24 – Inspirerte Gud astrologer og synske?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.
Amazing Facts

 Inspirerer Gud astrologer og synske?

Hvis noen selvoppnevnte profeter plutselig stod frem og begynte å dra store folkemengder til seg med et gripende budskap, helbrede de syke, vekke opp døde, la ild falle fra himmelen og åpenbare kunnskap om dine personlige hemmeligheter – ville du da tro på ham eller henne? Burde du tro? Det som avgjør din skjebne kan godt være knyttet direkte opp mot din evne til å skjelne mellom ekte og falske profeter. Det er derfor viktig å vite hva Bibelen sier om dette betimelige tema!

 

1. Lærer Bibelen at det vil være sanne profeter i jordens siste dager?

«Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere.” Apg 2,17.

Ja, både menn og kvinner vil profetere i de siste dager (Joel 3,1-5).

  

2. Jesus gav ved sin himmelfart “profetiens gave” til sin Profetiens gave er vesentlig for å perfeksjonere Guds menighet.menighet sammen med fire andre gaver: apostler, evangelister, pastorer og lærere (Ef 4,7-11). Hvorfor overlot Jesus disse gavene til menigheten?

“For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme.” Ef 4,12.

Jesus gav alle fem gavene for å fullkommengjøre de hellige. Fullkommengjøringen av Guds endetidsmenighet er ikke mulig hvis en av disse fem gavene mangler.

3. Var profetiens gave på Bibelens tid begrenset til Bibelen sier at Gud gir profetiens gave til både menn og kvinner.menn?

Nei! I tillegg til at mange menn hadde profetiens gave, gav også Gud denne gaven til minst åtte kvinner: Anna (Luk 2,36-38); Miriam (2 Mos 15,20); Debora (Dom 4,4); Hulda (2 Kong 22,14); og de fire døtrene til Filip, en evangelist (Apg 21,8.9).

4. Hvor lenge skulle disse gavene forbli i Hans menighet?

“Inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde.” Ef 4,13.

De vil forbli inntil hele Guds folk er forente modne kristne — som selvfølgelig vil bli ved verdens ende.

  

5. Fra hvilken kilde får de sanne profeter sin Profeter taler etter som deres tanker ledes av Den Hellige Ånd.informasjon?

“For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2 Pet 1,21.

Profetene talte “drevet av Den Hellige Ånd”. Profeter uttrykker ikke sine egne private meninger i åndelige tema. Tankene deres kommer fra Jesus, gjennom Den Hellige Ånd.

6. Gud snakker til profeter på tre Gud taler vanligvis til profeter gjennom syner og drømmer.forskjellige måter. Hvilke?

“Hvis det er en profet iblant dere, gjør Jeg, Herren, Meg kjent for ham i et syn. I en drøm taler Jeg til ham.” “Ansikt til ansikt taler Jeg med ham.” 4 Mos 12,6.8.

Syn, drømmer og ansikt til ansikt.

7. Hva er de fysiske bevisene for at en sann profet har et syn?

A. Vil i begynnelsen miste all fysisk styrke (Dan 10,8).
B. Kan senere få overnaturlig styrke (Dan 10,18.19).
C. Ingen ånde igjen i legemet (Dan 10,17).
D. I stand til å snakke (Dan 10,16).
E. Vil være ubevisst sine jordiske omgivelser (Dan 10,5-8; 2 Kor 12,2-4).
F. Øynene vil være åpne (4 Mos 24,4).

Merk: Selv om de seks nevnte bibelske punktene er fysiske bevis på at en sann profet har et syn, behøver ikke alle være til stede samtidig. En profets syn kan være ekte selv om ikke alle seks bevisene er til stede.

  

8. Er store mirakler bevis på at en profet er fra Gud?Utførelse av mirakler er ikke bevis for at en profet er fra Gud.

“For de er demoners ånder som gjør tegn.” Åp 16,14.

