Fakta om Bibelen

 

 

 

Bibel4aBibel betyr ganske enkelt «bøker». Den er egentlig et bibliotek av 66 bøker, skrevet av 44 forskjellige forfattere over en periode på 1.500 år.  De 39 bøkene i det Gamle Testamentet ble skrevet i tiden mellom år 1400 og 400 f. Kr. De 27 bøkene i det Nye Testamentet ble skrevet mellom år 50 og 100 e. Kr.

 

Totalt inneholder Bibelen 1.189 kapitler og 31.173 vers. Den ble inndelt i kapitler av Stephen Langton i ca.
år1228. Det Gamle Testamentet ble inndelt i vers av R. Nathan i år 1448 og det Nye Testamentet av Robert Stephanus i år 1551. Den første trykte Bibelen som var inndelt i vers var en gammel Latinsk utgave av Pagninus, trykket i 1528. Den første hele engelske utgaven som var inndelt i vers var Geneva Bibelen, trykket i 1560.

Idag er Bibelen den boken i verden som er oversatt til flest språk. Den 31. desmber 2008 var hele Bibelen oversatt til 451 forskjellige språk og deler av Bibelen oversatt til i alt 2 479 språk.

 

Bruksanvisning til Bibelen

Dersom du ennå ikke har lest så mye i Bibelen vil du kanskje ha nytte av følgende informasjon.

 

Det gamle og det nye testamente

Bibelen er en samling skrifter skrevet over en periode på ca. 1500 år. Bøkene er delt i to avdelinger. Den første og tykkeste kalles Det gamle testamente. Den første fortellingen i denne delen handler om skapelsen av verden og det yngste skriftet er fra ca. år 400 før Kristus (f. Kr.). Den andre avdelingen (og her begynner sidetallene i enkelte oversettelser på nytt) begynner med Jesu fødsel og inneholder fortellinger og skrifter som dekker tidsperioden frem til ca. år 100 etter Kristus (e. Kr.). Denne delen kalles Det nye testamente og forteller om hvordan kristendommen oppstod. Er du interessert i hvordan arkeologiske funn stemmer med historiske detaljer i Bibelen kan du laste ned en artikkel om det her. Det er også en artikkel om selvmotsigelser i Bibelen her. (Det blir ikke stilt spørsmål fra disse artiklene).

 

Bøker, kapitler og vers

For å gjøre det lettere å finne fram, har man delt opp Bibelen i kapitler og vers. Denne oppdelingen kom først i middelalderen, lenge etter at Bibelen var ferdigskrevet. Kapittelinndelingen blir tilskrevet erkebiskopen av Canterbury, Lafranc (ca. 1005-1089). Oppdelingen i forskjellige vers stammer fra det 16. århundret.  Oppdelingen i forskjellige bøker er imidlertid slik den opprinnelig var, selv om rekkefølgen på bøkene har variert opp gjennom tidene.

Bibeloversettelser

Bibelen ble opprinnelig skrevet på hebraisk, arameisk og gresk. Det finnes i dag flere forskjellige norske oversettelser. De ulike oversettelsene har litt forskjellig ordlyd, selv om meningen som oftest er den samme.  I dette kurset bruker vi vanligvis 2011 revisjonen av oversettelsen til Det Norske Bibelselskap, men vi vil av og til trekke inn andre oversettelser for å vise nyansene i teksten. 

Forkortelser

Det er vanlig å bruke forkortelser på Bibelens bøker. 

1 Mos 4,13 betyr: Første Mosebok, kapittel 4, vers 13.  

Dan 2,19.27 betyr Daniel kapittel 2, versene 19 og 27. 

Foran i Bibelen finner du en liste med både rekkefølgen på bøkene, forkortelsen og sidehenvisning. Forkortelser og sidehenvisninger vil kunne variere noe fra oversettelse til oversettelse.

Forkortelsene benytter komma mellom kapittel og vers (4,13 = kapittel, vers) og punktum mellom to vers (Dan 2,19.27 = Kapittel, vers og vers). Semikolon blir brukt etter vers og før nytt kapittel. (Sal 119,105; 150,1 = Salmenes bok, kapittel 119, vers 105 og Salmenes bok, kapittel 150, vers 1.)

Her i online kurset vil vi ofte lenke rett til bibelteksten du finner på bibelen.no. 

Norsk Bibelinstitutt  kan tilby deg en rekke gratis bibelkurs, som vil kunne hjelpe deg til større insikt.

 

Bøker i Bibelen:
bibelver2Bøker i Bibelen: 66
Bøker i det Gamle Testamentet: 39
Bøker i det Nye Testamentet: 27
Den midterste boken i det Gamle Testamentet: Ordspråkene
Den midterste boken i det Nye Testamentet: 2. Tessalonikerne

 

Vers:
Gamle Testamentet: 23.214
Nye Testamentet: 7.959
Midtverset i Bibelen: Salme 103:1.2
Midtverset i det Gamle Testamentet: 2. Krønikebok 20:17
Midtverset i det Nye Testamentet: Apostlenes gjerninger 17:17
Korteste vers i det Gamle Testamentet: 1. Krønikebok 1:25
Korteste vers i det Nye Testament: «Jesus gråt.» Joh. 11:35
Lengste vers i Bibelen: Ester 8:9 (78 ord)

 

Kapitler:
Hele Bibelen: 1189
Gamle Testamentet: 929
Nye Testamentet: 260
Midtkapitlet i det Gamle Testamentet: Job 29
Midtkapitlet i det Nye Testamentet: Romerne 13
Midterste og korteste kapitlet i Bibelen: Salme 117
Lengste kapitel i Bibelen: Salme 119 (176 vers)
Kapitler som er mest like: 2. Kongebok 19 og Jesaja 37

 

Ord:
I det Gamle Testamente: 592.439 ord
I det Nye Testamente: 181.253 ord
Lengste ord i Bibelen (18 bokstaver): Maher-shalal-hash-baz (Jesaja 8:1.3)

 

Bibelen inneholder bl.a.:
1.260 løfter
6.468 befalinger
3.294 spørsmål

Det Norske Bibelselskap alene selger mer enn 90.000 bibler og nytestamenter hvert år.

Guinness Book of Records (1989) forteller at Bibelen i perioden 1815-1975 er estimert trykt i 2.500.000.000 eksemplarer. Ingen annen bok er trykt i så stort antall. Den er oversatt til og trykt på 1.800 språk, og er tilgjengelig for 98 % av jordens befolkning.

 

BIBELENS TIDSLINJE

 

FØR KRISTUS

 

År 2000 f. Kr.
Gamle-testamentlige begivenheter ble nedskrevet på hebraisk (deler på arameisk). I 1. Mosebok ba Herren Moses om å skrive i en bok. Andre gamle-testamentlige forfattere som var inspirert av Gud, inkluderer ledere, konger og profeter. Skriftene ble skrevet på ruller av lær og annet materiale, og ble kalt den Hebraiske Skrift, som i dag betegnes som det Gamle Testamente.


År 500 f. Kr.
Esra, som var prest og skriftlærd, samlet og arrangerte noen av bøkene i den hebraiske Bibelen – Det Gamle Testamentet – omlag år 450 f. Kr., ifølge jødisk tradisjon.


År 200 f. Kr.
Septauginta er den greske oversettelsen av den hebraiske Bibelen (Det Gamle Testamentet), som ble oversatt av jødiske lærde i Alexandria, Egypt, i år 250 – 100 f. Kr. (Ordet Septuaginta betyr sytti, som kommer fra de 70 – 72 menn som oversatte den. Ofte brukes forkortelsen LXX, den romerske betegnelsen for sytti.)

Bøkene ble arrangert etter emne; historisk, poetisk og profetisk. Det inkluderte apokryfene, som betyr «skulte ting», som refererer til syv bøker av ukjent eller usikker opprinnelse, som var inkludert i den Hebraiske Bibelen frem til år 90 e. Kr., hvor de ble fjernet av de jødiske eldste. (Det kan nevnes at Jesus aldri refererte til apokryfene.)

Papyrus er en tidlig form av papir laget fra margen av papyrusplanten, Cyperus Papyrus. Papyrus er også betegnelsen på manuskripter skrevet på et slikt materiale, såkalte papyrusruller. Det Nye Testamentets bøker ble trolig skrevet på slike papyrusruller. Senere kristne begynte å kopiere dem på papyrusark som ble bundet sammen og plassert mellom to permer av tre. Denne tidlige bokformen er kjent som Codex.

 

ETTER KRISTUS


År 4 f. Kr. – 33 e. Kr.?

Jesus siterte ofte fra Det Gamle Testamentet (Skriften). Han sa: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Matt 5:17
«Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene.
Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene.» Luk 24:44-45

 

År 100 e. Kr.
Jesu etterfølgere:
Mellom år 45 og 100 e. Kr. skrev Matteus, Markus, Lukkas, Johannes, Paulus, Jakob, Peter og Juda Evangeliene, historie, brev og Åpenbaringen til andre kristne. Forfatterne siterte fra de fleste av Gamle Testamentets bøker. Disse skriftene på gresk ble kopiert og spredt ut. Dette er begynnelsen til det Nye Testamentet (den Nye Pakt). Den nye pakten som kom med Jesus kan du bl.a. lest om i Jer. 31:31-34, Luk. 22:20, 1 Kor: 11:25 og Hebreerbrevet.

 

År 200 e. Kr.
Gamle Testamentet og Apokryfene

Beviser fra det første århundre e. Kr., skrevet av Philo og Josephus, indikerer at Apokryfene ikke er med i den Hebraiske canon.

Tidlige oversettelser

200 – 300 Latin, Coptisk (Egypt) og Syrisk (Syria).

 

År 300 e. Kr.
De nye testamentlige bøkene blir samlet og spredt omkring middaelhavsområdet, rundt tiden Konstantin var keiser i det romerske riket, han som i 313 legaliserte kristendommen. Innen år 400 ble standarden for de 27 nye testamentlige bøker akseptert. De 27 bøkene ble bekreftet av Athanasius, Jerome, Augustine og tre kirkekonsiler, og det Nye Testamentet ble dermed formelt bekreftet som kanonisk år 397.

Jerome startet oversettelsen av Bibelen til Latin i år 410. Den ble ferdig 25 år senere. Denne oversettelse, som ble kalt Latin Vulgata, ble den grunnleggende Bibelen gjennom mange århundre.

 

År 500 e. Kr.
Det romerske imperiets tilbakegang (378 – 600) på grunn av nye språk som dukker frem.

Masorettene er spesielle jødiske skriftlærde. Disse var betrodd oppgaven å lage kopier av de hebraiske skrifter (det Gamle Testamentet) i årene ca. 500 – 900. De utviklet et nøyaktig system for å telle ordene i hver av Bibelens bøker, for å forsikre seg om at de hadde kopiert det riktig. Hvis en skriftrull ble funnet å inneholde feil, skulle den ifølge jødisk tradisjon begraves.

 

År 600 – 1300 e. Kr.
Kristendommen når England før år 300, men hedninger fra Anglo-Saxon driver Christian Britons inn i Wales (450 – 500).  I 596 begynner Augustine av Canterbury å evangelisere igjen.

Caedmon, en analfabetisk monk, gjenforteller deler av Skriften på anglo-saxisk (gammel engelsk) poesi og sang (676).

Aldhelm av Sherborne, år 709, ble sagt å ha oversatt Salmenes bok.

Bede, en meget lærd monk, oversatte deler av Bibelen til gammel engelsk (Anglo-Saxon). Han gjorde ferdig Johannes evengelium på sitt dødsleie i år 735.

Alfred den Store, kongen av Wessex (år 871 – 901), oversatte deler av 2. Mosebok, Salmene og Apostlenes gjerninger.

Aelfric (955 – 1020) oversatte deler av det gamle testamentet.

Normannerne erobret England (1066) og gjorde fransk til det offisielle språk. Ingen engelsk oversettelse ble laget inntil 1300 tallet.

 

År 1300 – 1500 e. Kr.
Den første engelske Bibelen oversettes fra Latin i 1382, og blir kalt Wycliffe Bible til ære for den lærde presten John Wycliffe, reformasjonens morgenstjerne. Han hadde et sterkt ønske om at Bibelen skulle bli tilgjengelig for det vanlige folket. Han kritiserte også mange av kirkens praksis og politikk. Han tilhengere, som ble kalt Lollards (som betyr tall), inkluderte hans kritikk i forordet på Wicliffe Bibelen. Bibelen, sammen med alle hans bøker, ble derfor bannlyst av den Romer Katolske kirke og brent. 40 år etter at Wycliffe døde gravde de opp hans ben og brente dem for kjetteri.

I 1408, i England, ble det forbudt å oversette og lese Bibelen uten tillatelse fra biskopen.

Verdens første trykkpresse ble i 1450 oppfunnet av Johann Gutenberg. Grafisk bly gjorde det mulig å lage løse typer. Gutenberg trykte den første bibelen i 1455. Den var på latin, inneholdt 1.282 sider og kom i omlag 180 eksemplarer. Denne oppfinneslen ble kanskje den viktigste enkeltstående hendelsen i utbredelsen av Bibelen.

 

År 1500 e. Kr.
William Tyndale oversatte Bibelen som en fredløs på flukt. Hans Nye Testament ble publisert i 1526. Den romer katolske kardinalen Thomas Wolsey
beordret ham arrestert som en kjetter. Tyndale ble brent på bålet av Henry VIII i 1536.

Coverdale Bibelen er oversatt av Miles Coverdale (1535) og er viet til Anne Boleyn, en av kong Henry VIII’s koner. Dette er den første komlette bibelen som ble printet på engelsk.

Matthew Bibelen, oversatt av John Rogers under navnet Thomas Matthew, er den første Bibelen som ble oversatt med kongens godkjenning (1537). Dets Nye Testamentet, som ble trykket bare ett år etter Tyndales død, er sterkt bassert på Tyndales versjon. Den har til og med en hyllest til ham på den siste siden av det Gamle Testamentet. Senere fikk Thomas Cromwell, rådgiver til kong Henry VIII, den betrodde oppgaven å revidere Matthew Bibelen. Denne nye Bibelen ble Great Bible.

Great Bible (1539) ble, på erkebiskop Thomas Cranmers ordre, plassert i alle engelske kirker. Den ble lenket fast til kirkesøylene for å unngå tyveri.

Englands dronning Mary forbyr protestantiske oversettelser av den engelske Bibel. I denne sammenheng blir omlag 300 menn, kvinner og barn brent på bålet, deriblant John Rogers og Thomas Cranmer.

Genève Bibelen. Eksiler fra England flyktet til Genève i Sveits. Her ble Genève Bibelen i 1560 trykket. Dette var en komlett revidering av «Great Bible» med det Gamle Testamentet oversatt fra Hebraisk. Genève Bibelen inneholder teologiske notater fra protestantiskene John Calvin, Beza, Knox og Whittingham. Det var denne Bibelen som de amerikanske pilgrimmene tok med seg i 1620. 1640 oversettelsen er den første engelske Bibelen som utelater apokryferne.

Bishops Bibelen er en ny oversettelse som begynte under dronning Elisabeth i 1568. Den ble oversatt av flere biskoper i den engelske kirke som et svar på Genève Bibelen.

Storbritannias første kongen, James I, som bestilt den autoriserte versjon av De Hellige Skrifter (King James utgaven), identifisert paven som antikrist. Katolikker prøvde å drepe kong James under den beryktede Gunpowder Plot i 1605.

 

1613 og frem til idag:
I tiden og frem til idag har oversettelser fortsatt ettersom oversettere har fått en bedre forståelse av det hebraiske språk og de greske forfattere. Bare for å nevne, så ble 300 korreksjoner gjort i 1613-versjonen av King James Version.


Bibellesing er ikke bare spennende lesing. Det utfordrer oss og det inspirerer oss. Ikke minst så gir det oss glede og håp. Her er noen få punkter som du kan se inn i.

Bibelen forteller:

 • Hvorfor du kan stole på Bibelen. Les
 • At helligdommen i det Gamle Testamentet var et bilde på Jesus og planen for å redde deg. Les
 • Hvordan Gud tilintetgjør de ugudelige. Les
 • Hvordan Gud gav oss en hviledag. Les
 • At Donald Trumps nasjon er omtalt i profetiene. Les
 • Europas og verdens historie. Les
 • Hvem Antikrist er. Les
 • Hva du skal gjøre for å bli frelst. Les
 • Om en periode på 1000 år. Les
 • Hvorfor Jesus måtte dø. Les
 • På hvilke måte Jesus kommer igjen. Les
 • Hvordan du kan ha et lykkelig ekteskap. Les
 • At Gud er opptatt av din helse. Les