P 05 Det høyeste offer

 

 Lekse 5
Himmelen var fremdeles mørk nDet høyeste offerår den gamle patriarken tydelig hørte Guds stemme: «Abraham!» Han sv
arte: «Her er jeg.» Da sa Han: «Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene Jeg skal si deg.» 1 Mos 22,1.2.
Abraham begynte å skjelve når han tenkte over de sjokkerende konsekvensene av denne befalingen. Gud hadde lovet ham at gjennom Isak skulle han bli stamfar til en mektig nasjon. Alle Abrahams håp og drømmer var rettet mot denne mirakelsønnen som de hadde fått i sin alderdom. Han forstod ikke hvorfor Gud ba ham gjøre en så fremmed handling, men han hadde lært å adlyde og stole på sin himmelske Far — selv om han ikke skjønte det.Dermed vekte Abraham unge Isak og to pålitelige tjenere, og det lille følget begynte på den tre dager lange reisen til Moria. Da de nærmet seg offerfjellet, ba Abraham sine tjenere om å vente der på at han og Isak skulle komme tilbake. Så plasserte han veden på sønnens rygg, og sammen begynte de på oppstigningen til fjellet.Da Isak følte at noe var galt spurte han, «Min far!» Han svarte: «Her er jeg, min sønn.» Så sa han: «Se, ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham sa: «Min sønn, Gud vil utse for Seg Selv lammet til brennofferet.» Så gikk de to sammen. 1 Mos 
22,7.8. Når de nådde toppen av fjellet, forklarte Abraham gråtende grunnen til reisen. Villig aksepterte Isak Guds befaling. Etter den siste omfavnelsen bandt faren kjærlig sin sønn og la ham på steinalteret. Abraham løftet kniven, da ble han brått stoppet av en engel, og ble isteden befalt å ofre en vill bukk som hadde satt fast hornene sine i en tornebusk.Denne følelsesladede historien var ikke den eneste gangen en far var nødt til å ta den smertefulle avgjørelsen om å ofre sin kjære sønn.
 
 1. Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?

1. Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?

Joh 1,29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: «Se der! Guds lam, som bærer verdens synd!

Svar:  ____________________
 
 
2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?

2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?

Rom 3,23 For alle har syndet. Rom 6,23 For syndens lønn er døden. Hebr 9,22 Uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. 1 Kor 15,3 Kristus døde for våre synder. 1 Pet 3,18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Bibelen er uvurderlig siden den forteller om hvordan synden kom inn i verden og hvordan den vil bli fjernet. Gud kan ikke tolerere den stygge og ondskapsfulle synden. Straffen for synd er døden. Og enda verre, da Adam og Eva syndet arvet hele den menneskelige rasen denne dødssykdommen. Guds lov og straffen for å bryte den kunne ikke endres, og dermed ble alle mennesker fordømt. Men Gud kunne ikke holde ut å bli adskilt fra sine skapninger. Så, ved en utrolig kjærlighetshandling, valgte Han å sende sin egen Sønn inn i verden for å dø for din og min skyld. Vår synd og vår dødsstraff ble lagt på Ham, og vi ble satt fri.

 
3. Hva kalles den store frelsesplanen?

3. Hva kalles den store frelsesplanen?

Åp 14,6 Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden

Svar:  ____________________
  

Merk:

Guds frelsesplan er kalt «evangeliet» som betyr «gode nyheter». Og det er virkelig de mest fantastiske nyheter som noen gang er levert til mennesker. Vår dødsstraff ble sonet av Jesus og vår skyld ble fjernet.

 

4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer

Joh 3,16 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne.
Svar:  ____________________
  

Merk:

De sterkeste jordiske båndene er foreldrenes kjærlighet til sine barn. Når Gud Faderen var villig til å la sin Sønn lide og dø i vårt sted, så demonstrerte Han på det aller sterkeste hvor høyt Han elsker hver og en av oss.

 

5. Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?

5. Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?

Apg 16,31 Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Jesu frelsesoffer er en fri gave (Rom 6,23). Min oppgave er å tro at det er sant og ta imot den frie gaven i tro.

 

  
6.Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?

6.Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?

Apg 3,19 Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet. 1 Joh 1,9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Å bekjenne er den verbale siden ved omvendelsen. Sann omvendelse inkluderer en anger for — og flukt fra — synd (Ords 28,13).

  
7. Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?

7. Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?

Joh 3,7 Dere må bli født på ny.

Svar:  ____________________
  
Merk:
Denne erfaringen er referert til som den nye fødsel, fordi fra det øyeblikket er fortiden lagt bak. Isteden begynner vi et nytt liv, på lik linje med en nyfødt baby. Det er en fantastisk erfaring å starte et nytt liv uten en eneste flekk av skyld på rullebladet vårt.
  
8. Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?

8. Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?

Joh 14,17 Sannhetens Ånd, … dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Faktisk så bor Jesus selv i den kristne gjennom sin Hellige Ånd.

9. Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den Hellige Ånd, hva vil jeg da gjøre?

9. Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den Hellige Ånd, hva vil jeg da gjøre?

Fil 2,13 Både å ville og å virke for Hans gode vilje.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Jeg vil ønske å gjøre Hans vilje, og Han gir meg kraften til å virkeliggjøre det.

