Category Archives: AMAZING FACTS profetier

P 01 Årtusenenes mann

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 Lekse 1
Det mektige Babylonske Årtusenenes mannriket var overdådig og prangende, men allikevel så funderte kong Nebukadnesar fra sin kongelige seng på rikets fremtid. Hvor lenge ville denne gylne æraen vare, og hvordan ville det gå med hans mektige imperium når han var borte? Med disse turbulente spørsmålene i tankene falt han endelig i søvn. 
Den natten fremstod en livaktig statue av en mann, sammensatt av flere metaller, i et panorama av farger som var ulikt alt annet som han hadde erfart. Med ett byks var han ute av sengen og mens det dekorerte sengeteppet ble slengt til side ropte han til livvaktene sine: ”Tilkall alle magikere og astrologer umiddelbart. Jeg må få vite tydningen av denne drømmen!” Kongens vise menn ble kommandert ut og ført frem for den frustrerte monarken, og kongen sa til dem: «Jeg har hatt en drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å forstå drømmen.» Dan 2,3. En av de falske profetene utbrøt umiddelbart: «Fortell tjenerne dine drømmen, så skal vi fortelle
deg tydningen.» Men som det så ofte skjer med drømmer, så hadde detaljene allerede blitt ganske tåkelagt i Nebukadnesar’s sinn.Disse mennene hadde hevdet at de hadde guddommelig innsikt, men kongen var begynt å dra i tvil deres evner i så måte. Følgende ville være den perfekte test: «Hvis dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike gaver og stor ære av meg,» sa kongen til sine rådgivere, «men hvis dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere hugges i biter, og husene deres skal legges i grus!»Magikerne og astrologene hadde ikke noe annet valg enn å innrømme at de var maktesløse i å tyde kongens drøm uten først å ha hørt denne. Rasende over disse hyklerne befalte kongen at alle Babylons vismenn skulle samles for å henrettes. Imidlertid hadde
Herren fortsatt en person i Babylon som kunne forklare drømmen om den gigantiske årtusenets statue.
 
1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

Dan 2,28 Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter, og Han har gjort kjent for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager.

Svar:  ____________________

 

Merk:   I denne drømmen om statuen av forskjellige metaller åpenbarte Gud fremtiden gjennom de kommende årtusener, og viste fremvekst og fall av alle verdensriker som ville ha direkte påvirkning for Hans folk.

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

Dan 2,12 På grunn av dette ble kongen … Han gav befaling om å utrydde alle de vise mennene i Babylon.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Babylons astrologer og magikere hevdet å ha overnaturlige krefter, men når de ikke kunne åpenbare drømmen for kongen, viste de seg som kraftløse hyklere. Hvis kongen hadde husket drømmen, ville de ganske enkelt ha produsert en oppdiktet tydning. I sinne befalte Nebukadnesar at alle vismennene skulle drepes — til og med de som ikke var tilstede. Blant de som ikke var tilstede ved det første møtet med kongen, var en gudfryktig fange med navnet Daniel, som nylig hadde blitt opplært til tjeneste for kongen.

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

Dan 2,16 Så gikk Daniel inn og bad kongen om å gi ham tid, så han kunne forklare tydingen for kongen.Dan 2,17-18. Deretter gikk Daniel til huset sitt og gjorde beslutningen kjent for vennene sine, Hananja, Misjael og Asarja, for at de skulle søke barmhjertighet fra himmelens Gud når det gjaldt denne hemmeligheten.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Daniel ba kongen om litt tid og lovte at han ville åpenbare drømmen og dens tydning. Kongen, som fortsatt var desperat etter å få vite betydningen av sin drøm, imøtekom Daniels bønn. Så henvendte han og vennene hans seg til den eneste Kilden som kunne åpenbare kongens drøm. De bad til himmelens Gud.

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

Dan 2,23.23 Jeg takker og priser Deg, mine fedres Gud. … Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Tilblivelse og fall av verdensriker kan se ut som menneskers verk, men Daniels bønn og lovprising åpenbarer tydelig en sentral guddommelig inngripen. Ingenting skjer som Gud ikke allerede er klar over, og har tillatt. Noen ganger forstår vi kanskje ikke hva som skjer i verden i dag, eller hvorfor, men det er en trøst at Gud fortsatt styrer. Bare Daniel kunne åpenbare drømmen for kongen, men han gir tydelig æren til Han som har åpenbart drømmen for ham — himmelens Gud.

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

Dan 2,31 Du så, konge, og se! Det var en stor billedstøtte!

Dan 2,34 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det første som kongen så var en stor statue laget av følgende materialer:

1. Hodet var av gull.
2. Brystet og armene var av sølv.
3. Magen og lårene var av bronse.
4. Leggene var av jern.
5. Føttene var av jern og leire.

Deretter så kongen en stein som hadde blitt revet løs uten hender. På dette tidspunktet, utenfor enhver tvil, satt kong Nebukadnesar som trollbundet på kanten av sin trone. Daniel hadde gjenfortalt drømmen nøyaktig slik som Gud hadde åpenbart for ham. Nå ventet kongen i spenning på å få høre tydningen. Daniel gikk over til å legge frem tydningen slik som Herren hadde åpenbart det for ham, og vi
gjør vel i å motta den slik som Han har åpenbart. Den eneste sikre måten å tolke Bibelen og profetier på, er å la Bibelen forklare seg selv.

6. Hva representerer hodet av gull?

6. Hva representerer hodet av gull?

Dan 2,38. Du er dette hodet av gull.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Kongen ble ansett som rikets overhode. Dette er grunnen til at Nebukadnesar representerte Babylon, imperiet som profetien begynner med. Neo-Babylon regjerte verden fra 612 – 539 f.Kr. som et av de mektigste riker i oldtiden — ett som tydelig kunne bli beskrevet som hodet av gull. Legg merke til at profetien starter på Daniels tid.

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

Dan 2,39. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, dårligere enn ditt.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Babylons regjering ville ikke vare i all tid. Suksessrike kongedømmer underlagt Babylon ville regjere etter hvert. Akkurat slik som sølv er lavere rangert enn gull, slik ville kongedømmene som fulgte etter Babylon være mindre glansfulle. Ledet av Kyros i 539 f.Kr., inntok Medo-Persia Babylon og forvandlet den til ruiner. Mederne og Perserne var verdensherskere fra 539 – 331 f.Kr. I deres regjeringstid måtte all skatt betales i sølv.

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

Dan 2,39 Så skal det komme et tredje rike, som er av bronse. Det skal herske over hele jorden.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det greske bronseriket inntok herredømmet når Aleksander den store beseiret mederne og perserne i slaget om Arbela i 331 f.Kr., og grekerne beholdt makten til omkring 168 f.Kr. Greske soldater ble kalt ”bronsebelagt” fordi deres rustninger var av bronse. Legg merke til hvordan de etterfølgende metaller i statuen er av redusert verdi, men allikevel av større varighet enn de tidligere.

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

Dan 2,40 Det fjerde riket … skal være sterkt som jern.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det romerske jernriket beseiret grekerne i 168 f.Kr. og hersket over verden inntil romerne ble beseiret av østgoterne i 476 e.Kr. Romerriket er det riket som regjerte når Jesus Kristus ble født. Legg merke til hvordan Daniel forutsa 1.000 år av verdenshistorien med eksakt nøyaktighet. Tilblivelse og fall av de fire verdensrikene — Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom — er tydelig forutsagt i Bibelen, og bekreftet av historien.

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

Dan 2,41.42 Slik skal riket være delt. … På samme måten som tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels skrøpelig.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Når det romerske riket begynte å smuldre bort i 476 e.Kr., så ble den ikke overtatt av en annen verdensmakt. Isteden hærtok barbariske makter det romerske riket og delte det — akkurat slik som Daniel hadde forutsagt. 10 av disse stammene utviklet seg til det moderne Europa. Det var østgoterne, visigoterne, frankerne, vandalene, alemannerne, sueverne, anglo-sakserne, herulerne, lombardene og
burgunderne. Syv av disse eksisterer fortsatt i Europa. For eksempel ble anglosakserne til England, frankerne ble Frankrike, alemannerne ble Tyskland, og lombardene ble Italia.

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

Dan 2,43 Slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd. Men de skal ikke henge fast til hverandre, slik jernet ikke blander seg med leire.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Gjennom giftermål, allianser og traktater har mennesker ikke lykkes med å forene det europeiske kontinentet. Gjennom historien har ledere som Karl den store, Napoleon, Keiser Wilhelm, Mussolini, og Hitler kjempet for å bygge et nytt Europeisk rike; men disse Skriftens ord har stoppet hver eneste som har forsøkt å bli verdenshersker. Åpenbaringen kapitel 13 forteller oss at det vil bli gjort et nytt forsøk på å etablere en verdensreligion, men Daniels profetier presiserer klart at verden vil forbli politisk delt resten av denne jordens historie.

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

Dan 2,44. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Det neste store universelle kongedømme vil bli det himmelske riket som er beskrevet i Matt 25,31-34.

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

Dan 2,34.35 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. … Steinen som hadde truffet billedstøtten, ble til et stort fjell og fylte hele jorden.

Svar:  ____________________

 

Merk:   Steinen som ble revet løs «uten menneskehender» representerer Guds rike. Det vil ikke bli en samling av jordiske riker, men en fullstendig erstatning (Åp 21,1). Skriften erklærer at når Jesus Kristus returnerer til jorden, så vil Han fullstendig utslette alle jordiske riker og opprette et evigvarende rike (Dan 2,44). Hvilke oppløftende nyheter! Jesus Kristus kommer igjen! Hele historien går mot dette klimakset, når Guds Sønn skal returnere som Majestet for å opprette sitt evigvarende rettferdighetsrike.

Kong Nebukadnesar kan ha trodd at han beseiret den sanne Gud når han inntok Jerusalem og plyndret tempelet (Dan 1,1.2), Men han ble hurtig vist at Gud er hersker over alt. Menneskelige begivenheter er underlagt Hans kontroll, og til sist vil Han vinne konflikten. Babylon, Medo- Persia, Grekenland, Rom og de 10 delene av det romerske riket kan ha søkt å tilrane seg guddommelig autoritet og utrydde Guds folk, men alle jordiske riker vil til slutt bli tilintetgjort ved Jesu komme. Takk Gud, Han vil vinne den store konflikten!

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

Dan 2,47 Kongen talte til Daniel og sa: «Sannelig, din Gud er gudenes Gud, kongenes Herre og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du kunne åpenbare denne hemmeligheten.»

Svar:  ____________________

 

Merk:   Etter å ha sett at Gud hadde fullstendig kontroll over verdenssituasjonen, sannet Nebukadnesar at den Gud som Daniel tjente var over alle de hedenske gudene i Babylon. Hvor hurtig endret ikke situasjonen seg! Daniel og vennene hans, fordi de var trofaste mot Gud, ble opphøyd til posisjoner som fremstående ledere i riket (Dan 2,48.49). Gud ærer alltid de som ærer Ham (1 Sam 2,30).

15. I det du ser at Gud har full kontroll over de jordiske begivenhetene, er du da villig til å gi Ham full kontroll over livet ditt?

Svar:  ____________________

 

Tillegg

Tillegg

Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier

Gull = Babylon
Hodet av gull representerer Babylon, som var den herskende verdensmakt fra 612-539 f.Kr..

Sølv = Medo-Persia
Brystet av sølv representerte Medo-Persia, den regjerende verdensmakt fra 539-331 f.Kr..

Bronse = Grekenland
Lårene av bronse representerte Grekenland, den dominante verdensmakt fra 331-168 f.Kr.

Jern = Rom
Leggene av jern representerte Rom, som hadde verdensherredømmet fra 168 f.Kr.-476 e.Kr.

Jern og leire = Det delte riket
Føttene som var delvis av jern og delvis leire representerte et rike som ikke ville holde sammen. Ingen enkeltmakt har regjert verden siden 476 e.Kr., og den vil forbli delt inntil Kristi gjenkomst.

Stein =Kristi evige rike, Hans verden, og Hans lov

P 02 Tilbake til Jerusalem

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Lekse 2

JTilbake til Jerusalemesu disipler var fullstendig knust. Alle deres håp og drømmer var blitt naglet til korset sist fredag. Med følelser som svingte mellom sorg og forvirring, vandret Cleopas og hans venn med tunge skritt den 11 km lange veien fra Jerusalem til deres hjemsted i Emmaus. Ved solnedgang den søndag ettermiddagen, mens de sakte tok seg frem langs veien, kom en fremmed og slo følge med dem. Lite viste de at den nye reisekameraten deres var selveste Herren som hadde oppstått. I det de la lite merke til deres nye
reisefølge, gjentok de to nedslåtte disiplene den siste helgens sjokkerende nyheter, mens de følte seg mer og mer motløse for hvert skritt.
Ettersom Jesus rolig lyttet til deres fortelling, ønsket Han desperat å åpenbare seg for sine nedtrykte venner. Men Herren skjulte med hensikt sin sanne identitet, fordi det de trengte nå, mer enn noe annet, var å forstå Skriften. Hvis Kristus hadde tillatt disse to trofaste følgesvennene å få vite hvem Han var, så ville de ha blitt alt for oppskjørtet til å være i stand til å lytte til de viktige sannhetene Han hadde å dele med dem.Selv etter å ha lyttet til hans lære og undervisning i tre og ett halvt år, forstod de fortsatt ikke Hans misjon. Han hadde fortalt dem rett ut: «Menneskesønnen skal bli forrådt og overgitt i menneskers hender, og de skal slå Ham i hjel. Og etter at Han er slått i hjel, skal Han oppstå på den tredje dag. Men de forstod ikke dette ordet, og de var redde for å spørre Ham.» Mark 9,31.32. Jesus grep bestemt inn i deres triste samtale, og i løpet av de neste timene så ga Han dem nøkkelen til å forstå Skriften
og profetiene.
1. Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?

1. Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?

Luk 24,25 Tro alt det som profetene har talt!2 Tim 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud.

Svar:  ____________________
 

Merk:   Bibelens bøker, Guds hellige sannhet, er å finne i Det Gamle og Det Nye Testamentet. Nøkkelen til å forstå Åpenbaringen finnes hovedsakelig i Det Gamle Testamentets historier. For eksempel er 278 av de 404 versene som finnes i Åpenbaringen rene ekko fra andre historier og profetier i Det Gamle Testamentet.

2. Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?

2. Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?

Luk 24,27 Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene.Joh 5,39 Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg!Åp 1,1 Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav Ham for å vise Sine tjenere de ting som må skje om kort tid.

Svar:  ____________________
  

Merk:   Den sentrale personen i hele Skriften og alle profetiene er Jesus. Disse sjarmerende sekvensene vil dekke mange profetiske tema, men husk at det primære fokuset i Daniel og Åpenbaringen er Jesus Kristus og Hans rike.

3. Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?

3. Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?
Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.
Svar:  ____________________
4. Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?

4. Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?

2 Pet 1,21 Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

Svar:  ____________________

5.Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan ble Jesus gjenkjent av sine disipler?

5.Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan ble Jesus gjenkjent av sine disipler?

Luk 24,35 De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente Ham da Han brøt brødet.
Svar:  ____________________
  

Merk:   I Bibelen er brød symbolet på Guds Ord. Jesus sier: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4. Etter som vi leser, ransaker og følger Skriften, vil vi finne styrke, glede, fred, og evig liv.

6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?

6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?

Job 23,12 Ordene fra Hans munn har jeg tatt vare på framfor min egen lov.Sal 119,105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.

Svar:  ____________________
 

Merk:   Djevelen hater Bibelen, og vil gjøre nær sagt hva som helst for å hindre mennesker i å lese den. Han vet at profetiene avslører hans planer om å forføre den menneskelige rasen. Så bli ikke forbauset hvis Satan prøver å distrahere deg fra å følge med i denne serien, eller prøver å gjøre deg opptatt med andre ting. Gud vil rydde vei for de som søker å finne sannheten.

7. Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?

7. Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?

Joh 16,13 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, … skal lære dere alle ting.1 Kor 2,13 Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den Hellige Ånd lærer.

Svar:  ____________________
8. Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den Hellige Ånd leder bibelstudiet mitt?

8. Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den Hellige Ånd leder bibelstudiet mitt?

Luk 11,9 Derfor sier Jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere.Luk 11,13 Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!Joh 7,17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv.

Svar:  ____________________
  

Merk:   En del av arbeidet til Den Hellige Ånd er å hjelpe oss til å forstå sannheten i Skriften. Dette er grunnen til at vi alltid skal be Den Hellige Ånd om å lede oss før vi starter studiet av Guds hellige bok. Jeg kan være sikker på at Den Hellige Ånd leder mitt bibelstudie hvis (1) jeg ber Ham lede meg, og (2) jeg er villig til å følge sannheten ettersom Han åpenbarer den for meg.

9. Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss?

9. Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss?

Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.Jer 33,3 Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og utilgjengelige ting, ting du ikke kjenner.Rom 15,4 For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp.Jak 1,5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, … og den skal bli gitt ham.

Svar:  ____________________
10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?

10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?

Jes 28,10 For det kommer bud på bud, … regel på regel, litt her, litt der.1 Kor 2,13 Men med ord som Den Hellige Ånd lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.2 Pet 1,20 Da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning.

Svar:  ____________________
  

Merk:   Vi må legge til side våre egne ideer og studere Bibelen ved å lese alt i Skriften vedrørende et gitt tema, og deretter sammenligne alle versene for dette. Vi må la Bibelen tale for seg selv. Når dette blir gjort, så kommer alltid sannheten tydelig frem. Det var måten Jesus brukte da Han overbeviste de to disiplene på veien til Emmaus om at Han virkelig var Messias (Luk 24,27).

11. Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?

11. Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?

2 Tim 3,15 Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Svar:  ____________________
 

Merk:   Skriften hjelper oss å forstå Guds store frelsesplan — den viktigste informasjon som noen gang er gitt til dødelige.

12. Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?

12. Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?

Joh 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.Joh 17,17 Ditt ord er sannhet.

Svar:  ____________________
  

Merk:   Vi finner sannheten i Guds Ord — Bibelen. Sannheten er en sjelden vare i dagens verden, og hele menneskeheten lider som et resultat av dette. Sannheten om alle ting som er av betydning finnes i Skriften. Å studere den og følge dens råd setter mennesker fri (Joh 8,32) og gir dem et lykkelig, overveldende liv (Joh 15,11).

13. Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i Skriften?

13. Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i Skriften?

2 Tim 2,15 Vær nøye med å framstille deg for Gud … en som deler ut sannhetens ord på rett måte.2 Pet 3,16 I alle brevene … er det noen ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

Svar:  ____________________
  

Merk:   «Legger fram sannhetens ord på rett måte» betyr å forklare den korrekt og sannferdig. Det finnes en stor fare i muligheten til å forvrenge Skriften for å tilpasse den til våre egne meninger. Hva jeg mener om Bibelen betyr lite. Det som virkelig teller er hva Bibelen sier om seg selv.

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?

Apg 17,11 De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________
  

Merk:   All religiøs lære må sjekkes opp mot Bibelen. Hvis en lære ikke tydelig samsvarer med Skriften, så er den falsk og skal avvises.

15. Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?

15. Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?

Luk 24,32 De sa til hverandre: Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?

Svar:  ____________________
16. Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?

16. Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?

Luk 24,33 Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant de elleve og dem som var sammen med dem.

Svar:  ____________________
  

Merk:   En av de første reaksjonene som disiplene hadde etter at de hadde hørt Jesus forklare Skriften var et brennende ønske om å dele disse gode nyhetene med andre. Vi håper også at det er ditt ønske å invitere venner til å studere disse bibelstudiene sammen med deg.

17. Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?

17. Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?

Svar:  ____________________
TILLEGG: Følgende er en liste med nøkkelord som ofte har symbolsk betydning i bibelske profetier. Hvert symbol er trykt med fet skrift og etterfølges av dens bokstavelige betydning.
Engel = Budbærer
Dan8,16; 9,21; Luk 1,19.26; Hebr1,14
Babylon = Religiøs utroskap/forvirring
1 Mos 10,8-10; 11,6-9; Åp 18,2.3; 17,1-5
Dyr = Kongedømme/regjering/politisk makt
Dan 7,17.23
Brød = Guds Ord
Joh 6,35.51.52.63
Dag = Bokstavelig år
Esek4,6; 4 Mos 14,34
Drage = Satan eller hans demoner
Jes 27,1; 30,6; Sal 74,13.14; Åp 12,7-9; Esek 29,3; Jer 51,34
Pannen = Hjernen
Rom 7,25; Esek 3,8.9
Hånd = Arbeid
Fork 9,10
Sjøge = Frafallen kirke/religion
Jes 1,21-27; Jer 3,1-3.6-9
Hode = Overordnet myndighet/herskere/regjeringer
Åp 17,3.9.10
Horn = Konge eller kongedømme
Dan7,24; 8,5.21.22; Sak 1,18.19; Åp 17,12
Lam = Jesus/offer
Joh 1,29; 1 Kor 5,7
Lampe = Guds Ord
Sal 119,105
Løve = Jesus Kristus
Åp 5,4-9
Merke = Tegn eller segl på godkjenning eller avslag
Esek 9,4; Rom 4,11; Åp 13,17; 14,9-11; 7,2.3
Fjell = Politisk eller religiøs-politisk makt
Jes 2,2.3; Jer 17,3; 31,23; 51,24.25; Esek 17,22.23; Dan 2,35.44.45
Olje = Den Hellige Ånd
Sak 4,2-6; Åp 4,5
Rød = Synd/korrupsjon
Jes 1,18; Nah 2,3; Åp 17,1-4
Klippe = Jesus/sannhet
1 Kor 10,4; Jes 8,13.14; Rom 9,33; Matt 7,24
Segl = Tegn eller merke på godkjenning eller avslag
Rom 4,11; Åp 7,2.3
Slange = Satan
Åp 12,9; 20,2
Stjerner = Engler/budbærere
Åp 1,16.20; 12,4.7-9; Job 38,7
Sol = Jesus/evangeliet
Sal 84,12; Mal 4,2; Matt 17,2; Joh 8,12; 9,5
Sverd = Guds Ord
Ef 6,17; Hebr 4,12
Tyv = Jesu uventede komme
1 Tess 5,2-4; 2 Pet 3,10
Tid = Bokstavelig år
Dan 4,16.23.25.32; 7,25; Dan 11,13 margen
Vann = Bebodd område/folk, nasjoner
Åp 17,15
Hvit kledning = Seier/rettferdighet
Åp 19,8; 3,5; 7,14
Vind = Konflikt/opprør/“krigsvinder”
Jer 25,31-33; 49,36.37; 4,11-13; Sak 7,14
Kvinne, ren = Sann menighet
Jer 6,2; 2 Kor 11,2; Ef 5,23-27Kvinne,
Skjøge = Frafallen menighet
Esek 16,15-58; 23,2-21; Hos 2,5; 3,1; Åp 14,

P 03 Den kommende kongen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Lekse 3

AtDen kommende kongenalja, den brutale dronningen av Juda, var enda mer ugudelig enn sin mor Jesabel. Når hennes sønn Akasja døde, så tok hun hurtig kontroll over kongeriket ved å henrette alle sine sønnesønner som kunne regjerte i hennes sted. «Men Josjeba, … Akasjas søster, tok Joasj, Akasjas sønn. … De gjemte ham … for Atalja, så han ikke ble drept. Siden ble han gjemt i Herrens hus i seks år sammen med henne, mens Atalja hersket over landet.» 2 Kong 11,2.3.I seks år så var det bare en håndfull betrodde mennesker som viste at det kongelige barnet bodde og gjemte seg i Herrens tempel. Jojada, ypperstepresten, elsket Joasj og lærte ham opp som sin egen sønn. I seks år ba og planla Jojada for den beste anledningen til å introdusere denne rettmessige arvingen for folket. Til slutt samlet den gamle presten i all hemmelighet noen pålitelige offiserer i hæren og viste dem at Akasjas yngste sønn fortsatt var i live.De besluttet å vente til fredag kveld, når alle de trofaste folkene ville komme til tempelet for sabbatstilbedelse, med å presentere den
unge kongen for dem. Med hundrevis av bevæpnede soldater på hver side, brakte Jojada landets tronarving fremfor mengden hvor han ble introdusert. Først ble folket overrasket, men når de så den kongelige kronen som var plassert på Hans hode, gjorde de ham til konge og salvet ham, og de klappet i hendene og sa: «Leve kongen!» 2 Kong 11,12.Når den ugudelige Atalja hørte lyden av trompeter, og at hele folket frydet seg, kom hun springende inn i tempelet bare for å oppdage at hennes terrorregime var over. Den dagen ble hun og hennes medsammensvorne henrettet og kongedømmet ble gitt til Joasj.Bibelen forteller oss at en annen av Davids etterkommere snart vil komme ut av det himmelske tempelet, omgitt av blåsende trompeter, for å motta sitt rettmessige kongerike og utrydde de ugudelige.
 
1. Hvem er kongen som snart vil komme ut av den himmelske helligdommen?
1. Hvem er kongen som snart vil komme ut av den himmelske helligdommen?
Åp 14,14 Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På Sitt hode hadde Han en gullkrone og i Sin hånd en skarp sigd.
Svar:  ____________________
  
2. Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?

2. Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?

1 Tess 4,16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen.Jer 25,30 Herren skal brøle fra det høye, og fra Sin hellige bolig skal Han heve Sin røst. Han skal brøle mektig mot Sin flokk. Han skal sette i et rop.Sal 50,3 Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Jesu annet komme vil helt klart bli langt mer høylydt enn menneskelig språk kan beskrive. Det vil ikke være noe hemmelighetsfullt over det.

 

3. Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet komme?

3. Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet komme?

Åp 16,18 Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.

Svar:  ____________________
 
4. Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?

4. Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?

Matt 24,30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.Åp 1,7 Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Dette er for tydelig til å misforstås. Hver levende person, ugudelig eller rettferdig, vil se Jesus når Han returnerer til jorden. En hemmelig oppsamling, eller «henrykkelse» av Guds folk er ikke beskrevet i Bibelen.

 

5. Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?

5. Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?

Matt 25,31 Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone.

Svar:  ____________________

Merk:   Glansen av Herrens gjenkomst vil til sammenligning gjøre glansen av en hydrogenbombe svak og ubetydelig. Ved Jesu grav så var glansen fra en engel nok til at alle vaktene falt til jorden som døde (Matt 28, 2-4). Glansen fra alle himmelens engler vil gjøre Jesu annet kommet alt for tydelig til at noen vil gå glipp av det. I tillegg til dette kommer den fantastiske herligheten til Jesus og Hans Far (Luk 9,26). Jesu annet komme vil bli som lynet som flerrer fra himmelbryn til himmelbryn (Matt 24,27).

 

6. Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende ugudelige?

6. Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende ugudelige?

2 Tess 1,7.8 Når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud.2 Tess 2,8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet.

Svar:  ____________________
7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu komme?

7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu komme?

1 Tess 4,16 Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Svar:  ____________________
 
8. Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og oppståtte hellige?

8. Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og oppståtte hellige?

1 Kor 15,52.53 De døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

Svar:  ____________________

Merk:   Ingen foruten Gud eier udødelighet (1 Tim 6,15.16). Men det vil bli gitt som en fri gave til de rettferdige ved Jesu annet komme. Deres legemer vil også bli forvandlet til himmelske, uforgjengelige legemer, likt det Jesus har (Fil 3,20.21).

 

9. Hva skjer med de rettferdige etter forvandlingen?

9. Hva skjer med de rettferdige etter forvandlingen?

1 Tess 4,17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften.

Svar:  ____________________

Merk:   Guds hellige vil møte Herren i luften. Jesus berører ikke jorden ved sitt annet komme. Han fremstår derfor ikke på jorden slik som mange tror. Hans annet komme vil bli en tilsynekomst på himmelen, ikke en tilstedeværelse på jorden.

 

10. Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i forbindelse med sitt annet komme?

10. Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i forbindelse med sitt annet komme?

Matt 24,5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange.Matt 24,24.26 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Så hvis de da sier til dere: «Se, … Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke.

Svar:  ____________________

Merk:   Satan vil etterligne Kristi annet komme ved å fremstå på jorden som et strålende vesen, og han vil forføre milliarder. Jesus har advart oss om at Han ikke vil berøre jorden i det hele tatt ved sitt annet komme, men derimot forbli i luften. De blendende forførelsene til Satan vil bli så overbevisende at de fleste mennesker vil bli forført.

 

11. Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?

11. Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?

Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________

Merk:   Merk: Guds folk vil ikke bli forført, fordi de vil vite ut fra studier av Guds Ord hvordan Jesus vil komme igjen (Apg 17,11). Enhver tilsynekomst som ikke samsvarer med Skriften er en forfalskning og må avvises. Jesus har advart oss.

Matt 24,25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. 

 

12. Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?

12. Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?

Matt 24,26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit.

Svar:  ____________________
  
13. Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?

13. Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?

Matt 24,36 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far.Matt 24,33 Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene!

Svar:  ____________________

Merk:   Bare Gud vet den nøyaktige tiden for Jesus annet komme. Enhver form for datosetting er uforenlig med Bibelen. Men Jesus gjør det klart at når vi ser tegnene på Hans komme bli oppfylt (Matt 24, 4-51; Luk 21, 8-33; og 2 Tim 3, 1-8), da kan vi vite at Hans komme er veldig nær — ja rett for døren.

14. Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?

14. Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?

Matt 24,31 Engler … skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Svar:  ____________________

Merk:   Din skytsengel (Matt 18,10) vil antageligvis være den første til å gratulere deg ved Jesu gjenkomst. For en velsignet tanke! Det er ikke noe å undres over at Bibelen kaller det annet komme for det «velsignede håp» (Tit 2,13)!

15. Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

15. Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

Matt 24,44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.

Svar:  ____________________
 
16. Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?

16. Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?

Åp 22,12 «Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.

Svar:  ____________________

Merk:   Folk vil bli frelst av nåde ved tro, det er vårt liv, og ikke våre ord, som viser om vår tro er ekte (Matt 7,21-23).

17. Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?

17. Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?

Åp 6,15-17 Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene.Og de sier til fjellene og klippene: «Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?»

Svar:  ____________________

Merk:   Under dette endelige jordskjelvet, vil de ugudelige — skrekkslagne av frykt — foretrekke at klippene og fjellene faller over dem fremfor å stå uforberedt ansikt til ansikt foran Kong Jesus.

18. Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?

18. Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?

Jes 25,9 «Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. … Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse.»

Svar:  ____________________
 
19. Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?

19. Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?

Joh 14,3 Skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

Svar:  ____________________

Merk:   Den mest oppløftende grunnen til Jesu annet komme er for å hente sine barn tilbake til det strålende hjemmet som Han har forberedt for dem. Ingen flere tårer, hjertesorg eller sykdommer vil noen gang mer oppstå. Derimot vil glede og fred over all forstand råde.

20. Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

20. Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

Svar:  ____________________
TILLEGG
Den hemmelige opprykkelsesteorien er basert på åtte premisser som mange aksepterer som fakta uten at de stopper opp og undersøker påstanden. Imidlertid er vår eneste sikkerhet i at vi daglig studerer Skriften for å fastslå om tingene forholder seg slik (Apg 17,11). De åtte punktene vedrørende den hemmelige henrykkelsesteorien er følgende:1. Henrykkelsen er hemmelig.2. Henrykkelsen er usynlig.3. Henrykkelsen etterlater de ugudelige i live.4. Gud fjerner de rettferdige for å beskytte dem mot plagene.5. Jesu annet komme vil være i to trinn: (1) den hemmelige henrykkelsen, og (2) den virkelige gjenkomsten som vil bli storslått.6. Disse to begivenhetene vedrørende det annet komme skjer med 7 års mellomrom.7. Henrykkelsen vil finne sted før åpenbaringen av antikrist, som da vil forårsake plagene.8. De ugudelige vil nå få en ny sjanse til å omvende seg til Kristus.Å undersøke disse punktene fullstendig, kan vi ikke gjøre i dette begrensedetillegget, men vi skal kort kommentere hvert punkt. Punkt 1 og 2 ble dekket av studiedelen, men er tatt med på listen så den er komplett. Vær forberedt på noen overraskelser!1. Henrykkelsen er ikke stille, men derimot svært høylydt. Skriften sier: «For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.» 1 Tess 4,16. David sier: «Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham.» Sal 50,3. og Jeremia sier: «Herren skal brøle fra det høye, … Han skal brøle
mektig … Han skal sette i et rop. … Den mektige røsten når ut til jordens ende.» Jer 25,30.31. Ingenting ved dette er stille! Kristus vil komme med en røst som høres over hele verden. Merk deg dette. Hvis du lever når Jesus kommer tilbake, så vil du høre Ham.2. Henrykkelsen er ikke usynlig; den vil bli sett av alle. Alle englene vil komme sammen med Jesus (Matt 25,31). En enslig engel kom til syne ved Jesu oppstandelse, og glansen fra ham var så overveldende at hele den romerske vaktstyrken falt til jorden som døde menn (Matt 28, 2-4). Tenk på den sjokkerende glansen fra alle himmelens engler! I tillegg kommer skinnet fra Jesus
(Matt 25,31) og Hans Far (Matt 16,27). Stråleglansen vil bli langt over menneskers fatteevne. Jesus legger til: «For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.» Matt 24,27. Hemmelig? På ingen måte. Faktisk så slår Bibelen dette fast ved å si: «Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.» Åp 1,7. Vær trygg på at om du lever ved Jesu
annet komme, så vil du se Ham når Han kommer!3. Henrykkelsen etterlater ikke de ugudelige i live. De blir drept ved Herrens gjenkomst (Jes 11,4; Mal 4,1; 2 Tess 2,8).4. Gud fjerner ikke de rettferdige fra plagene, men derimot beskytter sitt folk gjennom dem (Sal 91, 5-12).5. Kristi annet komme vil ikke bli i to trinn — et hemmelig og ett som blir sett av alle. Det finnes bare ett annet komme, og det vil bli sett av hver levende person på kloden. Det finnes ikke ett eneste skriftsted som støtter teorien om et todelt annet komme.6. Den hemmelige henrykkelsen lærer at det er en 7-års periode mellom Jesu annet komme første gang og Jesu annet komme andre gang. Dette er ikke i henhold til Skriften.7. Antikrist kommer ikke til syne 3½ år etter Jesu annet komme. Han har vært aktiv i mange århundrer (1 Joh 4,3) og gjør fortsatt sitt ondskapsfulle arbeid.8. De ugudelige vil ikke få en ny anledning til å bli frelst etter Jesu annet komme. Alle syndere vil bli tilintetgjort ved Jesu annet komme. Det finnes ikke noen ny mulighet for noen etter at Jesus har kommet tilbake.

P 04 Den opprørske prinsen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 

Lekse 4

Den opprørske prinsenAbsalom var den flotteste og den mest utspekulerte og ambisiøse sønnen som David hadde. Bibelen sier: ”I hele Israel var det ingen som ble hyllet så mye som Absalom, som også var en vakker mann. Fra isse til fotsåle fantes det ikke noe lyte på ham.” 2 Sam 14,25.Men denne bestemte unge prinsen ønsket mer en bare folkets beundring for sitt flotte utseende. Han ønsket makt og farens trone. Han ønsket å bli Israels konge—uansett pris. Først drepte Absalom sin eldre bror Amnon, etter at Amnon hadde forgrepet seg på sin halv-søster Tamar. Amnon var Davids førstefødte sønn og arving til tronen. Så, etter at Absalom hadde vunnet tilbake farens tillit, begynte han å så tvil i hele riket om farens lederskap, dømmekraft, og rettferdighet. ”Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn.” 2 Sam 15,6.Tilslutt slo hans onde plan ut i fullt opprør, da Absalom forsøkte å myrde sin egen far og kuppe kongeriket. David og hans trofaste menn ble tvunget til å flykte fra Jerusalem. Men etter en hard kamp noen dager etter sikret David seg tronen på nytt, og den forfengelige prinsen Absalom ble drept.En trist historie, men dette var ikke den første kongelige familiefeiden. For lenge siden, i et annet stort kongerike, ledet en lignende hendelse til det mest tragiske opprøret gjennom alle tider. Kongeriket var himmelen!

1. Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, og hva gjorde han opprør mot?

Jes 14,12 Å, at du er falt ned fra himmelen, du (Lucifer), strålende stjern1. Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, og hva gjorde han opprør mot?e, morgenrødens sønn!Jes 14,13.14 For det er du som har sagt i ditt hjerte: … jeg vil bli lik Den Høyeste.Esek 28,17 Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.

Svar:  ____________________

Merk:   Lucifer var den mektigste og vakreste av Guds skapninger. Han var den øverste av alle englene, og ledet etter all sannsynlighet det himmelske kor. Men han tillot at hans skjønnhet fylte ham med stolthet. (Se tillegget «Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon.»)

2. Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?2. Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?

Esek 28,15 Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble
funnet misgjerning i deg.

Svar:  ____________________

Merk:   Gud skapte en perfekt engel, som ved egen frie vilje valgte å bli en djevel. Det kan være vanskelig å forstå, men hvis vi hadde kjent Lucifer før hans fall ville vi ha elsket ham. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge, men Lucifer kan ha tjent Gud i lang tid før han begynte å dyrke stoltheten og bitterheten. Herren kunne ha skapt alle sine skapninger som roboter, men en robot kan ikke elske. Sann kjærlighet må være villig til å ta en risiko. Det er derfor foreldre velger å få barn, vel vitende om at noen ganger kan de velge å være ulydige. Gud tillot Satan å gjennomføre sitt opprør av forskjellige grunner. For det første, for alltid å slå fast at Gud skapte sine skapninger med frihet til å velge. For det andre, hvis Gud hadde tilintetgjort Lucifer umiddelbart etter at han begynte å spre tvil om Guds kjærlighet og styresett, så ville alle de andre intelligente skapningene for alltid sittet igjen med ubesvarte spørsmål. De kunne ha tenkt: «Kanskje Lucifer hadde rett?» Derfor ble Lucifer gitt adgang til å demonstrere de forferdelige resultatene av synden. Og til slutt, Gud ønsker ikke at Hans skapninger skal adlyde Ham kun fordi de ellers ville bli straffet. Han ønsker at vi skal adlyde ut fra kjærlighetens prinsipper, fremfor å adlyde av frykt.

3. Hva hendte til slutt?

3. Hva hendte til slutt?

Åp 12,7 Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet.

Svar:  ____________________

Merk:Omsider ble Lucifer og de englene som fulgte ham kastet ut av himmelen.

4. Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?

4. Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?

Åp 12,4 Og halen hans drog med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden.Åp 12,9 Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Satan er så utspekulert at han var i stand til å forføre en tredjedel av himmelens engler i opprøret mot Gud. Under navnene «djevler» og «demoner» utfører nå disse falne englene Satans plan. I historien om Absalom, så ser vi at også han gjorde svært lite av sitt eget skitne arbeid. Absalom beordret sine tjenere til å utføre sin vilje.

2 Sam 13,28 Absalom hadde befalt tjenerne sine og sagt: «Følg med når Amnon blir lystig til sinns av vinen. …, skal dere drepe ham. Frykt ikke! Har jeg ikke befalt dere?2 Sam 14,30 Da sa han til tjenerne sine: «Se, åkeren til Joab er like ved siden av min. … Gå og sett fyr på den!»

5. Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?

5. Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?

Åp 12,9 Satan, han som forfører hele verden.Mark 1,13 Og Han var der i ødemarken i førti dager og ble fristet av Satan.Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn.Åp 12,10 For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.Joh 8,44 Han var en morder fra begynnelsen … for han er en løgner og løgnens far.

Svar:  ____________________

Merk:   På et område har Satan en fordel fremfor Gud i kampen mellom det gode og det onde. Gud bruker bare sannhet, mens Satan bruker både sannhet og løgn i varierende kombinasjoner, for å kunne fremstille sin sak på beste måte. (Se tillegget «Forvent det uventede.»)

6. Når er djevelen farligst?6. Når er djevelen farligst?

2 Kor 11,14. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

Svar:  ____________________

Merk:   Akkurat som djevelen lot Absalom som om han elsket folket og bare ville deres beste, for så å kunne forføre dem. 2 Sam 15,5.6 Slik skjedde det at hver gang det var noen som nærmet seg og falt på kne for ham, så pleide han å rekke ut hånden, gripe tak i ham og kysse ham. På denne måten oppførte Absalom seg overfor hele Israel som kom til kongen for å få dom. Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn. Satan er farligst når han fremstår som en åndelig person som jobber innenfor menigheten. (Se tillegget ”En intelligent engel.”)

7. Kjenner Satan Bibelen?

7. Kjenner Satan Bibelen?

Matt 4,5.6 Da tok djevelen … og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om deg.»

Svar:  ____________________

Merk:   Djevelen er en ekspert på å sitere og forvrenge Bibelen med den hensikt å forføre folk. Derfor er det av største betydning at Guds folk kjenner Skriften og derved kan unngå å bli forført.

8. Hvem på jorden er det djevelen hater mest?8. Hvem på jorden er det djevelen hater mest?

Åp 12,17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.

Svar:  ____________________

9. Hvil9. Hvilke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere Satan?ke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere Satan?

1 Pet 5,8 Vær edrue, vær årvåkne! For
deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.Åp 12,9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan.

Svar:  ____________________

Merk:   Både løver og slanger bruker list og avledning for å fange byttet sitt. Akkurat som djevelen kaster de seg plutselig over byttet på en brutal og likegyldig måte, uten å ense de lidelsene som de da blir ansvarlige for.

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?

Jak 4,7.8 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere.

Svar:  ____________________

Merk:   Den beste måten å komme nærmere Gud på er gjennom bønn og bibelstudium.

11. Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?

11. Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: «Bort med deg,* Satan! For det står skrevet.»Ef 6,17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd.

Svar:  ____________________

Merk:   Vår eneste sikkerhet mot Satans listige forførelser er å gjøre seg godt kjent med Guds Ord slik at det hindrer oss i å synde. Den samme metoden som Jesus brukte for å nedkjempe djevelen er også tilgjengelig for oss i dag.

Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.Ef 6,11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.

12. Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?12. Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?

2 Sam 18,17 De tok Absalom og kastet ham i en veldig stor grøft i skogen.Jes 14,15 Men til dødsriket skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp.

Svar:  ____________________
13. Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?

13. Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?

Esek 28,19 Du er blitt til redsler, og for evig skal du ikke være mer.Nah 1,9 Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.

Svar:  ____________________
14. Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?

14. Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?

Esek 33,11 Si da til dem: Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?

Svar:  ____________________

Merk:   Det smerter Gud å måtte ødelegge de ugudelige. Faktisk så kaller Bibelen denne ødeleggelsen av de ugudelige for Hans «fremmede verk» fordi den er fremmed for Hans kjærlige natur (Se Jes 28,21).

15.Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

15.Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

2 Sam18,33 Da ble kongen dypt grepet, og han gikk opp på rommet over porten og gråt. Mens han gikk, sa han: «Min sønn Absalom, min sønn, min sønn Absalom, om bare jeg hadde vært død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!»

Svar:  ____________________

16. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?16. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?

Dette rørende eksempelet åpenbarer hvordan vår himmelske Far føler vedrørende sine fortapte barn. Ikke bare var Han villig til å dø i vårt sted; Han gikk ett skritt lenger — Han ga oss sitt største offer, sin Sønn! Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Han søker desperat å frelse deg. Derfor døde Jesus i ditt sted. Mesteparten av verden har forent seg med Satan i opprøret mot himmelens Gud.

Svar:  ____________________
TILLEGG:
Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon
I Jes 14,14-15 bruker Bibelen kongen i Babylon som symbol på Satan, og i Esek 28,11-19 symboliserer Satan kongen av Tyrus. I begge disse tilfeller vet vi at symbolikken går lenger enn til noen jordisk konge, fordi Guds beskrivelse av personen ikke samsvarer med noe dødelig menneske. Legg merke til måten Lucifer (nå kalt Satan) er beskrevet i de følgende skriftsteder:• falt fra himmelen (Jes 14,12)• var full av visdom og perfekt i skjønnhet (Esek 28,12)• hadde vært i Eden (vers 13)• kostelige steiner dekket ham (vers 13)• en salvet kjerub med dekkende vinger (vers 14)• var på Guds hellige berg (vers 14)• var fullkommen i sin ferd (vers 15)Siden kongene av Babylon og Tyrus fremviste den samme politikken og led den samme destruktive skjebnen som Satans rike vil gjøre, så brukte Gud dem til å symbolisere Satan. I realiteten er alle bibelske autoriteter enige i denne symbolikken. Dessuten har Bibelen mange andre referanser til Lucifer (se Luk 4,5.6; 10,18; Joh 8,44; 2 Pet 2,4; 1 Joh 3,8; Judas 6; Åp 12,7-9), men uten Esek 28 og Jes 14, så ville vi ikke hatt det komplette bildet.
Forvent det uventede
Mange forventer at Satan åpent skal fremstå som Guds fiende i endetiden, men dette er ikke riktig. Satan er virkelig Guds bitreste fiende, men hans strategi er å late som om han er rettferdig (Matt 24,24). Han kan fremstå som en strålende engel (2 Kor 11,13-15) og søke menneskers tilbedelse (Åp 13,12). Skriften er klar på at hans guddommelige utseende vil være så overbevisende at «hele verden» undrer seg og følger etter dyret (Åp 13,3). Snakk om tragedie! Satan vil etterligne Kristus så godt at nær sagt hele verden følger ham, mens de tror at de følger Kristus. Vil du bli forført? Ikke hvis du gir akt på Bibelens advarsler.
En intelligent engel
Satan er tilfreds med at mennesker beskriver ham som et stygt rødt vesen med flaggermusvinger, delvis menneske og delvis dyr, med splittede hover og lang hale, bærende på en høygaffel mens han fyrer i helvete. Ingenting er lenger borte fra sannheten en dette. En slik beskrivelse kommer fra gresk mytologi. Det finnes ikke antydning til slikt nonsens i Skriften. Bibelen beskriver Satan som en intelligent og meget attraktiv engel med en overnaturlig evne til å kommunisere. Han er også meget godt kjent med Skriften (Matt 4, 5-6). Djevelen er en selvutnevnt fiende av Gud, og hans mål er å sverte Guds karakter og tilrane seg Hans trone. Satan hater også deg og dine kjære, og har planer om å ødelegge deg. Denne serien vil hjelpe deg til å forstå planene hans og forhindre dem. Bare legg livet ditt trygt i Guds hender og be oppriktig om veiledning.

P 05 Det høyeste offer

 

 Lekse 5
Himmelen var fremdeles mørk nDet høyeste offerår den gamle patriarken tydelig hørte Guds stemme: «Abraham!» Han sv
arte: «Her er jeg.» Da sa Han: «Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene Jeg skal si deg.» 1 Mos 22,1.2.
Abraham begynte å skjelve når han tenkte over de sjokkerende konsekvensene av denne befalingen. Gud hadde lovet ham at gjennom Isak skulle han bli stamfar til en mektig nasjon. Alle Abrahams håp og drømmer var rettet mot denne mirakelsønnen som de hadde fått i sin alderdom. Han forstod ikke hvorfor Gud ba ham gjøre en så fremmed handling, men han hadde lært å adlyde og stole på sin himmelske Far — selv om han ikke skjønte det.Dermed vekte Abraham unge Isak og to pålitelige tjenere, og det lille følget begynte på den tre dager lange reisen til Moria. Da de nærmet seg offerfjellet, ba Abraham sine tjenere om å vente der på at han og Isak skulle komme tilbake. Så plasserte han veden på sønnens rygg, og sammen begynte de på oppstigningen til fjellet.Da Isak følte at noe var galt spurte han, «Min far!» Han svarte: «Her er jeg, min sønn.» Så sa han: «Se, ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham sa: «Min sønn, Gud vil utse for Seg Selv lammet til brennofferet.» Så gikk de to sammen. 1 Mos 
22,7.8. Når de nådde toppen av fjellet, forklarte Abraham gråtende grunnen til reisen. Villig aksepterte Isak Guds befaling. Etter den siste omfavnelsen bandt faren kjærlig sin sønn og la ham på steinalteret. Abraham løftet kniven, da ble han brått stoppet av en engel, og ble isteden befalt å ofre en vill bukk som hadde satt fast hornene sine i en tornebusk.Denne følelsesladede historien var ikke den eneste gangen en far var nødt til å ta den smertefulle avgjørelsen om å ofre sin kjære sønn.
 
 1. Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?

1. Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?

Joh 1,29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: «Se der! Guds lam, som bærer verdens synd!

Svar:  ____________________
 
 
2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?

2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?

Rom 3,23 For alle har syndet. Rom 6,23 For syndens lønn er døden. Hebr 9,22 Uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. 1 Kor 15,3 Kristus døde for våre synder. 1 Pet 3,18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Bibelen er uvurderlig siden den forteller om hvordan synden kom inn i verden og hvordan den vil bli fjernet. Gud kan ikke tolerere den stygge og ondskapsfulle synden. Straffen for synd er døden. Og enda verre, da Adam og Eva syndet arvet hele den menneskelige rasen denne dødssykdommen. Guds lov og straffen for å bryte den kunne ikke endres, og dermed ble alle mennesker fordømt. Men Gud kunne ikke holde ut å bli adskilt fra sine skapninger. Så, ved en utrolig kjærlighetshandling, valgte Han å sende sin egen Sønn inn i verden for å dø for din og min skyld. Vår synd og vår dødsstraff ble lagt på Ham, og vi ble satt fri.

 
3. Hva kalles den store frelsesplanen?

3. Hva kalles den store frelsesplanen?

Åp 14,6 Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden

Svar:  ____________________
  

Merk:

Guds frelsesplan er kalt «evangeliet» som betyr «gode nyheter». Og det er virkelig de mest fantastiske nyheter som noen gang er levert til mennesker. Vår dødsstraff ble sonet av Jesus og vår skyld ble fjernet.

 

4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer

Joh 3,16 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne.
Svar:  ____________________
  

Merk:

De sterkeste jordiske båndene er foreldrenes kjærlighet til sine barn. Når Gud Faderen var villig til å la sin Sønn lide og dø i vårt sted, så demonstrerte Han på det aller sterkeste hvor høyt Han elsker hver og en av oss.

 

5. Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?

5. Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?

Apg 16,31 Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Jesu frelsesoffer er en fri gave (Rom 6,23). Min oppgave er å tro at det er sant og ta imot den frie gaven i tro.

 

  
6.Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?

6.Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?

Apg 3,19 Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet. 1 Joh 1,9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Å bekjenne er den verbale siden ved omvendelsen. Sann omvendelse inkluderer en anger for — og flukt fra — synd (Ords 28,13).

  
7. Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?

7. Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?

Joh 3,7 Dere må bli født på ny.

Svar:  ____________________
  
Merk:
Denne erfaringen er referert til som den nye fødsel, fordi fra det øyeblikket er fortiden lagt bak. Isteden begynner vi et nytt liv, på lik linje med en nyfødt baby. Det er en fantastisk erfaring å starte et nytt liv uten en eneste flekk av skyld på rullebladet vårt.
  
8. Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?

8. Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?

Joh 14,17 Sannhetens Ånd, … dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Faktisk så bor Jesus selv i den kristne gjennom sin Hellige Ånd.

9. Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den Hellige Ånd, hva vil jeg da gjøre?

9. Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den Hellige Ånd, hva vil jeg da gjøre?

Fil 2,13 Både å ville og å virke for Hans gode vilje.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Jeg vil ønske å gjøre Hans vilje, og Han gir meg kraften til å virkeliggjøre det.

 

  
10. På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye fødsel vil bli en suksess?

10. På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye fødsel vil bli en suksess?

Fil 1,6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Jeg er trygg fordi Jesus lovte å fullføre den for meg ved sin store kraft. Frelsen hviler på Hans makt, ikke min.

 

  
11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?

11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?

Jes 53,6 Vi vendte oss hver til sin vei. 2 Pet 3,2 Minnes … budet fra oss, vi som er Herrens og Frelserens apostler.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Mennesker feiler ofte i å leve som en kristen fordi de aksepterer Jesus som en Frelser, men ikke som en Herre eller «Hersker» i deres liv. De fleste av oss ønsker å leve våre liv på vår egen måte. Når vi aksepterer Jesus som Herre, så overgir vi våre liv til Ham. Vi ber Ham overta styringen av våre liv, og ber Ham om å veilede oss. (Se tillegget «Engang frelst alltid frelst?»)

  
12. Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg er Hans barn?

12. Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg er Hans barn?

Tit 1,2 Gud, Han som ikke kan lyve, har lovt. Matt 7,7 Be, og det skal bli gitt dere.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Vi vet at Jesus tar imot oss når vi spør Ham, fordi Han ikke kan lyve. Han har lovt å ta imot oss, og Han tar imot oss — ikke fordi vi føler noe annerledes, men fordi Han har lovt det.

  
13. Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

13. Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

Joh 13,35 Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. 2 Kor 5,17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. 1 Joh 3,22 Vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham. Rom 12,2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Apg 1,8 Dere skal være vitner om Meg. Ef 6,18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden!

Svar:  ____________________
  
14. Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

14. Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

Fil 4,13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg. Fil 4,19 Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang. Mark 10,27 For alt er mulig for Gud. Joh 15,11 For at deres glede skal bli fullkommen. Joh 10,10 For at de skal ha liv, og det i overflod. Hebr 13,5 Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Hebr 13,6 Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Joh 14,27 Min fred gir Jeg dere.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Gud gir sitt folk følgende åtte dyrebare løfter:

• Vi kan utføre alt gjennom Jesus

• Alle våre behov vil bli tilfredsstilt.

• Ingenting vil være umulig for oss.

• Vår glede vil bli fullkommen.

• Vi vil ha et rikere liv.

• Gud vil aldri forlate eller svikte oss

• Vi behøver aldri å frykte for hva mennesker kan gjøre mot oss.

• Herren vil gi oss sin fullkomne fred. Pris Herren! Hvordan kan noe bli bedre en dette?

  
15. Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye denne beslutningen?

15. Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye denne beslutningen?

Svar:  ____________________
   
TILLEGG
Engang frelst, alltid frelst?

Kan en person gå fortapt etter at han har tatt imot Kristus som sin Frelser? Bare i Guds Ord kan vi finne et svar på dette spørsmålet. Bibelen taler for seg selv: «La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav løftet, er trofast. Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder.» Hebr 10,23.24.26.Ingen plass lærer Bibelen at vårt ansvar opphører når vi blir en kristen. Guds Ord er tydelig: «For om de først har flyktet unna verdens urenheter ved erkjennelsen av Herren og Frelseren Jesus Kristus, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første. For det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å ha kjent den for så å vende seg bort fra det hellige budet som ble overgitt til dem. Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Et nyvasket svin velter seg i gjørmen.» 2 Pet 2,20-22.Kristenheten hviler på mer enn en enkelt avgjørelse. Jesus sa at vår frelse er basert på den forutsetningen at vi fortsetter å adlyde i Ham. (Joh 15,4). Og apostelen Paulus sier, «Jeg dør daglig.» 1 Kor 15,31. Dette betyr at han på en daglig basis velger å fornekte seg selv og følge Jesus. Herren selv sier: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.» Luk 9,23.Bibelen lærer ikke at vi kan snu ryggen til sannheten og fremdeles bli frelst. Esek 18,24 sier: «Men om en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, og han gjør etter alle de styggedommene som den ugudelige gjør, skal han da få leve? All den rettferdigheten han har gjort, skal ikke bli husket. På grunn av den troløsheten han har vist og den synden som han har gjort, skal han dø.» Paulus minner oss også om: «Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller.» 1 Kor 10,12. Noen mennesker tror at de kan prate uten å handle. Men Jesus sier: «Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!» Matt 7,21-23.Paulus beskriver den konstante kampen til den sanne kristne når han sier: «Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den! Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. … Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet.» 1 Kor 9,24.25.27.Å tro at så snart vi er frelst så kan vi ikke gå fortapt, er det samme som å tro at Gud tar fra oss vår største frihet — friheten til å velge. På den annen side ønsker Gud at vi skal ha visshet for at Han vil fullføre det arbeidet som Han har påbegynt i våre liv. «Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1,6.Vi kan være trygge på at hvis vi fortsetter å følge Ham, så vil Han fortsette å lede oss, og Han vil aldri slippe en hånd som av fri vilje er plassert i Hans. «Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.» Matt 24,13.

P 06 Kongens lov

Lesson 6

EtterKongens lov at Darius, kongen av Medo-Persia hadde inntatt Babylon, henrettet han alle de babylonske regjeringsmedlemmene unntatt en. Den heldige var Daniel, en sann Guds tjener. Sytti år tidligere hadde han blitt ført fra Judea til Babylon som fange, og ble der pålagt å tjene som rådgiver for de babylonske kongene. Daniel ble kjent over hele riket som en som innehadde ”en enestående ånd”. Dan 5,12; 6,4.

Ikke bare sparte kong Darius Daniel, men han ”planla å sette ham over hele kongeriket.” Dan 6,4. Når de Medo-Persiske embetsmennene forstod at kongen planla å forfremme en gammel hebraisk fange til å styre over dem, ble de sjalu og rasende. Dermed planla de å lure Darius til å signere en lov som proklamerte at enhver som de neste 30 dagene tilba noen gud eller mennesker annet enn kongen, ville bli kastet i løvehulen (Dan 6,8).

Tilsynelatende visste disse mennene at Daniel var trofast i sitt bønneliv og fast bestemt på å adlyde Guds lov, som forbyr tilbedelse av andre guder. (2 Mos 20,3-5).

Akkurat som de hadde forventet, tok disse embetsmennene Daniel i å be til sin Gud gjennom det åpne vinduet. Når kong Darius oppdaget at han var blitt lurt, og at hans gamle venn var på vei til løvehulen, prøvde han på alle mulige måter å forhindre at Daniel ble dømt av den idiotiske loven som han hadde signert. Men loven kunne ikke endres. Daniel ble kastet i løvehulen, og Gud belønnet hans trofasthet med å sende en engel som lukket løvens gap (Dan 6,23).

Profetiene forteller oss at i de siste dager så vil Guds folk bli tvunget til å ta en lignende beslutning vedrørende hvilken konge og hvilken lov de vil adlyde.

1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?

Luk 16,17 Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.

Sal 89,35 Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.

Sal 111,7.8 Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet.

Mal 3,6 For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke.

Svar:  ____________________

Merk:

   Under ingen omstendigheter kan Guds ti-budslov noen gang bli endret eller opphevet. Den er like varig som Gud selv. Tre ganger i Bibelen ser vi at jordiske konger (Herodes, Ahasverus og Darius) laget lover som de senere ønsket å endre, men ikke kunne. Hvis lovene til svake, ubesluttsomme konger var uforanderlige, hvordan kan da noen tro at Guds evige lov — skrevet i stein av Hans egen finger — kunne bli endret? Se på disse sammenligningene mellom Gud og Hans lov.

 

Karakteristikk: Gud er: Loven er:
GOD Luk 18,19 Rom 7,12
HELLIG Jes 5,16 Rom 7,12
RETTFERDIG 5 Mos 32,4 Rom 7,12
PERFEKT Matt 5,48 Salm 19,7
KJÆRLIGHET 1 Joh 4,8 Rom 13,10
RETTFERDIG 2 Mos 9,27 Salm 19,9
SANN 5 Mos 32,4 Salm 119,142.151
PURE 1 Joh 3,3 Salm 19,8
ÅNDELIG Joh 4,24 Rom 7,14
UFORANDERLIG Mal 3,6 Matt 5,18
EVIG 1 Mos 21,33 Salm 111,7.8

 

Guds lov kan ikke bli endret fordi den reflekterer Hans karakter. Ordene i Skriften som beskriver Gud, beskriver også Hans lov. Guds lov er Hans karakter, beskrevet i ord. Det er like umulig å forandre Guds lov, som det er å forandre Gud selv.

2. Hva er synd ifølge Bibelen?2. Hva er synd ifølge Bibelen?

1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd.

Rom 3,20 For ved loven kommer erkjennelse av synd.

Svar:  ____________________

Merk:

   Djevelen hater loven fordi den gjør oss oppmerksom på at vi trenger en Frelser fra synden. Rom 4,15 sier: «Men der det ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelse.» Loven kan ikke frelse noen, men den viser oss Guds fullkommenhet og vår ufullkommenhet.

3. Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?3. Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?

Rom 7,7 Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Svar:  ____________________

Merk:

   Det er Guds ti-budslov som sier: «Du skal ikke begjære.» Å bryte Guds ti-budslov som Han skrev med sin egen finger (2 Mos 31,18; 32,16), er synd. Enhver synd som er mulig å begå av mennesker er fordømt av minst ett av Guds ti bud. Det er derfor Guds lov er betegnet som «uten grenser» (Sal 119,96) og «fullkommen» (Sal 19,8). «Dette gjelder alle mennesker» Fork 12,13. Når vi er blitt klar over vår synd, så ser vi etter en Frelser. Derfor hater djevelen loven, fordi den får oss til å søke frelse og tilgivelse hos Jesus.

4. Holdt Jesus de ti bud?4. Holdt Jesus de ti bud?

Joh 15,10 Jeg har holdt Min Fars bud

Svar:  ____________________

Merk:

   Jesus holdt de ti budene som ett eksempel for oss (1 Pet 2,21).

5. Hvor mange mennesker har syndet?5. Hvor mange mennesker har syndet?

Rom 3,23 For alle har syndet og har mistet Guds ære.

Svar:  ____________________

6. Hva er resultatet av å leve i synd?6. Hva er resultatet av å leve i synd?

Rom 6,23 For syndens lønn er døden.

Svar:  ____________________

Merk:

   Hvis Guds lov kunne endres, så ville det ikke være nødvendig for Jesus å dø på korset. Det faktum at Jesus betalte boten for synden og døde er et bevis på at loven er uforanderlig.

7. Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne som l7. Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne som lever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus om dette?ever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus om dette?

Matt 19,17 Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!

Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud.

Svar:  ____________________

Merk:

   Det Nye Testamentet sier rett ut at Guds folk vil holde Hans bud. Alle vet at verden i dag er i store vanskeligheter fordi så mange ikke lenger føler at det er viktig å holde Guds lov. Bibelen taler om våre dager ved å si: «Tiden er inne for Herren til å gripe inn, for de har satt Din lov til side.» Sal 119,126.

8. Hvordan er det mulig å holde budene?8. Hvordan er det mulig å holde budene?

Rom 8,3.4 Det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn … fordømte synden i kjødet,for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss.

Fil 1,6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Fil 4,13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.

Svar:  ____________________

Merk:

   Når en person er født på ny, så kommer Jesus Kristus ved sin Hellige Ånd inn i personens liv og på mirakuløst vis gjør lydighet mulig.

9.Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?9.Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?

5 Mos 4,13 Han kunngjorde dere Sin pakt, som Han bød dere å holde, De Ti Ord, og Han skrev dem på to steintavler.

Hebr 8,8 For Han klandrer dem når Han sier til dem: «Se, de dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.»

Svar:  ____________________

Merk:

   Feilen med den gamle pakten lå hos folket, ikke hos Gud eller Hans lov.

Sal19,8 Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

10. På hvilken lov er den nye pakten basert?10. På hvilken lov er den nye pakten basert?

Hebr 8,10 For dette er pakten Jeg vil opprette … sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.

Svar:  ____________________

Merk:

   De to paktene var avtaler mellom Gud og Hans folk. Den gamle pakten misslyktes fordi den var etablert på folkets falske løfter og gjerninger.

2 Mos 24,7: «Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde.»

Den nye pakten lykkes fordi det er Guds lov skrevet i hjertet og etablert på Jesu løfter og Hans mirakuløse kraft i den omventes liv.

Hebr 8,10: «Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.»

Personens natur er fullstendig endret, så det å gjøre Guds vilje er en stor glede. Merk at den nye pakten er basert på den samme loven, men den er skrevet et annet sted (i hjertet) og etablert på bedre løfter (Guds).

11. Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved tro lever under nåden?11. Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved tro lever under nåden?

Rom 6,15 Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte!

Rom 3,31 Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.

Svar:  ____________________

Merk:

   De som har fått Jesu tilgivelse for brudd på Hans lov er dobbelt så pliktig til å adlyde Hans lov. De som får del i Hans tilgivelse er ivrigere enn andre etter å følge Jesus.

12. Blir mennesker frelst ved å holde loven?12. Blir mennesker frelst ved å holde loven?

Ef 2,8.9 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.

Svar:  ____________________

Merk:

   Ingen er frelst ved å holde loven. Alle er frelst ved Guds mirakuløse nåde. Imidlertid vil de som er frelst, eller forvandlet av Jesu nåde, ønske å adlyde Hans lov som et uttrykk for deres kjærlighet og takknemlighet til Ham.

Joh 14,15 «Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.»

13. Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?13. Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?

Rom 13,10 Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.

Matt 22,37-39 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte , og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

1 Joh 5,3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.

Svar:  ____________________

Merk:

   Kjærlighet er en storslagen motivator. De fire første budene har å gjøre med mitt forhold til Gud. Når jeg elsker Ham så er det å adlyde disse budene en sann glede. De seks siste budene inneholder mitt forhold til mennesker. Hvis jeg virkelig elsker mennesker så vil jeg ikke gjøre noe som vil skade dem.

14. Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti bud?14. Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti bud?

1 Joh 2,3.4 På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den som sier: «Jeg har lært Ham å kjenne,» og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Svar:  ____________________

15. Er noen av Det Gamle Testamentets lover ikke lenger bindenede for de kristne?15. Er noen av Det Gamle Testamentets lover ikke lenger bindenede for de kristne?

Ef 2,15 Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet … budenes lov som er i forskriftene.

Svar:  ____________________

Merk:

   De forordningene som regulerte presteskapet og offersystemene har blitt avskaffet fordi de pekte frem mot Kristus (Kol 2,13-17). Han oppfylte dem som det sanne Guds lam.

16. Hvem er det djevelen spesielt hater?16. Hvem er det djevelen spesielt hater?

Åp 12,17 Og dragen (djevelen) ble rasende på kvinnen, (menigheten) og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, (de trofaste i endetiden) dem som holder Guds bud og Jesu Kristi vitnesbyrd.

Svar:  ____________________

Merk:

   Satan er rasende på Guds endetidsmenighet som adlyder Guds bud og lærer folk at det er en guddommelig kraft som forvandler mennesker fra syndere til hellige.

17.Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde Guds lov?17.Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde Guds lov?

Joh 15,11 Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.

Ordsp 29,18 Men salig er den som følger loven.

Sal 119,165 De som elsker Din lov, har stor fred, og det er ingenting som får dem til å snuble.

Svar:  ____________________

Merk:

   Lykke, glede, fred, og et mye rikere liv er resultatet for de som adlyder Guds lov. Ikke noe å undres over at David sa at Guds bud er mer ønskelig enn gull (Sal 19,11).

18. Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av H18. Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av Hans glade og lydige barn?ans glade og lydige barn?

Svar:  ____________________

 

TILLEGG

Parallels Between Bible Characters and Jesus
Mange av Bibelens helter er eksempler og modeller av Jesus. Moses, Josef, David og Salomo var alle mennesker som, på noen punkter i sine liv, fremstilte og pekte mot livet og tjenesten til Kristus. Likheten mellom deres erfaringer var ment å hjelpe verden med å identifisere Jesus som Guds Sønn. Daniels erfaring med loven og løvene er et eksempel på en slik åndelig parallell. Legg merke til følgende likheter:

• Lederne i Medo-Persia ønsket å fjerne Daniel fra sin høye posisjon fordi de var sjalu på hans nære forhold til kongen. Dan 6,4 sier: «Kongen planla å sette ham over hele kongeriket.» På samme måte ønsket lederne i Jerusalem å bli kvitt Jesus fordi de var sjalu på Hans nære forhold til universets Konge (Joh 5,18-20).

• De Medo-Persiske embetsmennene fulgte Daniel rundt i et forsøk på å fange ham i å gjøre eller si noe galt (Dan 6,5). De religiøse lederne på Jesu tid sendte spioner for å følge Jesus, i det de håpet på å fange Ham i å gjøre eller si noe galt (Luk 20,19.20).

• Daniels fiender kunne ikke finne noe galt med ham, så de satte opp en felle for å oppnå sine hensikter (Dan 6,6-10). Det samme gjorde ypperstepresten og de skriftlærde da de sendte Judas Iskariot ut for å legge en felle for Jesus (Luk 22,2-6). Imidlertid erklærte Pilatus at han ikke fant noen feil ved Jesus (Joh 19,4).

• Etter at Daniel var kastet i løvehulen, ble en stein plassert over inngangen og forseilet med både kongens og embetsmennenes
signetringer (Dan 6,17.18). Jesus ble også plassert i en grav som hadde en stor stein foran åpningen og som var forseglet av styresmaktene (Matt 27,58-60.65.66).

• Både Daniel og Jesus vare uskyldige og slapp levende fra deres jordiske fengsel (Dan 6,24; Mark 16,5.6).

Se om du kan finne andre paralleller mellom livene til Bibelske personer og livet til Jesus!

P 07 Mursteiner uten halm

Lesson 7

Mursteiner uten halmFør Moses kom frem for kongen i Egypt for å be om frihet for Israels barn, så møtte han og broren Aron de undertrykte lederne for Israel. I løpet av dette møtet oppfordret Moses og Aron folket til å innvie seg til Herren, og de fortalte dem at Gud, med mektig hånd, ville frelse dem fra slaveriet.

Israelittene hadde arbeidet syv dager i uken for å kunne utføre det tunge arbeidet for egypterne. Etter dette møtet med Moses bestemte de seg for å begynne å hvile igjen hver syvende dag. Dette er grunnen til at den rasende faraoen senere sa til Moses og Aron: «Dere lar dem hvile fra tvangsarbeidet.» 2 Mos 5,5. (Det hebraiske ordet for «hvile» brukt her er «shabath.» Det betyr «for å holde
sabbat.»)

Den sinte kongen visste at han måtte gjøre noe drastisk for å holde denne nasjonen av slaver under kontroll, og bestemte derfor å tynge dem ned med arbeid for å presse både Gud og tilbedelse ut av deres tanker. Han sa: «Dere skal ikke lenger gi folket halm til å
lage murstein av, slik som før. La dem selv gå og sanke halm! Dere skal kreve det samme antall murstein av dem som de laget før. Dere skal ikke slå av på det.» 2 Mos 5,7.8.

Som på Moses tid er nå Gud i ferd med å gjøre store ting for sitt folk. Snart vil de bli utfridd fra syndens slaveri og reise til det himmelske Kanaan. Og igjen prøver Gud å føre tankene til sitt folk mot viktigheten av sabbatshvilen.

 

1. Laget Gud sabbatshvilen bare for Israelittene?1. Laget Gud sabbatshvilen bare for Israelittene?

Mark 2,27 Og Han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld..

Svar:  ____________________
Merk:

   Når Jesus sier at sabbaten ble til for menneskets skyld, så betyr ordet «mennesket» hele «menneskeheten» — for alle folk, til alle tider, overalt.

2. Når etablerte Gud sabbaten?2. Når etablerte Gud sabbaten?

1 Mos 2,1.3 Slik ble himmelen og jorden og hele deres hær fullført. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.

Svar:  ____________________
 Merk:

   Sabbaten ble etablert ved slutten av skapelsesuken.

 

3. Hvilken dag i uken er sabbat?3. Hvilken dag i uken er sabbat?

1 Mos 2,2.3 På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den.

Svar:  ____________________
Merk:

   Tre ganger i 1 Mosebok kapitel 2 sier Gud at Han helliget den syvende dagen som avslutning på skapelsesuken. Når Han “helliget” den så betyr det at “Han satte den til side for hellig bruk”. Gud skapte sabbaten som en 24-timers tidsperiode, fordi tid er nødvendig for å oppnå et ekte kjærlighetsforhold til Jesus. Djevelen, i likhet med farao i Egypt, ønsker å oppholde oss med så mye arbeid at vi ikke tenker på Gud. Fordi Gud visste hvor opptatt mennesker i endetiden ville være, satte Gud tilside 24 spesielle timer ukentlig for å bruke sammen med sitt folk for å bli kjent med dem. Han har gjort denne ukentlige avtalen med deg. Ikke utebli fra møtene med Ham.

4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige dag sabbaten?4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige dag sabbaten?

2 Mos 20,8-11 Husk på hviledagen så du holder den hellig … Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Svar:  ____________________
Merk:

   2 Mos 20,8-11 er det fjerde budet i Guds lov. Ved å gjøre sabbaten til et av Hans ti bud, demonstrerte Han dens viktighet. Vers 10 sier: “sabbat for Herren din Gud.” Bare det fjerde budet begynner med ordet “husk”, som indikerer at Gud visste at menneskene ville glemme dette. Brudd på Guds ti-budslov er synd (1 Joh 3,4). Jesus døde for å frelse sitt folk fra deres synder, eller lovbrudd (Matt 1,21).

5. Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn på?5. Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn på?

2 Mos 31,17 Den (sabbaten) er et tegn mellom Meg og Israels barn til evig tid. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden.

Esek 20,12 Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.

Svar:  ____________________
Merk:

   Gud sier at sabbaten er et tegn, eller merke, på Hans makt som Skaper og Gjenløser. I Åp 14,6-14, gir Gud tre viktige budskap som skal bli forkynt «for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk.» Vers 6. Det første budskapet finner vi i vers 7: «Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!» Denne appellen om å vende tilbake til sann tilbedelse er tatt direkte fra det fjerde budet: «For på seks dager dannet Herre himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen.» 2 Mos 20,11.

6. Hvilken dag holdt Jesus hellig?6. Hvilken dag holdt Jesus hellig?

Luk 4,16 Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.

Svar:  ____________________
Merk:

   Jesus er vårt eksempel (1 Pet 2,21) i alt, inkludert sabbatshelligholdelse, som var Hans tradisjon. En «tradisjon» er en regelmessig vane. Kristne skal følge Hans eksempel (1 Joh 2,6).

7. Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?7. Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?

Apg 17,2 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene.

Apg 18,4 Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.

Svar:  ____________________
Merk:

   Paulus hadde også for vane å holde syvendedags sabbaten hellig.

8. Hadde apostlene også møte med hedningene på sabbaten?8. Hadde apostlene også møte med hedningene på sabbaten?

Apg 13,42 Da så jødene gikk ut av synagogen, bad hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.

Svar:  ____________________
Merk:

   Ved en annen anledning møttes disiplene på sabbaten ved elvebredden med en gruppe hedenske kvinner, fordi byen ikke hadde noen synagoge (Apg 16,13).

9. Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at Han døde f9. Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at Han døde for deres synder?or deres synder?

Matt 24,20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.

Svar:  ____________________
Merk:

   Jesus forkynner her Jerusalems fall, som Han visste ville finne sted i året 70 e.Kr. (omtrent 40 år senere). Men Han sa at de skulle be om at de ikke måtte flykte fra den invaderende hæren på sabbaten. Det er tydelig at Jesus forventet at Hans folk skulle holde sabbaten hellig lenge etter sin død.

10. Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde Hans syvendedags 10. Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde Hans syvendedags sabbat hellig?sabbat hellig?

Åp 12,17 Og dragen (djevelen) ble rasende på kvinnen (menigheten), og han gikk for å føre krig mot de andre (resten) av hennes ætt (barn), dem som holder Guds bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.

Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.

Svar:  ____________________
Merk:

   Skriftstedene ovenfor refererer helt klart til Guds endetidsmenighet, og hvert sitat bekrefter tydelig at Guds endetidsmenighet holder Guds bud, som selvfølgelig inkluderer det fjerde budet, sabbaten.

11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten?11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten?

Jes 66,22.23 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den … ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.

Svar:  ____________________
Merk:

   Bibelen sier at alle de frelste gjennom alle tider vil sammen holde Guds sabbat i himmelen og på den nye jord.

12. Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen i uken (lørdag12. Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen i uken (lørdag) er den samme sabbaten som Jesus holdt hellig?) er den samme sabbaten som Jesus holdt hellig?

Luk 23,54-24,1 Den dagen var forberedelsesdagen, og sabbaten nærmet seg. … Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier. Men på den første dagen i uken, … kom kvinnene til graven.

Svar:  ____________________
Merk:

   Jesus ble korsfestet på fredag (beredelsesdagen), dagen før sabbaten (Mark 15,42). Jesus hvilte i graven på sabbaten, i harmoni med loven (Luk 23,56), for så å oppstå på den første dagen — dagen etter sabbaten (Mark 16,1-6). Kristne verden over feirer fortsatt denne dagen som påskesøndag. Bibelen viser tydelig at sabbaten var dagen etter fredag og dagen før søndag. Det er lett å identifisere denne ukedagen på hvilken som helst kalender. (Se tillegget kalt «Hva ordlisten sier» og «Har ikke kalenderen blitt forandret?»)

13. Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?13. Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?

Ordsp 30,5.6 Alt Guds ord er rent. … legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.

Svar:  ____________________
Merk:

   Rett før Gud gav de ti bud, som beskrevet i 5 Mosebok kapitel 5, så advarte Han tydelig at ingen skulle «legge til» eller «trekke fra» noe fra dem. (5 Mos 4,2). Derimot skulle de ble holdt nøyaktig slik som Han ga dem. Gud velsignet sin sabbat (2 Mos 20,11), og når Han velsigner noe, så er det velsignet for alltid (1 Krøn 17,27). Gud sier: «Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.» Sal 89,35. Villfarne menn innrømmer at de har endret Guds hellige sabbat til søndag. Gud vil ikke akseptere menneskers lære så lenge Han har gitt oss Bibelen som vår veileder.

 

14. Når begynner og ender sabbaten?14. Når begynner og ender sabbaten?

3 Mos 23,32 Fra den ene kvelden til den andre, skal dere holde deres sabbat.

Mark 1,32 Om kvelden, da solen var gått ned.

Svar:  ____________________
Merk:

   Sabbaten starter ved solnedgang fredag og ender ved solnedgang lørdag.

15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?

2 Mos 20,10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.

Jes 58,13 Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt eget velbehag på Min hellige dag.

Mark 2,28 Derfor er Menneskesønnen også Herre over sabbaten.

Svar:  ____________________
Merk:

   I både Det Gamle og Det Nye Testamentet kaller Gud sabbaten Herrens dag. Han advarer bestemt at folk må vokte seg fra å synde ved overtredelse av Hans hellige sabbat (Jes 58,1.13). Gud erklærer at Hans hellige sabbat gjelder alle mennesker (Jes 56,2-7) Bibelen refererer aldri til søndag som Herrens dag. Den er ganske enkelt en av ukens seks virkedager (Esek 46,1). Det er alt den noen gang har vært.

16. Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?16. Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?

Matt 11,28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

2 Mos 33,14 Mitt Åsyn skal gå med deg, og Jeg skal føre deg til hvile.

Hebr 4,5 Komme inn til Min hvile.

Svar:  ____________________
Merk:

   Hvert og ett av de ti bud har en åndelig betydning. Noen kristne legalister fokuserer på lovens bokstav, og overser det åndelige ved loven. Jesus ønsker at vi skal gjøre begge deler for å opprettholde balansen (Matt 5,21.22.27.28). Bibelen bruker ofte ordet «hvile» som referanse til frelsen. Hebr 4,1.4.9.10 sier at de som virkelig har blitt ført til «hvilens» forvandling, og som adlyder i Kristus, vil holde syvendedags sabbaten som et symbol på den kristne hvilen.

17. Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin17. Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin makt til å skape og helliggjøre, ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å holde den til Hans ære? makt til å skape og helliggjøre, ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å holde den til Hans ære?

Svar:  ____________________

 

TILLEGG

Hva ordlisten sier
Slå opp de følgende opptegnelser i nesten enhver ordliste, og legg merke til hva du finner:

Lørdag (substantiv) den syvende og siste dagen i uken (i Norge og noen øvrige land i Europa ble lørdag endret til den sjette dagen i uken og søndag innsatt som den syvende fra 1. januar 1972, men dette har ikke endret ukedagenes rekkefølge). De aller fleste land i verden har fortsatt lørdag som den syvende og siste ukedagen.

Syvende-dags (adjektiv) om den syvende dagen (lørdag).

Søndag den første dagen i uka.

Den første dagen søndag.

Har ikke kalenderen blitt forandret?
Kalenderen ble endret en gang i oktober 1582, men den endret ikke rekkefølgen på den ukentlige syklusen. Ti datoer ble utelatt fra
kalenderen etter 4. oktober 1582. Det som ville ha blitt fredag den 5. ble fredag den 15. Det skjematiske oppsettet under vil hjelpe deg til å synliggjøre endringen. Du vil se at den ikke endret rekkefølgen på ukedagene.

OKTOBER 1582

Søn. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lør.
  1 2 3 4 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31