10 – Er de døde virkelig døde?

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.
 
Døden er kanskje det mest misEr de døde virkelig døde?forståtte tema i dag. For mange er den innhyllet i mystikk og vekker følelser som skrekk, frykt, usikkerhet, ja endog håpløshet. Andre tror at deres kjære avdøde ikke er døde i det hele tatt, men isteden lever med dem, eller eksisterer i en annen sfære! Enda andre er forvirret over forbindelsen mellom kropp, ånd og sjel. Men spiller det egentlig noen rolle hva du tror? Ja, absolutt! Fordi hva du tror om de døde vil ha en sterk innflytelse på hva som skjer med deg i de siste dager. Her er det ikke rom for gjettverk, derfor vil dette studiehefte vise deg nøyaktig hva Gud sier i denne saken. Gjør deg klar for en virkelig øyeåpner!
 

 

1. Hva er menneskehetens opprinnelse?Adam ble skapt av Gud i<br /><br /><br /><br /><br /> begynnelsen.

«Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” 1 Mos 2,7.

I begynnelsen formet Gud oss av jordens støv.

 

2. Hva skjer når en person dør?Ånden til både de rettferdige og de ugudelige går tilbake til Gud. Kroppene deres blir til støv.<br /><br /><br /><br /><br />

“Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.” Fork 12,7.

Kroppen blir til støv, og ånden går tilbake til Gud som gav den. Ånden til hver person som dør — enten rettferdig eller ugudelig — går tilbake til Gud ved døden.

 

3. Hva er den “ånden” som går tilbake til Gud ved Det er ingenting mystisk med<br /><br /><br /><br /><br /> ånden som returnerer til Gud ved<br /><br /><br /><br /><br /> døden. Det er bare livspusten.døden?

“For slik som legemet er dødt uten ånd,” [“livspust”, se billedtekst]. Jak 2,26. “Så lenge det er livspust i meg og Guds ånde er i min nese,” – [“livspusten” som Gud gav ham, se billedtekst]. Job 27,3.

Ånden som returnerer til Gud ved døden er livspusten. Ikke noe sted i hele Bibelen har denne “ånden” (livspusten) noen form for liv, visdom eller følelser, etter at en person er død. Det er “livspusten” og ingen ting annet.

 

4. Hva er en “sjel”?Disse fire menneskene er fire sjeler.

“Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” 1 Mos 2,7.

En sjel er et levende vesen. Sjelen er alltid en kombinasjon av to ting: Kropp pluss pust. En sjel kan ikke eksistere uten at både kroppen og pusten er forent. Guds ord lærer oss at vi er sjeler.

 

5. Kan sjelen dø?5. Kan sjelen dø?

“Den sjel som synder, skal dø.” Esek 18,20. “Og hver levende skapning i havet døde.” Åp 16,3.

I henhold til Guds ord dør sjeler. Mennesket er dødelig. Bare Gud er udødelig (1 Tim 6,15.16). Forestillingen om en evig, udødelig sjel, går imot Bibelen som lærer at sjelen er gjenstand for død.

 

6. Kommer gode mennesker til himmelen når de6. Kommer gode mennesker til himmelen når de dør? dør?

Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram.” Joh 5,28.29. “David, at han er både død og begravet og hans grav er hos oss til denne dag.” “For David fór ikke opp til himlene.” Apg 2,29.34. Og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer oppreist.” Matt 27,52.

Nei. Menneskene går verken til himmelen eller helvete ved døden. De blir lagt i gravene for å vente på oppstandelsens dag.

 

7. Hvor mye vet eller forstår man etter døden?

“For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.” “Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.” Fork 9,5.6.10. “De døde lover ikke Herren.” Sal 115,17.

Gud sier at de døde vet absolutt ingenting!

 

8. Men kan ikke de døde kommunisere med de levende, og er de ikke klar over hva de levende gjør?

“Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de Selv om millioner tror at det er mulig, kan ikke de døde kommunisere med de levende.ikke, og ingen vekker dem fra deres søvn.” “Vinner hans sønner ære, så vet han det ikke. Blir de ringeaktet, så merker han det ikke.” Job 14,12.21. “Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.” Fork 9,6.

Nei, de døde kan ikke kontakte de levende, ei heller vet de hva de levende gjør. De er døde. Det er forbi med deres tanker (Sal 146,4).

 

9. Jesus kalte den ubevisste tilstanden til de døde en “søvn” i Joh 11,11-14. Hvor lenge vil de sove?

“Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner Jesus kaller døden en “søvn”. Det er en tilstand av total ubevissthet.de ikke.” Job 14,12. “Men Herrens dag skal komme … da skal himlene forgå med et kraftig brak.” 2 Pet 3,10.

De døde vil sove til Herrens store dag ved verdens ende. I døden er mennesker helt ubevisste enhver aktivitet, og totalt uvitende om all kunnskap av noen som helst art.

 

10. Hva skjer med de rettferdige døde ved Jesu annet komme?De rettferdige vil bli vekket opp og gitt udødelighet ved Jesu annet komme.

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst … stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. … Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, … og de døde skal oppstå uforgjengelige, … For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.” 1 Kor 15,51-53.

De vil bli belønnet. De vil bli vekket opp, gitt udødelige legemer og brakt opp i luften for å møte Herren. Oppstandelsen ville ikke ha noen mening hvis menneskene ble tatt opp til himmelen ved sin død.

 

11. Hva var djevelens første løgn på jorden?Djevelens første løgn til Eva var “du vil ikke dø” — en uttalelse i strid med Skriften.

“Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø.” 1 Mos 3,4. “Den gamle slangen, hansom kalles djevelen eller Satan.” Åp 12,9.

“Dere skal slett ikke dø.”

 

12. Hvorfor løy djevelen til Eva angående døden? Kan det være at dette tema er viktigere enn mange tror?

Løgn er en av hjørnesteinene i djevelens rike. Han har gjort store mirakler ned gjennom tidene De som tror at de døde er i live blir et lett mål for djevelens bedrag.gjennom personer som hevder at de får sin kraft fra ånden til avdøde mennesker. (Eksempl Egypts magikere — 2 Mos 7,11; Kvinnen i En-Dor — Sam 28,3-25; Trollmenn — Dan 2,2; En kvinne med spådomsånd — Apg 16,16-18.)

En alvorlig advarsel
I endetiden vil Satan igjen bruke trolldom — som han gjorde på Daniels tid — for å bedra verden (Åp 18,23). Trolldom er en overnaturlig kraft som hevder at den mottar sin kraft og kunnskap fra åndene til de døde.

Utgir seg for å være Jesu disipler
Ved å utgi seg som gudfryktige kjære som har dødd, døde helgener, bibelske profeter, og endatil Jesu apostler og disipler (2 Kor 11,13), vil Satan og hans engler forføre milliarder. De som tror at de døde er i live, i en eller annen form, vil ganske sikkert bli forført.

 

13. Kan djevler virkelig utføre mirakler?

“De er demoners ånder som gjør tegn.” Åp 16,14. “For falske kristuser og falske profeter Alle miraklene som skjer er ikke fra Gud, også djevelen utfører mirakler.skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.” Matt 24,24.

Ja, virkelig! Djevler gjør store overbevisende mirakler (Åp 13,13.14). Satan og hans engler vil fremstå som lysets engler (2 Kor 11,14) og, mest sjokkerende av alt, endog som Kristus selv (Matt 24,23.24). Den alminnelige oppfatningen vil være at Kristus og Hans engler leder ut i en fantastisk verdensomspennende vekkelse. Det hele vil fremstå så åndelig og overnaturlig at bare Guds utvalgte vil unngå å bli forført.

 

14. Hvorfor vil ikke Guds folk bli forført?

“De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det De utvalgte vil ikke bli bedradd, fordi de bestemt avviser alt som går imot Skriften.var slik.” Apg 17,11. “Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Guds folk vil forstå av sine alvorlige studier av Guds ord at de døde er døde, og ikke i live. Ånder av døde eksisterer ikke. Derfor vil Guds folk avvise alle som står frem og gjør store under og lærer at de har mottatt spesielt “lys” eller fått kraft til å utføre mirakler av avdødes ånder. Og Guds folk vil likeledes avvise som farlig og falsk all lære som hevder at de døde er i live, i en eller annen form, uansett hvor.

 

15. På Mose tid, hva var det Gud befalte vedrørende mennesker som fortalte at de døde var i live?

“En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme, På Mose tid så ble mennesker som hevdet å kunne kommunisere med avdøde, steinet til døde.skal sannelig dø. De skal steine dem. Deres blod skal komme over dem.” 3 Mos 20,27.

Gud insisterte på at hekser og andre med “lignende ånder” (som hevdet å kunne kontakte de døde) skulle bli steinet til døde. Dette viser hvor alvorlig Gud tar på den falske læren om at de døde er i live.

 

16. Vil de rettferdige som står opp i oppstandelsen noen gang dø igjen?

“Men de som er holdt verdige til å få del i den kommende verden og i Ingen i Guds nye rike vil noen gang dø. Døden vil opphøre ved tilintetgjørelsen av Satan.oppstandelsen fra de døde, … De kan heller ikke dø mer.” Luk 20,35.36. “Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,4.

Nei! Død, sorg, gråt og tragedier vil aldri komme inn i Guds nye rike. “Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier” (1 Kor 15,54.55).

 

17. Troen på reinkarnasjon øker hurtig i dag. Er denne læren bibelsk?Reinkarnasjon er umulig fordi Gud sier at alle som er døde, både gode og onde, er i gravene sine.

“For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, … aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen. ” Fork 9,5.6.

Snart halvparten av menneskene på jorden tror på reinkarnasjon — en lære om at sjelen aldri dør, men blir isteden, uten ende, gjenfødt i forskjellige slags kropper, generasjon etter generasjon. Imidlertid står denne læren i sterk kontrast til Bibelen.

Bibelen sier
Etter døden vil en person: returnere til støv (Salm 104,29), være uvitende (Forkynneren 9,5), være uten intellektuell kapasitet (Salm 146,4), være avskåret fra alt av det som foregår på jorden (Fork 9,6), være uten liv (2 Kong 20,1), hvile i graven (Job 17,13-16), og opphøre å eksistere (Job 14,1.2).

Satans løgner
Vi har sett i spørsmål 11 og 12 at Satan introduserte læren om at de døde var levende. Reinkarnasjon, medier, kommunikasjon med ånder, åndetilbedelse og den “udødelige sjel” er alle påfunn av Satan, med ett mål for øye — å overbevise mennesker at når de dør, er de ikke virkelig døde. Når folk tror at de døde er i live, “for de er djevle-ånder som gjør tegn” (Åp 16,14) og fremstår som avdødes ånder, vil de bli i stand til å bedra og villede nær sagt 100 % av tiden (Matt 24,24).

De som insisterer på bevis fra Skriften for alle doktriner, vil ikke bli ledet vill av Satan.

 

18. Er jeg takknemlig for Bibelen som forteller oss sannheten om dette sensitive temaet om døden?

Svar: