11 – Er djevelen sjef i Helvete?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Nåvel?Har Gud virkelig djevelen på lønningslista – er han sjefenEr djevelen sjef i Helvete i helvete som måler ut straffen til de fortapte? Nesten hele verden har et særdeles ubibelsk syn på helvete, og du skylder deg selv å få vite hva Bibelen virkelig sier vedrørende dette. Ikke bli lurt, fordi det du tror angående helvete vil helt sikkert påvirke din mening om Guds karakter! Bruk noen ledige stunder på å komme til bunns i de forbløffende sannhetene du virkelig trenger i disse siste dager!

 

1. Hvor mange fortapte sjeler blir straffet i helvete i dag?

Legal knowledge

De ugudelige vil ikke bli straffet før etter dommen.

“Like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag,” 2 Pet 2,9.

Det finnes ikke en eneste sjel i ildsjøen i dag. Bibelen sier at Gud holder de ugudelige i varetekt til de blir straffet på dommens dag.

 

2. Når vil syndere bli kastet i ildsjøen?

REV20

Syndere vil bli kastet i ildsjøen ved verdens ende – ikke når de dør.

“Slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. ” Matt 13,40-42. “Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.” Joh 12,48.

Syndere vil bli kastet i ildsjøen på dommens dag ved verdens ende — ikke når de dør. Gud vil ikke straffe en person i ilden før hans sak er prøvd og avgjort i retten ved denne verdens ende. Ei heller ville Gud straffe en morder som døde for 5.000 år siden, 5.000 år lenger enn en som dør i dag, og fortjener straff for den samme synden. (1 Mos 18,25).

 

 

3. Hvor er syndere (som har dødd) nå?

kirkegård

Alle som har dødd, både gode og onde, venter i graven på oppstandelsen. 

“For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Joh 5,28.29. “Den onde skånes på undergangens dag.” “Men også han føres til gravstedet, det holdes vakt over graven.” Job 21,30.32.

Bibelen er helt spesifikk. Både de ugudelige og de rettferdige “sover” i graven inntil oppstandelsens dag. (Se lekse #10 for mer informasjon vedrørende dødens tilstand.)

 

4. Hva er det endelige resultatet av synd?

0613244

Jesus døde for å frelse oss fra våre synder. De som ikke aksepterer denne frelsesgaven vil dø evig.

“For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom 6,23. “Og synden, når den er blitt fullmoden, føder død.” Jak 1,15. “For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh 3,16.

Syndens lønn (eller straff) er døden, ikke evig liv i helvetes ild. De ugudelige “går fortapt”, eller mottar “døden”. De rettferdige mottar “evig liv”.

 

5. Hva vil skje med de ugudelige i ildsjøen?

Ildkjøen

De ugudelige er ikke udødelige. Bibelen sier at de vil gå fortapt, brenne opp og bli tilintetgjort.

”Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.” Åp 21,8.

De ugudelige dør den annen død i ildsjøen. Hvis de ugudelige skulle leve i evig tortur i ildsjøen, måtte de være udødelige. Men det er umulig, fordi Bibelen sier at bare Gud er udødelig. 1 Tim 6,16. Da Adam og Eva ble drevet ut av Edens hage, ble en engel satt til å vokte livets tre slik at syndere ikke skulle spise av frukten og leve evig. 1 Mos 3,22-24. Læren om at syndere er udødelige har sitt opphav fra Satan og er fullstendig galt. Gud forhindret dette da synden fikk innpass på jorden ved å vokte livets tre.

Bibelen er klar — de ugudelige blir tilintetgjort.
Bibelen sier at de ugudelige lider “døden” (Rom 6,23), “føres unna” (Job 21,30), “skal forsvinne” (Sal 37,20), satt i “brann” (Mal 4,1), “skal tilintetgjøres alle sammen” (Sal 37,38), vil “gå til grunne” (Sal 37,20), “skal utryddes” (Sal 37,9). Gud vil “ødelegge” dem (Sal 145,20), og “ild skal fortære dem”. (Sal 21,10). Merk at alle disse referansene gjør det klart at de ugudelige dør og blir tilintetgjort. De lever ikke evig i pine.

 

6. Når og hvordan vil helvetes ild bli tent?

Ild fra himmelen

Ved verdens ende vil ild falle fra himmelen og fortære de ugudelige.

“Slik skal det være ved denne tidens ende.: Menneskesønnen skal … kaste dem i ildovnen.” Matt 13,40-42. “De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.” Åp 20,9. “Om den rettferdige får lønn på jorden, hvor mye mer da den ugudelige og synderen!” Ordsp 11,31.

Ved verdens ende vil Gud selv tenne denne ilden. Når den hellige byen kommer ned fra Gud i himmelen (Åp 21,2), forsøker de ugudelige å innta den. Da vil Gud la det regne ild fra himmelen og ned på jorden, og den vil fortære de ugudelige. Denne ilden er den bibelske helvetesilden.

 

7. Hvor stor og hvor varm blir denne ilden?

jorden i flamme

Helvete vil være hele verden som blir satt i brann. Ildens omkrets vil bli ca. 40.250 km, og varmen så intens at alt på jorden brenner opp. 

“Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3,10.

Ildsjøen vil bli akkurat så stor som jorden fordi det er jorden som brenner. Denne ilden vil bli så varm at den smelter jorden og brenner opp alt det som finnes der. Den atmosfæriske himmelen vil eksplodere og forsvinne med et stort brak.

 

8. Hvor lenge vil de ugudelige lide i ilden?

rettferdig dommer

Jesus vil kreve en rettferdig behandling av de ugudelige. Graden av straff vil bli rettferdig og i henhold til gjerningene deres, akkurat slik Han har lovt.

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “Og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning.” Matt 16,27. “Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke … handlet etter hans vilje, skal bli slått med mange slag. Men den som ikke kjente til den, men likevel gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. For hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som er betrodd mye, han skal bes om enda mer.” Luk 12,47.48.

Bibelen sier ikke noe om hvor lang tid tilintetgjørelsen i ildsjøen tar før de ugudelige dør. Imidlertid presiserer Gud at alle vil bli straffet i henhold til deres hadlinger. Dette betyr at noen vil få større straff enn andre, basert på deres gjerninger.

 

 

 

9. Vil ilden til slutt dø ut?

0613101

Gud vil gjenskape en ny verden hvor det ikke vil finnes det minste spor av denne verdens ondskap.

“Se, de er bare som halm, ilden skal brenne dem opp. De kan ikke engang fri seg selv ut fra flammens makt. Dette er ikke noe kullstykke til å varme seg på, eller noen ild til å sitte foran.” Jes 47,14. “Og jeg så en ny himmel og en ny jord.” “Åp 21,4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,1.4.

Ja, sannelig, Bibelen presiserer at ilden vil slukke og at “det er ingen glør å varme seg ved, ingen ild å sitte omkring.” Bibelen lærer også at i Guds nye rike vil “de første ting” være borte. Helvete, som er blant de første ting, er også inkludert, så vi har Guds lovnad for at det vil opphøre og eksistere.

Er Gud en mishandler?
Hvis Gud torturerer sine fiender i et brennende torturkammer gjennom alle evigheter, ville Han være mer ondskapsfull og hjerteløs enn de verste krigsbarbarer. Et evig brennende helvete ville være et helvete for Gud også, som endog elsker den frykteligste synder.

 

10. Hva vil bli tilbake når ilden slukner?

aske

Ilden vil brenne til bare asken er tilbake. Endog benene vil være fullstendig fortært. 

“For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.” “Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.” Mal 4,1.3.

Merk at verset ikke sier at de ugudelige ikke vil brenne som asbest, som mange tror i dag, men heller som halm, og hverken rot eller gren blir tilbake. Utrykket hverken “rot eller gren” presiserer fullstendig tilintetgjørelse. Ikke annet enn aske vil være tilbake når ilden slukner. I Sal 37,10.20 sier Bibelen at de ugudelige vil gå opp i røyk og bli fullstendig utslettet.

 

11. Vil de ugudelige bli kastet legemlig i helvete hvor både sjel og legeme blir tilintetgjort?

“For det er bedre for deg at ett av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete.” Matt 5,30. “Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legemet i helvete.” Matt 10,28. “Den sjel som synder, skal dø.” Esek 18,20.

Ja. Virkelige, levende mennesker blir legemlig kastet i ildsjøen hvor både legeme og sjel

ildsjøen

Ilden som faller fra himmelen for å ødelegge de ugudelige, tilintetgjør både kropp og sjel, inkludert djevelen og alle hans engler.

blir fortært. Ilden fra Gud i himmelen vil falle på virkelige mennesker som blir utslettet for evig og alltid.

 

12. Vil djevelen ha kommandoen over ildsjøen?

“Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.” Åp 20,10. “Jeg gjør deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. … og for evig skal du ikke være mer.” Esek 28,18.19.

Absolutt ikke! Djevelen blir kastet på ilden, hvor han blir forvandlet til aske. Ordet “helvete” er oversatt fra flere forskjellige ord med varierende betydning, som indikert under:

 

13. Har ordet “helvete” slik som det er brukt i Bibelen alltid referanse til et brennende torturkammer?

Nei, ordet helvete er brukt 54 ganger i Bibelen, og bare i 12 tilfeller refererer det til et “brennende sted.”

Ordet «helvete» er oversatt fra flere forskjellige ord med varierende betydning, som inkludert under:
I DET GAMLE TESTAMENTE
31 ganger fra “Sheol”, som betyr “graven”.

