Category Archives: Diverse BIBELSTUDIER

Når Gud dømmer menneskene

 

 

ALLE MENNESKER SKAL EN DAG FREM FOR GUDS DOMSTOLTimen for hans dom er kommet

Timen for hans dom er kommet

Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene! Åp 14:6-7

Alle skal vi åpenbares for Kristi domstol

 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10

Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden

Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg.

Hvert menneske skal frem for Guds domstol.

For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Apg 17:30-31

Selv det skjulte skal Gud føre frem for dommen.

Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker.
For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Pred 12:13-14

GUDS RETTFERDIGHET

Gud dømmer rettferdig

 Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå også lider for.  2Tess 1:5

Ikke døm, for Gud skal åpenbare alt.

Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5
Herren skal dømme sitt folk.

Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. Heb 10:30

GUD HAR DELEGERT DOMMEN TIL JESUS

Faderen har overgitt dommen til Jesus.

Jesu_gjenkomstFor heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, Joh 5:22

Jesus, dommeren, har lønnen med seg når han kommer.

Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!
Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Jes 40:9-10
 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Åp 22:12

DOMMEN FOREGÅR I 3 FASER

Det foregår en undersøkende dom i himmelen før Jesus kommer igjen.

Mens jeg så på, ble tronstoler satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild.dom
En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham.
Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Dan 7:9-10.13-14

En gjennomgang av dommen i løpet av de tusen år.

Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år.
Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse.
Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. 6
Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker?
Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv! 1Kor 6:2-3

Den utøvende dommen på jorden.

Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet DestructionOfSatansted for dem.
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.
Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.
Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åp 20:11-15
 Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. 2Pet 3:7

Videre studium: Har mennesket en udødelig sjel? Er omvendelse etter døden mulig? Bak død og grav.

 

Nytestamentets dåp

JESUS OG DÅPEN 

Ved dåpen blir vi en Jesu disippel.

Dåpen er en befaling Jesus ga oss.

Dåpen er en befaling Jesus ga oss.

Matt 28:18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør

alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Jesus ble døpt ved neddykking, og viste oss med dette veien til rettferdighet.

Matt 3:13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Joh 3:23 Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt.

Når vi tror og lar oss døpe, blir vi frelst.

Mark 16:15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

 

DISIPLENE OG DÅPEN

Dåp ved neddykkelse.

Dåp ved neddykkelse.

Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud.

1. Pet. 3:21 Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse

 Dåpen er en avleggelse av synden og et nytt liv i Kristus.

Rom. 6:3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. 6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. 7 For den som er død, er befridd fra synden. 8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. 9 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 10 For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Historien om Filip som underviste og døpte den etiopiske hoffmannen.

baptism

Innendørs dåpsbasseng, slik du finner det i mange av dagens kirker.

Ap.gj. 8:35 Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. 36 Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» 37 Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.» 38 Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.

Det er bare en dåp.

Ef. 4:5 én Herre, én tro, én dåp,

 

Les artikkel om barnedåp vs. troens dåp ved neddykkelse.

 

De dødes tilstand

 

 

HVA SKJER NÅR ET MENNESKE DØR?

Lever de døde?kirkegård

Innledning:
I grove trekk er det to teorier som skiller seg ut når det gjelder forståelsen av hva som skjer når et menneske dør.

Den ene teorien sier at når et menneske dør lever det videre, enten i helvetes pinsler eller i himmelens gleder. Å oppholde seg i himmelen kan høres flott ut, men hva med dem som valgte feil i dette livet? Ifølge den bibelske tidsregning døde Kain for snart 6000 år siden. Hvis han ikke omvendte seg fra det sinnelaget han viste da han drepte sin bror, vil han i dag, ifølge denne teorien, oppholde seg i et brennende helvete?

Den oppriktige bibelgranskeren vil oppdage at Bibelen gir et annen bilde på hva som skjer. Du vil se at helvete ikke er noe som oppleves etter døden.

FØRST AV ALT, EVIG LIV ER TILGJENGELIG KUN GJENNOM JESUS KRISTUR.

1Joh 5:11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Joh 17:3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

2Tim 1:10 og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet.

 

NB! Det er verd å merke seg at Bibelen ikke beskriver noe annet evig liv enn det evige livet vi får gjennom troen på Jesus Kristus. Ingen plasser i Bibelen skildres et evig liv i helvete.

Jesus vil dele ut sin lønn først når han kommer igjen for annen gang.

Matt 16:27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Ingen mennesker får sin lønn før Menneskesønnen kommer i herlighet med alle sine engler. Heller ikke Jesu egne disipler, for Han ga dem følgende løfte:

Joh 14:1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Ifølge dette får ikke disiplene sin lønn når de dør, men når Jesus kommer igjen. Da får også de ugudelige sitt oppgjør med Gud.