 

  
10. På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye fødsel vil bli en suksess?

10. På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye fødsel vil bli en suksess?

Fil 1,6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Svar:  ____________________
 

Merk:

Jeg er trygg fordi Jesus lovte å fullføre den for meg ved sin store kraft. Frelsen hviler på Hans makt, ikke min.

 

  
11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?

11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?

Jes 53,6 Vi vendte oss hver til sin vei. 2 Pet 3,2 Minnes … budet fra oss, vi som er Herrens og Frelserens apostler.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Mennesker feiler ofte i å leve som en kristen fordi de aksepterer Jesus som en Frelser, men ikke som en Herre eller «Hersker» i deres liv. De fleste av oss ønsker å leve våre liv på vår egen måte. Når vi aksepterer Jesus som Herre, så overgir vi våre liv til Ham. Vi ber Ham overta styringen av våre liv, og ber Ham om å veilede oss. (Se tillegget «Engang frelst alltid frelst?»)

  
12. Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg er Hans barn?

12. Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg er Hans barn?

Tit 1,2 Gud, Han som ikke kan lyve, har lovt. Matt 7,7 Be, og det skal bli gitt dere.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Vi vet at Jesus tar imot oss når vi spør Ham, fordi Han ikke kan lyve. Han har lovt å ta imot oss, og Han tar imot oss — ikke fordi vi føler noe annerledes, men fordi Han har lovt det.

  
13. Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

13. Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

Joh 13,35 Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. 2 Kor 5,17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. 1 Joh 3,22 Vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham. Rom 12,2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Apg 1,8 Dere skal være vitner om Meg. Ef 6,18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden!

Svar:  ____________________
  
14. Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

14. Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

Fil 4,13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg. Fil 4,19 Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang. Mark 10,27 For alt er mulig for Gud. Joh 15,11 For at deres glede skal bli fullkommen. Joh 10,10 For at de skal ha liv, og det i overflod. Hebr 13,5 Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Hebr 13,6 Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Joh 14,27 Min fred gir Jeg dere.

Svar:  ____________________
  

Merk:

Gud gir sitt folk følgende åtte dyrebare løfter:

• Vi kan utføre alt gjennom Jesus

• Alle våre behov vil bli tilfredsstilt.

• Ingenting vil være umulig for oss.

• Vår glede vil bli fullkommen.

• Vi vil ha et rikere liv.

• Gud vil aldri forlate eller svikte oss

• Vi behøver aldri å frykte for hva mennesker kan gjøre mot oss.

• Herren vil gi oss sin fullkomne fred. Pris Herren! Hvordan kan noe bli bedre en dette?

  
15. Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye denne beslutningen?

15. Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye denne beslutningen?

Svar:  ____________________
   
TILLEGG
Engang frelst, alltid frelst?

Kan en person gå fortapt etter at han har tatt imot Kristus som sin Frelser? Bare i Guds Ord kan vi finne et svar på dette spørsmålet. Bibelen taler for seg selv: «La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav løftet, er trofast. Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder.» Hebr 10,23.24.26.Ingen plass lærer Bibelen at vårt ansvar opphører når vi blir en kristen. Guds Ord er tydelig: «For om de først har flyktet unna verdens urenheter ved erkjennelsen av Herren og Frelseren Jesus Kristus, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første. For det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å ha kjent den for så å vende seg bort fra det hellige budet som ble overgitt til dem. Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Et nyvasket svin velter seg i gjørmen.» 2 Pet 2,20-22.Kristenheten hviler på mer enn en enkelt avgjørelse. Jesus sa at vår frelse er basert på den forutsetningen at vi fortsetter å adlyde i Ham. (Joh 15,4). Og apostelen Paulus sier, «Jeg dør daglig.» 1 Kor 15,31. Dette betyr at han på en daglig basis velger å fornekte seg selv og følge Jesus. Herren selv sier: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.» Luk 9,23.Bibelen lærer ikke at vi kan snu ryggen til sannheten og fremdeles bli frelst. Esek 18,24 sier: «Men om en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, og han gjør etter alle de styggedommene som den ugudelige gjør, skal han da få leve? All den rettferdigheten han har gjort, skal ikke bli husket. På grunn av den troløsheten han har vist og den synden som han har gjort, skal han dø.» Paulus minner oss også om: «Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller.» 1 Kor 10,12. Noen mennesker tror at de kan prate uten å handle. Men Jesus sier: «Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!» Matt 7,21-23.Paulus beskriver den konstante kampen til den sanne kristne når han sier: «Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den! Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. … Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet.» 1 Kor 9,24.25.27.Å tro at så snart vi er frelst så kan vi ikke gå fortapt, er det samme som å tro at Gud tar fra oss vår største frihet — friheten til å velge. På den annen side ønsker Gud at vi skal ha visshet for at Han vil fullføre det arbeidet som Han har påbegynt i våre liv. «Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1,6.Vi kan være trygge på at hvis vi fortsetter å følge Ham, så vil Han fortsette å lede oss, og Han vil aldri slippe en hånd som av fri vilje er plassert i Hans. «Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.» Matt 24,13.