03 – Redningen utenfra

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Amazing Fact

Se for deg det skrekkens scenario at du er falt i sjøen hvor sultne haierRedningen ovenfra er på vei mot deg! Forestill deg så hvor takknemlig og lettet du vil være over å bli reddet i siste liten. Faktum er at hele menneskeheten har havnet i et frådende og opprørt hav, fullt av farer. Vi trenger alle til å bli reddet, ikke fra en båt eller et helikopter, men av vår Himmelske Far. Gud elsker deg så mye at Han sendte Sin Sønn for å redde deg. Du har uten tvil hørt alt dette før, men er du sikker på at du virkelig forstår hva det hele dreier seg om? Hva betyr dette for deg, og kan det virkelig redde livet ditt? Les videre for å finne ut av dette.

 

1. Bryr Gud seg virkelig om meg?

Dette er hva Han sier: “Siden du er dyrebar i Mine øyne, får du stor ære, og Jeg elsker deg.” Jes 43,4. “Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg.” Jer 31,3.

Guds evige kjærlighet for deg og meg ligger langt over vår forstand. Han elsker deg som om du skulle være den eneste tapte sjel i universet. Han ville ha gitt livet sitt for deg og meg selv om vi var de eneste syndere som trengte til frelse. Glem aldri dette faktum. Du er dyrebar i Hans øyne. Han elsker deg.

 

2. Hvordan har Gud demonstrert sin kjærlighet for oss?

0604185Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt Sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.” 1 Joh 4,9.10.

 

Fordi Han elsket oss så høyt, var Han villig til å se Sin eneste Sønn lide og dø, heller enn for evig å bli separert fra deg og meg. Vi vil ikke være i stand til å forstå det, men Han gjorde det for deg og meg.

 

3. Hvordan kunne Han elske en som meg?

0603114Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” Rom 5,8.

Sikkert og visst ikke fordi jeg har gjort meg fortjent til det. Ingen av oss har gjort oss fortjent til annet enn syndens lønn, som er døden (Rom 6,23). Men Gud elsker oss betingelsesløst. Han elsker tyver, ekteskapsbrytere og mordere. Han elsker også de selviske, hyklerne og de ugudelige gudsbespotterne. Men størst av alt er at Han elsker meg! Og fordi Han vet at mine synder bare kan føre til armod og død, ønsker Han å redde meg fra denne synden. Derfor døde Han.

 

4. Hva betyr Hans død for meg?

0602085Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!” 1 Joh 3,1. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.” Joh 1,12.

Kristus døde i mitt sted for å sone dødsstraffen som jeg hadde gjort meg skyldig i. Han ble født som et menneske for at Han skulle kunne sone min dødsdom. Så tilbød Han meg fortjenesten av hva Han hadde gjort. Med andre ord, Hans syndfrie liv er blitt tilregnet meg, slik at jeg kan bli regnet som rettferdig. Hans død er akseptert av Gud som full soning for alle mine tidligere synder, og ved å akseptere det Han gjorde som en gave, blir jeg tatt inn i Guds egen familie som Hans barn. Kunnskapen om dette er forbløffende, rystende og gledelig.

 

5. Hvordan tar jeg imot Ham og passerer fra døden til livet?

Bare innrøm tre ting:

  1. Jeg er en synder. “Alle har syndet.” Rom 3,23.
  2. Jeg er dømt til døden. “Syndens lønn er døden.” Rom 6,23.
  3. Jeg kan ikke frelse meg selv. “For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe”. Joh 15,5.

Deretter, tro tre ting:

  1. Han døde for meg “for at Han, ved Guds nåde, skulle smake døden for alle.” Hebr 2,9.
  2. Han tilgir meg. “Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” 1 Joh 1,9.
  3. Han frelser meg. “Den som tror på Meg, har evig liv.” Joh 6,47.
i-depend-on-jesus

Jesus gav Sitt liv for å rydde opp i den gjelden som jeg ikke kan betale.

 

Ved å be om, tro på, og akseptere Guds store gave fra vår Herre Jesus Kristus. Reflekter litt over disse enkle fakta:

  • På grunn av mine synder er jeg dømt til døden. Jeg kan ikke betale straffen uten å miste mitt eget liv, for hvis jeg døde for mine synder, kunne jeg ikke gjenreise meg selv. Jeg ville forbli evig død.
  • Jeg skylder noe jeg ikke kan betale! Men en venn står frem, i Jesu person, og sier: “Jeg vil ta straffen. Jeg vil dø i ditt sted og tilregne deg dette offeret. Du behøver ikke å dø for dine synder.”
  • Jeg må akseptere tilbudet! Enkelt, ikke sant? Åpent erkjenner og aksepterer jeg Hans død for mine synder. I det øyeblikket jeg gjør det, har jeg blitt en Guds sønn eller datter!

6. Hva må jeg gjøre for å kunne oppnå denne frelsens gave?

jesus forgiveMen de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.” Rom 3,24. “Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten lovgjerninger.” Rom 3,28.

Det eneste jeg kan gjøre er å akseptere det som en ren gave. Mine lydige gjerninger vil ikke hjelpe meg i det hele tatt i rettferdigjørelsens prosess. Alle som ber om frelse i tro vil motta den. Den verste synder vil bli mottatt på samme grunnlag som den største moralske idealist. Fortiden teller ikke. Husk, Gud elsker alle like mye, og tilgivelse er en fri gave.

“For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. ” Ef 2,8.9.

 

7. Når jeg ved tro blir medlem av Hans familie, hvilke forandringer gjør da Jesus i mitt liv?

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” 2 Kor lifted hands5,17.

Ettersom Kristus tar bolig i hjertet, ødelegger Han den syndige naturen og forvandler meg til å bli en ny åndelig person. Det gamle syndfulle livet blir nå frastøtende og uønsket. Med glede begynner jeg å erfare, for første gang, en fantastisk frihet fra skyld og fordømmelse. Jeg begynner å se hvor tomt livet mitt har vært uten Kristus. Istedenfor å mate meg med verdslig pjatt, tar jeg nå imot åndelig føde fra universets Konge. Ett minutt sammen med Gud skaper mer lykke enn et helt liv i tjeneste for djevelen. For en forvandling. Hvorfor ventet jeg så lenge før jeg aksepterte det?

 

8. Vil dette forvandlede livet virkelig bli lykkeligere enn nytelsen av det gamle livet?

Jesus sa: “Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.” Joh 15,11 “Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.” Joh 8,36. “Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.” Joh 10,10.

Mange føler at det kristne livet ikke vil bli lykkelig på grunn av forbud og selvfornektelse. Men det motsatte er tilfelle. Når du aksepterer Jesu kjærlighet, vil en fantastisk begeistring komme innenfra. En utrolig fred og glede gjennomtrenger livet ditt. Snakk om begeistring! Der er ingen sammenligning med det gamle livet, fylt av egoisme og feiltrinn. Som i en dårlig drøm forsvinner den smertefulle fortiden av sted, og

du erfarer et rikere liv, akkurat slik Gud mente at det skulle være.

 

9. Men er jeg i stand til å leve et kristent liv i tråd med Bibelens pålegg?

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. ” Gal 2,20. “Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13

Her er det største mirakelet med det kristne livet åpenbart. Du tvinger ikke deg selv til å bli god! Hva du opplever som en kristen er den spontane utstrømmingen av en annen Persons liv inne i deg. Lydighet er den naturlige responsen på kjærlighet i livet ditt. Det å være gjenfødt av Gud, som en ny skapning, fører til at du ønsker å adlyde Ham på grunn av at Hans liv er blitt en del av ditt liv. Å gjøre til lags en som du elsker

er ikke en byrde, men en glede. “Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min lyst, og Din lov er i Mitt indre.” Sal 40,9.

 

10. Mener du at ikke engang de ti bud ville være vanskelige å holde?

guds lovHvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15. “For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.” 1 Joh 5,3. “Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen.” 1 Joh 2,5.

Bibelen knytter alltid lydighet til et kjærlighetsforhold. Gjenfødte kristne finner det ikke trettende og anstrengende å holde de ti bud. Med alle tidligere synder dekket av Hans forsonende død, er min nåværende og fremtidige lydighet grunnfestet i Hans seierrike liv i meg. Faktisk, fordi jeg elsker Ham så dypt og inderlig, fordi Han endret livet mitt, går jeg lenger enn kravet til de ti bud. Daglig søker jeg i Bibelen etter Hans vilje, idet jeg forsøker å finne flere måter hvor jeg kan uttrykke min kjærlighet til Ham på. “Og hva vi enn ber om, det får vi fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.” 1 Joh 3,22.

 

11. Hvordan kan jeg være sikker på at det som er nevnt i Bibelen angående Guds folk som holder budene, ikke er legalisme?

Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12. “Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.” Åp 12,11.

Forveksl ikke lydighet med legalisme. Legalisme forsøker å fortjene frelsen ved gode gjerninger. De følgende fire egenskapene identifiserer de hellige i Bibelen:

(1) De holder Guds bud,

(2) de setter sin lit til Lammets blod,

(3) de deler sin tro med andre, og

(4) de velger heller å dø enn å synde. Dette er de sanne kjennetegnene på de som elsker Kristus, og som har inngått et livslangt forpliktende forhold om å følge Ham.

 

12. Hvilken viktig handling forsegler kjærlighetsforholdet til Kristus, og hva symboliserer det?

dåpVi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,4.6. “For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har forlovet dere med Én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus.” 2 Kor 11,2.

Dåpen symboliserer tre betydningsfulle hendelser i livet til den sanne troende: (1) Død for synden, (2) Født til et nytt liv i Kristus, og (3) evig ekteskap til Kristus. Denne åndelige enheten vil vokse seg sterkere og lykkeligere med tiden, så lenge kjærligheten fortsetter å vokse. Som med så mange ekteskap, kan tapet av kjærlighet forvandle et paradis til et helvete. Når kjærligheten forsvinner, er hjemmet bare holdt sammen av ekteskapslovens lovmessige krav. Like så, når den kristne forlater sin dype kjærlighet til Kristus, eksisterer religionen hans bare som et sett restriktive regler.

 

13. Hvordan kan jeg være sikker på at troen og kjærligheten i mitt ekteskap med Kristus vil fortsette å øke?

Ditt ord er en lykt for min fot og en lys på min sti. Salme 119,105.

Dere gransker Skriftene.” Joh 5,39. “Be uten opphold.” 1 Tess 5,17. “Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham.” Kol 2,6. “Jeg dør daglig.” 1 Kor 15,31.

Ingen kjærlighetsaffære vil lykkes uten kommunikasjon. Bønn og bibelstudie er absolutt nødvendig for at forholdet skal vokse. Hans ord utgjør et kjærlighetsbrev som jeg daglig må lese for å få nødvendig åndelig påfyll. Å samtale med Ham i bønn gir en dypere hengivenhet, og sinnet blir åpent for en intim og stimulerende kunnskap om Hans omsorg for meg. Daglig blir jeg forbløffet over å se alle detaljene i Hans utrolige omsorg for min lykke.

Gud forsegler vårt åndelige ekteskap.

For å forsegle vårt åndelige ekteskap for evigheten, har Han lovt at Han aldri vil svikte meg (Sal 55,23; Matt 28,20; Heb 13,5), men ta vare på meg når jeg er syk, så vel som frisk (Sal 41,3; Jes 41,10), og dekke alle de behov som kan oppstå i mitt liv (Matt 6,25-34). Idet jeg mottar Ham i tro og erfarer at alle Hans lovnader er mer enn tilstrekkelig, fortsetter jeg å stole på Ham for alle fremtidige behov, og Han svikter meg aldri.

14. Lengter du etter å invitere Jesus inn i ditt liv, og erfare den nye fødsel?

Ditt svar: ________________________________________________________________