I DET NYE TESTAMENTE
10 ganger fra “Hades”, som betyr “graven”.
12 ganger fra “Gehenna”, som betyr “det brennende sted”.
1 gang fra “Tartarus”, som betyr “et mørkets sted”.

54 GANGER TOTALT

Merk: Det greske ordet “Gehenna” (nevnt over) er en omskriving av det Hebraiske “Ge-Hinnom”, som betyr “Hinnomdalen”. Denne dalen, som ligger direkte syd og vest av Jerusalem, var en plass hvor døde dyr, søppel og annet avfall ble dumpet. Her brente ilden konstant, slik den gjør på moderne renovasjonsmottak. Bibelen bruker “Gehenna” eller “Hinnomdalen” som et symbol på ilden som vil utslette de fortapte ved verdens ende. Ilden i Gehenna var ikke evig. Ellers ville den fortsatt brent sydvest av Jerusalem i dag. Heller ikke ildsjøen vil vare evig.

 

14. Hva er Guds virkelige hensikt med ildsjøen?

nye jord 2

Å tilintetgjøre synd, syndere og Satan er den eneste måten å gjøre universet trygt for evigheten.

“Gå bort …, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” Matt 25.41. “Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.” Åp 20,15. “Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer.” “Herrens fiender … skal bli til røyk og svinne bort.” Sal 37,10.20.

Guds hensikt er at ildsjøen skal ødelegge djevelen og all synd og syndere og sikre verden for evigheten. En eneste synder, hvis han ble latt tilbake på denne planeten, ville være som et dødelig virus, som for alltid ville true universet. Det er Guds plan å skille ut synden og utslette den for all fremtid.

Et evig helvete ville forevige synden
Et evig brennende helvete ville bevare synden og gjøre utslettelsen av den umulig. Et evig brennende helvete er ikke en del av Guds store plan. En slik forferdelig teori er en ærekrenkelse mot Guds hellige navn og kjærlige karakter. Djevelen fryder seg ved å se vår kjære Skaper beskrevet som et tyrannisk monster, og kun djevelen har fordel av en slik fremstilling.

Evig helvete, en menneskeskapt teori
Teorien om det “evige brennende helvete” har ikke sin opprinnelse fra Bibelen, men fra villfarne mennesker som ble (muligens uforvarende) ledet av djevelen. Og for øvrig vil ingen komme til himmelen fordi de frykter helvete. Mennesker blir frelst fordi de elsker og adlyder Kristus.

 

15. Er ikke det å utslette syndere fremmed for Guds karakter?

jesus gråter

Jesus vil bli svært trist når Han må ødelegge de Han har dødd for å frelse.

“Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø?” Esek 33,11. “For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.” Luk 9,56. “For Herren skal reise seg … så Han kan gjøre Sin gjerning, Sin fryktelige gjerning, og utføre Sitt verk, Sitt fremmede verk.” Jes 28,21.

Jo, Gud har alltid arbeidet for å frelse mennesker heller enn å utslette. Det å utslette de ugudelige i ildsjøen er så fremmed for Guds natur at Bibelen kaller det Hans “underlige gjerning”. Tilintetgjørelsen av de ugudelige vil smerte Gud langt over vår forstand. Han arbeider iherdig for å frelse hver eneste sjel! Men hvis noen forakter Hans kjærlighet og klamrer seg til synden, har ikke Gud noe annet valg enn å tilintetgjøre synderen sammen med hans synder, når Han på den ytterste dag renser universet for den fryktelige og ondskapsfulle synden.

 

16. Hva betyr Guds kunngjøring vedrørende helvete for jorden og Hans folk?

0609120

Etter at alle syndere er tilintetgjort, vil Gud skape en fantastisk ny jord for Sitt folk, hvor de for alltid vil leve harmonisk og fredelig, fylt av glede og kjærlighet. Synd vil aldri mer oppstå.

“Han skal gjøre ende på det. Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.” Nah 1,9. “For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.” Jes 65,17. “Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,3.4.

Etter at ildsjøen slukner, vil Gud skape en ny jord og gjenopprette den for Sitt folk — med alle de skjønnheter og herligheter som var i Eden før syndefallet. Syndens grusomheter og fortiden vil være glemt. Smerte, død, tragedier, bedrøvelse, tårer, sykdom, motgang, sorg og all synd vil for alltid bli fjernet.

Synden vil ikke gjenoppstå
Gud lovte at synd aldri mer skal gjenoppstå. Hans folk vil være fylt med fullkommen fred, kjærlighet, glede og tilfredshet. Deres liv i perfekt lykke vil bli langt mer gledesfylt og strålende enn hva ord kan beskrive. Den virkelige tragedien ligger i å gå glipp av himmelen. Den personen som avviser dette praktfulle kongeriket, har gjort livets tristeste valg.

 

17. Er du takknemlig over å se at Gud ikke straffer de ugudelige i ildsjøen i all evighet?

 Ditt svar:_ ________________________________________________________