Nei! Djevelen og hans budbærere har også makt til å utføre mirakler. Mirakler beviser bare en ting: overnaturlig kraft. Men slik kraft kan komme fra både Gud og Satan (5 Mos 13,1-5; Åp 13,13.14).

9. Hvilken risikabel fare i endetiden advarer Jesus mot?

“For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å I de siste dager vil falske profeter bli så overbevisende at de vil forårsake at milliarder blir forført og går fortapt.forføre selv de utvalgte – om det var mulig.” Matt 24,24.

Gud advarer oss mot falske kristne og falske profeter som vil være så ekstremt overbevisende at de vil forføre alle, unntatt Guds utvalgte. Milliarder vil bli forført og gå fortapt.

10. Hvordan kan jeg fastslå om en profet er falsk eller ekte?

“Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de Profeter må bli testet mot Skriften.aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Prøv deres lære og oppførsel opp mot Guds Ord, som er Bibelen. Hvis de lærer og opptrer imot Skriften, er de falske profeter som “ingen morgenrøde har”.

  

11. Er der visse typer falske profeter som er spesielt nevnt og fordømt i Bibelen?

Ja, 5 Mos 18,10-12 og Åp Medium og spåkoner som hevder å bli ledet av dødes ånder, er ikke fra Gud.21,8 taler mot følgende typer av falske profeter:

A. Magiker — en som trollbinder eller bruker trolldom.
B. Stjernetyding — astrologer.
C. Svartekunstner — en som hevder å ha kontakt med avdøde ånder.
D. Rådfører seg med tjenende ånder — formidler eller medium.
E. Bruker av spådom — Spåkone/mann.
F. Trollmann — samme som en magiker.
G. Åndemaner — Et annet navn for svartekunstner.
H. Heks — kvinnelig spiritist.
I. Trollmann — mannlig spiritist.

Merk: De fleste av disse falske profetene hevder å ha kontakt med de dødes ånder. Bibelen erklærer tydelig at de døde ikke kan kontaktes av de levende. (Studiehefte10 inneholder mer informasjon om de døde.) De påståtte dødes ånder er onde engler eller djevler (Åp 16,13.14). Krystallkuler, spå i hånden, spå i kaffegrugg, stjernetyding og kommunisere med påståtte avdødes ånder, er ikke Guds måte å kommunisere med sitt folk. Skriften lærer at alle som blir involvert i slike ting er vederstyggelige (5 Mos 18,12). Og det som verre er, de som fortsetter dette engasjementet, vil bli utestengt fra Guds rike (Gal 5,19-21; Åp 21,8; 22,14.15).

  

12. Er en sann profets gjerning hovedsakelig for åEn Guds profet vil heller tjene menigheten enn det generelle publikum. tjene menigheten eller de vantro?

“Men profetien er ikke for de vantro, men for dem som tror.” 1 Kor 14,22.

Bibelen er klar. Selv om et profetisk budskap noen ganger kan bygge opp massene, er hovedintensjonen med profetiene å tjene menigheten.

13. Har Guds endetidsmenighet profetiens gave?

I studiehefte 23 så oppdager vi at Jesus gir en seks-punkts beskrivelse av sin endetidsmenighet. La oss evaluere disse seks punktene:

1. Den ville ikke eksistere som en offisiell organisasjon mellom 538 og 1798.
2. Den ville vokse frem og gjøre sitt arbeid etter 1798.
3. Den ville holde de ti bud, inkludert den syvende-dags sabbat i det fjerde budet.
4. Den ville ha profetiens gave.
5. Den ville bli en verdensomspennende misjonskirke.
6. Den ville undervise og forkynne Jesu tre-punkts budskap i Åp 14,6-14.

Det er viktig å huske på at Guds endetidsmenighet, levningen, må passe til alle disse seks beskrivelsene Jesus kommer med. Det betyr at profetiens gave må være inkludert. Den vil ha en profet.

14. Når du går inn i Guds endetidsmenighet som har alledisse gavene, hvordan vil det påvirke deg?Å forene seg med Guds menighet som har alle gavene, vil forankre deg åndelig.

“For at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster.” Ef 4,14.

Det vil forankre deg åndelig. Du vil ikke lenger være usikker og rotløs i din tro.

15. Apostelen Paulus sammenligner i 1 Kor 12,1-18 gavene Jesus gav til menigheten som deler av legemet. Hvilken del av kroppen representerer best profetiens gave?

“Før i tiden, når en mann i Israel gikk for å spørre Gud, talte han slik: Kom, la osMenighetens øyne symboliserer profetier.s gå til seeren! For den som nå blir kalt profet, ble før i tiden kalt en seer.” 1 Sam 9,9.

Siden en profet noen ganger ble kalt en seer (en som kan se inn i fremtiden), vil øynene best kunne representere profetiens gave.

16. Siden profetien er menighetens øyne, i hvilken tEn menighet uten profetiens gave er blind.ilstand er da en menighet uten profetiens gave?

Den vil være blind. Jesus refererte til følgende fare da Han sa: “Men når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.” Matt 15,14.

  

17. Må Guds menighets levning ha alle de gavene som 17. Må Guds menighets levning ha alle de gavene som Kristus gav?Kristus gav?

Ja. Skriften lærer tydelig om Guds rest i endetiden “at det ikke fattes eder på nogen nådegave”, som betyr at den må ha alle gavene, inkludert profetiens gave (1 Kor 1,5-8).

18. Åp 12,17 peker på at Guds endetidsmenighet, levningen, “har Jesu vitnesbyrd”. Åp 19,10 sier: “For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.” Kan vi være sikre på at dette betyr at menigheten vil ha en profet?

Ja. En engel fortalte Johannes i Åp 19,10 at han var Johannes’ “medtjener”, en av hans “brødre” som hadde Jesu vitnesbyrd. Den samme engelen gjentok den samme informasjonen til Johannes i Åp 22,9. Han sa: “Jeg er din og dine brødre profetenes medtjener.” Legg merke til at han denne gangen kaller seg en profet heller enn en som har Jesu vitnesbyrd. Dermed er det klart at “Jesu vitnesbyrd” og det å være en profet, betyr det samme.

 

19. Hvilken annen spesiell betydning har ordene “Jesu vitnesbyrd”?Ordene fra en sann profet er et spesielt budskap fra Jesus til hans folk.

“Jesu vitnesbyrd” betyr at ordene fra en profet kommer fra Jesus. Følgelig må vi anse ordene fra en sann profet som et spesielt budskap fra Jesus til oss (Åp 1,1; Am 3,7). Det er ekstremt farlig å bringe vanære over en sann profet. Det er det samme som å bringe vanære over Jesus, som sender dem og leder dem. Ikke noe å forundres over at Gud advarer. “Rør ikke Mine salvede, og gjør ikke Mine profeter noe ondt!” Sal 105,15.

20. Hva er den bibelske kvalifikasjonen for en sann profet?

Bibelens testpunkt for en sann profet er følgende:

A. Leve et gudfryktig liv (Matt 7,15-20).
B. Være kalt av Gud til å tjene (Jes 6,1-10; Jer 1,5-10; Am 7,14.15).
C. Taler og skriver i harmoni med Bibelen (Jes 8,19.20).
D. Forkynner hendelser som blir oppfylt (5 Mos 18,20-22).
E. Vil ha syner (4 Mos 12,6).

  

21. Sendte Gud en profet til sin endetidsmenighet, levningen?

Ja, det gjorde Han! Her er detaljene grovt skissert:21. Sendte Gud en profet til sin endetidsmenighet, levningen?

Gud kaller en ung kvinne.
Guds endetidsmenighet begynte å ta form tidlig på 1840-tallet, og den trengte desperat til veiledning. Så i tråd med sin lovnad i Am 3,7 kalte Gud en ung kvinne ved navnet Ellen Harmon til å bli Hans profetinne. Ellen aksepterte kallet. Hun hadde blitt skadet i en ulykke ved en alder av 9 år og måtte slutte skolen med bare tre års formell utdanning. Helsen hennes ble bare verre, inntil Gud kalte henne ved en alder av 17, da veide hun 31,7 kilo og hadde blitt oppgitt og overlatt til døden.

Hun tjente i 70 år.
Ellen aksepterte kallet under den forutsetning at Gud ville gjøre henne fysisk i stand til det og bevare henne ydmyk. Hun levde i ytterligere 70 år og døde i en alder av 87. Hun holdt fast på at hennes mål og gjerning var å lede menigheten og dens medlemmer til Bibelen — som skulle være deres troslære — og til Jesu rettferdiggjørelse som en fri gave. Ellen oppfylte alle tester på en sann profet som er nevnt i dette studieheftet.

Hennes forfatternavn og bøker.
Ellen giftet seg med James White, en prest, og skrev under navnet Ellen G. White. Hun ble en av verdens mest produktive kvinnelige forfattere. Bøkene hennes, som leses verden over, gir inspirerte råd om helse, utdannelse, edruelighet, det kristne hjem, å være foreldre, forlagsvirksomhet og forfatterskap, hjelp for de trengende, forvaltning, evangelisering, kristen livsstil, og mye mer.

Hennes bok “Utdannelse” er ansett som en autoritet innen sitt fagfelt. Den har vært brukt som lærebok av et ureligiøst universitet. Den er så innsiktsfull og relevant at den en gang ble plagiert av utdannelsesministeren i et visst land, som publiserte den under sitt eget navn. Dr. Florence Stratemeyer, en tidligere professor i utdannelse ved Columbia University, sa at boken inneholdt “avanserte utdannelseskonsept” og “var mer enn femti år foran sin tid”. Dr. Clive McCay, tidligere ernæringsprofessor ved Cornell University, sa om hennes bøker og artikler: “På tross av det faktum at arbeidet til Mrs. White ble skrevet lenge før den moderne ernæringsforskning fremstod, finnes det i dag ikke noen bedre helhetlig veileder.” Nyhetsoppleseren Paul Harvey sa: “Hun skrev med slik en dyp forståelse om temaet ernæring, at alle unntatt to av de mange prinsippene hun antok har blitt vitenskapelig bevist.”

Boken hennes “Slektenes håp”, om Kristi liv, har fått merkelappen et “engelsk mesterstykke” av Stationers Hall (bokhandler) i London. Den er ubeskrivelig hjertevarm og oppløftende. Hun sa om temaet intelligens at en persons IQ kunne økes — lenge før ekspertene var enige. Hun sa i 1905 at kreft er en bakterie (eller virus), som medisinsk forskning begynte å støtte først på 1950-tallet. Ellen G. White er sagt å være den fjerde mest oversatte skribent gjennom alle tider. Hennes bok om kristen livsstil, “Veien til Kristus”, har blitt oversatt til mer enn 150 språk og dialekter.

 

22. Hadde Ellen White syn?Ellen White hadde mange syn, som alle møtte Bibelens standard til en sann profet.

Ja, veldig mange. De varte fra noen få minutter til seks timer. Og de møtte Bibelens krav til syn, som er presentert i svaret til spørsmål syv i dette studiehefte.

23. Er Ellen Whites ord tiltenkt å være en del av Bibelen, eller et tillegg til Bibelen?

Nei! Doktriner kommer kun fra Bibelen. Som en endetidsprofet var målet hennes å fremheve Jesu kjærlighet og Hans nær forestående gjenkomst. Hun ansporet folk til å følge Ham og akseptere Hans rettferdiggjørelse som en fri gave. Hun rettet også folks oppmerksomhet mot Bibelens endetidsprofetier — spesielt Jesu tre-punkts budskap for verden i dag (Åp 14,6-14) — og anmodet dem om hurtig å bringe disse håpets budskaper til hele verden.

24. Taler Ellen White i harmoni med Skriften?

Ja! Hennes bøker er gjennomsyret av Skriften. Hennes erklærte og åpenbare hensikt var å lede mennesker til Bibelen. Hennes ord motsa aldri Guds Ord.

25. Hvordan kan jeg akseptere Ellen White som en sann profet, siden jeg ikke vet hva hun skrev?

Du kan ikke det før du har lest hva hun har skrevet. Imidlertid kan du vite at hun (1) møter alle testene på en profet, (2) gjorde en profets gjerning, og at (3) Guds sanne endetidsmenighet må ha en profet. Vi anbefaler at du skaffer deg en av hennes bøker og leser den. (En billig papirutgave av “Slektenes håp” kan kjøpes fra Norsk Bokforlag.) Etter hvert som du leser den, så spør deg selv om den drar deg til Jesus og om den samsvarer med Bibelen. Den var skrevet for deg. Vi tror absolutt at du vil finne den fengslende.

26. Hvilken tre-punkts befaling gir Paulus oss angående en profet?

“Ringeakt ikke profetisk tale; men prøv alt, hold fast på det gode.” 1 Tess 5,20.21.

Apostelen Paulus sier at vi ikke skal ringeakte eller “stenge ute” en profet. Men vi burde heller teste ut hva en profet sier og gjør opp mot Bibelen. Hvis en profets ord og oppførsel er i harmoni med Bibelen, burde vi gi akt på det. Dette er hva Jesus i dag ber sitt endetidsfolk om.

27. Hvordan betrakter Jesus vrakingen av en sann profets ord og råd?

Jesus anser at vrakingen av en sann profet er som å kaste vrak på Guds råd (Luk 7,28-30). Videre erklærer Han tydelig at åndelig fremgang hviler på tro på Hans profeter (2 Krøn 20,20).

  

28. Er sanne endetidsprofeter opphavet til nye doktriner, eller kommer doktrinene kun fra Bibelen?

Sanne endetidsprofeter skaper ikke doktriner (Åp 22,18.19). Bibelen er Ordet til en sann profet ledet alltid folket til et dypere studium av Bibelen.kilden til alle doktriner. Imidlertid vil sanne profeter:

A. Åpenbare interessante nye aspekter ved gamle bibelske doktriner som ikke var åpenbare før de blir pekt på av profeten (Am 3,7).
B. Lede Guds folk til å vandre nærmere Jesus for et dypere studium av Hans Ord.
C. Hjelpe Guds folk til å forstå vanskelige, uklare, eller ubemerkede deler av Bibelen slik at disse plutselig kan bli levende for oss og skape glede.
D. Beskytte Guds folk mot fanatisme, bedrageri og åndelig dvale.
E. Hjelpe Guds folk til å forstå endetidsprofetiene, verifisert av hverdagens nyheter, til plutselig å få en ny mening.
F. Hjelpe Guds folk til å oppfatte vissheten om Jesu snare gjenkomst og verdens ende.

For en dypere kjærlighet til Jesus, en dirrende ny begeistring for Bibelen og en ny forståelse av Bibelens profetier — lytt da til Guds endetidsprofet. Du vil se at livet får en ny strålende dimensjon. Husk, Jesus sier at Han vil velsigne sin endetidsmenighet med de mest hjelpsomme profetiske budskaper. Pris Herren! Han gjør alt hva himmelen kan tenke på for sitt endetidsfolk. Han har til hensikt å frelse sitt folk og ta dem med til sitt herlige evige rike. De som følger Ham, er garantert innreise til himmelen (Matt 19,27-29).

Merk: Dette er det niende og siste studiehefte angående de tre englers budskap i Åp 14,6-14. Tre fascinerende studiehefter om andre avgjørende tema gjenstår.

29. Er du villig til å teste Ellen Whites skrifter mot Bibelen og akseptere dem hvis de er i harmoni med Bibelen?

Ditt svar:___________________________________________