Husk sabbatsdagen

Last ned som PDF-fil Sabbaten

GUDS HELLIGE HVILEDAG

INNLEDNING:

Temaet om hviledagen har vært et vanskelig tema for mange. Helt siden på 300 tallet e. Kr. har det vært fokus på hvilken dag som skulle regnes som Sabbat. De aller fleste kristne helligholder søndagen, men et stadig økende antall ser på lørdagen er Guds hviledag. Det som er viktig er hva Guds sier i sitt Ord.

Jer 23:35  Slik skal dere si hver til sin neste og hver til sin bror: Hva har Herren svart? Hva har Herren talt?

 

HVILEDAGEN / SABBATEN

Vi leser om den syvende dag sabbat allerede ved enden av skapelsen, før mennesket falt i synd.

1M 2:1-3  Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær.

Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort.

Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort.

 Jødene regner sin tid, med rette, fra Abraham. Men Herrens sabbat ble forkynt i Paradiset da mennesket ble skapt. Det var ca. 2.000 år før Abraham ble født, altså like lenge før det var jøder på jorden. Jesus sier i Mark 2:27-28: «… Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.»

Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.» Altså for deg og meg.

 

Sabbaten var kjent og holdt før loven ble gitt på Sinai.

2. Mos. 16: 22-27  Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer for hver. Alle folkets høvdinger kom og meldte dette til Moses.

Da sa han til dem: Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke! Men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen.

Så lot de det ligge til om morgenen, som Moses hadde befalt. Da luktet det ikke vondt, og det kom heller ikke makk i det.

Moses sa: Et det i dag! For i dag er det sabbat for Herren, i dag finner dere ikke noe på marken.

Seks dager skal dere sanke det, men på den sjuende dag er det sabbat, da finnes intet.

Likevel gikk noen av folket ut den sjuende dagen for å sanke, men de fant intet.

 

Herren skrev budet om sabbaten med sin egen finger midt i sin hellige lov, de ti bud.

Gud skrev sin lov på steintavler med sin egen finger.

De ti bud

2M 20:8-11  Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.

Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

 

Sabbaten ble gitt mennesket som en gave, en glede og velsignelse og et tegn fra Gud, ikke som et kors.

Esek 20:12.20  Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulle være til et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Hold mine sabbater hellige! De skal være til et tegn mellom meg og dere, for at dere skal vite at jeg, Herren, er deres Gud.

 

Jes 58:13-14  Når du holder din fot tilbake på sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk –

da skal du glede deg i Herren, og jeg vil la deg fare fram over landets høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv. For Herrens munn har talt.

 

Sabbaten ble til for vår skyld.

Mark 2:27  Og han (Jesus) sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.

 

SABBATEN I DEN NYE PAKT

Jesus sa om de ti bud, som også inneholder sabbatsbudet, at den for alltid vil være en leveregel for oss.

Matt 5:17-19  Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å  oppheve, men for å oppfylle.

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste  tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Den som da bryter et eneste av disse minste bud, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Jesus kommer med en klar uttalelse som viser at sabbaten også etter hans død vil bli holdt av hans disipler.

Matt 24:20-21  Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.

For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!

 

Sabbaten i apostlenes dager

Apg 17:2  Da de gikk ut, bad folk dem om at disse ord måtte bli talt til dem også neste sabbat.

Apg 13:42.44  På den neste sabbat samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord.

 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra Skriftene.

Apg 18:1-4  Deretter drog han fra Aten og kom til Korint.

Der traff han en jøde som hette Akvilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priskilla, fordi Klaudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem gav han seg i lag med.

Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke.

Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere.

 

Ande henvisninger om GUDS LOV, DE TI BUD:

Rom 3:31  Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.

Rom 7:12  Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

1Kor 7:19  Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.

Jak 2:10.17  For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

1Joh 2:3-6  Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv.

Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud.

Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.

Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.

Åp 14:12  Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

 

SABBATEN I EVIGHETEN

Sabbaten skal også holdes hellig på den nye jord.

Jes 66:22-23  For likesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaper, blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og det navn dere har, bli stående til evig tid.

Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.

 

HVILKEN DAG ER SABBAT

Følgende står om Sabbaten i Wikipedia:

«Sabbat er en ukentlig høytid innen jødedommen. Ordet kommer av det hebraiske ordet schabbath (holder opp med, hvile). Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld.»

Det vil si at lørdagen er den opprinnelige dagen for hvile, noe som stemmer overens med Bibelen.

Vi vet Jesus døde på Langfredag. Bibelen sier at denne fredag var beredelsesdag, som er dagen før Sabbaten.

Joh 19:31  Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over – for denne sabbat var stor – bad jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned.

Dette viser at lørdag er den hviledagen Gud har innsatt fra skapelsen av. Han har ikke gitt noe menneske autoritet til å endre på dette, eller på noen av hans bud. Bare tenk på det Jesus sa:

Matt 5:17-18  Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Les videre i Matt. 5 og du ser at Jesus snakker om Gud lov, de ti bud. Og midt i de ti bud befinner det fjerde budet seg, som sier at vi skal holde den syvende dag, lørdag hellig.

Følgende skriftsted er blitt brukt som bevis for at apostlene hadde begynt å helligholde den første dag, søndag, istedenfor den syvende dag, lørdag:

Apg 20:7-8  På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han drog ut sin tale like til midnatt.

Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet.

Når vi vet at døgnet går fra solnedgang til solnedgang, forstår vi at de var samlet etter mørkets frembrudd, det vil si etter at Sabbaten var gått ut på lørdag. Vi leser at de måtte bruke lamper. Den første dagen i uka, søndagen, begynte etter solnedgang lørdag. Paulus startet på sin reise på dagtid søndag. Hvis Paulus ville helligholde søndagen, hadde han ikke reist på denne dagen.