Videoer

De Tre Englers BudskapBilderesultat for three angels messages logo

I denne serien av 25 forelesninger , gjennomfører Pastor Bohr et dyptgående studie av de tre englers budskap. Han gjennomgår ord, for ord, setning for setning og trekker ut viktige temaer som for eksempel; å frykte Gud, Å ære Gud, Å tilbe Gud, Hvem er Babylon? Hva er dyrets merke osv. Serien inneholder mange vanskelige etiske temaer som for eksempel identifiseringen av dyret og hvordan dyret vil påvirke framtiden slik det beskrives i profetiene. Samtidig er dette viktige temaer å få belyst uten at det blir gjort for å henge ut enkelte personer eller grupper, men for å tydeliggjøre det varselbudskapet som Gud gir sitt folk.

De tre budskapene starter med den første engelens budskap i den andre videoen. Den første engelens budskap underviser oss om frelsesplanen, hvordan vi skal forholde oss til Gud og hva Gud forventer av oss. Den andre engelens budskap konstaterer at Guds budskap er forkastet av Babylon og at Babylon derfor har falt. I det tredjeg engelens budskap kommer konsekvensene av Babyons fall fram, samt avsluttes av en beskrivelse av de som aksepterer den første engelens budskap.

For å velge norsk tekst; start videoen, klikk på setting og velg subtitles on.

 

1. Ti fakta om Åpenbaringen 14 ved Stephen Bohr

Dette er en en introduksjon til de tre englers budskap av Stephen Bohr. I denne presentasjonen tar Stephen Bohr seg helheten i de tre englers budskap og temaene som vil bli studert i dybden i senere programmer. Dette er den første presentasjonen av total 25. Presentasjonen er tekstet på norsk.


2. Hva er det evige evangelie? ved Stephen Bohr

I denne presentasjonen trekkes det fram forskjellige perspektiver av det evige evangeliet: Opprinnelsen til evangeliet. Annonseringen av evangeliet. Evangeliets praksis i det gamle testamentet. Oppfyllelsen av evangeliet. Evangeliets frukt. Feiringen av evangeliet.


3. Å Frykte Gud ved Stephen Bohr

I denne presentasjonen studerer Stephen Bohr dybden i begrepet «å frykte Gud». Trenger vi å frykte Gud? Hvorfor må vi frykte Gud? Hva betyr å frykte Gud i forhold til; visdom, rikdom, valgmuligheter, lærdom, nærhet og avstand, Guds navn, tilbedelse, tillit, omsorg, og løfter.

 


4. Hvordan ære Gud? ved Stephen Bohr

Å gi ære til Gud betyr å reflektere Hans karakter til verden slik at andre kan se Hans herlighet i Hans folk og ære Ham. Dette betyr at den generasjonen som får den første engels budskap skal åpenbare alle sider av Guds karakter, fordi de er i et intimt forhold til Jesus. Men det er flere forhold. Lær mer i denne presentasjonen.


5. Timen for Guds dom ved Stephen Bohr

I denne presentasjonen får vi et inngående innblikk i blant annet hva dommen er, når den pågår, hvordan den pågår, hvor vi er under dommen, hvem vi er etter oppstandelsen, hvordan vi er etter oppstandelsen, Jesus rolle i dommen og ikke minst hvorfor dommen er en utrolig god nyhet. Linken i overskriften tar deg til en ren tekstutgave.

 


6. Grunnlaget for sann tilbedelse ved Stephen Bohr

Hva er grunnlaget for sann tilbedelse? Er dette viktig å finne ut av? Helt klart. Gud kaller oss til tilbedelse og da må vi hvite hva grunnlaget for denne tilbedelsen er.


7. Mysterium Babylon den store ved Stephen Bohr

Hvem er eller hva er Babylon? I denne presentasjonen samenligner Stephen Bohr Israel i det gamle testamentet med kirken i det nye testamentet. Likheten dem imellom er slående. I karakteristikkene til både Israel og den nye testamentlige kirken kommer det fram hvem Babylon er, uten at navn nevnes.

 


8. Babylons avskyelige vin ved Stephen Bohr

Dette er en presentasjon som definerer innholdet i Babylons vin. De forskjellige uvederstyggelighetene , i Guds øyne, blir definert fra det gamle testamentet. Den viser hvordan Babylons uvederstyggelige vin er en beruselse for henne og for de som drikker av hennes vin.


9. Babylons utukt ved Stephen Bohr

Hvorfor skrev Gud budene på to lovtavler? Hvilken betydning har det for oss? Hva betyr de to sverdene som Bibelen beskriver og hvilken betydning har de for oss? Dette er spørsmål som blir sett på for å forstå Babylons uttukt. Sentralt i dette står dommen over Jesus.


10. Dyret fra havet ved Stephen Bohr

Denne presentasjonen ser på det lille hornet før og etter det dødelige såret. Spørsmåls som blir stilt er blant annet hva som gir det dødelige såret? Av hvem? Hvordan vil det bli leget og når? Dyret fra havet blir identifisert og vi lærer at alt vil bli snudd på hodet når såret er leget.


11. Dyret fra jorden med to horn som et lam ved Stephen Bohr

Denne presentasjonen, av Stephen Bohr, er en oppfølger til den foregående som omhandlet «Dyret fra sjøen». I denne videoen vil vi få presentert hvem dette landdyret er og forholdet det vil ha til sjø dyret.


12. Dyrets bilde ved Stephen Bohr

Vet du hva «dyrets bilde» er? Dette er et fasinerende studie av «dyret som kom fra jorden med to horn som et lam» og som ender med å gi liv til «dyrets bilde». Det er et kompleks studie med flere aktører og enda flere navn på disse aktørene. Et viktig studie for å forstå profetiene i lys av hva som skjer i verden idag.

 


13. 666 – Dyrets tall ved Stephen Bohr

Et fasinerende studie av dyrets tall. Studiet starter med å finne bibelsk definisjon på gudsbespottelse og ser videre på dyrets navn og dets sammenheng med gudsbespottelse og tallet 666. Stephen Borh presenterer viktig kunnskap for alle som ønsker en bedre forståelse av profetier for vår tid.


14. Dyrets merke del 1 ved Stephen Bohr

I denne talen tar Stephen Bohr oss med på et studie hvor de Ti Bud er i fokus. Han starter med å se på helheten, deretter flytter han seg til de første fire budene for til slutt å fokusere på det fjerde budet. Selv illustrerer han dette studiet med tre sirkler den yttre (Ti Bud), den midtre (de første fire budene) og den innerste sirkelen som er det fjerde budet. Til slutt ser han på konflikten rundt dette budet.


15. Dyrets merke del 2 ved Stephen Bohr

I denne andre delen av Dyrets merke samenligner Stephen Bohr, Pave John Paul II sitt apostolic brev Dies Domini med Bibelens syn på helligdagen og endringen av sabbat fra lørdag til søndag. Bibelen er klinkende klar på hvilken dag som er Herrens dag. Så hva er John Paul II sitt syn på hviledagen og hvordan/ hvorfor ble den endret fra lørdag til søndag?


16. Guds Vredes Vin ved Stephen Bohr

Hvem må drikke Guds vredes vin. Det er kun to muligheter og den ene av dem er bortkastet. Det handler om synd, en Frelser og hvem vi ønsker å tilbe.


17. Røyken fra Babylon ved Stephen Bohr

Hva vil skje med Djevelen, hans engler og deres følgere? Hviket helvete havner de i og hvordan vil det være der? Dette handler om konsekvensen av å ikke ta innover seg det ekstremt viktige budskapet til den tredje engelen. Talen har både norsk og engelsk tekst.


18. De Helliges Tålmodighet ved Stephen Bohr

Hva betyr «de helliges tålmodighet» i Åp 14:12? Dette spørsmålet blir besvart i denne presentasjonen. Det er et særs viktig spørsmål å få avklart. I den første engelens budskap finner vi Guds imperativer til oss. I dette verset får vi lære hva det vil si å følge disse imperativene i den siste tiden før Kristus kommer tilbake.


19. De Ti Bud ved Stephen Bohr

Er de ti bud fremdeles aktuelle? Johannes 14:15 sier at «Hvis dere elsker Meg så hold Mine bud.» Men er ikke det lovgjerninger å holde budene? Hør denne spennende prekenen om loven, om de ti bud og rollen de har her og nå. Norsk tekst.


20. Troen på Jesus ved Stephen Bohr

Får vi frelse i Kristus ved tro eller gjerninger? I denne forelesningen vil Stephen Bohr gå i dybden på dette spørsmålet. Han vil vise oss Bibelens ståsted og hva som kreves eller ikke kreves for å oppnå frelse.