, men Han lar alle velge fritt. Snart vil alle mennesker ha alliert seg med enten Satan eller Gud. Det endelige slaget mellom Satan og Gud ligger rett foran oss, og det er beskrevet i Åpenbaringsboken.

Denne boken peker på at Gud har et emblem, eller merke, som vil identifisere Hans folk. Satan har også et emblem, eller merke, som vil identifisere de som støtter ham. Som vanlig vil Satan arbeide gjennom en jordisk makt (symbolisert i Åpenbaringen som et dyr) for å lure mennesker til å ta merket. Dette studieheftet vil avsløre dyrets “merke”, som hver fortapt person i endetiden vil motta. Hvordan skal du unngå å motta “merket”, hvis du ikke vet hva dette merket er?

 

1. For å være i stand til å vite hva dyrets “merke” er, må vi først identifisere dyret. Hvordan beskriver Bibelen dyret?

Åp 13,1-8; 16-18 nevner 11 kjennemerker. De er nevnt under:

A. Stiger opp av havet (vers 1).
B. En sammensetning av de fire dyrene i Daniel kapittel 7 (vers 2).
C. Dragen gir det kraft og autoritet (vers 2).
D. Får et dødelig sår (vers 3).Åpenbaringen kapittel 13 nevner 11 identifikasjoner på dyret.
E. Det dødelige såret leges (vers 3).
F. Sterk politisk makt (versene 3.7).
G. Sterk religiøs makt (versene 3.8).
H. Skyldig i blasfemi (versene 1.5.6).
I. Kriger mot og overvinner de hellige (vers 7).
J. Regjerer i 42 måneder (vers 5).
K. Har et mystisk nummer — 666 (vers 18).

Lyder noen av disse punktene kjent? Absolutt! Vi støtte på mange av dem tidligere da vi studerte om Antikrist i Daniel kapittel 7. “Dyret” i Åpenbaringen 13 er simpelthen bare et annet navn for “Antikrist” som fremstod i Daniel 7 som pavemakten. Profetier i Daniel og Åpenbaringen dekker ofte de samme fakta som forutgående profetier, men hver gang er nye kjennetegn lagt til for å gjøre profetiene sikrere. Så forvent å lære noen nye ting om Antikrist i dette heftet. La oss nå vurdere, ett for ett, de punktene som beskriver dyret.

A. Det stiger opp av havet (Åp 13,1).
Hav (eller vann) i profetier refererer til folk, eller et befolket område (Åp 17,15). Så dyret, eller Antikrist, ville oppstå midt iblant nasjonene i den dakjente verden. Pavemakten stod frem som vi alle vet, i Vest-Europa, så dette punktet passer perfekt.

Et forklarende ord.

I harmoni med Guds bud om å ære alle mennesker (1 Pet 2,17), stopper vi opp litt for å gi anerkjennelse til pavemakten for hennes gode gjerninger. Hospitalene, barnehjemmene, omsorg for fattige, hjem for ugifte mødre og omsorg for de gamle er verdsatt overalt. Det er mange ting hun oppriktig kan roses for. Men, som alle andre organisasjoner, har hun også gjort feil. Gud peker på noen av disse feilene i Åpenbaringen. Herren, som velsigner og trøster, må noen ganger tukte og rettlede. Be Den Hellige Ånd om å veilede deg etter hvert som du studerer dette avgjørende punktet.

B. Det ville være en sammensetning av de fire dyrene i Daniel kapittel 7 (Åp 13,2).
Studer sammenligningen under for å se hvordan det hele passer sammen:

  Daniel kapittel 7 Åpenbaringen kapittel 13
BABYLON Løveliknende dyr (vs. 4) “Munn som en løvemunn” (vs. 2)
MEDO-PERSIA Bjørneliknende dyr (vs. 5) “Føtter som på en bjørn” (vs. 2))
HELLAS Leopardliknende dyr (vs. 6) “Likt en leopard” (vs. 2)
ROM Ti-hornet dyr (vs. 7) “Hadde ti horn” (vs. 1)

