P 03 Den kommende kongen

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Facts

Lekse 3

AtDen kommende kongenalja, den brutale dronningen av Juda, var enda mer ugudelig enn sin mor Jesabel. Når hennes sønn Akasja døde, så tok hun hurtig kontroll over kongeriket ved å henrette alle sine sønnesønner som kunne regjerte i hennes sted. «Men Josjeba, … Akasjas søster, tok Joasj, Akasjas sønn. … De gjemte ham … for Atalja, så han ikke ble drept. Siden ble han gjemt i Herrens hus i seks år sammen med henne, mens Atalja hersket over landet.» 2 Kong 11,2.3.I seks år så var det bare en håndfull betrodde mennesker som viste at det kongelige barnet bodde og gjemte seg i Herrens tempel. Jojada, ypperstepresten, elsket Joasj og lærte ham opp som sin egen sønn. I seks år ba og planla Jojada for den beste anledningen til å introdusere denne rettmessige arvingen for folket. Til slutt samlet den gamle presten i all hemmelighet noen pålitelige offiserer i hæren og viste dem at Akasjas yngste sønn fortsatt var i live.De besluttet å vente til fredag kveld, når alle de trofaste folkene ville komme til tempelet for sabbatstilbedelse, med å presentere den
unge kongen for dem. Med hundrevis av bevæpnede soldater på hver side, brakte Jojada landets tronarving fremfor mengden hvor han ble introdusert. Først ble folket overrasket, men når de så den kongelige kronen som var plassert på Hans hode, gjorde de ham til konge og salvet ham, og de klappet i hendene og sa: «Leve kongen!» 2 Kong 11,12.Når den ugudelige Atalja hørte lyden av trompeter, og at hele folket frydet seg, kom hun springende inn i tempelet bare for å oppdage at hennes terrorregime var over. Den dagen ble hun og hennes medsammensvorne henrettet og kongedømmet ble gitt til Joasj.Bibelen forteller oss at en annen av Davids etterkommere snart vil komme ut av det himmelske tempelet, omgitt av blåsende trompeter, for å motta sitt rettmessige kongerike og utrydde de ugudelige.
 
1. Hvem er kongen som snart vil komme ut av den himmelske helligdommen?
1. Hvem er kongen som snart vil komme ut av den himmelske helligdommen?
Åp 14,14 Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På Sitt hode hadde Han en gullkrone og i Sin hånd en skarp sigd.
Svar:  ____________________
  
2. Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?

2. Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?

1 Tess 4,16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen.Jer 25,30 Herren skal brøle fra det høye, og fra Sin hellige bolig skal Han heve Sin røst. Han skal brøle mektig mot Sin flokk. Han skal sette i et rop.Sal 50,3 Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Jesu annet komme vil helt klart bli langt mer høylydt enn menneskelig språk kan beskrive. Det vil ikke være noe hemmelighetsfullt over det.

 

3. Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet komme?

3. Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet komme?

Åp 16,18 Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.

Svar:  ____________________
 
4. Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?

4. Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?

Matt 24,30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.Åp 1,7 Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.

Svar:  ____________________

Merk:   Dette er for tydelig til å misforstås. Hver levende person, ugudelig eller rettferdig, vil se Jesus når Han returnerer til jorden. En hemmelig oppsamling, eller «henrykkelse» av Guds folk er ikke beskrevet i Bibelen.

 

5. Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?

5. Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?

Matt 25,31 Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone.

Svar:  ____________________

Merk:   Glansen av Herrens gjenkomst vil til sammenligning gjøre glansen av en hydrogenbombe svak og ubetydelig. Ved Jesu grav så var glansen fra en engel nok til at alle vaktene falt til jorden som døde (Matt 28, 2-4). Glansen fra alle himmelens engler vil gjøre Jesu annet kommet alt for tydelig til at noen vil gå glipp av det. I tillegg til dette kommer den fantastiske herligheten til Jesus og Hans Far (Luk 9,26). Jesu annet komme vil bli som lynet som flerrer fra himmelbryn til himmelbryn (Matt 24,27).

 

6. Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende ugudelige?

6. Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende ugudelige?

