De dødes tilstand

 

 

HVA SKJER NÅR ET MENNESKE DØR?

Lever de døde?kirkegård

Innledning:
I grove trekk er det to teorier som skiller seg ut når det gjelder forståelsen av hva som skjer når et menneske dør.

Den ene teorien sier at når et menneske dør lever det videre, enten i helvetes pinsler eller i himmelens gleder. Å oppholde seg i himmelen kan høres flott ut, men hva med dem som valgte feil i dette livet? Ifølge den bibelske tidsregning døde Kain for snart 6000 år siden. Hvis han ikke omvendte seg fra det sinnelaget han viste da han drepte sin bror, vil han i dag, ifølge denne teorien, oppholde seg i et brennende helvete?

Den oppriktige bibelgranskeren vil oppdage at Bibelen gir et annen bilde på hva som skjer. Du vil se at helvete ikke er noe som oppleves etter døden.

FØRST AV ALT, EVIG LIV ER TILGJENGELIG KUN GJENNOM JESUS KRISTUR.

1Joh 5:11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Joh 17:3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

2Tim 1:10 og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet.

 

NB! Det er verd å merke seg at Bibelen ikke beskriver noe annet evig liv enn det evige livet vi får gjennom troen på Jesus Kristus. Ingen plasser i Bibelen skildres et evig liv i helvete.

Jesus vil dele ut sin lønn først når han kommer igjen for annen gang.

Matt 16:27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Ingen mennesker får sin lønn før Menneskesønnen kommer i herlighet med alle sine engler. Heller ikke Jesu egne disipler, for Han ga dem følgende løfte:

Joh 14:1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Ifølge dette får ikke disiplene sin lønn når de dør, men når Jesus kommer igjen. Da får også de ugudelige sitt oppgjør med Gud.

 

Martin Luther forstod følgende om døden:

«Menneskets sjel sover slik at alle sanser er liksom begravd, og graven er liksom en seng, som likevel ikke har noe fælt eller vondt ved seg. Det er derfor heller ingen pine på det sted hvor de døde kommer, men som man pleier å si: «De hviler i fred». Likesom man ikke ser noe spor av smerte og møye hos dem som våkner opp av en søvn, skjønt de ikke vet hva som i mellomtiden har foregått mens de sov, slik skal det også være ved vår død og oppstandelse. Vi farer hen og kommer frem igjen på den ytterste dag før vi merker det, vet heller ikke hvor lenge vi har sovet.»

Luthers utførlige utleggelse av Første Mosebok, side 1234.

DØDEN, EN SØVN:

lasarusJoh 11:11 Da han (Jesus) hadde sagt dette, sa han til dem: «Vår venn Lasarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.» 12 Da sa disiplene: «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» 13 Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. 14 Da sa Jesus rett ut: «Lasarus er død.

Dødens søvn er fullstendig ubevisst:

Pred 9:5 De levende vet at de skal dø, men de døde vet ingen ting. De har ingen lønn i vente, for minnet om dem er glemt. 6 Det er for lenge siden slutt med deres kjærlighet, med både hatet og misunnelsen deres. Aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen.

Da er det riktig som vi pleier å si om våre døde: «Hvil i fred.» De hviler trygt i Hans varetekt, inntil Jesus vekker dem opp fra sin søvn i graven.

HVA SKJER NÅR ET MENNESKE DØR?

Pred 12:7 når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

De mange kirkegårdene vitner om at legemet blir til støv. Men, hva er denne «ånd»?

Ingen menneske på denne jord kan med sikkerhet si hva denne «ånden» er, eller hva den består av. Den er gitt av Gud og går tilbake til Gud, som ga den til oss.

hand

Det var Guds livsånde som ga liv til mennesket ved skapelsen:

1M 2:7 Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

 

Kombinasjonen av menneskekroppen og livets ånde ble til en levende sjel. Begge ingredienser må være til stede. Når mennesket dør vender denne livsånden tilbake til Gud. Den vender tilbake til Ham som gav den.

LÆREN OM AT SJELEN ER UDØDELIG, HVOR KOMMER DEN FRA?

Denne læren stammer fra Satans første løgn til menneskene: «Dere kommer slett ikke til å dø.»

1M 2:16.17 Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

1M 3:1 Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?»  2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen.  3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.»  4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø!»

Slangen som her er omtalt er Satan / Djevelen. Se Åpenbaringen 12:9

Joh 8:44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

 

Læren om sjelens udødlighet danner basis for spiritismen, noe som er innpodet i alle hedenske religioner. Det lyktes Satan, gjennom falske og halvhedenske filosofer, å smugle den inn i den kristne kirke i det tredje, fjerde og femte århundre etter Kristus. Det var særlig kirkefedrene Origenes, Athanasius og Augustin som førte denne hedenske filosofien om sjelen og sjelelæren inn i kirken.

 

HVOR FØRER LÆREN OM SJELENS UDØDELIGHET HEN?

- Den katolske kirke bygger en stor del av sin maktstilling nettopp på dette dogmet.
- Spiritismen er en frukt av denne læren.hellflame
- Mormonismen like så.
- Maria og helgendyrkelse.
- Læren om skjærsilden og et evig brennende helvete.
- Dåp for de døde.
- Sjelemesser og avlat.
- Læren om at alle blir frelst.
- Læren om omvendelse etter døden.
- Hedendom i utallige former.

 

HELVETE, HVOR ER DET OG HVOR LENGE VARER DET?

Gud er den eneste som kan tilintetgjøre både sjel og legeme i helvete.creation

Matt 10:28  Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Matt 23:33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Tilintetgjørelsen blir sammenlignet med halm som brennes opp til det ikke er mer igjen.

 Mal 4:1 Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren over hærskarene. Verken rot eller grein blir igjen.

I følge Johannes Åpenbaring vil de ugudeligel bli kastet i ildsjøen hvor de får sine endelige dom. Dette er helvete, når både sjel og legeme tilintetgjøres og livet er borte for alltid.

Åp 20:12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Det er ingen tvil om at det finnes et helvete, men ikke på en slik måte som mange vil fremstille det. De som har valgt å følge sin onde natur vil i følge Guds ord gå fortapt. Disse vil, etter dommen, og ikke før, bli kastet i «ildsjøen». Denne «ildsjøen» vil ikke fysisk brenne i all evighet, men bare til det som brennes er tilintetgjort. Denne siste døden er ingen evig pine, men en evig død.

INGEN NY SJANSE «SECOND CHANCE».

Det finnes ingen omvendelse etter døden, ingen ny sjanse. 

Ord 11:7 Når den urettferdige dør, er håpet ute, hans kraft gir ikke lenger håp.

1Tess 4:13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.

Joh 5:28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Åp 21:7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.  8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Matt 13:39 Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. 40 Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: 41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.

Heb 9:27 Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,


hyrden

JESUS KRISTUS ER DEN ENESTE VEIEN TIL UDØDELIGHET OG EVIG LIV:

Joh 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Joh 17:3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Gud er rik på frelse!

Jes 55:6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær! 7 Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.

Vi har kun fått dette ene livet til å velge vår evige skjebne.

Jos 24:15 Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.

 

Les artikkel om de dødes tilstand.