De fire dyrene i Daniel 7 er skildret som deler av Antikrist, eller dyret, fordi pavemakten innlemmet hedensk tro og praksis fra alle fire rikene. Hun kledde disse i åndelig skrud og spredde dem i verden som kristen lære. Her er en av mange støttende uttalelser fra historien: “I en viss henseende har hun [pavemakten] kopiert sin organisasjon fra det romerske imperiet, tatt vare på og gjort fruktbare de filosofiske intuisjonene til Socrates, Platon og Aristoteles, lånt fra både det barbariske og bysantinsk romerske imperium, men alltid etterlatende seg en grundig systematisering av alle elementer, dratt inn fra eksterne kilder.” 1 Dette punktet passer definitivt til pavemakten.

C. Dyret får sin makt, trone og autoritet fra dragen (Åp 13,2).
For å identifisere dragen går vi til Åpenbaringen kapittel 12, hvor Guds endetidsmenighet er assosiert med en ren kvinne. I profetiene symboliserer en ren kvinne Guds sanne folk eller menighet (Jer 6,2; Jes 51,16). (I studiehefte 23 vil vi presentere en detaljert studie av Guds endetidsmenighet i Åpenbaringen kapittel 12. Studiehefte 22 forklarer Åpenbaringens kapittel 17 og 18, hvor frafalne kirker er symbolisert av en frafallen mor og hennes frafalne døtre.) Den rene kvinnen er beskrevet som gravid og klar til å føde. Dragen stod foran kvinnen for å “sluke” babyen ved fødselen. Imidlertid, når guten blir født, unngår Han dragen, oppfyller sitt oppdrag, for så å stige opp til himmelen.

Babyen er åpenbart Jesus, som Herodes forsøkte å utrydde ved å drepe alle guttebarn på to år og derunder i Betlehem og området rundt (Matt 2,16). Så dragen representerte det hedenske Rom, der Herodes var konge. Makten bak Herodes’ komplott var selvfølgelig djevelen (Åp 12,7-9). Satan virker gjennom forskjellige regjeringer for å få utført sitt stygge arbeid — i dette tilfellet det hedenske Rom.

Vi vil her bare sitere to støttende referanser fra historien, selv om det finnes mange: (1) “Den romerske kirken … presset seg selv inn i posisjonen til det romerske verdensriket, som er en direkte videreføring av dette. …Paven … er Cæsar.” 2 (2) “Den mektige katolske kirken var litt mer enn et døpt romersk imperium. Rom ble forvandlet så vel som omvendt. Hovedstaden til det gamle imperiet ble hovedstaden til det kristne imperiet. Hovedsetet til Pontifeks Maximus ble videreført av paven.” 3 Så dette punktet passer også på pavemakten. Den fikk sin hovedstad og makt fra det hedenske Rom.

D. Det ville få et dødelig sår (Åp 13,3).
Det dødelige såret ble påført da Napoleons general Alexander Berthier trengte seg inn i Rom og tok pave Pius VI til fange i februar 1798. Napoleon kunngjorde at ved pavens død ville pavedømmet opphøre. Paven døde i Frankrike i august 1799. “Halve Europa mente … at uten paven var pavedømmet lagt dødt.” 4 Så dette punktet passer også på pavemakten.

E. Det dødelige såret ville bli legt, og hele jorden undret seg og fulgte etter dyret (Åp 13,3).
Siden dens helbredelse, har pavemakten vokst i styrke og utbredelse og er i dag en av de mektigste religionspolitiske organisasjons- og innflytelsessenter i verden. Malachi Martin, en fullverdig vatikanrådgiver og etterretningsekspert, avslører følgende i sin bestselger: “The Keys of This Blood” 5 (sidenummer i parentes):

OM PAVEN:
Han er like bestemt på å bli verdens hersker som Konstantin var det i sine dager (49). Han er beskyttet av fire regjeringer (120). Han er den mest kjente person i det 20. århundre (123). Han er personlig venn med ledere i 91 land (490). Menneskene i verden ser mot ham, klar for en sterk verdensomspennende moralsk regjering med kontroll (160). Seksten tusen journalister dekket hans besøk i USA (490).
OM PAVEDØMMET:
Den amerikanske ambassadøren sier at Vatikanet er uovertruffen som en “etterretningssentral” (120). Vatikanet vet på lørdag hva som vil skje på mandag, hvor som helst i verden (439). Den pavelige organiseringen er nå forberedt for verdensherredømme (143). Det er innlysende at såret er helbredet, og nasjonenes øyner ser mot Vatikanet, dermed passer også dette punktet på pavemakten.

F. Det ville bli en sterk politisk makt (Åp 12,3.7).
Se punkt E over.

G. Det ville bli en veldig sterk religiøs organisasjon (Åp 13,3.8).
Se punkt E over.

H. Det ville bli skyldig i blasfemi (Åp 13,5.6).
Pavemakten er skyldig i blasfemi fordi dens prester hevder å kunne tilgi synd og dens pave påstår å være Kristus.

I. Det ville krige mot og forfølge de hellige (Åp 13,7).
Pavemakten forfulgte og drepte millioner av hellige gjennom den mørke middelalder.

J. Det ville regjere i 42 måneder (Åp 13,5).
Pavemakten regjerte i 42 profetiske måneder, som er lik 1.260 år — fra 538 e.Kr. til 1798. Punkt H til og med J passer også helt tydelig på pavemakten. Vi bare berørte dem så vidt her, fordi de ble grundig gjennomgått i studiehefte 15, spørsmål 8, E, G, og H.

K. Det vil ha det mystiske nummeret 666 (Åp 13,18).
Verset sier: “Det er et menneskes tall”, og Åp 15,2 sier det er “dets navns tall”. Hvilken person fokuserer du på når du tenker på pavemakten? Naturligvis, vi tenker alle på paven. Hva er hans offisielle navn? Her er et katolsk sitat: “Tittelen til paven av Roma er “Vicarius Filii Dei” (Norsk: Guds Sønns vikar”).6 Malachi Martin, i The Keys of This Blood, bruker samme tittelen om paven på side 114, 122. En fornote i Åp 13,18 i noen Douaybibler, en [katolsk] versjon av Bibelen, sier: “Romertallene i navnet hans summeres opp til dette tallet.” Legg merke til tabellen til høyre, som viser hva som skjer når du summerer opp romertallverdien i navnet hans. Igjen passer pavemakten til dette punktet. Dyret med “merket” er pavemakten. Ingen annen makt i historien kunne på noen måte passe til disse guddommelige beskrivelsene. Nå som vi har identifisert dyret, kan vi kartlegge merket, eller symbolet på autoritet. Men la oss først se på Guds tegn på autoritet.

1 André Retif, The Catholic Spirit, trans. by Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 of The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), p. 85.
2 Adolf Harnack, What is Christianity? trans. by Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270.
3 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (reprint: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149.
4 Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.
5 (New York, Simon & Schuster, 1990)
6 “Answers to Readers’ Questions,” Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.

 

2. Hva er Guds merke eller symbol på autoritet?

“Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.” Esek 20,12.

“Den er et tegn mellom Meg og Israels barn til evig tid. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden.” 2 Mos 31,17.

“Og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved tro, den som han hadde mens han ennå var uomskåret, og slik skulle han bli far til alle dem som ikke er omskårne, men som tror, så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også.” Rom 4,11.

Gud sier i tekstene over at Han gav oss sine sabbater som et evig tegn på Hans makt til å skSabbaten er et tegn eller merke på Guds kraft.ape og Hans makt til å helliggjøre (omvende og frelse) oss. I Bibelen er ordene segl, tegn, merke og symbol brukt om hverandre.7 Guds tegn, sabbaten, representerer Hans guddommelige makt til å regjere som Skaper og Frelser. Åp 7,1-3 sier at det skal bli skrevet på pannene (sinnene — Hebr 10,16) til Hans folk. Det vil være kjennetegnet på at de er eid av Ham og har Hans karakter.