 

Martin Luther forstod følgende om døden:

«Menneskets sjel sover slik at alle sanser er liksom begravd, og graven er liksom en seng, som likevel ikke har noe fælt eller vondt ved seg. Det er derfor heller ingen pine på det sted hvor de døde kommer, men som man pleier å si: «De hviler i fred». Likesom man ikke ser noe spor av smerte og møye hos dem som våkner opp av en søvn, skjønt de ikke vet hva som i mellomtiden har foregått mens de sov, slik skal det også være ved vår død og oppstandelse. Vi farer hen og kommer frem igjen på den ytterste dag før vi merker det, vet heller ikke hvor lenge vi har sovet.»

Luthers utførlige utleggelse av Første Mosebok, side 1234.

DØDEN, EN SØVN:

lasarusJoh 11:11 Da han (Jesus) hadde sagt dette, sa han til dem: «Vår venn Lasarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.» 12 Da sa disiplene: «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» 13 Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. 14 Da sa Jesus rett ut: «Lasarus er død.

Dødens søvn er fullstendig ubevisst:

Pred 9:5 De levende vet at de skal dø, men de døde vet ingen ting. De har ingen lønn i vente, for minnet om dem er glemt. 6 Det er for lenge siden slutt med deres kjærlighet, med både hatet og misunnelsen deres. Aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen.

Da er det riktig som vi pleier å si om våre døde: «Hvil i fred.» De hviler trygt i Hans varetekt, inntil Jesus vekker dem opp fra sin søvn i graven.

HVA SKJER NÅR ET MENNESKE DØR?

Pred 12:7 når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

De mange kirkegårdene vitner om at legemet blir til støv. Men, hva er denne «ånd»?

Ingen menneske på denne jord kan med sikkerhet si hva denne «ånden» er, eller hva den består av. Den er gitt av Gud og går tilbake til Gud, som ga den til oss.

hand

Det var Guds livsånde som ga liv til mennesket ved skapelsen:

1M 2:7 Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

 

Kombinasjonen av menneskekroppen og livets ånde ble til en levende sjel. Begge ingredienser må være til stede. Når mennesket dør vender denne livsånden tilbake til Gud. Den vender tilbake til Ham som gav den.

LÆREN OM AT SJELEN ER UDØDELIG, HVOR KOMMER DEN FRA?

Denne læren stammer fra Satans første løgn til menneskene: «Dere kommer slett ikke til å dø.»

1M 2:16.17 Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

1M 3:1 Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?»  2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen.  3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.»  4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø!»

Slangen som her er omtalt er Satan / Djevelen. Se Åpenbaringen 12:9

Joh 8:44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

 

Læren om sjelens udødlighet danner basis for spiritismen, noe som er innpodet i alle hedenske religioner. Det lyktes Satan, gjennom falske og halvhedenske filosofer, å smugle den inn i den kristne kirke i det tredje, fjerde og femte århundre etter Kristus. Det var særlig kirkefedrene Origenes, Athanasius og Augustin som førte denne hedenske filosofien om sjelen og sjelelæren inn i kirken.

 

HVOR FØRER LÆREN OM SJELENS UDØDELIGHET HEN?

- Den katolske kirke bygger en stor del av sin maktstilling nettopp på dette dogmet.
- Spiritismen er en frukt av denne læren.hellflame
- Mormonismen like så.
- Maria og helgendyrkelse.
- Læren om skjærsilden og et evig brennende helvete.
- Dåp for de døde.
- Sjelemesser og avlat.
- Læren om at alle blir frelst.
- Læren om omvendelse etter døden.
- Hedendom i utallige former.

 

HELVETE, HVOR ER DET OG HVOR LENGE VARER DET?

Gud er den eneste som kan tilintetgjøre både sjel og legeme i helvete.creation

Matt 10:28  Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Matt 23:33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Tilintetgjørelsen blir sammenlignet med halm som brennes opp til det ikke er mer igjen.

 Mal 4:1 Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren over hærskarene. Verken rot eller grein blir igjen.

I følge Johannes Åpenbaring vil de ugudeligel bli kastet i ildsjøen hvor de får sine endelige dom. Dette er helvete, når både sjel og legeme tilintetgjøres og livet er borte for alltid.

Åp 20:12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Det er ingen tvil om at det finnes et helvete, men ikke på en slik måte som mange vil fremstille det. De som har valgt å følge sin onde natur vil i følge Guds ord gå fortapt. Disse vil, etter dommen, og ikke før, bli kastet i «ildsjøen». Denne «ildsjøen» vil ikke fysisk brenne i all evighet, men bare til det som brennes er tilintetgjort. Denne siste døden er ingen evig pine, men en evig død.

