Når Gud dømmer menneskene

 

 

ALLE MENNESKER SKAL EN DAG FREM FOR GUDS DOMSTOLTimen for hans dom er kommet

Timen for hans dom er kommet

Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene! Åp 14:6-7

Alle skal vi åpenbares for Kristi domstol

 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10

Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden

Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg.

Hvert menneske skal frem for Guds domstol.

For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Apg 17:30-31

Selv det skjulte skal Gud føre frem for dommen.

Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker.
For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Pred 12:13-14

GUDS RETTFERDIGHET

Gud dømmer rettferdig

 Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå også lider for.  2Tess 1:5

Ikke døm, for Gud skal åpenbare alt.

Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5
Herren skal dømme sitt folk.

Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. Heb 10:30

GUD HAR DELEGERT DOMMEN TIL JESUS

Faderen har overgitt dommen til Jesus.

Jesu_gjenkomstFor heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, Joh 5:22

Jesus, dommeren, har lønnen med seg når han kommer.

Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!
Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Jes 40:9-10
 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Åp 22:12

DOMMEN FOREGÅR I 3 FASER

Det foregår en undersøkende dom i himmelen før Jesus kommer igjen.

Mens jeg så på, ble tronstoler satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild.dom
En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham.
Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Dan 7:9-10.13-14

En gjennomgang av dommen i løpet av de tusen år.

Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år.
Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse.
Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. 6
Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker?
Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv! 1Kor 6:2-3

Den utøvende dommen på jorden.

Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet DestructionOfSatansted for dem.
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.
Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.
Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åp 20:11-15
 Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. 2Pet 3:7

Videre studium: Har mennesket en udødelig sjel? Er omvendelse etter døden mulig? Bak død og grav.