Hebr 4,4-10 bekrefter dette ved å si at når vi går inn til Hans hvile (mottar frelsen), skal vi holde Hans syvende-dags sabbat hellig som et symbol, eller tegn på frelsen. Sann sabbatshelligholdelse innebærer at en person har overgitt sitt liv til Jesus Kristus og er villig til å følge etter der Jesus leder. Siden symbolet eller merket på Guds autoritet og makt er Hans hellige sabbatsdag, er det naturlig at symbolet, eller merket, til Guds utfordrer — dyret — også involverer en helligdag. La oss se nøyere på det.

7 (Sammenlign 1 Mos 17,11 med Rom 4,11 og Åp 7,3 med Esek 9,4)

  

3. Hva sier pavemakten er dens symbol eller merke på autoritet?

Legg merke til følgende avsnitt fra en katolsk katekisme:3. Hva sier pavemakten er dens symbol eller merke på autoritet?

“Spørsmål: Har du noen annen måte du kan bevise at kirken har makt til å innstifte religiøse høytider?”

“Svar: Hvis hun ikke hadde slik makt, kunne hun ikke ha gjort det som alle moderne religioner er enig med henne i — innsettelsen av søndag, den første dagen i uken, som hellig, istedenfor lørdag, den syvende dagen, en endring som Skriften ikke tillater.” 8

Så pavemakten sier her at den har endret sabbaten til søndag og så godt som alle kirker aksepterte den nye helligdagen. På den måten hevder pavemakten at søndag som helligdag er merket, eller symbolet, på dens makt og autoritet.

8 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.

  

4. Har Gud forutsagt en slik endring i Skriften?

Ja, i beskrivelsen av Antikrist i Daniel 7,25 sa Gud at den ville “tenke på å forandre hellige tider og lov”.

A. Hvordan har pavemakten prøvd å endre Guds lov? På tre forskjellige måter: I sin Å endre sabbaten til søndag er å endre Guds lov - en veldig alvorlig sak. katekisme har den (1) utelatt det andre budet som forbyr helgentilbedelse, og (2) kortet ned det fjerde (sabbats) budet fra 94 ord til bare 8. Sabbatsbudet (2 Mos 20,8-11) spesifiserer tydelig sabbaten som den syvende dagen (lørdag) i uken. Som endret av pavemakten, lyder budet slik: “Husk på at du skal holde hviledagen hellig.” Skrevet på denne måten kan det bety en hvilken som helst dag. Og til slutt har den (3) delt det tiende budet inn i to bud.

B. Hvordan har pavemakten forsøkt å endre Guds tider?
På to måter: (1) Den har endret tiden for sabbaten fra den syvende dagen til den første. (2) Den har også endret tidspunktet for sabbatens begynnelse og slutt. Istedenfor å regne sabbaten fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld, slik Gud foreskriver (3 Mos 23,32), adopterte kirken den gamle romerske skikken med å telle dagen fra midnatt lørdag kveld til midnatt søndag kveld. Gud forutsa at disse “forandringene” ville bli forsøkt utført av dyret, eller Antikrist.

Legg merke til følgende avsnitt fra en katolsk katekisme:

“Spørsmål: Hvilken dag er sabbat?

Svar: Lørdag er sabbat.

Spørsmål: Hvorfor helligholder vi søndag istedenfor lørdag?

Svar: Vi helligholder søndag istedenfor lørdag fordi den katolske kirke har overført helligheten fra lørdag til søndag.” 9

Her er en annen katolsk erklæring: “Kirken står over Bibelen; og overføringen av sabbatens hellighet fra lørdag til søndag er et bevis på det faktum.” 10

Pavemakten sier i disse henvisningene at dens suksessfulle endring av sabbatens hellighet til søndag er beviset på at dens autoritet er større, eller “over” Skriften.

9 Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.
10 The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).

  

5. Hvordan kan noen driste seg til å endre Guds hellige dag?

Vi spør pavemakten: “Endret dere virkelig sabbaten til søndag?”5. Hvordan kan noen driste seg til å endre Guds hellige dag?

Den svarer: “Ja, det gjorde vi. Det er vårt symbol, eller merke, på autoritet og makt.” Vi spør: “Hvordan kunne dere tenke tanken på å gjøre det?”

Det er et relevant spørsmål. Men spørsmålet som pavemakten offisielt stiller protestanter er endog enda mer relevant. Studer det nøye:

“Du vil fortelle meg at lørdag var den jødiske sabbaten, men den kristne sabbaten har blitt endret til søndag. Endret, men av hvem? Hvem har autoritet til å endre og erklære bud fra den Allmektige Gud? Når Gud har talt og sagt: Du skal holde hellig den syvende dag, hvem skal da driste seg til å si; nei, du skal arbeide og gjøre alle dine verdslige ting på den syvende dagen; men du skal holde hellig den første dagen istedenfor? Dette er et svært viktig spørsmål, som jeg ikke vet hvordan du kan besvare. Du er en protestant, og du later som om du følger Bibelen og Bibelen alene; og allikevel, i en så viktig sak som helligholdelsen av en dag av syv som helligdag, går du imot Bibelens bokstavelige anvisning og setter en annen dag istedenfor den dagen Bibelen har befalt. Budet om å holde hellig den syvende dag er ett av de ti bud; du tror at de andre ni fortsatt gjelder; hvem gav deg autoritet til å manipulere med det fjerde? Hvis du er konsekvent med dine egne prinsipper, og hvis du virkelig følger Bibelen, og bare den, bør du være i stand til å fremlegge noe fra Det Nye Testamentet som utrykkelig bekrefter at det fjerde budet er forandret.” 11

11 Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.

Tragisk nok, både katolikker og protestanter står skyldig fremfor himmelens domstol ved å avvise Guds hellige sabbat — Hans hellige segl.

  

6. Hvilken høytidelig advarsel har Gud gitt angående sin lov og sitt segl?

A. Gud advarer religiøse ledere mot å få folk til å snuble ved å si at noen bud er ubetydelige (Mal 2,7-9). Som eksempel sier noen prester at “det betyr ikke noe hvilken dag du holder hellig”.

B. Gud advarer folk som ønsker at deres prester skal tale smigrende ord istedenfor Religiøse ledere som ignorerer Guds hellige sabbat, vil møte Hans rettferdige harme.sannheten om Hans lov (Jes 30,9.10).

C. Gud advarer mennesker mot å forherde sitt hjerte mot sannheten i Guds lov (Sak 7,12).

D. Gud advarer folk mot å si at det vil virke “fremmed” å holde Guds lov — som sabbaten, for eksempel (Hos 8,12).

E. Gud erklærer at store omveltninger, tragedier, problemer og elendighet kommer over jorden fordi folk nekter å følge Hans lov — og har endog prøvd å endre den (Jes 24,4-6).

F. Gud advarer religiøse ledere som nekter å forkynne endetidsprofetiene (Jes 29,10.11).

G. Gud advarer høytidelig ledere som forkynner at det ikke er noen forskjell på høytidelige ting, (som Guds hellige sabbat) og alminnelige ting (som søndag), de vil møte Hans rettferdige harme (Esek 22,26.31).

  

7. Åp 13,16 sier at folk vil motta dyrets merke på pannen eller hånden. Hva betyr det?

Pannen representerer sinnet (Hebr 10,16). En person vil bli merket i pannen ved å ta Pannen er et symbol på sinnet. Folk får merket i pannen ved å helligholde søndag.beslutningen om å holde søndagen hellig. Hånden er et symbol på arbeid (Fork 9,10). En person vil få merket på hånden ved å arbeide på Guds hellige dag eller ved å akseptere søndagslovene av praktiske grunner (jobb, familie, etc.). Tegnet eller merket for enten Gud eller dyret vil være usynlig for mennesker. Du vil på en måte merke deg selv ved å velge enten Guds segl, sabbaten, eller dyrets merke, søndag. Selv om det er usynlig for mennesker, vil Gud vite hvem som har hvilket merke (2 Tim 2,19).

  

8. I henhold til Jes 58,1.13.14, hvilket avgjørende budskap gir Gud til Sitt folk i de siste dager?

“Rop av full hals, hold ikke igjen! Løft din røst som en basun! Forkynn Mitt folk deres overtredelse, og Jakobs hus deres synder!” “Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt eget velbehag på Min hellige dag, men hvis du kaller sabbaten en stor glede, … da skal du ha stor glede i Herren.” Jes 58,1.13.14.

Han sier, vis “mitt folk” at de (kanskje uvitende) synder, når de tråkker ned min hellige dag. BeGud krever at Hans folk slutter å trampe på Hans hellige dag. dem om å slutte å bryte sabbaten min slik at jeg kan velsigne dem. Snakk høyt så de hører deg!

Legg merke til at den tredje engelen i Åp 14,9-12, som kommer med beskjeden om dyrets merke, snakker med høy røst (vers 9). Budskapet er altfor viktig til ikke å tas alvorlig. Det er en sak vedrørende liv eller død. Jesus sier at Hans sauer, eller folk, vil følge Ham når Han kaller på dem. (Joh 10,16.27).

  

9. Har mennesker som feirer søndag (som helligdag) dyrets merke nå?

Nei! Ingen vil ha mottatt dyrets merke før tilbedelse på søndag blir Når lover godkjennes for påtvungen søndaghelligholdelse, vil de som adlyder motta dyrets merke.påtvunget ved lov. Ved den tiden (som ligger rett foran oss), vil de som velger å følge den falske læren til dyret, om tilbedelse på søndag, (dyrets forfalskede helligdag) motta dyrets merke.

De som følger Jesus og adlyder sannheten, vil holde sabbatsdagen Hans hellig og motta Guds segl. De som forventer at de skal avvise dyrets merke i fremtiden må forene seg under Jesu sabbatsfane nå. Hans kraft er tilgjengelig for de som adlyder Ham (Apg 5,32). Uten Ham, kan vi ikke gjøre noe (Joh 15,5). Med Ham, er alt mulig (Mark 10,27).

  

10. I henhold til Åpenbaringsboken, hvem var det Johannes spesifikt så i Guds evige rike?

Svaret er trefoldig og veldig tydelig:Bare de som har Guds tegn eller merke i pannen, vil komme inn i himmelen.

A. De som har Guds segl (sabbaten) i sine panner (Åp 7,3).

B. De som har seiret over dyret og dets bilde og som nekter å ta dets merke eller navn på pannen (Åp 15,2).

C. Folk som — i dag og i evigheten — følger etter Jesus hvor Han går, og stoler på Ham i alle ting (Åp 14,4). Det finnes ingen annen vei.

11. Hva sier Jesus til mennesker i dag?

“Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” Joh 8,12.

For en fantastisk lovnad! Hvis vi følger Å følge Jesus inkluderer å holde Hans syvende-dags sabbat hellig.Ham, vil vi ikke ende opp i mørket, men eie en vidunderlig sannhet. Ingenting kan bli mer spennende! Videre vil det å følge Ham og holde Hans sabbat gi oss Hans segl på våre panner og beskytte oss mot de skrekkelige plagene (Sal 91,10) som vil falle på de ulydige (Åp kapitel 16). Det gjør oss også klar til forvandlingen ved Jesu annet komme. Hvilken velsignet beskyttelse og forsikring Gud har tilbudt oss!

En viktig advarsel.
Du vil få del i en helt utrolig informasjon etter hvert som du studerer de tre siste studieheftene av de ni, som omhandler de tre englers budskap i Åp 14,6-14. Disse studieheftene vil forklare (1) rollen til USA i jordens siste avgjørende konflikt, (2) hvordan kirker og verdensreligioner blir involvert, (3) hvilke verdenssituasjoner som vil fremkalle det avgjørende slaget på jorden, og (4) Satans forbløffende strategi for å bedra milliarder.

Kanskje lurer du på hva protestantiske kirker har å si om pavemaktens krav på å endre sabbaten til søndag. De sitatene som fremkommer i “Kommentarer fra menigheter og andre autoriteter om sabbaten” i avsnittet i denne leksjonen, vil gi noen sjokkerende svar.

12. Gud ber deg holde Hans syvende dag hellig som et tegn på at du aksepterer frelsen og vil følge Ham hvor enn Han leder. Vil du nå bestemme deg for å holde sabbaten?

Svar: