Category Archives: AMAZING FACTS studier

01 – Kan vi stole på Bibelen?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

I vår tid hvor moralen smuldrer bort – hvor milliarder blir underslåFinnes det fortsatt noe du kan stole på?tt av svindlere i store firmaer; åndelige ledere som har tillit svikter, løgn og bedrag idet politiske liv er blitt normalen; når de som du er mest avhengig av svikter deg på det groveste – er det da noe tilbake du kan stole på? Ja! Du kan fullt og helt stole på Bibelen! La oss se nærmere på noe av dokumentasjonen for denne påstanden.

 

1. Hva er det Bibelen hevder angående seg selv?

Bibelen er ikke en samling av menneskers i dèer. Skribentene ble edet av Den Hellige Ånd.Bibelen sier at: “Hele Skriften er innåndet av Gud.” 2 Tim 3,16.

“For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje,men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2 Pet 1,21. “

– og Skriften kan ikke gjøres ugyldig -” Joh 10,35.

Den hevder å være inspirert. Den var skrevet av menn, ledet av Den Hellige Ånd. Den kan ikke gjøres gyldig eller bevises å være falsk.

2. Hvordan demonstrerte Jesus sin tillit og tro på Skriften?

Jesus siterte Bibelen og bekreftet dens pålitelighet.

Jesus sa: Det står skrevet: “Mennesket lever ikke av brød alene.” “Det står også skrevet: Du  skal ikke friste Herren din Gud.” “For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe,og Ham alene skal du tjene.” Matt.4,4.7.10. “Ditt ord er sannhet.” Joh 17,17

Jesus siterte Skriften når Han møtte Satans fristelser, og Han presiserte at Bibelen er pålitelig og  sann. (Joh 17,17). Jesus siterte ofte Bibelen som autoritet for den sannhet Han underviste.

3. Kan profetier i Bibelen bekrefte at den er sann?

Bibelen sier: “Jeg er Herren… nye ting kunngjør jeg nå. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem.” Jes 42,8.9. “Jeg er Gud… Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som ennå ikke er skjedd.” Jes 46,9.10Før Kyrus ble født nevnte de bibelske profetiene ham som en general som ville innta Babylon

Bibelske profetier om de kommende ting bekrefter at Skriften er inspirert etter hvert som den får sin oppfyllelse. Legg merke til følgende eksempler på oppfyllelse av Bibelske profetier:

A. Fire verdensriker skulle oppstå: Babylon, Medo-Persia, Hellas og Rom. (Daniel kapittel 2, 7 og 8).

B. Kyros skulle være hærføreren som inntok Babylon. (Jesaja 45,1-3).

C. Babylon skulle ødelegges for aldri mer å bli gjenreist og bebodd. (Jesaja 13,19.20;Jeremia 51,37).

D. Egypt skulle aldri mer få en ledende posisjon blant nasjonene. (Esekiel 29,14.15; 30,12.13).

E. Jordskjelvkatastrofer og frykt for enden. (Lukas 21,25.26).

F. Moralsk fordervelse og åndelig frafall i de siste dager. (2 Timoteus 3,1-5).

4. Kan vi forvente at vitenskapelige uttalelser i Bibelen er korrekte?

bibel3Bibelen sier: “Summen av Ditt ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.” Sal 119,160. “Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.” Joh 16,13.

Ja, Bibelen er sann. Den Hellige Ånd som inspirerte de bibelske skribentene, taler alltid sannheten. Her er noen eksempler på bibelske kunngjøringer som er blitt bekreftet av vitenskapen:

A. Job 26,7 “Han strekker Norden ut over det uformede rom. Han henger jorden fast i tomheten.” Dette vitenskapelige fakta er hentet fra Jobs bok som er Bibelens eldste bok.

B. Job 28,25 “Da han fastsatte vindens vekt og gav vannet dets mål,” (DNB) Lenge før vitenskapen visste det fortalte Bibelen at luften hadde vekt.

C. Kol 1,17 “Og Han (Jesus) er før alle ting, og i Ham består alle ting.” Ordet “består” betyr her bokstavelig “holde sammen” eller “henge sammen”. Mange bibeloversettere bruker ordene “holde sammen”. Det gir svaret til atomfysikerens bekymringsfulle spørsmål angående atomet. Det virkelige mysteriet vedrørende atomet er ikke den gigantiske mega-kraften, men derimot: “Hvorfor flyr ikke atomene fra hverandre?” Vitenskapelig kunnskap sier at det skal de, men det gjør de ikke. Noen forskere lurer på hvilke mektige krefter, totalt fremmed for dem, som holder det hele sammen. Bibelen sier at denne mektige kraften er Gud,Skaperen av alt som er til.

5. Er bibelske helseprinsipper aktuelle for det 21. århundre?

Mange sykdommer ville ikke eksistert hvis Guds evige lov angående moral ble fulgt.

A. Grave ned kroppens avfall.

(5. Mos 23,12.13). Den bibelske forordningen på Moses tid med å grave ned avføringen var 3.500 år foran sin tid, og reddet tusenvis av jødiske liv. Store problem oppstår fortsatt hvorgode sanitære forhold uteblir.

B. “La oss heller ikke drive hor.” (1 Kor 10,8). Ordet “hor” angir alle typer umoralskseksuell fremferd. AIDS epidemien ville ikke oppstått hvis dette bibelske rådet hadde blitt fulgt, ei heller ville abort ha utviklet seg til den internasjonale skandalen som den er nå.

C. Avstå fra alkoholholdige drikker. (Ordspråkene 23, 29-32). Hvis disse effektive bibelske anbefalingene ble fulgt, ville det bety følgende:

Bruken av alkohol har ført til mye elendighet for mange.Millioner av alkoholikere ville bli edru og respektable borgere.

 1. Bruken av alkohol har ført til mye elendighet for mange.
 2. Mange sykdommer ville ikke eksistert hvis Guds evige lov angående moral ble fulgt.
 3. Millioner av familier ville bli gjenforent.
 4. Millioner av ødelagte hjem ville få en ny start.
 5. Flerfoldige tusener liv spart i biltrafikken.
 6. Tusenvis av regjerings, forretnings og profesjonelle ledere ville tatt intelligente og edruelige avgjørelser.
 7. Milliarder av kroner ville vært tilgjengelig for humanitært arbeid.

Merk: Gud forteller oss ikke bare hvordan vi med glede kan lykkes midt iblant nåtidens mange opprivende problemer, men Han gir oss også kraften til å takle dem. (1 Kor 15,57; Fil 4,13; Rom 1,16). Bibelske helseprinsipper er relevante og nødvendige,men det er få som tar disse alvorlig. (For mer angående helse, se studiehefte 13).

6. Er de historiske erklæringene i Bibelen pålitelige?

Bibelen sier: “Jeg, Herren, taler rettferdighet, Jeg kunngjør de rette ting.” Jes 45,19.

Ja, Bibelens historiske erklæringer er nøyaktige. Hva Gud sier i sitt ord er sant. Noen ganger, midlertidig, har vi ikke dokumentasjonen for å underbygge noen av de historiske fakta i Bibelen,men til sin tid vil bevisene fremstå. Legg merke til følgende:

Moderne arkeologi har gjentatte ganger bekreftet Bibelens troverdighet.A. I årevis hevdet skeptikerne at Bibelen var upålitelig fordi den nevnte hettittene (5. Mos 7,1) og byer som Ninive (Jonas 1,1.2) og Sodoma (1. Mos 19,1), noe de hevdet aldri hadde eksistert. Men nå har moderne arkeologi bekreftet at alle tre eksisterte.

B. Kritikere har også hevdet at kong Belsasar som Bibelen nevner (Dan 5,1) og Sargon (Jes 20,1)aldri har eksistert. Igjen ser vi at bibelske påstander nå er blitt bekreftet av moderne arkeologiske funn.

C. Skeptikere hevdet også at mosebøkene heller ikke var pålitelige, fordi de talte om både skriftspråk (2 Mos 24,4) og vogner med hjul (2Mos 14,25), noe de hevdet ikke eksisterte på den tiden. De vet selvfølgelig bedre i dag.

D. For en tid var de 39 kongene som regjerte i den gammeltestamentlige tiden, da Israel og Judea var delt,kun bekreftet i Bibelen, så kritikere hevdet at dette var fabrikkert. Men arkeologene har funnet nedtegnet i kileskrift at mange av disse kongene er nevnt. Enda engang har Bibelens troverdighet blitt bekreftet. Det har gang på gang blitt stadfestet at kritikerne har tatt feil, ettersom nye oppdagelser har bekreftet bibelske mennesker, steder og hendelser. Det vil alltid være slik.

7. Et av de største miraklene med Bibelen er den perfekte enhet og harmoni som finnes på tvers av alle bøkene. Reflekter over følgende fakta:

A. De 66 bøkene i Bibelen ble skrevet:

 1. På tre kontinenter.7. Et av de største miraklene med Bibelen er den perfekte enhet og harmoni som finnes på tvers av alle bøkene. Reflekter over følgende fakta:
 2. På tre språk.
 3. Av ca. 40 forskjellige skribenter (konger,hyrder, vitenskapsmenn, sakførere, en general i hæren, fiskere, prester og en lege.
 4. Over en periode på omtrent 1.500 år.
 5. Om de mest kontroversielle emner.
 6. Av folk som i de fleste tilfeller aldri hadde truffet hverandre.
 7. Av forfattere hvor utdannelse og bakgrunn varierte fra ingen til den høyeste som kunne gis.

B. På tross av at det ser helt ufattelig ut,

 1. Så var de 66 bøkene skrevet slik at de gir en fullkommen harmoni med hverandre.
 2. Ofte er nye begrep vedrørende et tema brakt på banen, men disse nye tankene er alltid i full harmoni med hva andre bibelskribenter sier om det samme tema.

C. Snakk om forbløffende fakta!

Spør mennesker som har sett den samme hendelsen om å gi en rapport hver om hva som skjedde. De vil ha forskjellige oppfatninger og vil i realiteten alltid motsi hverandre på enkelte områder. Allikevel har Bibelen, skrevet av 40 skribenter over et tidsrom av 1.500 år, nedtegnet det hele som om det skulle vært skrevet av den samme mesterhjernen. Og i sannhet, det er akkurat det som skjedde. “For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2 Pet 1,21. Den Hellige Ånd ledet dem alle. Han er den virkelige forfatteren av Bibelen. De fire evangeliene avviker av og til litt i forhold til hvordan de gjengir den samme hendelsen, men de utfyller hverandre til en komplett helhet.

8. Hvilke bevis har vi i menneskers liv på at Bibelen er inspirert?

Bibelen sier: “Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” 2 Kor 5,17.

Kristus og Guds Ord har kraft til fullstendig å forvandle våre liv.De forvandlede livene tilde som følger Jesus og adlyder Skriften, utgjør de sterkeste og inderligste bevisene på at Bibelen er inspirert. Drankeren blir edru; den umoralske ren; den avhengige fri; den ugudelige ærbødig; den redde modig; den brutale snill.

En amerikansk skeptiker besøkte en gangen øy hvor innbyggerne opprinnelig var kannibaler. Da han oppdaget en gammel mann som satt og leste i Bibelen, latterligjorde han ham for å lese en bok “full av myter som allerede var avslørt”. Den innfødte sa med et smil: “Min venn, vær takknemlig for at vi tror på denne boken. Hvis ikke ville vi ha servert deg til middag.” Bibelen forandrer virkelig folk, og denne forbløffende hendelsen bekrefter dens inspirasjon.

9. Hvilke bevis finner vi for at Bibelen er inspirert når vi sammenligner Det Gamle Testamentets profetier om den kommende Messias med Det Nye Testamentets oppfyllelser i Jesu liv?

Jesus oppfylte mer en 125 profetier om Messias i Det Gamle TestamentetBibelen sier: “Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene.” Luk 24,27. “For med stor kraft tilbakeviste han jødene offentlig, idet han beviste ut fra Skriftene at Jesus er Kristus.” Apg 18,28.

Det Gamle Testamentets profetier om Messias’ komme var så klart og spesifikt oppfylt i Jesus av Nasaret, at både Jesus og Apollo brukte disse profetiene for å bevise overfor jødene at Jesus virkelig var Messias. Der er mer enn 125 av disse profetiene. La oss se på 12 av dem.

Profeti G.T. profeti N.T. oppfyllelse
1. Født i Betlehem Mika 5,1 Matt 2,1
2. Født av en jomfru Jesaja 7,14 Matt 1,18-23
3. Av Davids ætt Jeremia 23,5 Åp 22,16
4. Forsøkt myrdet av Herodes Jeremia 31,15 Matt 2,16-18
5. Sveket av en venn Salm 41,10 Joh 13,18.19.26
6. Solgt for 30 sølvpenger Sakarias 11,12 Matt 26,14-16
7. Korsfestet Sakarias 12,10 Joh 19,16-18.37
8. Kastet lodd om hans klær Salm 22,19 Matt 27,35
9. Ingen ben brukket Salm 34,21; 2. Mos 12,46 Joh 19,31-36
10. Gravlagt i en rikmanns grav Jesaja 53,9 Matt 27,57-60
11. År, dag og time for hans død Daniel 9,26.27; 2. Mos 12,6 Matt 27,45-50
12. Stod opp den 3. dagen Hosea 6,2 Apg 10,38-40

Dr. Peter Stoner, en tidligere formann i departementet for matematikk, astronomi og ingeniørvirksomhet ved Pasadena College i California, arbeidet med 600 studenter for å beregne muligheten av at profetiene og oppfyllelsen av Messias’ komme var tilfeldig. De valgte ut kun 8 av det store antallet, og de kom frem til at sannsynligheten for at disse 8 profetiene skulle bli oppfylt på en mann i løpet av et menneskes livslengde var en til1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Hva tror dere oddsene ville bli med mer enn 125profetiske oppfyllelser som alle skulle stemme? Det er helt klart at dette er en umulighet.

10. Hvilke store fortrinn har en person som aksepterer Bibelen som Guds inspirerte ord?

Bibelen sier: “Jeg forstår mer enn de gamle, for jeg holder Dine befalinger.” Sal 119,100. “Ved Dine bud gjør Du meg visere enn mine fiender. For de er hos meg for evig.” Sal 119,98. “For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.” Jes 55,9.

En person som aksepterer Guds ord vil snart vite svarene på mange komplekse utfordringer som verdens vitenskapsmenn aldri vil finne løsningen på. For eksempel lærer Bibelen følgende:

1: Gud skapte verden og alt liv på 6 bokstavelige 24 timers dager. (2. Mos 20,11; Salm 33,6.9).Bibelens forklaring angående syndfloden gir de svarene verdens vitenskapsmenn leter etter.

2: En verdensomspennende oversvømmelse ødela alt liv unntatt livet i havet og alle som var i Noahs ark. (1. Mos Kap 6.7.8).

3: De forskjellige språkene i verden hadde sin begynnelse ved Babels tårn. (1. Mos 11,1-9).
Gud som alltid har eksistert, og som vet alt, deler disse 3 sannhetene med oss, idet Han vet at vi aldri ville være i stand til å komme frem til dette av oss selv. Vi vet bare “stykkevis” nå. (1 Kor 13,9). Og Guds kunnskap er “dyp av rikdom og visdom”. (Rom 11,33).

Evolusjonister vil aldri kunne kjenne til alderen på jorden fordi den var skapt med en eksakt begynnelse, likedan som Adam og Eva. Paret var bare en dag gamle på den 2. dagen i deres liv, men de fremsto som modne mennesker. Menneskers målemetoder tillater ikke eksakte aldersberegninger, og de er derfor ikke pålitelige. Tro på Bibelen, og du vil alltid overgå i kunnskap denne verdens forskere og vitenskapsmenn.

11. Hvilke avgjørende verdensnyheter har brakt Bibelen som inspirert kilde frem i lyset?

Det økende antall av naturkatastrofer og den voksende terrorismen som utspinner seg verden over, er tegn som er forutsagt i Bibelen. Bibelen forutsier at følgende skjer ved tidenes ende: “Og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser.” (Luk 21,25).

Sann vitenskap er alltid i harmoni med Bibelen fordi Gud er opphavet til begge deler.

Merk:   Den asiatiske tsunamien den 26. desember 2004 er bare ett eksempel. Over 250.000 mennesker ble rapportert døde eller savnet i det som var den mest dødelige naturkatastrofe i moderne tid.

Ett år senere feide orkanen Katrina over New Orleans. Katastrofen etter stormen og vannet minner oss om kraften i Jesu profetiske ord om at “brenninger bruser”.

Bibelen sier også at “folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike”. (Matt 24,7). Etter det ødeleggende angrepet på tvillingtårnene den 11. sept, har menneskene innsett at ingen nasjon på kloden er trygg mot dem som ønsker å skade dem. De pågående konfliktene i midt-østen, og den kontinuerlige krigen mot terror, har brakt folk tilbake til Bibelen. Noen mennesker har stilt spørsmål til Bibelen fordi den snakker om en skapelse istedenfor evolusjon. Jesus stilte spørsmålet: “Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?” (Luk 18,8).

Evolusjonen er i ferd med å miste grepet og troverdigheten. Vi må huske på at det er ingenting annet enn en uprøvd skjør teori. Her er tre eksempler på dette:

1. Robert Gentry’s bok “Creation’s Thiny Mystery” har frustrert mange evolusjonister med sin tydelige og klare bevisførsel for en umiddelbar skapelse.

2. Den molekylære biologiens nylige demonstrasjon av den enkle cellens enorme kompleksitet gjør den tilfeldige opprinnelsen av liv i en enkelt celle til en matematisk absurditet.

3. De varierende tidsepoker av de forkjellige jordlagene i Grand Canyon, som nå blir datert ved bruk av nåtidens moderne vitenskapelige metoder, i kontrast til tidligere dateringer, viser at evolusjonistenes målemetoder har vært ubegrunnet og uforsvarlige. Den ateistiske teorien fra evolusjonen om at mennesket og apen kommer fra samme stamfar tar bort det faktum at mennesket er skapt i Guds bilde. Den benekter Guds eksistens, totalt forkaster Jesus som Frelser, neglisjerer Bibelen og latterliggjør sannheten om vårt evige hjem i himmelen. 

 12. Hvorfor har Bibelen slik universell appell?

Bibelen sier: “Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min Bibelen har universell appell fordi den gir klare svar på livets mest komplekse spørsmål.sti.” Sal 119,105. “Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.” Joh 15,11. “Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem.” 1 Mos 1,27. “På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen.” Matt 5,16. “Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.” Joh 14,3.

Fordi den gir svar til livets mest komplekse spørsmål som:

1. Hvor kommer jeg fra? Gud skapte oss i sitt bilde. Vi oppstod ikke tilfeldig som en udefinerbar klatt av urgammelt slim. Vi er sønner og døtre av Gud, universets hersker. (Gal 3,26). Vi er så dyrebare for Gud at når Adam og Eva syndet, lot Han sin egen Sønn dø for å betale for våre synder slik at vi kunne gå fri. Han ønsker å gjenopprette sitt bilde i oss, og da, ganske snart, bringe oss tilbake til Eden, det hjemmet Adam og Eva mistet.

2. Hvorfor er jeg her? Vårt mål med livet i dag burde være å søke i Bibelen etter de vidunderlige svarene på livets dype spørsmål, og så akseptere Jesu tilbud om å gjenskape oss i sitt bilde. (Rom 8,29).

3. Hva er det fremtiden har å tilby meg? Hva fremtiden vil bringe er ikke noe gjettverk. Jesus vil komme veldig snart tilbake for å hente sitt folk til det fantastiske hjemmet som Han har forberedt for dem i himmelen. Der vil være stor glede og lykke, og menneskene vil leve evig. (Joh 14,1-3; Åp 21,3.4). 

13. Jeg er takknemlig overfor Gud fordi Han gir slik positiv respons til livets dypeste spørsmål.

Svar:

 

 

 

02 – Skapte Gud djevelen?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

De fleste mennesker i verden blir bedrSkapte Gud djevelen?att av en ond intelligent person som er tilbøyelig til å ødelegge deres liv – en strålende mesterhjerne kalt djevelen, eller Satan. Men denne mørkets prins er mye mer enn du tror… mange sier han bare er en underfundig mystisk figur, men Bibelen sier at han er veldig virkelig, og han forfører familier, menigheter, ja enda til hele nasjoner inn i nød og elendighet. Her er Bibelens forbløffende fakta om denne mørkets prins, og hvordan du kan overvinne ham.

 

1. Hvem var opphavet til synden?

Synden oppstod hos Satan som også er kalt djevelen.

Synden oppstod hos Satan som også er kalt djevelen.

“Djevelen har syndet fra begynnelsen.” 1 Joh 3,8. “Den gamle slange, han som kalles djevelen eller Satan.” Åp12,9.

Satan, også kalt djevelen, er opphavet til synden. Uten Skriften ville ondskapens opphav forblitt et mysterium.

Satan bodde i himmelen når han syndet, og hans navn var Lucifer som betyr “morgenstjerne.”

Satan bodde i himmelen når han syndet, og hans navn var Lucifer som betyr “morgenstjerne.”

2. Hva var Satans navn før han syndet? Hvor bodde han på den tiden?

“Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, Lucifer, (engelske King James oversettelse) du morgenrødens sønn!” Jesaja 14,12. Da sa Han (Jesus) til dem: “Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.” Lukas 10,18. “Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner.” Esekiel 28,14.

Navnet hans var Lucifer, og han bodde i himmelen. Lucifer er symbolisert av kongen i Babylon i Jesaja 14 og som kongen av Tyrus i Esekiel 28.

 

3. Hva var opprinnelsen til Lucifer? Hvilke ansvar og posisjon var han i besittelse av? Hvordan beskriver Bibelen ham?

“Den daLucifer var en himmelsk engel skapt av Gud. Han var perfekt i sin visdom og skjønnhet der han stod foran Guds trone.gen du ble skapt.” Esek 28,13. “Du var en salvet kjerub med dekkende vinger.” Esek 28,14. “Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkommen i skjønnhet … du dekket deg med alle slags edelsteiner … “dine trommer og fløiter var i fullt arbeid hos dig; den dag du blev skapt, stod de rede” ( DNB1930)… Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg.” Esek 28,12-15.

Lucifer var skapt av Gud, slik som de øvrige englene. (Efeserne 3:9). Lucifer var en kjerub med “dekkende vinger”, en opphøyd engel. En mektig engel står på venstre side av Guds trone og en annen på den høyre side. (Salm 99,1). Lucifer var en av de ledende opphøyde englene. Lucifers skjønnhet var fullkommen og spektakulær. Hans visdom var perfekt, og glansen fra ham gav ærefrykt. Esekiel 28,13 ser ut til å indikere at stemmen hans var spesielt klargjort for at han skulle bli en fremragende musiker. Noen tror at han ledet englekoret.

 

4. Hva hendte i Lucifers liv som førte til at han syndet? Hvilken blasfemisk synd var det han falt for?

0609165“Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.” Esek 28,17. “For det er du som har sagt i ditt hjerte: “… høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone … jeg vil bli lik Den Høyeste. ”Jes 14,13.14.

Stolthet, sjalusi, misnøye og selvopphøyelse vokste frem i livet hans. Lucifer besluttet å forsøke å fjerne Gud for deretter å kreve at alle skulle tilbe ham. Det var et svik av verste sort.

Merk: Hvorfor er tilbedelse så viktig? Tilbedelse er sakens kjerne i den pågående kampen mellom Gud og Satan. Mennesker var skapt til å være lykkelige og tilfredse bare når de eksklusivt tilber Gud. Ikke engang himmelens feilfrie engler skal tilbedes.

(Åp. 22,8.9). Satan søkte tilbedelse i begynnelsen. Århundrer senere, da han fristet Jesus i ørkenen, var tilbedelse fortsatt kjernen i fristelsene. (Matt 4,8-11). I disse siste dager kaller Gud alle mennesker til å tilbe Ham. (Åp 14,6.7). Dette gjør Satan så rasende at han prøver å tvinge folk til å tilbe ham, hvis ikke blir de drept. (Åp 13,15).

Alle tilber noen eller noe: makt, prestisje, mat, fornøyelser, rikdom, egne vurderinger, etc.

Gud sier: “Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” (2. Mos 20,3). Og hvis vi ikke tilber bare Ham, så vil Han regne oss som motstandere.

(Matt 12,30). Denne nyheten er sjokkerende, men sann. Hvis noe eller noen andre enn Gud har førsteplassen i mitt liv, tilber og støtter jeg, muligens uvitende, men allikevel Satan. Har Gud førsteplassen i mitt liv, eller opphøyer jeg ubevisst Satan? Er ikke dette et alvorlig spørsmål vi må stille oss selv?

 

5. Hva hendte i himmelen som en konsekvens av Lucifers opprør?kaste ut2

“Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene han skjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.” Åp 12,7-9.

Lucifer vant tilliten til en tredjedel av englene (Åp 12,3.4) i et opprør i himmelen. Gud hadde ikke noe annet valg enn å kaste ut Lucifer og englene hans. Dette var den største kamp som noen gang, så langt, har vært kjempet. Lucifers mål var å overta Guds trone, selv om han måtte drepe for det (Joh 8,44). Etter å ha blitt ekskludert fra himmelen, ble Lucifer gitt navnet Satan (motstander) og djevel (baktaler), og englene hans ble kalt demoner.

 

6. Hvor er Satans hovedkvarter nå? Hvordan forholder han seg til menneskene?

“Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren og sa: Fra å flakke omkring på jorden.” Job 2,2. “Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.” Åp 12,12. “Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.” 1 Pet 5,8.

Stikk i strid med populære meninger er jorden Satans hovedkvarter, og ikke helvete som mange tror. Gud gav Adam og Eva herredømme over jorden (1 Mos 1,26). Da de syndet, overgav de råderetten til Satan (Rom6,16), og som da ble jordens hersker, eller prins (Joh 12,31). Satan bærer et inderlig hat til menneskene som er skapt i Guds bilde. Han kan ikke røre Gud. I stede er hans hatefulle bitterhet rettet mot det folket som er Guds barn. Han er en hatsk og ondskapsfull morder, hvis mål er å ødelegge deg, og på den måten såre Gud.

 

7. Når Gud skapte Adam og Eva,hva var da den ene tingen Han forbød dem å gjøre? Hva ville straffen bli for ulydighet?

0606219“Men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.” 1 Mos 2,17.

De skulle ikke spise av treet til kunnskap om godt og ondt. Straffen for å spise av dette treet ville være døden.

 

8. Hvilket medium brukte Satan for å bedra Eva? Hvilke løgner var det Satan fortalte henne?

“Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” 1 Mos 3,1.4.5.

Satan brukte en slange, det viseste og mest tiltrekkende dyret som Gud hadde skapt, til å forføre Eva. Noen tror at slangen originalt hadde vinger og kunne fly (Jesaja 14,29; 30,6). Husk at den krøp ikke før Gud forbannet den (1 Mos 3,14). Satans løgn var: (1) du vil ikke dø, og (2) å spise frukten vil gjøre deg klokere. Satan som introduserte løgnen (Joh 8,44), mikset sannhet inn i løgnene han fortalte til Eva. Løgner som inneholder noe sannhet er de mest effektive av alle. Det var sant at de ville lære å kjenne ondskap etter at de syndet. I sin kjærlighet hadde Gud holdt tilbake fra dem kunnskapen om hjerteattakk, sorg, lidelse, smerte og død. Satan, som han fremstår i dag, gjorde kunnskapen om det onde attraktiv. Satan fortalte løgner for å forvrenge Guds karakter, fordi han visste at ingen ville snu seg bort fra slik en kjærlig Gud, uten at de misforstod Hans karakter.

 

9. Var virkelig det å spise en frukt så ille? Hvorfor ble Adam og Eva fjernet fra hagen?

0606224“Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17 “Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4 “Den som gjør synd, er av djevelen.” 1 Joh 3,8. “Så sa Herren Gud: Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Så drev Han mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre.” 1 Mos 3,22.24.

Ja, å spise av den frukten var synd fordi det var en direkte forkastelse av et av Guds få krav. Det var et åpent opprør mot Guds lov og Hans autoritet. Ved å avvise ett av Guds bud, allierte Adam og Eva seg med Satan, Guds fiende, og brakte dermed inn en full splittelse mellom dem og Gud. (Jesaja 59,2). Satan håpet at paret ville spise av livets tre, og dermed bli udødelige syndere. Men Gud fjernet dem fra hagen for å unngå en slik tragedie.

 

10. Hvilke forbløffende fakta åpenbarer Bibelen angående Satans metoder til å skade, bedra, ta motet fra og ødelegge menneskeheten?

Satan bruker hver tenkelig innfallsvinkel til å forføre og ødelegge mennesker. Hans demoner kan fremstå som rettferdig mennesker, endog prester. Og Satan vil fremstå som en strålende lysets engel med kraft til å la endog ild falle ned fra himmelen. Han vil etterligne Jesus. Men du har blitt advart, så ikke la deg lure av det. Når Jesus kommer, vil hvert øye se Ham. (Åp 1,7). Han vil være i skyen og ikke røre ved jorden i det hele tatt. (1 Tess 4,17).

BIBELEN SIER AT SATAN:

Forfører/forfølger

Åp 12,9.13

Siterer/feilsiterer Bibelen

Matt 4,5.6

Anklager/morder

Åp 12,10; Joh 8,44

Fanger/oppsluker

2 Tim 2,26; 1 Peter 5,8

Kriger mot Guds folk

Åp 12,17

Binder/foråder

Luke 13,16; Joh 13,2.21

Fengsler

Åp 2,10

Besetter/hindrer

Luk 22,3-5; 1 Tess 2,18

Gjør tegn og under/lyver

Åp 16,13.14; Joh 8,44

Fremstår som en lysets engel

2 Kor 11,13-15

Forårsaker sykdom / volder smerte

Job 2,7

Hans demoner skaper seg om til apostler

2 Kor 11,13-15

Baktaler

«Djevel” betyr “baktaler”

Får ild til å falle ned fra himmelen.

Åp 13,13

11. Hvor kraftig og effektive er Satans fristelser og strategier?

Han overbeviste: en tredjepart av englene (Åp 12,3-9); Adam og Eva (1 Mos 3); alle unntatt 8 mennesker på Noahs tid (1 Pet 3,20). Han vil få de fortapte til å føle seg frelst (Matt 7,21-23). Nesten hele verden vil følge ham (Åp 13,3). Få vil bli frelst (Matt 7,14; 22,14).

Satans suksess er så sjokkerende høy at det er nesten ikke til å tro. Han forførte en tredjepart av englene. I Noahs dager ble alle unntatt 8 mennesker forført. Før Jesus kommer igjen nå, vil Satan fremstå i en engels skikkelse og utgi seg for å være Kristus. Hans villedende manifestasjon vil være så sterk at vår eneste sikkerhet ligger i å nekte å gå og se ham (Matt 24,23-26). Hvis du konsekvent nekter å se og høre, vil Jesus beskytte deg fra dette bedraget (Joh 10,29).

 

12. Når og hvor vil djevelen få sin straff? Hva vil den straffen gå ut på?

“Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det fire from heavenvære ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.” Matt 13,40-42. “Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all evighet.” Åp 20,10. “Da skal Han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” Matt 25,41. “Du vanhelliget dine helligdommer ved dine mange misgjerninger, ved at du drev handel på urett vis. Derfor henter Jeg fram ild fra din midte. Den skal fortære deg, Jeg gjør deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. Alle som kjente deg blant folkene, er forskrekket over deg. Du er blitt til redsler, og for evig skal du ikke være mer.” Esek 28,18.19.

Ved verdens ende vil djevelen bli kastet i ildsjøen her på jorden. Ilden vil fortære Satan, forvandle ham til aske, og gjøre slutt på hans eksistens for evig og alltid. Ilden vil også fortære alle syndere. I dette endelige oppgjøret vil ikke en eneste sjel som er på Guds side omkomme. Heller ikke vil en eneste av de som følger Satan overleve.

Merk: Det er ikke mulig i tilstrekkelig grad å beskrive sorgen og lidelsen som Faderen og Sønnen vil føle ved tilintetgjørelsen av Satan. Han var nærmere dem enn noen annen skapningen varm, personlig venn. Å tilintetgjøre ham og de millioner som har fulgt ham, vil påføre Faderen og Sønnen mer smerte enn hva ilden vil påføre noen av de som blir tilintetgjort.

 

13. Hva er det som for alltid vil gjøreslutt på den forferdelige synden? Vil den noen gang gjenoppstå?

“Så sant Jeg lever, sier Herren, for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.” Rom 14,11. (Se også Fil2,10.11; Jesaja 45,23.) “Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.” Nah 1,9.

To avgjørende begivenheter vil gjøre en slutt på problemet synd, og er som følger: Først vil alle skapninger i himmelen og på jorden, inkludert djevelen og hans engler, av egen fri vilje knele ned og offentlig bekjenne at Gud er sannferdig, ærlig og rettferdig. Ingen spørsmål vil være ubesvart. Alle syndere vil åpent erkjenne at de er fortapt på grunn av deres avvisende holdning til Guds kjærlighet og frelse. De vil innrømme at rettferdigheten krever at de må dø.De vil alle erklære at de fortjener evig død.

Dernest vil universet bli renset for all synd ved den totale og endelige tilintetgjørelsen av synden, syndere og djevelen og hans engler. Gud er klar på dette punktet: Synd vil aldri mer forderve Guds univers.

 

14. Hvem garanterer for en endelig og total utryddelse av synden fra universet?

“I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre 0608018djevelens gjerninger til intet.” 1 Joh 3,8. “Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk Han Selv del i det på samme måten, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt – det er djevelen -,” Hebr 2,14.

Gjennom sitt liv, død og oppstandelse har Jesus garantert for en Jesus gjorde utryddelsen total utryddelse av synden.

 

15. Hvilke følelser har Gud Faderen for mennesker?

“For Faderen selv elsker dere.” Joh 16,27. (Se også Joh 3,16; 17,22.23.)gods love

Faderen elsker mennesker like høyt som Sønnen gjør. Jesu hovedmål i livet var å demonstrere Faderens karakter i sitt eget liv, slik at menneskene skulle få vite hvor kjærlig, varm og omsorgsfull Faderen virkelig er. (Joh 5,19).

Satan forvrenger Faderen.

Satan gir en uriktig fremstilling av Faderen som ufølsom, fjern, streng, hard og utilgjengelig (djevelens egen karakter). Han til og med stempler sine egne onde katastrofale handlinger som “Guds verk”. Jesus kom for å renvaske Faderens navn og demonstrere at vår himmelske Far elsker oss mer enn en mor elsker sitt barn (Jesaja 49,15).

Faderen kan knapt vente.

For at menneskene skal eie en ekstremlykke har vår himmelske Far gjort i stand et fantastisk evig hjem for dem. Våre drømmer her kan ikke sammenlignes med det Han har gjort i stand! Han kan knapt vente med å ønske velkommen sitt folk på den glade hjemkomstdagen som ligger rett foran oss. La oss få ut evangeliet! Nedtellingen har alt begynt.

 

16. Er du glad for å vite at Gud Faderen elsker deg like mye som Jesus gjør?

Svar:   

03 – Redningen utenfra

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Fact

Se for deg det skrekkens scenario at du er falt i sjøen hvor sultne haierRedningen ovenfra er på vei mot deg! Forestill deg så hvor takknemlig og lettet du vil være over å bli reddet i siste liten. Faktum er at hele menneskeheten har havnet i et frådende og opprørt hav, fullt av farer. Vi trenger alle til å bli reddet, ikke fra en båt eller et helikopter, men av vår Himmelske Far. Gud elsker deg så mye at Han sendte Sin Sønn for å redde deg. Du har uten tvil hørt alt dette før, men er du sikker på at du virkelig forstår hva det hele dreier seg om? Hva betyr dette for deg, og kan det virkelig redde livet ditt? Les videre for å finne ut av dette.

 

1. Bryr Gud seg virkelig om meg?

Dette er hva Han sier: “Siden du er dyrebar i Mine øyne, får du stor ære, og Jeg elsker deg.” Jes 43,4. “Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg.” Jer 31,3.

Guds evige kjærlighet for deg og meg ligger langt over vår forstand. Han elsker deg som om du skulle være den eneste tapte sjel i universet. Han ville ha gitt livet sitt for deg og meg selv om vi var de eneste syndere som trengte til frelse. Glem aldri dette faktum. Du er dyrebar i Hans øyne. Han elsker deg.

 

2. Hvordan har Gud demonstrert sin kjærlighet for oss?

0604185Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt Sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.” 1 Joh 4,9.10.

 

Fordi Han elsket oss så høyt, var Han villig til å se Sin eneste Sønn lide og dø, heller enn for evig å bli separert fra deg og meg. Vi vil ikke være i stand til å forstå det, men Han gjorde det for deg og meg.

 

3. Hvordan kunne Han elske en som meg?

0603114Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” Rom 5,8.

Sikkert og visst ikke fordi jeg har gjort meg fortjent til det. Ingen av oss har gjort oss fortjent til annet enn syndens lønn, som er døden (Rom 6,23). Men Gud elsker oss betingelsesløst. Han elsker tyver, ekteskapsbrytere og mordere. Han elsker også de selviske, hyklerne og de ugudelige gudsbespotterne. Men størst av alt er at Han elsker meg! Og fordi Han vet at mine synder bare kan føre til armod og død, ønsker Han å redde meg fra denne synden. Derfor døde Han.

 

4. Hva betyr Hans død for meg?

0602085Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!” 1 Joh 3,1. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.” Joh 1,12.

Kristus døde i mitt sted for å sone dødsstraffen som jeg hadde gjort meg skyldig i. Han ble født som et menneske for at Han skulle kunne sone min dødsdom. Så tilbød Han meg fortjenesten av hva Han hadde gjort. Med andre ord, Hans syndfrie liv er blitt tilregnet meg, slik at jeg kan bli regnet som rettferdig. Hans død er akseptert av Gud som full soning for alle mine tidligere synder, og ved å akseptere det Han gjorde som en gave, blir jeg tatt inn i Guds egen familie som Hans barn. Kunnskapen om dette er forbløffende, rystende og gledelig.

 

5. Hvordan tar jeg imot Ham og passerer fra døden til livet?

Bare innrøm tre ting:

 1. Jeg er en synder. “Alle har syndet.” Rom 3,23.
 2. Jeg er dømt til døden. “Syndens lønn er døden.” Rom 6,23.
 3. Jeg kan ikke frelse meg selv. “For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe”. Joh 15,5.

Deretter, tro tre ting:

 1. Han døde for meg “for at Han, ved Guds nåde, skulle smake døden for alle.” Hebr 2,9.
 2. Han tilgir meg. “Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” 1 Joh 1,9.
 3. Han frelser meg. “Den som tror på Meg, har evig liv.” Joh 6,47.
i-depend-on-jesus

Jesus gav Sitt liv for å rydde opp i den gjelden som jeg ikke kan betale.

 

Ved å be om, tro på, og akseptere Guds store gave fra vår Herre Jesus Kristus. Reflekter litt over disse enkle fakta:

 • På grunn av mine synder er jeg dømt til døden. Jeg kan ikke betale straffen uten å miste mitt eget liv, for hvis jeg døde for mine synder, kunne jeg ikke gjenreise meg selv. Jeg ville forbli evig død.
 • Jeg skylder noe jeg ikke kan betale! Men en venn står frem, i Jesu person, og sier: “Jeg vil ta straffen. Jeg vil dø i ditt sted og tilregne deg dette offeret. Du behøver ikke å dø for dine synder.”
 • Jeg må akseptere tilbudet! Enkelt, ikke sant? Åpent erkjenner og aksepterer jeg Hans død for mine synder. I det øyeblikket jeg gjør det, har jeg blitt en Guds sønn eller datter!

6. Hva må jeg gjøre for å kunne oppnå denne frelsens gave?

jesus forgiveMen de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.” Rom 3,24. “Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten lovgjerninger.” Rom 3,28.

Det eneste jeg kan gjøre er å akseptere det som en ren gave. Mine lydige gjerninger vil ikke hjelpe meg i det hele tatt i rettferdigjørelsens prosess. Alle som ber om frelse i tro vil motta den. Den verste synder vil bli mottatt på samme grunnlag som den største moralske idealist. Fortiden teller ikke. Husk, Gud elsker alle like mye, og tilgivelse er en fri gave.

“For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. ” Ef 2,8.9.

 

7. Når jeg ved tro blir medlem av Hans familie, hvilke forandringer gjør da Jesus i mitt liv?

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” 2 Kor lifted hands5,17.

Ettersom Kristus tar bolig i hjertet, ødelegger Han den syndige naturen og forvandler meg til å bli en ny åndelig person. Det gamle syndfulle livet blir nå frastøtende og uønsket. Med glede begynner jeg å erfare, for første gang, en fantastisk frihet fra skyld og fordømmelse. Jeg begynner å se hvor tomt livet mitt har vært uten Kristus. Istedenfor å mate meg med verdslig pjatt, tar jeg nå imot åndelig føde fra universets Konge. Ett minutt sammen med Gud skaper mer lykke enn et helt liv i tjeneste for djevelen. For en forvandling. Hvorfor ventet jeg så lenge før jeg aksepterte det?

 

8. Vil dette forvandlede livet virkelig bli lykkeligere enn nytelsen av det gamle livet?

Jesus sa: “Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.” Joh 15,11 “Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.” Joh 8,36. “Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.” Joh 10,10.

Mange føler at det kristne livet ikke vil bli lykkelig på grunn av forbud og selvfornektelse. Men det motsatte er tilfelle. Når du aksepterer Jesu kjærlighet, vil en fantastisk begeistring komme innenfra. En utrolig fred og glede gjennomtrenger livet ditt. Snakk om begeistring! Der er ingen sammenligning med det gamle livet, fylt av egoisme og feiltrinn. Som i en dårlig drøm forsvinner den smertefulle fortiden av sted, og

du erfarer et rikere liv, akkurat slik Gud mente at det skulle være.

 

9. Men er jeg i stand til å leve et kristent liv i tråd med Bibelens pålegg?

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. ” Gal 2,20. “Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13

Her er det største mirakelet med det kristne livet åpenbart. Du tvinger ikke deg selv til å bli god! Hva du opplever som en kristen er den spontane utstrømmingen av en annen Persons liv inne i deg. Lydighet er den naturlige responsen på kjærlighet i livet ditt. Det å være gjenfødt av Gud, som en ny skapning, fører til at du ønsker å adlyde Ham på grunn av at Hans liv er blitt en del av ditt liv. Å gjøre til lags en som du elsker

er ikke en byrde, men en glede. “Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min lyst, og Din lov er i Mitt indre.” Sal 40,9.

 

10. Mener du at ikke engang de ti bud ville være vanskelige å holde?

guds lovHvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15. “For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.” 1 Joh 5,3. “Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen.” 1 Joh 2,5.

Bibelen knytter alltid lydighet til et kjærlighetsforhold. Gjenfødte kristne finner det ikke trettende og anstrengende å holde de ti bud. Med alle tidligere synder dekket av Hans forsonende død, er min nåværende og fremtidige lydighet grunnfestet i Hans seierrike liv i meg. Faktisk, fordi jeg elsker Ham så dypt og inderlig, fordi Han endret livet mitt, går jeg lenger enn kravet til de ti bud. Daglig søker jeg i Bibelen etter Hans vilje, idet jeg forsøker å finne flere måter hvor jeg kan uttrykke min kjærlighet til Ham på. “Og hva vi enn ber om, det får vi fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.” 1 Joh 3,22.

 

11. Hvordan kan jeg være sikker på at det som er nevnt i Bibelen angående Guds folk som holder budene, ikke er legalisme?

Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12. “Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.” Åp 12,11.

Forveksl ikke lydighet med legalisme. Legalisme forsøker å fortjene frelsen ved gode gjerninger. De følgende fire egenskapene identifiserer de hellige i Bibelen:

(1) De holder Guds bud,

(2) de setter sin lit til Lammets blod,

(3) de deler sin tro med andre, og

(4) de velger heller å dø enn å synde. Dette er de sanne kjennetegnene på de som elsker Kristus, og som har inngått et livslangt forpliktende forhold om å følge Ham.

 

12. Hvilken viktig handling forsegler kjærlighetsforholdet til Kristus, og hva symboliserer det?

dåpVi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,4.6. “For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har forlovet dere med Én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus.” 2 Kor 11,2.

Dåpen symboliserer tre betydningsfulle hendelser i livet til den sanne troende: (1) Død for synden, (2) Født til et nytt liv i Kristus, og (3) evig ekteskap til Kristus. Denne åndelige enheten vil vokse seg sterkere og lykkeligere med tiden, så lenge kjærligheten fortsetter å vokse. Som med så mange ekteskap, kan tapet av kjærlighet forvandle et paradis til et helvete. Når kjærligheten forsvinner, er hjemmet bare holdt sammen av ekteskapslovens lovmessige krav. Like så, når den kristne forlater sin dype kjærlighet til Kristus, eksisterer religionen hans bare som et sett restriktive regler.

 

13. Hvordan kan jeg være sikker på at troen og kjærligheten i mitt ekteskap med Kristus vil fortsette å øke?

Ditt ord er en lykt for min fot og en lys på min sti. Salme 119,105.

Dere gransker Skriftene.” Joh 5,39. “Be uten opphold.” 1 Tess 5,17. “Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham.” Kol 2,6. “Jeg dør daglig.” 1 Kor 15,31.

Ingen kjærlighetsaffære vil lykkes uten kommunikasjon. Bønn og bibelstudie er absolutt nødvendig for at forholdet skal vokse. Hans ord utgjør et kjærlighetsbrev som jeg daglig må lese for å få nødvendig åndelig påfyll. Å samtale med Ham i bønn gir en dypere hengivenhet, og sinnet blir åpent for en intim og stimulerende kunnskap om Hans omsorg for meg. Daglig blir jeg forbløffet over å se alle detaljene i Hans utrolige omsorg for min lykke.

Gud forsegler vårt åndelige ekteskap.

For å forsegle vårt åndelige ekteskap for evigheten, har Han lovt at Han aldri vil svikte meg (Sal 55,23; Matt 28,20; Heb 13,5), men ta vare på meg når jeg er syk, så vel som frisk (Sal 41,3; Jes 41,10), og dekke alle de behov som kan oppstå i mitt liv (Matt 6,25-34). Idet jeg mottar Ham i tro og erfarer at alle Hans lovnader er mer enn tilstrekkelig, fortsetter jeg å stole på Ham for alle fremtidige behov, og Han svikter meg aldri.

14. Lengter du etter å invitere Jesus inn i ditt liv, og erfare den nye fødsel?

Ditt svar: ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

04 – Gigantbyen i universet

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Fact

Gigantbyen i universetSnakk  om en stor by! New York, Tokyo og London er ingenting i sammenligning! Bare vent til du innser de forbløffende fakta om denne gigantbyen som kan reise gjennom rommet. Dette er fakta, ikke science fiction! Innholdet i dette studiet vil fylle deg med glede og spenning samtidig som det gir håp for fremtiden.

1. Hvem er arkitekten og byggherren av denne byen i universet?

“Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for Han har gjort staden i stand for dem.” Hebr 11,16.

Bibelen sier at Gud bygger en stor by for Sitt folk. Og denne byen er så virkelig og bokstavelig som hvilken som helst annen by du kjenner.

 

orion

Et sted i universet befinner Guds fantastiske by seg.

2. Hvor er den gigantbyen som Gud ferdigstiller?

“Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” Åp 21,2. “Herre min Gud…Må Du høre … På det stedet der Du bor, i himmelen.” 1 Kong 8,28-30.

Denne store byen som er under bygging, er for tiden et sted ute i universet, i himmelen der hvor Gud bor.

 

3. Hvordan beskriver Skriften denne forbløffende byen ute i rommet?

new jerusalem6(A) STØRRELSE

“Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bredden. Og han målte staden med røret: tolv tusen stadier; lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,16. Byen er perfekt firkantet. Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2.220 km (1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km.

(B) NAVN

Byen er kalt “det nye Jerusalem” i Åp 21,2.

(C) MURENE

Åp 21,17. “Og han målte dens mur: hundre og fire og firti alen … Og dens mur var bygget av jaspis.” Åp 21,17.18. En mur på 144 alen, eller 65 m høy (en alen er ca 45 cm), omgir byen. Murene er bygd av massiv jaspis, med en skjønnhet og stråleglans som er ubeskrivelig. Tenk på det! Nær 20 etasjer høy i massiv jaspis!

new jerusalem gates(D) PORTENE

“Den hadde tolv porter … Mot øst var tre porter, mot nord tre porter, mot syd tre porter, mot vest tre porter. Og de tolv porter var tolv perler; hver av portene var av én perle.” Åp 21,12.13.21. Byen har 12 porter, tre på hver side, hver laget av en enkelt perle.

(E) GRUNNSTEINER

“Og muren rundt Staden hadde tolv grunnsteiner. Stadens mur var smykket med alle slags kostbare steiner. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint og den tolvte ametyst.” Åp 21,14.19.20.

0603056(F) GATER

“Og Stadens gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass.” Åp 21,21.

(G) UTSEENDE

“Den hellige stad … gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kosteligste sten, som krystallklar jaspis. Lengden og bredden og høyden på den er like.” Åp 21,2.11.16. Byen, med alle dens edelsteiner, gull og glitrende skjønnhet, vil bli opplyst av Guds herlighet. I dens svimlende og majestetiske renhet er den sammenlignet med “en brud som er pyntet for sin brudgom”.

 

4. Hvilken enestående egenskap i denne byen sikrer innbyggerne evig styrke og  ungdommelighet?

livets tre“Midt i Stadens gate, og på begge sider av elven, vokser livets tre som bærer tolv frukter; hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkeslagene.” Åp 22,2. “Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.” 1 Mos 3,22.

Livets tre som bærer 12 slags frukter (og står midt i byen Åp 2,7), bringer evig liv til alle som spiser av den. Også bladene vil inneha fantastisk nærende egenskaper. Dette treet vil frembringe sin avling hver måned.

 

5. Er det sant at denne fantastiske byen vil stige ned til denne jorden?

new jerusalem2Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” Åp 21,2. “Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.” Matt 5,5. “Om den rettferdige får lønn på jorden.” Ordsp 11,31.

Ja, denne majestetiske hellige byen vil komme ned til denne jorden for å bli hovedstaden på den nye jord. Alle rettferdige vil ha et hjem i denne byen.

 

6. Hva vil skje med synden og syndere?

“For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.” Mal 4,1. “Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.” Åp 20,9. “Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3,10. “Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter.” Mal 4,3. “Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13.

Gud vil utrydde all synd og syndere med ild. Denne brannen vil smelte jorden og forvandle den til aske. Så vil Gud lage en perfekt ny jord, og den hellige byen vil bli dens hovedstad. Her vil de rettferdige leve i glede, fred og hellighet i all evighet. Gud lover at synd aldri mer skal oppstå. Se Nah 1,9. (For mer informasjon om helvete, se studie 11.)

 

7. Hvilke styrkende og gledelige løfter kommer Gud med til de menneskene som kommer inn i Hans nye kongerike?

A. Herren, i egen person, vil bo hos dem (Åp 21,3).

0607052

B. De vil aldri kjede seg. Der vil for alltid være glede (Sal 16,11).

C. Der vil aldri mer være død, smerte, tårer, sorg, sykdom, hospital, operasjoner, tragedier, skuffelser, problemer, sult eller tørst (Åp 21,4; Jes 33,24; Åp 22,3; Jes 65,23; Åp 7,16).

D. De vil aldri bli trette (Jes 40,31).

E. Hver frelste person vil være fysisk perfekt på alle måter. Den døve vil høre, den blinde vil se, den stumme vil synge og den lamme vil være i stand til å løpe. (Jes 35,5.6; Fil 3,21).

F. Sjalusi, frykt, hat, løgn, misunnelse, urenhet, kynisme, uanstendighet, bekymring og ondskap vil for alltid være fjernet fra Guds rike (Åp 21,8.27; 22,15). Menneskene vil ikke lenger være belemret med bekymringer og ansvar som driver dem til vanvidd. Nervøse sammenbrudd vil ikke finne sted. Tid vil bli uten ende, og denne verdens stress og tidsfrister vil for alltid være borte.

 

8. Hvordan vil den nye jorden avvike fra vår jord?

A. Store sjøer som vi kjenner dem i dag vil være borte (Åp 21,1).

Hav og sjøer dekker trekvart av jordens overflate i dag. Slik vil det ikke være i Guds nye kongerike. Hele verden vil bli en enorm hage med en uovertruffen skjønnhet, ispedd sjøer, elver og fjell (Åp 22,1; Apg 3,20.21).

B. Ørkener vil bli forvandlet til hager (Jes 35,1.2).

C. Alle dyr vil være tamme. Ingen vil skade noen annen, og et lite barn vil lede dem (Jes 11,6-9; 65,25).

D. Ingen forbannelse vil være der (Åp 22,3).

E. Ingen vold av noe slag (Jes 60,18). Dette utelukker kriminalitet, stormer, oversvømmelse, jordskjelv, tornadoer, skader, etc.

F. Ikke noe vanhellig vil bli funnet på den nye jord (Åp 21,27). Der vil ikke være sigarettstumper, tobakksaus, drankere, barer, alkoholholdige drikker, bordeller, uanstendige bilder, eller hvilken som helst annen ondskap eller urenhet.

 

9. Vil der være barn i Guds rike, og hvis så, vil de da vokse opp?

0613101Torgene i staden skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene.” Sak 8,5. “Og dere skal gå fremover, og vokse opp som gjøkalver.” Mal 4,2. (Engelske KJV).

Svar: Ja, der vil være mange gutter og piker i den hellige byen (Jes 11,6-9), og disse barna vil vokse opp (Mal 4,2). Vi har blitt sterkt degenerert angående høyde, intellekt og vitalitet siden Adam, men alt dette vil bli gjenopprettet (Apg 3,20.21).

 

10. Når de frelste er forent med sine kjære i himmelen, vil de da kjenne hverandre?

Da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.” 1 Kor 13,12.Resurrection

Bibelen er klar på at de rettferdiges kjære som har dødd, vil stå opp for å bli gjenforent med de rettferdige som er i live i Guds rike (Jes 26,19; Jer 31,15-17; 1 Kor 15,51-55; 1 Tess 4,13-18). Og Skriften lærer også at menneskene i Guds nye rike vil kjenne hverandre, akkurat som menneskene kjenner hverandre på jorden i dag.

 

11. Vil menneskene i himmelen være virkelige, formet av kjøtt og ben?

“Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus Selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd. Han sa til dem: Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerte? Se hendene og føttene Mine, at det er Jeg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at Jeg har.” “Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, sa Han til dem: Har dere noe mat her? Så gav de Ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det og spiste det rett foran dem.” “Han førte dem ut like til Betania, og … Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen.” Luk 24,36-39.41-43.50.51. “Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,11. “Herren Jesus Kristus … skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.” Fil 3,20.21.

 

0614222Etter sin oppstandelse beviste Jesus overfor sine disipler at Han var av kjøtt og ben ved å la dem berøre Ham, og ved å spise. Den samme Jesus av kjøtt og ben steg opp til sin Far, og vil derfra komme tilbake til jorden. De rettferdige vil bli gitt legemer, akkurat likt det Jesus har, og vil bli virkelige mennesker for evig og alltid. Forskjellen er at den himmelske kroppen ikke vil være gjenstand for død, forfall eller degenerering. Myten om at de frelste i himmelen vil være spøkelser som svever omkring på tåkeskyer, og ikke gjør annet enn å spille på harper, har ingen som helst støtte i Skriften. Jesus døde ikke på korset for å skaffe til veie en så banal og betydningsløs fremtid for dem som aksepterer Hans kjærlighet og edelt følger i Hans fotspor. De fleste mennesker har ingen interesse av en sådan evig eksistens, og har derfor liten eller ingen interesse av å komme inn i Guds himmelske rike, men velger det allikevel på grunn av frykten for helvete. Hvis bare menneskene overalt kunne lære sannheten om Guds hellige by og om den nye jord, ville millioner begynne å forstå Hans kjærlighet og vende seg til Ham av hele sitt hjerte. En person som går glipp av Guds rike har gjort livets største tabbe.

 

12. Hvordan vil de rettferdige tilbringe tiden sin i himmelen?

“De skal bygge hus og bo i dem. De skal plante vingårder og spise frukten av dem. De skal ikke bygge og en annen bo. De skal ikke plante og en annen ete. … I mange dager skal Mine utvalgte til fulle nyte frukten av sine henders gjerninger.” Jes 65,21.22.

De rettferdige vil bygge sine egne hjem på den nye jord. (Alle vil også ha en embetsbolig i byen som Kristus har bygget Joh 14,1-3). De vil plante vingårder og spise av frukten de høster. Bibelen er klar. Virkelige mennesker gjør virkelige ting i himmelen, og de vil fullkomment nyte det hele.

 

13. Hvilke andre spennende aktiviteter vil de frelste ta del i?

0613101A. Synge og spille himmelsk musikk (Jes 35,10; 51,11; Sal 87,7; Åp 14,2.3).

B. Tilbe foran Guds trone hver sabbat (Jes 66,22.23).

C. Glede seg over blomster og trær som aldri visner (Esek 47,12; Jes 35,1.2).

D. Dra på besøk til kjære, patriarker, profeter, etc. (Matt 8,11; Åp 7,9-17).

E. Studere himmelens dyrerike (Jes 11,6-9; 65,25).

F. Reise og utforske, uten noen gang å bli trett (Jes 40,31).

G. Lytte til Guds sang (Sef 3,17).

H. Få virkeliggjort de største og kjæreste ambisjoner (Sal 37,3.4; Jes 65,24).

I. Den største gleden av de alle, privilegiet av å være som Jesus, reise sammen med Ham, og se Ham ansikt til ansikt (Åp 14,4; 22,4; 21,3; 1 Joh 3,2).

 

14. Kan et fattig menneskelig språk virkelig beskrive herligheten i det himmelske hjemmet?

new jerusalem2Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.” 1 Kor 2,9.

Selv ikke i sin villeste fantasi kan menneskehjertet fatte storheten i Guds evige rike. Alt det Adam mistet vil bli gjenopprettet (Apg 3,20.21).

 

15. Blir kongedømmet klargjort for meg personlig?

“Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!” Åp 22,17. “Til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere,” 1 Pet 1,4. “Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.” Joh 14,2.

Det er klargjort for deg personlig. Invitasjonen fra Herren er personlig til deg. Hvis du avslår, min venn, har du ingen andre å klandre enn deg selv.

 

16. Hvordan kan jeg være sikker på å få en plass i dette store og praktfulle kongerike?

0611012“Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham.” Åp 3,20. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.” Matt 7,21. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.” Joh 1,12. “Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.” 1 Joh 1,7.

Bibelen gjør det klart. Det er enkelt. Gi ditt liv til Kristus for å bli renset fra synd. Når du gjør det, gir Han deg også kraft til å gjøre Hans vilje og holde Hans bud. Dette betyr selvfølgelig at du vil begynne å leve som Kristus og derfor seire over all synd. “Den som seirer, skal arve alle ting.” Åp 21,7. Kort fortalt, en person er forberedt for himmelen når han har himmelen i hjertet.

 

17. Har du besluttet å akseptere Jesu offer og å leve sammen med Ham i all evighet i Hans himmelske rike?

Ditt svar: ________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

05 – Oppskriften på et lykkelig ekteskap

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

 Amazing Facts

Som du sikkert vet ender nesten halvparten av alle ekteskap i skilsmisse, og i kjølvanneOppskriften på et lykkelig ekteskapt av dette etterlater det seg bitre ektemaker og frustrerte barn. Ikke la dette skje med deg! Enten ekteskapet ditt går igjennom store vansker eller opplever ekteskapelig lykke, eller om du ikke er gift enda, men vurderer det, finnes det her noen gode og utprøvde råd for at ekteskapet ditt skal vare. De kommer rett fra Gud, Han som skapte og ordinerte ekteskapet! Hvis du har prøvd alt annet, hvorfor ikke gi Gud en sjanse? Følg rådene i dette heftet, og du kan sikre hjemmet ditt.

 

Sytten regler fra Bibelen for et lykkelig ekteskap

 

1. Etabler ditt eget private hjem.

threshold

Etabler ditt eget hjem selv om det bare blir en ett-roms leilighet.

“Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de skal være ett kjød.” 1 Mos 2,24.

Guds forskrift er klar. Et gift par må forlate far og mor og etablere sitt eget hjem, selv om økonomien bare holder til en ett-roms leilighet. Mann og kone skal i felleskap ta slike beslutninger. Så skal de begge informere sine respektive foreldre. De må opptre bestemt, uansett hvem som protesterer. Tusenvis av ekteskap ville vært reddet om dette rådet var blitt fulgt.

 

2. Fortsett kurtisen.

 “Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over en mengde synder.” 1 Pet 4,8. “Hennes mann priser henne.” Ordsp 31,28. “Men hun som er gift har omsorg for …hvordan hun kan være til behag for ektemannen.” 1 Kor 7,34. “Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre … vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12,10.

 

Glem aldri at det er Gud selv som har forent dere i ekteskapet.

Glem aldri at det er Gud selv som har forent dere i ekteskapet.

Fortsett (eller kanskje gjenopplive) den gode kurtisen i ditt ekteskap. Lykkelige ekteskap er ikke noe som bare skjer; det må utvikles. Ikke ta hverandre for gitt, for da vil ensformigheten ødelegge ekteskapet ditt. La kjærligheten vokse ved å uttrykke kjærlighet til hverandre, ellers vil den dø ut og dere vil gli fra hverandre. Kjærlighet og lykke kan ikke finnes ved å søke den for egen del, men er tilgjengelig for å kunne gis til andre. Bruk så mye tid som mulig med å gjøre ting sammen, hvis dere ønsker å fungere godt sammen. Ikke overse høfligheten, oppmuntringen og de kjærlige handlingene. Overrask hverandre med små gaver eller tjenester. Prøv å overgå hverandre med kjærlighet. Forvent ikke mer av ekteskapet ditt en du er villig til å investere i det. Skilsmisse i seg selv er ikke det som ødelegger flest ekteskap, men det gjør derimot mangel på kjærlighet. Gir du den en sjanse, vil kjærligheten alltid vinne.

 

 3. Husk at Gud forente dere i ekteskapet.

Mann gir sin kone blomster

Overrask hverandre med små gaver.

 “Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, … Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.” Matt 19,5.6.

Har kjærligheten nesten forsvunnet fra ditt hjem? Djevelen (den beryktede ekteskapsplyndreren) er ansvarlig for dette. Ikke glem at det var Gud selv som forente dere i ekteskapet, og Hans hensikt er at dere skal forbli gifte og lykkelige. Han vil bringe lykke og kjærlighet inn i livene deres, hvis dere vil adlyde Hans himmelske lover (de 10 bud). “For Gud er alt mulig.” Matt 19,26. Fortvil ikke. Gud som kan plassere kjærlighet for en brutal spedalsk i hjertet til en misjonær, kan lett gi dere kjærlighet til hverandre, hvis dere tillater det.

 

  4. Vokt på sinnet — ikke la tankene lede deg til fall.

 “For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.” Ordsp 23,7. “Du skal ikke begjære din nestes hustru.” 2 Mos 20,17. “Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.” Ordsp 4,23. “For øvrig, brødre, de ting som er sanne, … sømmelige, … rettferdige, … rene, … verd å elske, … tales vel om, … et ærbart liv, … noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!” Fil 4,8.

utro

Urene tanker kan ødelegge ekteskapet ditt.

Et syndig tankeliv vil ødelegge ekteskapet ditt. Djevelen vil fange deg i tanker som disse: “Ekteskapet vårt var en feiltagelse.” “Hun forstår meg ikke.” “Jeg tåler snart ikke mer av dette.” “Vi kan alltid skille oss hvis det viser seg nødvendig.” “Jeg drar hjem til mor.” “Han smilte til den kvinnen.” Slutt å tenke som dette, ellers vil ekteskapet ditt snart være historie, fordi dine tanker og følelser styrer dine handlinger. Unngå å se, si, lese eller høre noe som (eller ha forbindelse med noen som) foreslår noen form for umoral eller utroskap. Ukontrollerte tanker er som en bil som står i fri i en bakke. Alt kan skje, og resultatet er alltid katastrofalt.

 

5. La aldri solen gå ned over deres vrede.

 “Blir dere vrede, så synd ikke!* La ikke solen gå ned over deres vrede.” Ef 4,26. “Bekjenn overtredelsene for hverandre.” Jak 5,16. “Jeg glemmer det som er bak.” Fil 3,13. “Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Ef 4,32.

Å forbli sint og oppfarende over sårende og urettferdige beskyldninger (små eller store) er ytterst risikabelt. Uten at de blir hurtig løst, vil endatil små problem, på en overbevisende måte, feste seg i sinnet og skape negative holdninger som påvirker hele din livsfilosofi. Dette er grunnen til at Gud sier at du skal la vreden fare før du går til sengs. Vær raus nok til å tilgi og til oppriktig å si: “jeg er lei meg.” Tross alt er ingen perfekt, og dere er begge på samme laget, så vær ærlig nok til oppriktig å innrømme et feiltrinn når du begår ett. I tillegg så er det å få skværet opp, en veldig takknemlig erfaring, og som på en kraftfull måte drar ektemakene tettere sammen. Dette er hva Gud foreslår, og det virker!

 

 6. Be sammen.

Be høyt for hverandre.

Be høyt for hverandre.

 “Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” Matt 26,41. “Be for hverandre.” Jak 5,16. “Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, rikelig.” Jak 1,5.

Be høyt for hverandre! Det er en vidunderlig regel som overgår all fantasi. Knel ned foran Gud og be Ham om ekte kjærlighet for hverandre, for tilgivelse, styrke, visdom — for svar på problemer. Gud har gitt en personlig garanti for at Han vil svare. Den bedende er ikke automatisk kurert for alle sine feil, men han vil ha et hjerte som ønsker å gjøre rett. Ingen familie går i oppløsning mens de oppriktig ber Gud om hjelp.

 

 7. La Kristus være midtpunktet i hjemmet ditt.

“Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.” Sal 127,1. “Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett.” Ordsp 3,6. “Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” Fil 4,7.

Dette er den viktigste regelen. Den dekker faktisk alle de andre. Sett Kristus først! Den store hemmeligheten med sann lykke i ekteskapet er ikke diplomati, strategi og en utrettelig innsats for å overvinne problemer, men samfunn med Kristus. Hjerter som er fylt av Kristi kjærlighet kan aldri komme langt fra hverandre. Med Kristus i hjemmet vil ekteskapet bli en suksess. Evangeliet er kuren for alle ekteskap som er fylt med hat, bitterhet og skuffelser. Det forhindrer tusenvis av skilsmisser ved på en mirakuløs måte å gjenopprette kjærlighet og lykke. Det vil redde ekteskapet ditt også, hvis du ønsker det.

 

8. Bli enige om at skilsmisse ikke er løsningen.

 “Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.” Matt 19,6. “Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.” Matt 19,9. “Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever.” Rom 7,2.

ekteskap

Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse.

Bibelen er klar. Ekteskapsbåndene er ment å være uoppløselige og uforgjengelige. Skilsmisse er tillatt bare ved utroskap. Men selv ikke da er det pålagt som et krav, men bare som en tillatelse. Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse, også ved et seksuelt svik. Ekteskapet er livslangt. Gud innrettet det slik da Han viet det første paret i Eden. Tanker om skilsmisse som en løsning vil ødelegge et hvilket som helst ekteskap. Det er grunnen til at Jesus så bort fra dette. Skilsmisse er alltid destruktivt og nesten aldri en løsning på problemet. I stedet skaper den langt større problem og burde derfor aldri vurderes. Et sønderbrutt, frustrert, ulykkelig liv som er snudd på hodet vil nesten alltid være følgen av en skilsmisse. Ja, endatil suksess i livet generelt kan bli hindret. Gud innstiftet ekteskapet for å beskytte menneskenes renhet, lykke og sosiale behov, og heve deres fysiske, mentale og moralske natur. Dette løftet er ett av de mest høytidelige og bindende avtaler som mennesker kan inngå. Å ta lett på dette løftet resulterer i at man fjerner seg fra Guds støtte og velsignelser.

 

 9. Gud beskriver hva kjærlighet er; la det være ditt daglige mål å nå opp til dette.

 “Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.” 1 Kor 13,4-7.

Vennligst repeter og vurder skriftstedene over. Dette er Guds beskrivelse av sann kjærlighet. Når du opp til dette? Kjærlighet er ikke en sentimental impuls, men et hellig prinsipp som involverer hver fase og handling i livet. Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet ditt havarere. Uten den, vil det ikke lykkes.

 

 10. Hold familiekretsen tett sammensveiset.

 “Du skal ikke drive hor.” 2 Mos 20,14. “Hennes manns hjerte stoler på henne, … Hun gjør ham godt og ikke ondt alle sitt livs dager.” Ordsp 31,11.12. “Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru, henne som du har vært utro mot, enda hun er din ektefelle og din hustru ved ektepakten.” Mal 2,14. “Så de skal bevare deg fra den onde kvinne, … Du skal ikke begjære hennes skjønnhet i ditt hjerte, og la henne ikke fange deg med sine blinkende øyne! For en kvinne som er en skjøge, tyner en mann … Kan en mann hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent? Eller kan en mann gå på glødende kull uten at hans føtter blir svidd? Slik skjer det med den som går inn til sin nestes hustru. Ingen som rører henne, forblir uten skyld.” Ordsp 6,24-29.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet havarere.

Familiens intime detaljer må aldri bli delt med noen andre, heller ikke foreldre. Det er en stor synd og en tragedie å bryte denne Gudgitte regelen. En tredje person som sympatiserer eller lytter til klager, er et redskap for djevelen til å skape splittelse i hjertene til en mann og hans hustru. Løs deres familieproblemer hjemme. Ingen andre (foruten pastoren eller ekteskapsrådgiveren deres) skal være involvert. Vær alltid oppriktig, og ha aldri hemmeligheter for hverandre. Fortell aldri en vits på bekostning av din ektemakes følelser. Forsvar hverandre med kraft, og konsekvent utelukk alle inntrengere. Og når det gjelder utroskap (på tross av hva noen ekteskapsrådgivere sier), skader det alltid deg og alle andre som er involvert. Gud, som kjenner våre tanker, kropp og emosjonelle natur (og som vet hva som hjelper eller skader oss) sier: “Du skal ikke.” Og når Han sier: “Skal ikke”, er det best å adlyde. De som ignorerer Hans påbud, vil måtte ta straffen for det. Så er du involvert i en flørt, bryt ut av den umiddelbart, ellers vil dette henge over deg resten av livet.

 

 11. Husk at kritikk og irriterende masing ødelegger kjærligheten.

 “Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem!” Kol 3,19. “Det er bedre å bo i ødemarken enn med en trettekjær og arg kvinne.” Ordsp 21,19. “Stadig takdrypp på en regnværsdag og en trettekjær kvinne ligner hverandre.” Ordsp 27,15. “Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye?” Matt 7,3. “Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.” 1 Kor 13,4.

gjør lykkelig

Prøv å gjøre partneren din lykkelig fremfor god.

Slutt å kritisere, mase og lete etter feil. Ektemaken din kan ha mange feil, men irriterende masing vil ikke hjelpe. Ikke forvent fullkommenhet, for da vil du bare bli bitter. Overse feil, og se etter de gode tingene. Ikke prøv å reformere, kontrollere eller tvinge din partner, da vil du ødelegge kjærligheten. Bare Gud kan endre mennesker. Godt humør, et glad hjerte, godhet, tålmodighet og ømhet vil få to-tredjeparter av ekteskapsproblemene til å forsvinne. Prøv heller å gjøre ektemaken din lykkelig fremfor god, og godheten vil da komme av seg selv. Hemmeligheten til et lykkelig ekteskap er ikke å ha den rette partneren, men heller å være den rette partner.

 

 12. Ikke overdriv, men vær moderat.

“Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet.” 1 Kor 9,25. “Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget.” 1 Kor 13,5. “Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.” 1 Kor 10,31. “Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom.” 1 Kor 9,27. “Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise.” 2 Tess 3,10. “Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet.” Hebr 13,4. “Og still heller ikke lemmene deres fram … til tjeneste for synden, men still … lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten.” Rom 6,13.

lek sammen

Lær å le og ha det godt sammen.

Overdrivelser vil forderve ekteskapet ditt. Og det samme er tilfelle for understimulering. Arbeid, kjærlighet, hvile, trim, lek, tilbedelse, måltid og sosialt samvær må være vel avstemt i et ekteskap, ellers vil noe briste. Overarbeid og mangel på søvn, korrekt mat eller trim gjør en person kritisk, intolerant og negativ. Konstant overspising er en dårlig egenskap som styrker den onde naturen og tåkelegger samvittigheten. Seksuell utnyttelse ødelegger kjærligheten for hellige ting og svekker vitaliteten. Ekteskapet gir ingen rett til seksuelt fråtseri. Ydmykende, forvrengte eller løsslupne sexhandlinger ødelegger kjærligheten og respekten for hverandre. Et moderat seksualliv er anbefalt av Bibelen (1 Kor 7,3-7). Sosial kontakt med andre er helt vesentlig. Ekte lykke kan ikke oppnås i isolasjon. Vi må lære å le, ta vare på de gode stundene og nyte et sunt samvær. Å overdrive er risikabelt. Overdrivelser eller understimulering i alle ting svekker hjernen, kroppen, samvittigheten og evnen til å elske og respektere hverandre. Ikke la mangel på måtehold ødelegge ekteskapet ditt.

 

 13. Respekter hverandres personlige rettigheter og privatliv.

 “Kjærligheten er tålmodig, … er ikke misunnelig. … oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, … gleder seg ikke over urett, … Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.” 1 Kor 13,4-7. “Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12,10.

stjele penger

Fingre ikke med hverandres lommebøker eller personlige eiendeler uten tillatelse.

Enhver ektemake har en Gudgitt rett til å ha et visst personlig privatliv uten å behøve å forklare dette. Ikke prøv å snike i hverandres lommebøker eller vesker, personlige brev, eller andre private eiendeler, uten tillatelse. Retten til privatliv og ro når en er opptatt, må respekteres. Din ektemake har endog rett til å begå feil, og er berettiget til en “fridag” uten å bli utsatt for et tredjegradsforhør. Ektefeller eier ikke hverandre og skal aldri forsøke å tvinge hverandre til å endre personlighet. Bare Gud kan utføre slike forandringer, og vi skal alle personlig stå til ansvar for Ham i en slik sak (Rom 14,12). Fullkommen fortrolighet og tillit til hverandre — ikke noe kontrollfriking på hverandre — er absolutt nødvendig for en harmonisk lykke. Bruk mindre tid på å kontrollere din ektemake og mer tid til å tilfredsstille ham eller henne. Dette gjør underverker.

 

 14. Bestem deg for å snakke mykt og vennlig.

krangel

Harde, sinte ord knuser din ektemakes ønske om å føye deg.

 “Et mildt svar vender harmen bort, men et sårende ord vekker vrede.” Ordsp 15,1. “Nyt livet med den hustruen du elsker.” Pred 9,9. “Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.” 1 Kor 13,11.

Pålegg deg selv å snakke mykt og vennlig til din ektemake. Å møte angrep med taushet, kan ofte være den beste måten å roe ned gemyttene på. Avgjørelser tatt når en er sint, trøtt eller motløs er upålitelige uansett, så det er best å roe seg ned og la sinnet kjølne. Og når du så snakker, la det alltid være ømt og kjærlig. Harde ord, fylt med harme, vil knuse din ektemakes ønske om å være imøtekommende.

 

 15. Vær ren, ærbar, ryddig og pliktoppfyllende.

 “På samme måte vil jeg også at kvinnene smykker seg med sømmelig klesdrakt.” 1 Tim 2,9. “Hun … og med flid arbeider hun med sine hender. Hun står opp mens det ennå er natt, og sørger for mat til sitt husfolk. Hun våker over de veiene hennes husfolk går, og brød som er vunnet i latskap, spiser hun ikke.” Ordsp 31,13.15.27. “Rens dere.” Jes 52,11. “Alt må skje på en sømmelig måte og med orden.” 1 Kor 14,40. “Men den som ikke sørger for … dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.” 1 Tim 5,8. “Så dere ikke blir sløve.” Hebr 6,12.

Latskap, rot, møkk og forsømmelser er djevelens våpen for å ødelegge respekten og kjærligheten for hverandre, og derved bryte ned ekteskapet deres. En pen, enkel og ren klesdrakt som er kledelig, er nødvendig for både ektemann og kone. Måltidene skal være sunne, tiltalende og servert i tide. Hjemmet skal være rent og ordentlig, fordi dette bringer harmoni, ro og tilfredshet til alle. En lat og udugelig ektemann som ikke underholder sin familie, er en forbannelse for familien og en fornærmelse mot Gud. Slurv i noen av disse tilsynelatende små detaljene ødelegger tusenvis av hjem.

 

 16. Diskuter ting og rådslå sammen.

 “Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. … søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.” 1 Kor 13,4.5. “Den som ringeakter rettledning, forakter sin egen sjel.” Ordsp 15,32. “Ser du en mann som er vis i egne øyne? Det er mer håp for en dåre enn for ham.” Ordsp 26,12.

samtale

Diskuter og bli enige i pengespørsmål. Diskutere ting sammen vil avverge mange tabber som ellers kan knekke ekteskapet.

Få ting vil styrke ekteskapet deres mer enn å rådslå sammen vedrørende alle viktige beslutninger. Skifte jobb, kjøpe et hjem, en bil, en båt, møbler, klær (i hvert fall de store tingene), og alle andre ting som krever penger, involverer både ektemann og kone, og begges meninger skal tas i betraktning. Å diskutere tingene gjennom vil forhindre mange tabber som ellers kunne ført til et havarert ekteskap. Hvis det etter lange diskusjoner og oppriktig bønn fortsatt er uenighet, skal hustruen slutte seg til mannens avgjørelse. Skriften er klar på dette. (Se Ef 5,22-24.)

 

17. Vær fornuftig vedrørende økonomien.

“Kjærligheten er ikke misunnelig, … Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget.” 1 Kor 13,4.5. “Gud elsker en glad giver.” 2 Kor 9,7.

penger

Diskuter og bli enig i pengespørsmål.

Alle eiendeler og inntekter i et ekteskap burde være “vårt”, ikke “dine” og “mine”. Hustruer som ikke jobber utenfor hjemmet bør regelmessig få penger til husholdningsvarer, klær og andre budsjetterte ting. Dette skal gis av et glad hjerte og ikke motstrebende under protest. Både hustruen og ektemannen bør begge ha en liten jevnstor sum (hvis mulig) som de kan bruke som de ønsker, uten å måtte stå til rette for den andre. En gnien ektemann vil ofte føre til at konen blir en provosert sløser, på samme måte som at en uøkonomisk ektemann ofte fører til en gjerrig kone. Å vise tillit til din partners administrasjonsferdigheter vil normalt sett gjøre ham eller henne mer strukturert.

 

 17. Ber du at hjemmet ditt skal være et sted hvor himmelens engler gleder seg til å besøke?

 Ditt svar:_ ___________________________

06 – Skrevet på steintavler!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

 Skrevet på steintavler!

For århundrer siden skrev Gud sine lover i stein, og de er fortsatt gyldige den dag i dag! Det er et faktum at brudd på ethvert av Guds 10 bud, alltid vil medføre negative konsekvenser. Mens kriminaliteten øker i byene våre, er det da ikke naturlig at for å få et stabilt og trygt samfunn må vi lyde landets lover? Det samme prinsippet er også gjeldende for Guds lov, de 10 bud. De er ikke kalt de 10 forslagene, 10 anbefalingene eller de 10 store teoriene. Siden så mye står på spill, bør du ta noen minutter for seriøst å vurdere ditt ansvar vedrørende dette. 

1. Var det virkelig Gud selv som skrev de ti bud?“Og tavlene var Guds arbeid.”

“Da Herren var ferdig med å tale til ham på Sinai-fjellet, gav Han Moses Vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger.” “Tavlene var Guds verk, og skriften var Guds skrift, inngravert på tavlene.” 2 Mos 31,18; 32,16.

Ja, Himmelens mektige Gud skrev de ti bud på steintavlene med sin egen finger.

2. Hva er Guds definisjon på synd?

Gud sier at synd er lovbrudd.

“Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4.

Synd er å bryte Guds ti-budslov. Og siden Guds lov er perfekt (Sal 19,8), dekker den enhver tenkelig synd. Det er umulig å utføre en synd som ikke er et brudd på minst ett av Guds bud. “Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Fork12,13. Ingenting er utelatt.

3. Hvorfor gav Gud oss de ti bud?

Lykke følger de som holder Hans bud.

«Men salig er den som følger loven.” Ordsp 29,18. “Glem ikke min lov, men la ditt hjerte ta vare på mine bud. For mange levedager og et langt liv og fred skal de gi deg i tillegg.” Ordsp 3,1.2.

A. Som en rettesnor for et rikt og lykkelig liv.
Gud skapte oss for at vi skulle glede oss over lykke, fred, et langt liv, tilfredshet, prestasjoner og alle de andre store velsignelsene vi lengter etter. Guds lov er et veikart som peker ut den rette stien som vi må vandre på for å finne denne enestående lykken. “For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Rom 3,20. “Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.” Rom 7,7.

B. For å vise meg forskjellen på rett og galt.
Guds lov er som et speil (Jak 1,23-25). Den peker på det som er galt i livet mitt, på samme måte som et speil reflekterer flekkene i ansiktet mitt. Den eneste muligheten en person har til å få vite om han synder, er å nøye sjekke sitt liv opp mot Guds lov. Håpet for denne forvirrede og fallende generasjonen finnes i Guds ti-budslov. Den presiserer hvor grensene går.

“Herren befalte oss å holde alle disse lovene, … så det alltid skulle gå oss vel.” 5 Mos 6,24. “Hold meg oppe, så skal jeg bli frelst, og jeg skal alltid ha Dine forskrifter for øye. Du forkaster alle som farer vill fra Dine forskrifter.” Sal 119,117.118.

C. For å beskytte meg mot farer og tragedier.
Guds lov er som et kraftig bur i en dyrehage, som beskytter oss mot uregjerlige og farlige dyr. Den beskytter oss mot urenhet, falskhet, mord, avgudsdyrkelse, tyveri og mange andre onder som ødelegger livet og harmonien. Alle lover beskytter, og Guds lov er ikke noe unntak.

Merk spesielt: De evige prinsippene av Guds lov er skrevet dypt i enhver persons natur, av Gud som skapte oss. Skriften kan være svak og utydelig, men den er fortsatt der. Det betyr selvfølgelig at du ikke kan finne sann fred, uten at du er villig til å leve i harmoni med din innerste natur, hvor Gud har nedlagt disse prinsippene. Vi ble skapt til å leve i harmoni med dem. Derfor, når vi velger å ignorere budene, er resultatet alltid nervøsitet, uro og tragedie — akkurat slik som det å ignorere trafikkreglene vil føre til alvorlige problemer.

4. Hvorfor er Guds lov ytterst viktig for meg personlig?

Loven beskytter oss mot djevelen som buret beskytter oss mot løven i dyrehagen.

“Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov.” Jak 2,12.

Fordi de ti bud er den standarden Gud vurderer sitt folk opp mot i den himmelske rettssak. Holder du mål? Dette blir en sak som gjelder liv eller død.

 

5. Kan Guds lov (de ti bud) noen gang bli forandret eller avskaffet?

«Men før skal det skje at himmel Korset er et konkret bevis på at loven er uforanderlig.og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke f
orandre.” Sal 89,35. “Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet.” Sal 111,7.8.

 

Absolutt ikke! Bibelen er veldig klar på dette. Hvis loven kunne forandres, ville Gud umiddelbart ha gjort dette etter at Adam og Eva syndet, istedenfor å sende Sin egen Sønn i døden for å betale for lovbruddet til de skyldige. Men dette var umulig, fordi de ti bud ikke er lover i den forstand at de er regler og forordninger som er foranderlige. Derimot åpenbarer de prinsippene i Guds hellige karakter som alltid vil stå fast så lenge Gud eksisterer.

Legg merke til tabellen over hvor Gud og Hans lov har de samme karaktertrekk. Forstår du hva dette betyr? De ti bud er Guds nedskrevne karaktertrekk — nedskrevet slik at vi kan forstå det. Det er like umulig å forandre Guds lov som det er å dra Gud ut av himmelen, for så å endre Ham. Jesus kom for å vise oss hvordan loven (som er målet for et hellig liv) så ut i menneskelig skikkelse. Guds karakter kan aldri forandres. Heller ikke Hans lov, for det er Hans karakter uttrykt på menneskelig språk.

  GUD ER LOVEN ER
GOD LUK 18,19 1 TIM 1,8
HELLIG JES 5,16 ROM 7,12
FULLKOMMEN MATT 5,48 SAL 19,8
REN 1 JOH 3,2.3 SAL 19,9
RETTFERDIG 5 MOS 32,4 ROM 7,12
SANNHET JOH 3,33 SAL 19:10
ÅNDELIG 1 KOR 10,4 ROM 7,14
RETTFERDIGHET JER 23,6 SAL 119,172
TROFAST 1 KOR 1,9 SAL 119,86
KJÆRLIGHET 1 JOH 4,8 ROM 13,10
UFORANDERLIG JAK 1,17 MATT 5,18
EVIG 1 MOS 21,33 SAL 111,7.8

 6. Avskaffet Jesus Guds lov da Han var her på jorden?

Jesus er loven personifisert. Når Han bor i hjertet blir det en glede å holde loven.

“Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven … Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. … Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.” Matt 5,17.18.

Nei, absolutt ikke! Jesus spesifiserte at Han ikke var kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle (eller holde) den. Istedenfor å avskaffe loven forsterket Han den (Jes 42,21) som en perfekt rettleder for en rettferdig livsstil. For eksempel pekte Jesus på at “du skal ikke slå i hjel” og fordømmer sinne “uten grunn” (Matt 5,21.22) og hat (1 Joh 3,15), og at lyst er hor (Matt 5,27,28). Han sier: “Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15.

 

 7. Vil mennesker som med overlegg fortsetter å bryte, om så bare ett av Guds bud, bli frelst?

"Loven

“For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der.” Jes 13,9. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10.

Nei! De vil gå fortapt. De ti bud er anvisningene vi må bruke for å finne veien til Gud og et hellig liv. Hvis jeg ignorerer om så bare ett av budene, ignorerer jeg deler av det guddommelige forbildet. Selv om bare ett ledd i kjeden er brutt, er hele målet tapt. Bibelen sier at hvis vi åpent bryter ett av Guds bud så synder vi (Jak 4,17), fordi vi har avvist Hans vilje for oss. Bare de som gjør Hans vilje kan komme inn i Guds rike. Syndere vil gå fortapt.

8. Kan noen bli frelst ved å holde loven?

Jesu frelse er presis like virkelig som en gave mottatt på en spesiell helligdag eller fødselsdag. Den er fri, spesielt laget for oss av Jesus.

“Siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger.” Rom 3,20. “For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” Ef 2,8.9.

Nei! Svaret er klinkende klart. Ingen kan bli frelst ved å holde loven. Frelse kommer bare gjennom nåde, som en fri gave fra Jesus Kristus, og vi mottar gaven ved tro, ikke av gjerninger. Loven tjenestegjør bare som et speil for å vise oss synden i vårt liv. Renselse og tilgivelse fra den synden kommer bare gjennom Kristus.

9. Hvorfor er da loven så vesentlig for å perfeksjonere en kristen?

"Vår

“Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Pred 12,13. “For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Rom 3,20.

Fordi det perfekte eksempel eller “den fulle tjeneste”, for en kristen livsstil er beskrevet i Guds lov. Akkurat som en 6 år gammel gutt som målte seg selv ut ifra sine egne lengdemål, for deretter å fortelle sin mor at han var 12 fot høy, så er heller ikke vår egen standard til å stole på. Jeg kan ikke vite om jeg er en synder uten at jeg nøye sammenligner meg med den perfekte standarden som er Guds lov. Millioner som har drevet ut onde ånder, profetert og gjort mange under i Jesu navn vil gå fortapt (Matt 7,21.23) fordi de ikke brydde seg med å sjekke livene sine opp mot Guds lov. Følgelig tror de at de er rettferdige og frelst, mens de isteden er syndige og fortapt. “Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.” 1 Joh 2,3.

10. Hva er det som gjør en sann kristen i stand til å følge lovens eksempel?

Med Jesus boende i hjertet, er den mørke fortiden erstattet med Hans seirende liv.

“Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.” Hebr 8,10. “Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13. “Gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn … for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss.” Rom 8,3.4.

Ikke bare tilgir Kristus angrende syndere, men Han gjenskaper Guds bilde i dem. Han bringer dem i harmoni med Sin lov ved Den Hellige Ånds kraft som bor i oss. “Du skal ikke” blir da en lovnad om at den kristne ikke vil stjele, lyve, drepe etc., fordi Jesus bor i vårt indre og har kontrollen. Gud kunne ikke endre Sin lov, men gjennom Jesus kom Han med en hellig forordning som endrer synderen slik at han kan holde loven.

11. Men er ikke den troende kristne som lever under nåden fri fra å holde loven?

“For synd (brudd på Guds lov — 1 Joh 3,4) skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåden. Hva da? skal vi synde (bryte loven), siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte!” Rom 6,14.15. “Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.” Rom 3,31.

Nei! Skriften lærer det motsatte. Nåde er som guvernørens benådning av en fange. Den tilgir, men gir ham ikke frihet til å bryte en eneste en av landets lover. Den tilgitte personen, som lever under nåden, har en dobbel så stor grunn til å holde loven. En person som nekter å holde Guds lov, og som hevder at han lever under nåden, tar feil. I virkeligheten har han falt ut av nåden.

12. Er Guds ti bud bekreftet i Det Nye Testamentet?
JA, OG DET VELDIG TYDELIG. SE NØYE PÅ FØLGENDE OPPSETT.

GUDS LOV I DET NYE TESTAMENTE GUDS LOV I DET GAMLE TESTAMENTE
1. “Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” Matt 4,10. 1. “Du skal ikke ha andre guder enn Meg.” 2 Mos 20,3.
2. “Dere barn! Hold dere borte fra avgudene!” 1 Joh 5,21. “Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn.” Apg 17,29. 2. “Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.” 2 Mos 20,4-6.
3. “Slik at Guds navn og læren ikke blir spottet.” 1 Tim 6,1. 3. “Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.” 2 Mos 20,7.
4. “For Han har et sted talt om den sjuende dagen på denne måten: Og Gud hvilte fra alle Sine gjerninger på den sjuende dagen. Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra Sine.” Hebr 4,4.9.10. 4. “Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11.
5. “Hedre din far og din mor.” Matt 19,19. 5. “Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.” 2 Mos 20,12.
6. “Du skal ikke slå i hjel.” Rom 13,9. 6. “Du skal ikke slå i hjel.” 2 Mos 20,13.
7. “Du skal ikke drive hor.” Matt 19,18. 7. “Du skal ikke drive hor.” 2 Mos 20,14.
8. “Du skal ikke stjele.” Rom 13,9. 8. “Du skal ikke stjele.” 2 Mos 20,15.
9. “Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin neste.” Ef 4,25 9. “Du skal ikke avlegge falskt vidnesbyrd mot din neste.” 2 Mos 20,16.
10. “Du skal ikke begjære.” Rom 7,7. 10. “Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.” 2 Mos 20,17.

 13. Er Guds lov og Moses’ lov den samme?

Nei, de er ikke det samme. Studer nøye følgende notater og sammenlign.

Seremonielle offer og rituelle handlinger pekte fremover mot Jesu offer.

Merk: Loven til Moses var en midlertidig seremoniell lov i Det Gamle Testamente. Den regulerte presteskapet, offertjenesten, ritualene, mat- og drikkeofrene etc., der alt pekte frem mot korset. Denne loven var lagt til, ”for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt” og den ætten var Kristus (Gal 3,16.19). Ritualene og seremoniene i Moseloven pekte frem mot Kristi offer. Da Han døde, så ble denne loven avskaffet. Men Guds ti bud ”de er grunnfestet for all tid, for evighet”. Sal 111,8. At det er snakk om to lover kommer klinkende klart frem i Dan 9,10.11.

Merk spesielt: Vær oppmerksom på at Guds lov har eksistert minst like lenge som synden har eksistert. Bibelen sier at: “hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse.” Rom 4,15. Så Guds ti-budslov har eksistert fra begynnelsen. Menneskene brøt denne loven (syndet — 1 Joh 3,4). På grunn av synden (eller brudd på Guds lov), ble Moseloven gitt (eller “lagt til” — Gal 3,16.19) til Kristus skulle komme og dø. To separate lover er involvert: Guds lov og Moses’ lov.

MOSELOVEN GUDS LOV
Kalt “Moseloven” (Luk 2,22). Kalt “Guds lov” (Jes 5,24)
Kalt “den lov som kom med bud og forskrifter “ (Ef 2,15) Kalt “den kongelige lov” (Jak 2,8)
Skrevet av Moses i en bok (2 Krøn 35,12) Skrevet av Gud på stein (2 Mos 31,18; 32,16)
Plassert ved siden av arken (5 Mos 31,26) Plassert i arken (2 Mos 40:20)
Opphørte på korset (Ef 2,15) Varer evig (Luk 16,17)
Lagt til på grunn av synden (Gal 3,19) Peker på synd (Rom 7,7; 3,20)
Gikk oss imot (Kol 2,14) Ikke tunge (1 Joh 5,3)
Dømmer ingen (Kol 2,14-16) Dømmer alle mennesker (Jak 2,10-12)
Kjødelig (Hebr 7,16) Åndelig (Rom 7,14)
Gjorde ikke noe fullkomment (Hebr 7,19) Er fullkommen (Salm 19,8)

“Og dragen var vred på kvinnen (den sanne menighet).”

“Og dragen var vred på kvinnen (den sanne menighet).”

14. Hva føler djevelen for menneskene som lever livene sine i pakt med Guds ti bud?

“Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud.” Åp 12,17. “Her er de helliges tålmodighet. … de som holder fast på Guds bud.” Åp 14,12.

Svar:   Djevelen hater de menneskene som opphøyer Guds lov fordi denne loven er en mal på et rettferdig liv. Og hvis du ønsker å følge det eksempelet som er nedlagt i Guds lov, vil du umiddelbart bli utsatt for djevelens vrede og raseri. Det er ikke noe å undre seg over at djevelen bittert hater og motarbeider alle som opphøyer Guds lov. Men det er sjokkerende og forbløffende å høre religiøse ledere benekte gyldigheten av de ti bud, mens de på samme tid opphøyer menneskelige tradisjoner. Det var ikke noe rart i at Jesus sa: “Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,3.9. Og David sa: “Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov.” Sal 119,126. Kristne må våkne opp og gjeninnsette Guds lov til den rettmessige opphøyde posisjon som den har. Det er dårskap av denne udisiplinerte generasjonen å anta at de ustraffet kan bryte den levende Guds lov.

 

15. Tror du det er vesentlig at kristne må adlyde Guds ti bud?

Svar:

 

07 – Den glemte dagen i vår historie

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? DetDen glemte dagen i vår historie er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av
de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studiehefte.

 

Når Jesus var her på jorden tilba Han på sabbaten.

 

1. På hvilken dag brukte Jesus å tilbe?

”Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.” Luk 4,16.

Jesu sedvane var å tilbe på sabbaten.

 

2. Men hvilken ukedag er sabbat?

Den syvende dagen i uken (lørdag) er sabbat.

”Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.” 2 Mos 20,10. “Da sabbaten var over, … Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven.” Mark 16,1.2.

Sabbaten er ikke den første dagen i uken (søndag), som mange tror, men den syvende dagen (lørdag). Legg merke til fra skriftstedet over at sabbaten er den dagen som kommer rett før den første dagen i uken.

 

3. Av hvem og hvor ble sabbaten til?

Gud skapte sabbaten ved skapelsen.

“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” “På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.” 1 Mos 1,1; 2,2.3.

Gud innstiftet sabbaten ved skapelsen. Han hvilte på sabbaten og velsignet og helliget den (satte den til side for hellig bruk).

 

4. Hva er det Gud sier om sabbatshelligholdelse i de ti bud, som Han skrev med Sin egen finger?

Gud skrev sabbatsbudet med Sin egen finger.

“Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11. “Så overgav Herren de to steintavlene til meg. På dem var det skrevet med Guds finger, og på dem stod alle de ordene som Herren hadde talt til dere på fjellet, midt ut fra ilden, på den dagen dere var samlet.” 5 Mos 9,10.

I det fjerde budet av de 10 befaler Herren oss å overholde den syvende- dags sabbaten som Hans hellige dag. Gud visste at menneskene ville glemme Hans sabbatsdag, så Han begynte dette budet med ordet husk. Han har aldri befalt en eneste en, noen gang, noe sted, å holde noen annen dag som en ukentlig helligdag.

 

Jesus sier at det er lettere for himmelen å forsvinne enn det er å endre Guds lov.

 

5. Men har ikke de ti bud blitt endret?

Jesus sier: “Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. Gud sier: “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.” Sal 89,35. Merk at de ti bud kom fra Hans lepper. 2 Mos 20,1 sier: “Gud talte alle disse ordene og sa:”… [de ti bud fulgte i versene 2-17].

Nei, absolutt ikke! Det er i høyeste grad umulig for noen av Guds morallover noen gang å bli endret. Alle de ti budene er fremdeles gyldige.

 

6. Holdt apostlene sabbaten?

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

“Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene,” Apg 17,2. “Paulus og hans følge … gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg.” Apg 13,13.14. “På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der.” Apg 16,13. “Og hver sabbat samtalte han (Paulus) i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Ja, apostelgjerningene gjør det klart at Paulus og den første menighet holdt sabbaten.

 

7. Tilba også hedningene på sabbaten?

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

Gud befalte det:
“Salig er det menneske … som holder sabbaten, og ikke vanhelliger den.” “Også de fremmede som holder seg til Herren, … hver den som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og som holder fast på Min pakt, dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i Mitt bønnehus. … For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.” Jes 56,2.6.7.

Apostlene lærte det:
“Da så jødene gikk ut av synagogen, ba hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.” “På sabbaten etter kom nesten hele byen sammen for å høre Guds ord.” Apg 13,42.44. “Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Apostlene i den tidlige nytestamentlige menighet både adlød Guds sabbatsbud og lærte de omvendte hedningene å gjøre det samme. Ikke en eneste gang refererer de til søndag som en helligdag.

 

8. Men ble ikke sabbaten endret til søndag ved Kristi død eller oppstandelse?

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

Nei, det finnes ikke den fjerneste antydning om at sabbaten ble endret ved Kristi død eller oppstandelse. Bibelen lærer faktisk det motsatte. Studer nøye de følgende beviser:

A. Gud velsignet sabbaten. “Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,11. “Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den.” 1 Mos 2,3.

B. Kristus forventet at Hans folk fortsatt skulle holde sabbaten i år 70 e.Kr. da Jerusalem ble ødelagt. Fullt vitende om at Jerusalem ville bli ødelagt av romerne i år 70 e.Kr., varslet Jesus sine etterfølgere om dette ved å si: “Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.” Matt 24,20. Jesus gjorde det klart at Hans intensjon var at sabbaten fortsatt var gyldig 40 år etter Hans oppstandelse. Faktisk finnes det ikke den minste antydning noen plass i Skriften at Jesus, Hans Far, eller apostlene noen gang (ved noe tidspunkt, eller ved noen omstendigheter) endret den hellige syvende-dags sabbat til noen annen dag.

C. Kvinnene som kom til graven for å salve Kristi døde legeme, holdt sabbaten. “Men Jesus … utåndet … det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten” (Mark 15,37.42), som nå er kalt langfredag.Kvinnene forberedte krydder og salver for å salve Hans legeme. “Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier.” Luk 23,56. “Og da sabbaten var til ende” (Mark 16,1) “meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven” (Mark 16,2). “Han var oppstanden tidlig den første dag i uken” (vers 9), vanligvis kalt 1. påskedag eller søndag. Legg merke til at sabbaten i henhold til Bibelen var dagen før oppstandelsen som skjedde på søndag 1. påskedag, og dagen før søndag kaller vi nå lørdag.

D. Kristi etterfølger, Lukas, skrev to av bøkene i Bibelen — Lukas- evangeliet og Apostelgjerningene. Han sier at i Lukas-evangeliet skrev han hele Jesu lære (Apg 1,1-3). Men han nevner ikke med ett ord søndagshelligholdelse eller noen endring av sabbaten.

 

9. Noen sier at sabbaten vil bli holdt på Guds nye jord. Er dette riktig?

Alle i Guds evige rike vil holde sabbaten hellig.

“For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.” Jes 66,22.23.

Ja, Bibelen sier at alle de frelste fra alle tidsaldre vil holde sabbaten på den nye jord.

 

10. Men er ikke søndag Herrens dag?

Herrens dag er sabbat, ikke søndag.

“Kaller sabbaten en stor glede, Herrens hellige dag for ærefull.” Jes 58,13. “For Menneskesønnen er herre også over sabbaten.” Matt 12,8.

Bibelen snakker om “Herrens dag” i Åp 1,10, så Herren har en spesiell dag. Men ikke noe vers i Skriften refererer til søndag som Herrens dag. Derimot identifiserer Bibelen sabbaten som Herrens dag. Den eneste dagen som noen gang er velsignet av Herren, eller krevd av Ham som Hans hellige dag, er den syvende-dags sabbat.

 

11. Burde jeg ikke holde søndagen hellig for å ære Kristi oppstandelse?

Jesus foreskrev dåp – ikke søndaghelligholdelse – til ære for Hans oppstandelse

“Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,3-6.

Nei! Ikke mer enn du ville holdt fredag til minne om Hans korsfestelse. Kristus opprettet forordningen med dåpen til ære for Hans død, begravelse og oppstandelse. Bibelen har aldri foreslått søndagshelligholdelse for å ære oppstandelsen (eller for noen annen grunn, for den saks skyld). Vi ærer Kristus ved å adlyde Ham (Joh 14,15) — ikke ved å bytte ut Hans lov med menneskebud.

 

12. Hvis søndagshelligholdelsen ikke er bibelsk, hvor kommer dette fra da?

Skakkjørte menn hadde den frekkheten å erstatte sabbaten med søndag.

“Han … skal sette seg fore å forandre tider og lov.” Dan 7,25. “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” “Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,6.9. “Hennes prester gjør vold på Min lov.” “Hennes profeter pusser over dem med kalk, … De sier: Så sier Herren Gud, enda Herren ikke hadde talt.” Esek 22,26.28.

Villedede menn fra en historisk fortid annonserte at Guds hellige dag var endret fra sabbat til søndag. Gud forutsa at dette ville skje, og det skjedde. Feilen ble overgitt til vår intetanende generasjon som en evangelisk sannhet. Søndagshelligholdelse er en tradisjon fra uinspirerte menns brudd på Guds lov som fremholder sabbatshelligholdelse. Bare Gud kan gjøre en dag hellig. Gud velsignet sabbaten, og når Gud velsigner, kan ikke mennesker “omstøte det”. 4 Mos 23,20.

 

13. Men er det ikke risikabelt å tukle med Guds lov?

Å endre sabbaten til søndag er en krenkelse mot Gud fordi det er et forsøk på å endre Hans guddommelige lov.

“Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, så dere kan holde Herren, deres Guds bud, dem jeg befaler dere.” 5 Mos 4,2. “Alt Guds ord er rent. … Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.” Ordsp 30,5.6.

Gud har spesifikt gitt forbud om å endre Hans lov ved å trekke fra eller legge til noe. Å fikle med Guds hellige lov på en eller annen måte er noe av det mest skremmende og farlige en person kan gjøre.

 

14. Men hvorfor skapte da Gud sabbaten?

Sabbaten er et tegn på Guds skaperkraft og makt til å frelse.

A. Tegn på skapelsen. “Husk på hviledagen så du holder den hellig.” “For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8.11.

B. Tegn på forsoning og helliggjørelse. “Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.” Esek 20,12.

Gud gav oss sabbaten som et tosidig tegn: (1) Det er et tegn på at Han skapte verden på seks bokstavelige 24-timers døgn, og (2) det er også et tegn på Guds mektige kraft til å frelse og helliggjøre mennesker. Uten tvil vil hver kristen elske sabbaten som Guds dyrebare tegn på skapelse og forsoning. (2 Mos 31,13.17; Esek 20,12.20). Det er derimot en stor krenkelse mot Gud at menneskene tukler med Hans sabbat. I Jes 58,13.14 sier Gud at alle som vil bli velsignet må holde sin fot tilbake fra å tråkke ned Hans hellige sabbat.

 

15. Hvor viktig er sabbatshelligholdelse?

Brudd på ett av Guds bud, uansett hvilket, er synd.

“Synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4. “For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10. “Fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor.” 1 Pet 2,21. “Ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham.” Hebr 5,9.

Dette er en sak som gjelder liv eller død. Sabbatshelligholdelse er nedfelt i det fjerde av Guds ti-budslov. Et bevisst brudd på hvilket som helst av de ti bud er synd. Kristne vil med glede følge Kristi eksempel i sabbatshelligholdelsen. Vår eneste sikkerhet er iherdig å studere Bibelen, “idet du rettelig lærer sannhetens ord”. 2 Tim 2,15. Vi må ha støtte i Skriften fra all kristen praksis som vi etterlever.

 

16. Hva føler Gud for religiøse ledere som ignorerer sabbaten?

Gud vil ikke unnskylde religiøse ledere som med vitende ignorerer sabbaten.

“Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig, … har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem.” “Derfor utøser jeg Min vrede over dem.” Esek 22,26.31.

Ved å lukke sine øyne for Guds sanne sabbat, krenker religiøse ledere himmelens Gud. Gud svarer med straff for sånne falske hyrder. Millioner har blitt ført på avveie i denne saken. Gud kan ikke ta lett på det. Jesus fordømte fariseerne for å late som om de elsket Gud mens de satte til side ett av Guds ti bud for sine vedtekters skyld (Mark 7,7-13).

 

17. Vil sabbatshelligholdelse virkelig berøre meg personlig?

Enhver som kommer inn i himmelen og spiser av livets tre vil holde sabbaten hellig.

“Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15. “Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv.” Rom 14,12. “Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12.

Ja, på alle måter, sabbaten er din sabbat. Gud laget den for deg, og hvis du elsker Ham, vil du holde den, fordi den er ett av Hans bud. Kjærlighet uten å holde loven er ikke noen kjærlighet i det hele tatt (1 Joh 2,4). Du må ta et valg. Du kan ikke unngå det. Ingen kan frita deg. Du må selv stå til ansvar for Gud i denne svært viktige saken. Gud ber deg om å elske og adlyde Ham nå!

 

18. Er du villig til å følge Jesu befaling og eksempel i å holde sabbaten?

Svar:

 

08 – Den endelige utfrielsen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Dette eDen endelige utfrielsenr ikke et eventyr – en dag kan du faktisk være fri all smerte, sult, ensomhet, kriminalitet og kaos som infiserer verden i dag. Høres ikke det vidunderlig ut? Husk bare at det ikke er noen karismatisk jordisk leder som kommer til å frelse deg… nei, Han har en mye høyere rang enn det! Jesus kommer snart, men det finnes en hel del populære misoppfatninger om hvordan Han vil komme. Ta derfor noen minutter til å forstå hva Bibelen virkelig sier om Jesu annet komme, slik at du ikke blir latt tilbake!

1. Vil Jesus returnere til denne kloden en gang til? Kan vi være sikre på det?

“Slik ble Kristus … skal Han vise seg for andre gang.” Hebr 9,28. “Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen.” Joh 14,3.

Ja! I Matt 26,64, bekrefter Jesus under ed at Han vil komme tilbake til denne jorden igjen. Siden Skriften ikke kan endres (Joh 10,35), er dette et bevis på det. Tro det som det står. Det er Kristi egen garanti.

2. På hvilken måte vil Jesus komme tilbake andre gangen?

0603133“Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem. Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da stod to menn hos dem i hvite klær. Og de sa: “Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,9-11.

Skriften lover at Jesus vil vende tilbake til denne jorden på samme måte som ved Sin himmelfart — på en synlig, bokstavelig, legemlig, personlig måte. Matt 24,30 sier at “de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet”. Han vil bokstavelig talt komme i skyen, med en personlig identitet med en kropp av kjøtt og ben (Luk 24,36-43.50.51), og Hans komme vil bli synlig. Skriften er klar på dette.

3. Vil Jesu annet komme bli synlig for alle mennesker, eller bare til en utvalgt gruppe?

“Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.” Åp 1,7. “For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.” Matt 24,27.

lyn2Hver mann, kvinne og barn som lever i verden når Jesus kommer tilbake vil se Ham ved Hans annet komme. Den overveldende treenighetens (Luk 9,26) stråleglans ved Hans komme vil strekke seg fra himmelbryn til himmelbryn, og atmosfæren vil bli ladet med en gnistrende stråleglans som lynet. Ingen vil være i stand til å gjemme seg. Hver levende sjel vil bli tvunget til å stå overfor Kristus. Jesus har ikke levnet noen mulighet for tvil eller misforståelser.

Merk: Den hemmelige opprykkelsen som er så vanlig å tro på og lære i dag, er ikke bibelsk. Den er et menneskelig påfunn. Heller ikke er Jesu annet komme en åndelig gjenkomst i hjertet ved omvendelsen. Den skjer ikke ved et menneskes død, ei heller er den billedlig — for så å bli synliggjort i en bedre tid. Disse teoriene er alle menneskers påfunn. Jesu annet komme vil være en bokstavelig, verdensomspennende, synlig, personlig åpenbaring av Kristus i skyen, for å bringe denne verden til en ende, og belønne eller straffe menn og kvinner.

4. Hvem vil komme sammen med Jesus ved Hans annet komme, og hvorfor?

0603148“Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone.” Matt 25,31.

 Alle himmelens engler vil komme sammen med Jesus ved Hans annet komme. Ettersom skyen nærmer seg jorden, vil Jesus sende ut Sine engler, og de vil hurtig samle sammen alle de rettferdige menneskene for å forberede turen tilbake til himmelen. (Matt 24,31).

5. Hva er Jesu hensikt med Sitt annet komme til denne jorden?

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “Skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.” Joh 14,3. “Og Han kan sende Jesus Kristus, … Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes.” Apg 3,20.21.

Jesus kommer tilbake til denne jorden for å belønne Sitt folk slik Han lovet, og for å ta dem med til det herlige hjemmet Han har gjort i stand for dem. Han vil gjenskape for Sitt folk Edens gleder og herligheter som Adam og Eva mistet ved å synde. Hans annet komme vil gjøre slutt på denne tidsalderens ondskap.

6. Hva vil skje med de rettferdige når Jesus kommer tilbake?

0601054“For Herren Selv skal … stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Vi skal alle bli forvandlet, … og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. … og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.” 1 Kor 15,51-53. “Derfra venter vi … på … Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.” Fil 3,20,21.

De rettferdige døde vil bli reist opp fra gravene, bli gitt en perfekt udødelig kropp lik den Kristus har, og ført opp i skyene for å møte Herren. Så vil også de rettferdige levende bli gitt legemer som Kristus og vil bli brakt opp i luften for å møte Herren. Og Jesus vil ta de rettferdige med seg til himmelen. Legg merke til at Jesus ikke stiger ned på jorden ved sitt annet komme. De hellige møter Ham “i luften”. Så Guds folk vil ignorere alle rapporter om at Kristus er i Baltimore, New Orleans, Los Angeles, etc. Falske messiaser vil oppstå og gjøre mirakler på jorden (Matt 24,23-27), men Jesus vil forbli i skyene over jorden ved sitt annet komme.

7. Hva vil skje med de ugudelige når Jesus kommer igjen?

“Med Sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige.” Jes 11,4. “På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre.” Jer 25,33.

De ugudelige vil bli slått i hjel av Jesus.

8. Hvordan vil Kristi annet komme påvirke selve jorden?0602244

Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.” “Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet.” Åp 16,18.20. “Jeg så, og se, det fruktbare landet var en ødemark. Alle byene var revet ned framfor Herrens åsyn, framfor Hans brennende vrede.” Jer 4,26. “Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde.” “Jorden skal tømmes.” Jes 24,1.3.

Ved Herrens gjenkomst vil jorden bli utsatt for et mektig jordskjelv. Dette jordskjelvet vil være av en så ødeleggende karakter at den etterlater verden i en total tilintetgjørelse.

9. Gir Bibelen noen spesifikk informasjon angående Jesu annet kommes nærhet?

Ja, det gjør den! Jesus selv sa: “Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for døren!” Matt 24,33. Herren plasserte tegn langs med fra sin himmelfart til sitt annet komme. De er opplistet under og bør studeres nøye.

 

A. Jerusalems ødeleggelse

Profeti: “Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.” “Da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.” Matt 24,2.16.

Oppfyllelse: Jerusalem ble ødelagt i år 70 e.Kr. av den romerske hærføreren Titus.

 

0612100B. En stor forfølgelse eller trengsel

Profeti: “For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid.” Matt 24,21.

Oppfyllelse: Denne profetien peker primært til den lange perioden med forfølgelse i den mørke middelalder, og var fremkalt av den frafalne kirke. Den varte i mer enn 1000 år. Mer en 50 millioner kristne ble drept for deres tro i denne forferdelige prøvelsens tid. En forfatter sier at den frafalne kirken “har utøst mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noen gang har eksistert blant mennesker”. W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Reprint; New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

 

C. Solen ble mørklagt

Profeti: “Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket.” Matt 24,29.

Oppfyllelse: Dette ble oppfylt på en dag med overnaturlig mørke den 19. mai 1780. Det var ikke en vanlig formørkelse. Timothy Dwight sier: “Den 19. mai 1780 var en bemerkelsesverdig mørk dag. Stearinlys ble tent i mange hjem; fuglene stilnet og forsvant, og hønene vaglet seg for å sove. … En sterk generell oppfatning var rådende at dommedag var nær forestående.”

Sitert i Connecticut Historical Collections, utarbeidet av John Warner Barber (2nd ed.; New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403.

 

D. Månen ble til blod

0607020

Profeti: “Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.” Joel 3,4.

Oppfyllelse: Månen ble rød som blod om natten på den “mørke dag”, den 19 mai 1780. Milo Bostick i Stone’s History of Massachusetts sier: “Månen som var full så ut som den var av blod.”

 

E. Stjernene faller fra himmelen

Profeti: “Stjernene skal falle fra himmelen.” Matt 24,29.

Oppfyllelse: Det store stjerneregnet skjedde om natten den 13. november 1833. Det var så sterkt at en kunne lese avisen på gaten. En skribent sa: “For nesten fire timer var himmelen strålende opplyst.”* Menneskene trodde at verdens ende hadde kommet. Undersøk dette. Det er i høyeste grad fascinerende og et tegn på Jesu komme.

*Peter A. Millman, “The Falling of the Stars”, The Telescope, 7 (May-June, 1940) 57.

 

F. Jesus kommer i skyen

Profeti: “Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor

herlighet.” Matt 24,30.

Oppfyllelse: Dette blir den neste store begivenheten. Er du klar?

10. Hvordan kan vi vite når vi har nådd de aller siste dager av denne jordens historie? Beskriver Bibelen tydelig verden og dens befolkning i den siste generasjon?

0612104Ja, det gjør den virkelig. Se på de følgende spesifikke tegnene for de siste dager. Du vil bli forbløffet. Og disse er bare noen få av mange, mange konkrete tegn som viser at vi er i avslutningen av denne jordens historie.

 

A. Krig og opprør

“Men når dere hører om kriger og opprør, så bli ikke forskrekket! For alt dette må skje først.”

Luk 21,9.

Kriger og herjinger av sivile medfører sivile lidelser, og berører tusener rundt om i verden. Bare Jesu snare komme vil gjøre slutt på krigens smerte og ødeleggelse. Kristus har forutsagt det. Det burde overbevise oss om at Hans komme er nær.

B. Uro, frykt og kaos

“På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet. … Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden.” Luk 21,25.26.

Dette høres overraskende nok ut som en lederartikkel fra en dagsavis — et perfekt bilde av verden i dag — det finnes en grunn: Vi er menneskene i de siste dager av jordens historie. Den spente atmosfæren som er til stede i verden i dag skulle ikke overraske oss. Kristus har forutsagt det. Derimot skulle det overbevise oss om at Hans komme er nær. 

 

C. Kunnskapen skal øke

space“Inntil endetiden. … og kunnskapen skal øke.” Dan 12,4.

Informasjonsalderen gjør dette helt tydelig. Endog den mest skeptiske må innrømme at dette tegnet er oppfylt. Kunnskapen eksploderer i alle retninger. Det er sagt at 80 % av verdens totale kunnskap har blitt oppdaget i det siste tiåret, og at 90 % av alle forskere som noen gang har levd, er i live i dag.

 

D. Spottere og religiøse skeptikere som snur seg vekk fra bibelske sannheter

“I de siste dager skal spottere stå fram.” 2 Pet 3,3. ”For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, … De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.” 2 Tim 4,3.4.

Det er ikke vanskelig å finne spottere i dag som oppfyller denne profetien. Endatil religiøse ledere benekter den klare Bibelens lære om skapelsen, syndfloden, Kristi guddommelighet, Jesu annet komme og mange andre av Bibelens vesentlige sannheter. Psykiatri og tradisjonelle kvasiintellektuelle teorier har erstattet Bibelen i mange religiøse kretser. Verdslige pedagoger lærer våre unge å spotte Bibelens lære om disse store sannhetene, og erstatter Guds Hellige Ord med evolusjon og andre menneskelige påfunn. En nylig utført meningsmåling klarla at bare 2 % av Amerikas studentprester tror på Jesu annet komme bokstavelig.

 

E. Moralsk forfall — åndelig tilbakegang

“I de siste dager skal … menneskene være slike som elsker seg selv, … uten selvtukt … uten kjærlighet til det gode. … De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft.” 2 Tim 3,1-5.

 Amer ika er midt i en stor krise. Mennesker fra alle samfunnslag er enige i det. Selvmord er ofte blitt løsningen på menneskelige problemer. Skilsmisseraten har økt dramatisk, med nær annet hvert ekteskap som ender med skilsmisse. Dagens umoralske generasjon — med sin fiksering på sex og porno, økende medlemstall i forskjellige kirker, men med fallende sann åndelighet — er en direkte oppfyllelse av Guds ord. Som en real øyeåpner sjekk hvor mange av de siste dagers synder som er opplistet i 2 Tim 3,1-5 som du kan finne beskrevet i dagens aviser. Ingenting annet enn Jesu komme vil stoppe all den ondskapen som nå oppsluker verden.

 

F. Mani for nytelse

nytelse“I de siste dager … skal menneskene … elsker lysten høyere enn de elsker Gud.” 2 Tim 3,1-4.

Verden har gått av hengslene etter nytelser. Bare en liten prosentdel av innbyggerne i de store byene går regelmessig til kirke, men de fyller opp fornøyelsesstedene i tusentalls. Amerika bruker milliarder hvert år på fornøyelser, og bare småpenger (i sammenligning) på Gud. Nytelsessyke amerikanere sløser bort milliarder

av timer foran TV som en direkte oppfyllelse av 2 Tim 3,4.

 

G. Økende lovløshet, blodig kriminalitet og vold

Lovløsheten tar overhånd.” Matt 24,12. “Men onde mennesker og bedragere blir stadig verre og verre.” 2 Tim 3,13. “For landet er fylt av dommer for blodsutgytelse, og byen er full av vold.” Esek 7,23.

Det er bare så altfor klart at synden har fylt sitt mål. Kriminalitet og lovløshet øker med en sjokkerende hastighet. De fleste mennesker i de store byene åpner ikke inngangsdøren etter mørkets frembrudd. De viseste statsmenn i vår tid er bekymret for overlevelsen av vår sivilisasjon fordi kriminaliteten sveiper ukontrollert over verden.

 

warH. Ødeleggende jordskjelv, stormer og hungersnød

“Det skal bli store jordskjelv på forskjellige steder og hungersnød og pest.” Luk 21,11.

Jordskjelv, tornadoer, oversvømmelser etc. øker med en hastighet uten like. En tredjepart av menneskene i verden sulter, og tusener dør daglig av sult. Alle disse tingene er ytterligere bevis på at vi lever i denne jordens siste timer.

 

I. Et spesielt budskap til verden i de aller siste dager

“Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” Matt 24,14.

Det siste store alvorlige budskapet om Jesu annet komme blir nå forkynt på mer en 900 språk og dialekter. Nær 95 % av verdens befolkning har tilgang til dette budskapet. Før Jesu annet komme vil hver person i verden bli advart om Hans nære komme. Mennesker vil bare gå fortapt hvis de avviser dette budskapet.

 

spiritismeJ. Opptatt av spiritisme

“I de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.” 1 Tim 4,1. ”For de er demoners ånder.” Åp 16,14.

Menneskene i dag, inkludert det store antall av nasjoners ledere, søker råd hos synske, medier og spiritualister. Spiritismen har også invadert kirkene med den falske læren om sjelens udødelighet. Bibelen, derimot, lærer at de døde er døde. (Se Studiehefte 10 for mer informasjon vedrørende dette emnet.)

 

K. Kapital- og arbeidsmarkedsproblemer

Se, lønnen til arbeiderne som har høstet åkrene deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut. Og ropene fra høstarbeiderne har nådd Herren Sebaots ører.” “Vær … tålmodige, … for Herrens gjenkomst er nær.” Jak 5,4.8.

Problemer mellom kapital- og arbeiderklassen er forutsagt for de siste dager. For oppdatering, studer dagens aviser.

11. Hvor nær er Herrens annet komme?

“Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene! Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.” Matt 24,32-34.

Bibelen er veldig spesifikk og klar på dette punktet. Nesten alle tegnene er blitt oppfylt. Vi kan ikke vite eksakt dagen og timen for Hans gjenkomst (Matt 24,36), men vi kan være trygge på at vi er det folket som vil leve for å se Jesu gjenkomst. Gud har lovt å avslutte verket i hast og avkorte de siste dager (Rom 9,28). Kristus kommer tilbake til denne jorden for å hente sitt folk veldig snart. Er du klar?

12. Satan introduserer mange løgner angående Jesu annet komme, og med løgnaktige under og mirakler vil han forføre millioner. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg ikke blir forført?

0614202“For de er demoners ånder som gjør tegn.” Åp 16,14. “Og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.” Matt 24,24. “Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Satan har diktet opp mange falske doktriner angående Jesu annet komme og forfører millioner til å tro at Kristus alt er kommet eller at Han vil komme på en eller annen ubibelsk måte. Men Kristus har advart oss om Satans strategi og sier: “Se til at ingen forfører dere!” Matt 24,4. Så legger Han frem Satans planer og falske påstander slik at vi skal være advart, og Han sier: “Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.” Matt 24,25. For eksempel presiserte Jesus at Han ikke ville vise seg i ørkenen eller i rommene (vers 26). Det er ingen grunn til å bli forført hvis vi lærer det Guds bok sier om Jesu annet komme. Den avgjørende prøven er følgende: Hva sier Bibelen om saken? Mennesker som vet hva Bibelen sier om gjenkomsten, vil ikke bli ført vill av Satan. Alle de andre vil bli bedradd.

13. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er klar når Jesus kommer igjen?

0611012“Og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut.” Joh 6,37. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.” Joh 1,12. “Jeg vil legge Mine lover i deres sinn, og skrive dem på deres hjerter.” Hebr 8,10. “Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.” 1 Kor 15,57.

Jesus sier: “Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.” Åp 3,20. Gjennom den Hellige Ånd og min samvittighet banker Jesus på og spør om å få komme inn i mitt hjerte, slik at Han kan forandre livet mitt. Hvis jeg uforbeholdent overgir meg til Ham, vil Han stryke ut alle mine tidligere synder (Rom 3,25) og gi meg kraft til å leve et gudfryktig liv (Joh 1,12). Som en fri gave skjenker Han meg sin egen rettferdige karakter slik at jeg, når mitt liv er endret av Jesus, uredd kan stå foran en hellig Gud. Da blir det å gjøre Hans vilje en glede. Det er så enkelt at mange tviler på realiteten i dette. Men det er sant. Min del er ganske enkelt å overgi mitt liv til Kristus og la Han leve i meg. Hans del er å utføre det store mirakelet i meg som endrer mitt liv, og klargjør meg for Hans annet komme. Dette er en fri gave. Jeg behøver kun å akseptere den.

14. Hvilken stor fare har Kristus alvorlig advart mot?

bekymring“Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.” Matt 24,44. “Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere.” Luk 21,34. “Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.” Matt 24,37.

Det er en stor fare for at en kan bli så opptatt av dette livets bekymringer, eller så trollbundet av syndens nytelser, at Herrens gjenkomst “går oss hus forbi” som syndfloden gjorde på verden i Noahs dager, og vi blir “tatt på senga”, uforberedt og fortapt. Dette vil være realiteten for millioner. Hvordan er det med deg? Jesus kommer igjen veldig, veldig snart — i vår nåtid. Er du klar? Ingenting annet betyr noe når det virkelig gjelder.

15. Planlegger du å være klar når Jesus kommer?

Ditt svar: _________________________________________

 

 

 

09 – Renhet og styrke!

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.
Er du trøtt av å såre dine kjære og krenke din samvittighet? Lever du i konstant anger på Renhet og styrke!grunn av tidligere tabber? Har du noen gang ønsket at du kunne ta et bad og komme opp ren både innvendig og utvendig? Da har vi gode nyheter til deg, for det er mulig. Gud har en plan som fullstendig er i stand til å vaske bort alle dine synder og oppgradere din karakter – absurd? Ikke i det hele tatt. Kristus sier: ”Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen” (Rom 6,4). Når du aksepterer Kristus dør det gamle livet og Herren lover å glemme alle dine synder! Og ikke bare det, Han kan også hjelpe deg til å overkomme hver syndig vane i livet ditt. Visste du at korset er nevnt 28 ganger i Bibelen, mens dåpen derimot er nevnt hele 97 ganger? Da må den være ganske så viktig, og det er ikke så rart heller, fordi den innebærer et nytt liv, der marerittet med en syndig fortid for alltid er glemt og begravet. Les Bibelens forbløffende fakta vedrørende dette enestående tema … du vil aldri mer bli den samme!
 
"Dette verset gjør det klart at dåp er nødvendig for frelsen."

Dette verset gjør det klart at dåp er nødvendig for frelsen.

1. Er dåp virkelig nødvendig?

“Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Mark 16,16.

Ja, virkelig! Hvordan kan noe språk eller ord gjøre det tydeligere?

 

2. Men røveren på korset ble ikke døpt, så hvorfor skulle jeg?

“For Han vet hvordan vi er formet, Han minnes at vi er støv.” Sal 103,14.

Omstendighetene gjorde det menneskelig sett umulig for røveren på korset å bli døpt.

Omstendighetene gjorde det menneskelig sett umulig for røveren på korset å bli døpt.

Heller ikke gav han tilbake det han hadde stjålet, som Herren spesifikt pålegger i Esek 33,15. Gud holder oss ansvarlige for hva vi kan gjøre, men Han er også klar over “støvets” begrensninger. Han vil ikke kreve en fysisk umulighet. Hvis tyven kunne ha steget ned av korset, ville han umiddelbart latt seg døpe. Dette er det eneste eksempelet i Bibelen på unntak av denne regelen. Gud ønsket å være sikker på at ingen fant grunnlag for å nekte dåp.

 

3. Det finnes mange forordninger som kalles dåp. Er ikke en av disse akseptable, under forutsetning av at personen er ærlig og oppriktig vedrørende saken?

“Det er én Herre, én tro, én dåp.” Ef 4,5

Nei! Det finnes bare en sann dåp. Alle øvrige såkalte dåpshandlinger er forfalskninger.

Merk: Djevelens kampplan for dåp er: “Ta ditt valg. Hvilken dåp har ingen betydning. Det er ånden som teller.” Men Bibelen sier: “Èn Herre, én tro, én dåp.” Ef 4,5. Den sier også: “Lyd Herrens røst i alt det som jeg taler til deg.” Jer 38,20.

 

4. Hvordan ble Jesus døpt?

Jesus ble døpt ved neddykking.

Jesus ble døpt ved neddykking.

“Jesus … ble døpt av Johannes i Jordan. Og med det samme Han kom opp fra vannet, så han himmelen dele seg.” Mark 1,9.10.

Ved neddykking! Legg merke til at etter seremonien “steg Han opp av vannet”. Jesus ble døpt “i Jordan”, ikke på elvebredden, som mange tror. Johannes fant alltid en plass å døpe “fordi det var meget vann der” (Joh 3,23), slik at det var dypt nok. Bibelen pålegger oss å følge Jesu eksempel (1 Pet 2,21). Enhver dåp foruten full neddykking er et brudd på dette påbudet. Ordet dåp kommer fra det greske ordet “baptizo”. Det betyr “å dyppe under, senke ned i, eller dykke”. Det er 8 forskjellige greske ord som beskriver anvendelsen av væsker. Men blant disse forskjellige ordene — med betydning å stenke, helle, eller å dyppe under — er det bare betydningen “å dyppe under” (baptizo) som er brukt for å beskrive dåpen.

 

5. Men endret ikke disiplene eller apostlene fremgangsmåten for dåpen?

Filip døpte etioperen ved neddykking.

Filip døpte etioperen ved neddykking.

“Og både Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham. Da de kom opp av vannet, tok Herrens Ånd Filip bort.” Apg 8,38,39.

Nei! Legg merke til at Filip, en leder i den tidlige menighet, døpte den etiopiske hoffmannen ved neddykking, nøyaktig slik som Johannes døpte Jesus. Og apostelen Paulus advarte med å si at enhver som lærte i strid med Jesu lære skulle være “forbannet”. Gal 1,8. Ingen person — uansett hvor gudelig — er berettiget til å endre Guds ord eller bud.

 

6. Siden Jesus og disiplene døpte ved neddykking, hvem introduserte da disse andre såkalte dåpsritualene som eksisterer i dag?

Alle former for dåp utenom full neddykking kommer fra mennesker og ikke Skriften.

Alle former for dåp utenom full neddykking kommer fra mennesker og ikke Skriften.

“Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,9.

Menn på villspor introduserte andre dåpsritualer i direkte strid med Guds ord. Jesus sier: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?” “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” Matt 15,3.6. Tilbedelse som er menneskers lærdommer er “forgjeves.” Bare tenk på det! Den hellige forordningen med dåpen har blitt forandret og gjort betydningsløs gjennom sannhetens risikofylte reise gjennom århundrene. Ikke noe rart i at Bibelen oppfordrer oss til “å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige.” Jud 3.

 

7. Hva må en person gjøre for å bli klar til dåp?

Det er tre enkle ting en person må gjøre forut for dåpen.

Det er tre enkle ting en person må gjøre forut for dåpen.

A. Lær Guds krav. “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem … og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere.” Matt 28,19.20.

B. Tror på sannhetene i Guds ord. “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.” Mark 16,16.

C. Angrer, snur seg bort fra sine synder, og erfarer sann omvendelse. “Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.” Apg 2,38. “Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet.” Apg 3,19.

 

8. Hva er meningen med dåpen?

“Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,4-6.

"Når jeg er døpt så bekrefter jeg min tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse."

Når jeg er døpt så bekrefter jeg min tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse.