2 Tess 1,7.8 Når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud.2 Tess 2,8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet.

Svar:  ____________________
7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu komme?

7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu komme?

1 Tess 4,16 Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Svar:  ____________________
 
8. Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og oppståtte hellige?

8. Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og oppståtte hellige?

1 Kor 15,52.53 De døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

Svar:  ____________________

Merk:   Ingen foruten Gud eier udødelighet (1 Tim 6,15.16). Men det vil bli gitt som en fri gave til de rettferdige ved Jesu annet komme. Deres legemer vil også bli forvandlet til himmelske, uforgjengelige legemer, likt det Jesus har (Fil 3,20.21).

 

9. Hva skjer med de rettferdige etter forvandlingen?

9. Hva skjer med de rettferdige etter forvandlingen?

1 Tess 4,17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften.

Svar:  ____________________

Merk:   Guds hellige vil møte Herren i luften. Jesus berører ikke jorden ved sitt annet komme. Han fremstår derfor ikke på jorden slik som mange tror. Hans annet komme vil bli en tilsynekomst på himmelen, ikke en tilstedeværelse på jorden.

 

10. Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i forbindelse med sitt annet komme?

10. Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i forbindelse med sitt annet komme?

Matt 24,5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange.Matt 24,24.26 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Så hvis de da sier til dere: «Se, … Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke.

Svar:  ____________________

Merk:   Satan vil etterligne Kristi annet komme ved å fremstå på jorden som et strålende vesen, og han vil forføre milliarder. Jesus har advart oss om at Han ikke vil berøre jorden i det hele tatt ved sitt annet komme, men derimot forbli i luften. De blendende forførelsene til Satan vil bli så overbevisende at de fleste mennesker vil bli forført.

 

11. Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?

11. Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?

Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.

Svar:  ____________________

Merk:   Merk: Guds folk vil ikke bli forført, fordi de vil vite ut fra studier av Guds Ord hvordan Jesus vil komme igjen (Apg 17,11). Enhver tilsynekomst som ikke samsvarer med Skriften er en forfalskning og må avvises. Jesus har advart oss.

Matt 24,25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. 

 

12. Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?

12. Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?

Matt 24,26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit.

Svar:  ____________________
  
13. Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?

13. Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?

Matt 24,36 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far.Matt 24,33 Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene!

Svar:  ____________________

Merk:   Bare Gud vet den nøyaktige tiden for Jesus annet komme. Enhver form for datosetting er uforenlig med Bibelen. Men Jesus gjør det klart at når vi ser tegnene på Hans komme bli oppfylt (Matt 24, 4-51; Luk 21, 8-33; og 2 Tim 3, 1-8), da kan vi vite at Hans komme er veldig nær — ja rett for døren.

14. Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?

14. Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?

Matt 24,31 Engler … skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Svar:  ____________________

Merk:   Din skytsengel (Matt 18,10) vil antageligvis være den første til å gratulere deg ved Jesu gjenkomst. For en velsignet tanke! Det er ikke noe å undres over at Bibelen kaller det annet komme for det «velsignede håp» (Tit 2,13)!

15. Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

15. Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

Matt 24,44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.

Svar:  ____________________
 
16. Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?

16. Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?

Åp 22,12 «Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.

Svar:  ____________________

Merk:   Folk vil bli frelst av nåde ved tro, det er vårt liv, og ikke våre ord, som viser om vår tro er ekte (Matt 7,21-23).

17. Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?

17. Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?

Åp 6,15-17 Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene.Og de sier til fjellene og klippene: «Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?»

Svar:  ____________________

Merk:   Under dette endelige jordskjelvet, vil de ugudelige — skrekkslagne av frykt — foretrekke at klippene og fjellene faller over dem fremfor å stå uforberedt ansikt til ansikt foran Kong Jesus.

18. Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?

18. Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?

Jes 25,9 «Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. … Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse.»

Svar:  ____________________
 
19. Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?

19. Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?

Joh 14,3 Skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

Svar:  ____________________

Merk:   Den mest oppløftende grunnen til Jesu annet komme er for å hente sine barn tilbake til det strålende hjemmet som Han har forberedt for dem. Ingen flere tårer, hjertesorg eller sykdommer vil noen gang mer oppstå. Derimot vil glede og fred over all forstand råde.

20. Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

20. Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

Svar:  ____________________
TILLEGG
Den hemmelige opprykkelsesteorien er basert på åtte premisser som mange aksepterer som fakta uten at de stopper opp og undersøker påstanden. Imidlertid er vår eneste sikkerhet i at vi daglig studerer Skriften for å fastslå om tingene forholder seg slik (Apg 17,11). De åtte punktene vedrørende den hemmelige henrykkelsesteorien er følgende:1. Henrykkelsen er hemmelig.2. Henrykkelsen er usynlig.3. Henrykkelsen etterlater de ugudelige i live.4. Gud fjerner de rettferdige for å beskytte dem mot plagene.5. Jesu annet komme vil være i to trinn: (1) den hemmelige henrykkelsen, og (2) den virkelige gjenkomsten som vil bli storslått.6. Disse to begivenhetene vedrørende det annet komme skjer med 7 års mellomrom.7. Henrykkelsen vil finne sted før åpenbaringen av antikrist, som da vil forårsake plagene.8. De ugudelige vil nå få en ny sjanse til å omvende seg til Kristus.Å undersøke disse punktene fullstendig, kan vi ikke gjøre i dette begrensedetillegget, men vi skal kort kommentere hvert punkt. Punkt 1 og 2 ble dekket av studiedelen, men er tatt med på listen så den er komplett. Vær forberedt på noen overraskelser!1. Henrykkelsen er ikke stille, men derimot svært høylydt. Skriften sier: «For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.» 1 Tess 4,16. David sier: «Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham.» Sal 50,3. og Jeremia sier: «Herren skal brøle fra det høye, … Han skal brøle
mektig … Han skal sette i et rop. … Den mektige røsten når ut til jordens ende.» Jer 25,30.31. Ingenting ved dette er stille! Kristus vil komme med en røst som høres over hele verden. Merk deg dette. Hvis du lever når Jesus kommer tilbake, så vil du høre Ham.2. Henrykkelsen er ikke usynlig; den vil bli sett av alle. Alle englene vil komme sammen med Jesus (Matt 25,31). En enslig engel kom til syne ved Jesu oppstandelse, og glansen fra ham var så overveldende at hele den romerske vaktstyrken falt til jorden som døde menn (Matt 28, 2-4). Tenk på den sjokkerende glansen fra alle himmelens engler! I tillegg kommer skinnet fra Jesus
(Matt 25,31) og Hans Far (Matt 16,27). Stråleglansen vil bli langt over menneskers fatteevne. Jesus legger til: «For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.» Matt 24,27. Hemmelig? På ingen måte. Faktisk så slår Bibelen dette fast ved å si: «Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.» Åp 1,7. Vær trygg på at om du lever ved Jesu
annet komme, så vil du se Ham når Han kommer!3. Henrykkelsen etterlater ikke de ugudelige i live. De blir drept ved Herrens gjenkomst (Jes 11,4; Mal 4,1; 2 Tess 2,8).4. Gud fjerner ikke de rettferdige fra plagene, men derimot beskytter sitt folk gjennom dem (Sal 91, 5-12).5. Kristi annet komme vil ikke bli i to trinn — et hemmelig og ett som blir sett av alle. Det finnes bare ett annet komme, og det vil bli sett av hver levende person på kloden. Det finnes ikke ett eneste skriftsted som støtter teorien om et todelt annet komme.6. Den hemmelige henrykkelsen lærer at det er en 7-års periode mellom Jesu annet komme første gang og Jesu annet komme andre gang. Dette er ikke i henhold til Skriften.7. Antikrist kommer ikke til syne 3½ år etter Jesu annet komme. Han har vært aktiv i mange århundrer (1 Joh 4,3) og gjør fortsatt sitt ondskapsfulle arbeid.8. De ugudelige vil ikke få en ny anledning til å bli frelst etter Jesu annet komme. Alle syndere vil bli tilintetgjort ved Jesu annet komme. Det finnes ikke noen ny mulighet for noen etter at Jesus har kommet tilbake.