INGEN NY SJANSE «SECOND CHANCE».

Det finnes ingen omvendelse etter døden, ingen ny sjanse. 

Ord 11:7 Når den urettferdige dør, er håpet ute, hans kraft gir ikke lenger håp.

1Tess 4:13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.

Joh 5:28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Åp 21:7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.  8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Matt 13:39 Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. 40 Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: 41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.

Heb 9:27 Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,


hyrden

JESUS KRISTUS ER DEN ENESTE VEIEN TIL UDØDELIGHET OG EVIG LIV:

Joh 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Joh 17:3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Gud er rik på frelse!

Jes 55:6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær! 7 Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.

Vi har kun fått dette ene livet til å velge vår evige skjebne.

Jos 24:15 Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.

 

Les artikkel om de dødes tilstand.

Jesu gjenkomst

 

 

JESUS KRISTUS KOMMER IGJEN!Jesu_gjenkomst

 

Joh 14:1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

 

Hvorfor kommer Han igjen?

 

1: Han kommer for å gjenopprette det som Satan og syndens velde har brutt ned.

Apg 3:19 Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. 20 Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. 21 Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.

 

2: Han kommer for å gi sine barn evig liv, evig lønn og evig arv.

Jes 40:10 Se, Herren Gud kommer med styrke, han hersker med sin arm. Se, hans lønn er med ham, de han vant, er foran ham.

 Åp 22:12 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.

 Matt 25:34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

 Kol 3:3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.  4 Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.

 

3: Noen vil vente på Ham.

Jes 25:8 Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden. For Herren har talt.
9 Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!»

 

4: Han kommer for å frelse sitt folk.

Heb 9:28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Hvordan kommer Jesus igjen?

1: Han kommer igjen på samme måte som Han forlot jorden.

Apg 1:9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

 

2: Hvert øye skal se Ham.

Åp 1:7 Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham.
Ja, amen!

 

Hva skjer når Han kommer?

1: De rettferdige står opp av sine graver.

1Tess 4:13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14 For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. 15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

 

2: Guds barn blir forvandlet.

1Tess 4:17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

 1Kor 15:51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

 

3: Kristus sender sin «sigd» ut fra skyen og høster den frelste skare. De blir tatt opp fra jorden for å møte Herren.

Matt 24:30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

 1Tess 4:17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Åp 14:14 Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. 15 Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: «Løft din sigd og høst inn! For tiden er kommet for å høste, og jordens grøde er fullmoden.» 16  Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.

 

4: Hele den frelste skare følger Ham til den himmelske stad, den nye Jerusalem, hvor Han har beredt et sted for hver enkelt.

Joh 14:3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Joh 17:24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

 

5: De ugudelige roper i gru til fjellene om å skjule dem.

Åp 6:15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. 17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

 

Hva vet vi om tiden for Jesu komme?

 

1: Ingen vet dagen og timen.

Matt 24:36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

 

2: Men Guds Ord taler like hp photosmart 720så tydelig om at de som gir akt på Hans ord og leve deretter, ikke vil være uvitende om at Hans komme nærmer seg.

Matt 24:32 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren.

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

1Tess 5:1 Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. 2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. 4 Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv.

 

3: Når tegnene oppfylles, når forholdene i verden er slik som Herren har sagt at de skulle være ved verdens aften, da vil alle som elsker Guds Ord og gir akt på det, vite at tiden nærmer seg.

 

 

 

 

 

Husk sabbatsdagen

Last ned som PDF-fil Sabbaten

GUDS HELLIGE HVILEDAG

INNLEDNING:

Temaet om hviledagen har vært et vanskelig tema for mange. Helt siden på 300 tallet e. Kr. har det vært fokus på hvilken dag som skulle regnes som Sabbat. De aller fleste kristne helligholder søndagen, men et stadig økende antall ser på lørdagen er Guds hviledag. Det som er viktig er hva Guds sier i sitt Ord.

Jer 23:35  Slik skal dere si hver til sin neste og hver til sin bror: Hva har Herren svart? Hva har Herren talt?

 

HVILEDAGEN / SABBATEN

Vi leser om den syvende dag sabbat allerede ved enden av skapelsen, før mennesket falt i synd.

1M 2:1-3  Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær.

Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort.

Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort.

 Jødene regner sin tid, med rette, fra Abraham. Men Herrens sabbat ble forkynt i Paradiset da mennesket ble skapt. Det var ca. 2.000 år før Abraham ble født, altså like lenge før det var jøder på jorden. Jesus sier i Mark 2:27-28: «… Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.»

Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.» Altså for deg og meg.

 

Sabbaten var kjent og holdt før loven ble gitt på Sinai.

2. Mos. 16: 22-27  Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer for hver. Alle folkets høvdinger kom og meldte dette til Moses.

Da sa han til dem: Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke! Men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen.

Så lot de det ligge til om morgenen, som Moses hadde befalt. Da luktet det ikke vondt, og det kom heller ikke makk i det.

Moses sa: Et det i dag! For i dag er det sabbat for Herren, i dag finner dere ikke noe på marken.

Seks dager skal dere sanke det, men på den sjuende dag er det sabbat, da finnes intet.

Likevel gikk noen av folket ut den sjuende dagen for å sanke, men de fant intet.

 

Herren skrev budet om sabbaten med sin egen finger midt i sin hellige lov, de ti bud.

Gud skrev sin lov på steintavler med sin egen finger.

De ti bud

2M 20:8-11  Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.

Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

 

Sabbaten ble gitt mennesket som en gave, en glede og velsignelse og et tegn fra Gud, ikke som et kors.

Esek 20:12.20  Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulle være til et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Hold mine sabbater hellige! De skal være til et tegn mellom meg og dere, for at dere skal vite at jeg, Herren, er deres Gud.

 

Jes 58:13-14  Når du holder din fot tilbake på sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk –

da skal du glede deg i Herren, og jeg vil la deg fare fram over landets høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv. For Herrens munn har talt.

 

Sabbaten ble til for vår skyld.

Mark 2:27  Og han (Jesus) sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.

 

SABBATEN I DEN NYE PAKT

Jesus sa om de ti bud, som også inneholder sabbatsbudet, at den for alltid vil være en leveregel for oss.

Matt 5:17-19  Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å  oppheve, men for å oppfylle.

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste  tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Den som da bryter et eneste av disse minste bud, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Jesus kommer med en klar uttalelse som viser at sabbaten også etter hans død vil bli holdt av hans disipler.

Matt 24:20-21  Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.

For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!

 

Sabbaten i apostlenes dager

Apg 17:2  Da de gikk ut, bad folk dem om at disse ord måtte bli talt til dem også neste sabbat.

Apg 13:42.44  På den neste sabbat samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord.

 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra Skriftene.

Apg 18:1-4  Deretter drog han fra Aten og kom til Korint.

Der traff han en jøde som hette Akvilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priskilla, fordi Klaudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem gav han seg i lag med.

Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke.

Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere.

 

Ande henvisninger om GUDS LOV, DE TI BUD:

Rom 3:31  Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.

Rom 7:12  Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

1Kor 7:19  Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.

Jak 2:10.17  For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

1Joh 2:3-6  Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv.

Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud.

Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.

Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.

Åp 14:12  Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

 

SABBATEN I EVIGHETEN

Sabbaten skal også holdes hellig på den nye jord.

Jes 66:22-23  For likesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaper, blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og det navn dere har, bli stående til evig tid.

Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.

 

HVILKEN DAG ER SABBAT

Følgende står om Sabbaten i Wikipedia:

«Sabbat er en ukentlig høytid innen jødedommen. Ordet kommer av det hebraiske ordet schabbath (holder opp med, hvile). Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld.»

Det vil si at lørdagen er den opprinnelige dagen for hvile, noe som stemmer overens med Bibelen.

Vi vet Jesus døde på Langfredag. Bibelen sier at denne fredag var beredelsesdag, som er dagen før Sabbaten.

Joh 19:31  Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over – for denne sabbat var stor – bad jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned.

Dette viser at lørdag er den hviledagen Gud har innsatt fra skapelsen av. Han har ikke gitt noe menneske autoritet til å endre på dette, eller på noen av hans bud. Bare tenk på det Jesus sa:

Matt 5:17-18  Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Les videre i Matt. 5 og du ser at Jesus snakker om Gud lov, de ti bud. Og midt i de ti bud befinner det fjerde budet seg, som sier at vi skal holde den syvende dag, lørdag hellig.

Følgende skriftsted er blitt brukt som bevis for at apostlene hadde begynt å helligholde den første dag, søndag, istedenfor den syvende dag, lørdag:

Apg 20:7-8  På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han drog ut sin tale like til midnatt.

Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet.

Når vi vet at døgnet går fra solnedgang til solnedgang, forstår vi at de var samlet etter mørkets frembrudd, det vil si etter at Sabbaten var gått ut på lørdag. Vi leser at de måtte bruke lamper. Den første dagen i uka, søndagen, begynte etter solnedgang lørdag. Paulus startet på sin reise på dagtid søndag. Hvis Paulus ville helligholde søndagen, hadde han ikke reist på denne dagen.