Hva Jesus sier om seg selv

 

Jesus er Messias (frelseren):JesusBible

Joh 4:25 «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

 

Jesus er Guds sønn:

Luk 22:70 Da spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han svarte: «Dere sier selv at jeg er det.»

 

Jesus eksisterte før Abraham ble til:

Joh 8:56 Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.» 57 «Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. 58 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»

 

Jesus eksisterte før verden ble til:

Joh 17:5 Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

 (Se også Hebreerne 1:1 Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.)

 

 Jesus er oppfyllelsen av Guds ord gjennom loven og profetene:

Matt 5:17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

 

Det 0605072Gamle Testamente vitner om Jesus:

Joh 5:39 Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!

Joh 14:6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

 (Les også 1Tim 2:5  For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som ga seg selv som løsepenge for alle.)

 

Jesus er den eneste mellommann mellom Gud og mennesket, og den eneste veien til Guds rike.

 

Jesus og Faderen er ett:

Joh 10:30  «Jeg og Faderen er ett.»

 Se dette, «å være ett», i lys av disse to vers i Jesu yppersteprestlige bønn:

Joh 17:20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.

hyrden

 

Jesus er den gode hyrde. Han har fått makt over døden og livet:

Joh 10:14 «Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter. 17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

 

Jesus er verdens lys:

Joh 8:12  Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

 

Jesus er livets brød:

Joh 6:35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste…

48 Jeg er livets brød. 49 Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50 Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»

 

Jesus har makt til å lege både kropp og sjel. Det vil si Han helbreder sykdom og tilgir synd:

Luk 5:20 Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» 21 Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks: «Hva er dette for en, som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» 22 Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hva er det for tanker dere går med i hjertet? 23 Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er deg tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’? 24 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vendte han seg til den lamme – «så sier jeg deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!»

 Her må det også sies at helbredelse av sjelen ikke bare er tilgivelse, men også en indre fornyelse. Mer om dette i «Hva Jesus sier om synd».

 

Jesus kom for å kalle syndere til omvendelse:

Matt 9:13 Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

 

Jesus gir oss hvile når vi har det tungt:

Matt 11:28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

 

Jesus gir oss evig liv:

Joh 3:14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Joh 10:27 Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. 28 Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.