Den representerer at den troende følger Kristus i Hans død, begravelse, og oppstandelse. Symbolikken er perfekt og fylt med en dypere betydning. I dåpen er øynene lukket, hendene foldet og pusten er fraværende som i døden. Så kommer begravelsen i vannet og oppstandelsen fra den våte grav til et nytt liv i Kristus. Når en kommer opp av vannet åpnes øynene, og kandidaten begynner å puste og blir gjenforent med venner — et fullstendig bilde på oppstandelsen. Den store forskjellen mellom kristenheten og alle andre religioner er simpelthen døden, begravelsen og oppstandelsen i Kristus. I disse tre handlingene er det muliggjort alt det Gud ønsker å gjøre for oss. For å holde liv i disse tre viktige handlingene i de kristnes sinn inntil enden, har Herren etablert dåp ved full neddykking som et minnesmerke. Der er ingen symbolikk av død, begravelse og oppstandelse i andre former for dåp. Kun full neddykking oppfyller betydningen av Rom 6,4-6.

 

"Nyomvendte er som små barn som skal lære å gå. Noen ganger sklir de og faller."

Nyomvendte er som små barn som skal lære å gå. Noen ganger sklir de og faller.

9. Men en person skal ikke la seg døpe før han er sikker på at han aldri vil falle mer, er det slik?

“For hvis det først er et villig sinn, blir det verdsatt etter det en har, og ikke etter det en ikke har.” 2 Kor 8,12.

Dette er som å si at et lite barn aldri skal forsøke å gå før det er sikker på at det ikke vil skli eller falle. En nyomvendt er som en nyfødt “baby” i Kristus. Dette er grunnen til at omvendelsens erfaring er kalt “den nye fødsel”. Den onde, syndefulle fortiden eksisterer ikke lenger for et Guds barn. En persons gamle synderegister er tilgitt og glemt av Gud ved omvendelsen. Og dåpen symboliserer begravelsen av det gamle livet. Vi begynner det kristne livet som babyer, ikke som voksne, og Gud dømmer oss etter vår holdning og retning i livet, heller enn noen få feiltrinn og tryninger vi kan erfare som umodne kristne.

 

10. Hvorfor er dåp så viktig for en omvendt synder?

Dåpen er en vidunderlig begivenhet fordi den symboliserer begravelsen av det syndige livet og begynnelsen på det nye livet med Kristus.

Dåpen er en vidunderlig begivenhet fordi den symboliserer begravelsen av det syndige livet og begynnelsen på det nye livet med Kristus.

“Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn.” Apg 22,16.

Dåpen er et offentlig vitnesbyrd om at den angrende synderen har blitt tilgitt og renset av Jesus (1 Joh 1,9) og at hans syndfulle, forræderiske fortid er lagt bak ham. Det finnes ingen kriminelle anklager, ei heller bevis for sådanne, mot en person etter omvendelsen. Dagens menn og kvinner vakler og strever under syndens tunge byrde. Denne urenhetens byrde er så overveldende til den menneskelige personligheten at folk vil gjøre nesten hva som helst for å oppnå en følelse av tilgivelse og renhet. Mange har blitt drevet til psykiatrisk behandling, hvor mennesker oppriktig prøver å hjelpe medmennesker. Men den virkelige hjelpen får en ved å komme til Kristus, som sier til alle som oppsøker Ham: “Jeg vil; bli ren.” Matt 8,3. Ikke bare renser Han, men Han korsfester også den gamle syndens natur som er i deg. Begravelsen i dåpens vann symboliserer begravelsen av det moralsk forkastelige liket til det gamle syndfulle livet. Forordningen er av ytterste viktighet fordi den offentlig representerer den mest fantastiske forskrift som noen gang er gitt til mennesker.

 

11. Hvor lang tid tar det å bli forberedt for dåp?

Filip døpte den etiopiske hoffmannen samme dag som han aksepterte Kristus som sin frelser.

Filip døpte den etiopiske hoffmannen samme dag som han aksepterte Kristus som sin frelser.

Det kommer an på personen. Noen griper ting hurtigere enn andre. Men i de fleste tilfeller kan forberedelsene bli gjort på forholdsvis kort tid. Her er noen bibelske eksempler:

A. Den etiopiske hoffmannen (Apg 8,26-39) — Døpt samme dag som han hørte sannheten.

B. Fangevokteren og hans familie (Apg 16,23-34) — Døpt samme natt som de hørte sannheten.

C. Saul fra Tarsus (Apg 9,1-18) — Døpt 3 dager etter at Jesus talte med ham på veien til Damaskus.

D. Kornelius (Apg 10,1-48) — Døpt samme dag som han hørte sannheten.

Ved omvendelsen vil Gud:
1. Tilgi og glemme vår fortid.
2. Mirakuløst forvandle oss til åndelige skapninger.
3. Adoptere oss som sine egne sønner og døtre. Unektelig vil ikke en ekte omvendt person ønske å utsette dåpen, som offentlig hyller Jesus for det mirakelet Han har gjort.

 

Gud gleder seg med mennesker som døpes ved neddykking. Er Han tilfreds med din dåp?

Gud gleder seg med mennesker som døpes ved neddykking. Er Han tilfreds med din dåp?

12. Hvordan føler Gud det vedrørende en omvendt persons dåp?

Han sa ved sin Sønns dåp: “Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.” Matt 3,17. Også i dag har Gud velbehag i en persons dåp når den er utført ved full neddykking i harmoni med Hans påbud. De som elsker Herren vil alltid streve etter å glede Ham (1 Joh 3,22; 1 Tess 4,1). Har Gud velbehag i din dåp?

 

13. Kan en person erfare sann dåp uten å bli et medlem av Guds menighet?

Dåpen er den formelle inntreden i Guds menighet. Å bli døpt uten å gå inn i menigheten er ubibelsk.

Dåpen er den formelle inntreden i Guds menighet. Å bli døpt uten å gå inn i menigheten er ubibelsk.

Nei! Gud sier uttrykkelig. Merk følgende:

A. Alle er kalt inn i ett legeme. “Den ble dere også kalt til i ett legeme.” Kol 3,15.

B. Menigheten er legemet. “Og Han er hodet for legemet, menigheten.” Kol 1,18.

C. Vi entrer legemet ved dåpen. “For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme.” 1 Kor 12,13.

D. Guds omvendte folk blir lagt til menigheten. “Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.” Apg 2,47.

 

14. Merk fire ting som dåpen ikke gjør:

Første:

Dåpen i seg selv endrer ikke et menneskes hjerte; den er et symbol på den forandringen som har funnet sted. Et menneske kan bli døpt uten tro, uten anger og uten et nytt hjerte. Det kan endog la seg neddykke etter Jesu eksempel, men vil simpelthen komme opp av vannet som en våt synder istedenfor en tørr en — fremdeles uten tro, uten anger og uten et nytt hjerte. Dåpen kan ikke produsere en ny person. Ei heller kan den forvandle eller gjenføde noen. Det er den forvandlende kraften til Den Hellige Ånd som fornyer hjertet ved omvendelsen. En må bli født av Ånd så vel som av vann.

Hvis Jesus taler til deg om dåp, så ikke avvis Ham. Dåpen er et offentlig uttrykk for ditt ønske om å følge Gud.

Hvis Jesus taler til deg om dåp, så ikke avvis Ham. Dåpen er et offentlig uttrykk for ditt ønske om å følge Gud.

Andre:
Dåpen får ikke nødvendigvis en person til å føle seg bedre. Den behøver heller ikke nødvendigvis å endre det følelsesmessige. Noen mennesker er skuffet fordi de ikke føler noen forskjell etter dåpen. Men frelsen er en tros- og lydighetssak og ikke bygget på følelser.

Tredje:
Dåpen fjerner ikke fristelser. Djevelen er ikke ferdig med en person når han er døpt. Men Jesus er hjelperen til hver troende. Han sier: “Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.” Hebr 13,5. “Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut.” 1 Kor 10,13 Dette er et løfte i Skriften.

Fjerde:
Dåpen garanterer ikke frelsen. Den er ikke et magisk ritual. Frelsen kommer bare som en fri gave fra Jesus Kristus, ved erfaringen av “den nye fødsel”. Dåpen er et symbol på sann omvendelse, og uten at omvendelsen går forut for dåpen, er dåpsseremonien meningsløs.

 

15. Jesus ber deg om å bli døpt ved full neddykking, som et symbol på at dine synder er vasket bort. Ønsker du å planlegge for snart å kunne delta i denne hellige forordningen?

Svar:

 

10 – Er de døde virkelig døde?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.
 
Døden er kanskje det mest misEr de døde virkelig døde?forståtte tema i dag. For mange er den innhyllet i mystikk og vekker følelser som skrekk, frykt, usikkerhet, ja endog håpløshet. Andre tror at deres kjære avdøde ikke er døde i det hele tatt, men isteden lever med dem, eller eksisterer i en annen sfære! Enda andre er forvirret over forbindelsen mellom kropp, ånd og sjel. Men spiller det egentlig noen rolle hva du tror? Ja, absolutt! Fordi hva du tror om de døde vil ha en sterk innflytelse på hva som skjer med deg i de siste dager. Her er det ikke rom for gjettverk, derfor vil dette studiehefte vise deg nøyaktig hva Gud sier i denne saken. Gjør deg klar for en virkelig øyeåpner!
 

 

1. Hva er menneskehetens opprinnelse?Adam ble skapt av Gud i<br /><br /><br /><br /><br /> begynnelsen.

«Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” 1 Mos 2,7.

I begynnelsen formet Gud oss av jordens støv.

 

2. Hva skjer når en person dør?Ånden til både de rettferdige og de ugudelige går tilbake til Gud. Kroppene deres blir til støv.<br /><br /><br /><br /><br />

“Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.” Fork 12,7.

Kroppen blir til støv, og ånden går tilbake til Gud som gav den. Ånden til hver person som dør — enten rettferdig eller ugudelig — går tilbake til Gud ved døden.

 

3. Hva er den “ånden” som går tilbake til Gud ved Det er ingenting mystisk med<br /><br /><br /><br /><br /> ånden som returnerer til Gud ved<br /><br /><br /><br /><br /> døden. Det er bare livspusten.døden?

“For slik som legemet er dødt uten ånd,” [“livspust”, se billedtekst]. Jak 2,26. “Så lenge det er livspust i meg og Guds ånde er i min nese,” – [“livspusten” som Gud gav ham, se billedtekst]. Job 27,3.

Ånden som returnerer til Gud ved døden er livspusten. Ikke noe sted i hele Bibelen har denne “ånden” (livspusten) noen form for liv, visdom eller følelser, etter at en person er død. Det er “livspusten” og ingen ting annet.

 

4. Hva er en “sjel”?Disse fire menneskene er fire sjeler.

“Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” 1 Mos 2,7.

En sjel er et levende vesen. Sjelen er alltid en kombinasjon av to ting: Kropp pluss pust. En sjel kan ikke eksistere uten at både kroppen og pusten er forent. Guds ord lærer oss at vi er sjeler.

 

5. Kan sjelen dø?5. Kan sjelen dø?

“Den sjel som synder, skal dø.” Esek 18,20. “Og hver levende skapning i havet døde.” Åp 16,3.

I henhold til Guds ord dør sjeler. Mennesket er dødelig. Bare Gud er udødelig (1 Tim 6,15.16). Forestillingen om en evig, udødelig sjel, går imot Bibelen som lærer at sjelen er gjenstand for død.

 

6. Kommer gode mennesker til himmelen når de6. Kommer gode mennesker til himmelen når de dør? dør?

Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram.” Joh 5,28.29. “David, at han er både død og begravet og hans grav er hos oss til denne dag.” “For David fór ikke opp til himlene.” Apg 2,29.34. Og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer oppreist.” Matt 27,52.

Nei. Menneskene går verken til himmelen eller helvete ved døden. De blir lagt i gravene for å vente på oppstandelsens dag.

 

7. Hvor mye vet eller forstår man etter døden?

“For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.” “Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.” Fork 9,5.6.10. “De døde lover ikke Herren.” Sal 115,17.

Gud sier at de døde vet absolutt ingenting!

 

8. Men kan ikke de døde kommunisere med de levende, og er de ikke klar over hva de levende gjør?

“Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de Selv om millioner tror at det er mulig, kan ikke de døde kommunisere med de levende.ikke, og ingen vekker dem fra deres søvn.” “Vinner hans sønner ære, så vet han det ikke. Blir de ringeaktet, så merker han det ikke.” Job 14,12.21. “Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.” Fork 9,6.

Nei, de døde kan ikke kontakte de levende, ei heller vet de hva de levende gjør. De er døde. Det er forbi med deres tanker (Sal 146,4).

 

9. Jesus kalte den ubevisste tilstanden til de døde en “søvn” i Joh 11,11-14. Hvor lenge vil de sove?

“Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner Jesus kaller døden en “søvn”. Det er en tilstand av total ubevissthet.de ikke.” Job 14,12. “Men Herrens dag skal komme … da skal himlene forgå med et kraftig brak.” 2 Pet 3,10.

De døde vil sove til Herrens store dag ved verdens ende. I døden er mennesker helt ubevisste enhver aktivitet, og totalt uvitende om all kunnskap av noen som helst art.

 

10. Hva skjer med de rettferdige døde ved Jesu annet komme?De rettferdige vil bli vekket opp og gitt udødelighet ved Jesu annet komme.

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst … stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. … Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, … og de døde skal oppstå uforgjengelige, … For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.” 1 Kor 15,51-53.

De vil bli belønnet. De vil bli vekket opp, gitt udødelige legemer og brakt opp i luften for å møte Herren. Oppstandelsen ville ikke ha noen mening hvis menneskene ble tatt opp til himmelen ved sin død.

 

11. Hva var djevelens første løgn på jorden?Djevelens første løgn til Eva var “du vil ikke dø” — en uttalelse i strid med Skriften.

“Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø.” 1 Mos 3,4. “Den gamle slangen, hansom kalles djevelen eller Satan.” Åp 12,9.

“Dere skal slett ikke dø.”

 

12. Hvorfor løy djevelen til Eva angående døden? Kan det være at dette tema er viktigere enn mange tror?

Løgn er en av hjørnesteinene i djevelens rike. Han har gjort store mirakler ned gjennom tidene De som tror at de døde er i live blir et lett mål for djevelens bedrag.gjennom personer som hevder at de får sin kraft fra ånden til avdøde mennesker. (Eksempl Egypts magikere — 2 Mos 7,11; Kvinnen i En-Dor — Sam 28,3-25; Trollmenn — Dan 2,2; En kvinne med spådomsånd — Apg 16,16-18.)

En alvorlig advarsel
I endetiden vil Satan igjen bruke trolldom — som han gjorde på Daniels tid — for å bedra verden (Åp 18,23). Trolldom er en overnaturlig kraft som hevder at den mottar sin kraft og kunnskap fra åndene til de døde.

Utgir seg for å være Jesu disipler
Ved å utgi seg som gudfryktige kjære som har dødd, døde helgener, bibelske profeter, og endatil Jesu apostler og disipler (2 Kor 11,13), vil Satan og hans engler forføre milliarder. De som tror at de døde er i live, i en eller annen form, vil ganske sikkert bli forført.

 

13. Kan djevler virkelig utføre mirakler?

“De er demoners ånder som gjør tegn.” Åp 16,14. “For falske kristuser og falske profeter Alle miraklene som skjer er ikke fra Gud, også djevelen utfører mirakler.skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.” Matt 24,24.

Ja, virkelig! Djevler gjør store overbevisende mirakler (Åp 13,13.14). Satan og hans engler vil fremstå som lysets engler (2 Kor 11,14) og, mest sjokkerende av alt, endog som Kristus selv (Matt 24,23.24). Den alminnelige oppfatningen vil være at Kristus og Hans engler leder ut i en fantastisk verdensomspennende vekkelse. Det hele vil fremstå så åndelig og overnaturlig at bare Guds utvalgte vil unngå å bli forført.

 

14. Hvorfor vil ikke Guds folk bli forført?

“De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det De utvalgte vil ikke bli bedradd, fordi de bestemt avviser alt som går imot Skriften.var slik.” Apg 17,11. “Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Guds folk vil forstå av sine alvorlige studier av Guds ord at de døde er døde, og ikke i live. Ånder av døde eksisterer ikke. Derfor vil Guds folk avvise alle som står frem og gjør store under og lærer at de har mottatt spesielt “lys” eller fått kraft til å utføre mirakler av avdødes ånder. Og Guds folk vil likeledes avvise som farlig og falsk all lære som hevder at de døde er i live, i en eller annen form, uansett hvor.

 

15. På Mose tid, hva var det Gud befalte vedrørende mennesker som fortalte at de døde var i live?

“En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme, På Mose tid så ble mennesker som hevdet å kunne kommunisere med avdøde, steinet til døde.skal sannelig dø. De skal steine dem. Deres blod skal komme over dem.” 3 Mos 20,27.

Gud insisterte på at hekser og andre med “lignende ånder” (som hevdet å kunne kontakte de døde) skulle bli steinet til døde. Dette viser hvor alvorlig Gud tar på den falske læren om at de døde er i live.

 

16. Vil de rettferdige som står opp i oppstandelsen noen gang dø igjen?

“Men de som er holdt verdige til å få del i den kommende verden og i Ingen i Guds nye rike vil noen gang dø. Døden vil opphøre ved tilintetgjørelsen av Satan.oppstandelsen fra de døde, … De kan heller ikke dø mer.” Luk 20,35.36. “Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,4.

Nei! Død, sorg, gråt og tragedier vil aldri komme inn i Guds nye rike. “Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier” (1 Kor 15,54.55).

 

17. Troen på reinkarnasjon øker hurtig i dag. Er denne læren bibelsk?Reinkarnasjon er umulig fordi Gud sier at alle som er døde, både gode og onde, er i gravene sine.

“For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, … aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen. ” Fork 9,5.6.

Snart halvparten av menneskene på jorden tror på reinkarnasjon — en lære om at sjelen aldri dør, men blir isteden, uten ende, gjenfødt i forskjellige slags kropper, generasjon etter generasjon. Imidlertid står denne læren i sterk kontrast til Bibelen.

Bibelen sier
Etter døden vil en person: returnere til støv (Salm 104,29), være uvitende (Forkynneren 9,5), være uten intellektuell kapasitet (Salm 146,4), være avskåret fra alt av det som foregår på jorden (Fork 9,6), være uten liv (2 Kong 20,1), hvile i graven (Job 17,13-16), og opphøre å eksistere (Job 14,1.2).

Satans løgner
Vi har sett i spørsmål 11 og 12 at Satan introduserte læren om at de døde var levende. Reinkarnasjon, medier, kommunikasjon med ånder, åndetilbedelse og den “udødelige sjel” er alle påfunn av Satan, med ett mål for øye — å overbevise mennesker at når de dør, er de ikke virkelig døde. Når folk tror at de døde er i live, “for de er djevle-ånder som gjør tegn” (Åp 16,14) og fremstår som avdødes ånder, vil de bli i stand til å bedra og villede nær sagt 100 % av tiden (Matt 24,24).

De som insisterer på bevis fra Skriften for alle doktriner, vil ikke bli ledet vill av Satan.

 

18. Er jeg takknemlig for Bibelen som forteller oss sannheten om dette sensitive temaet om døden?

Svar: